Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 133 din 19 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002 -
LEGE nr. 133 din 19 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit aceasta calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimarii de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumita în continuare Camera."3. Titlul capitolului II - Auditul şi auditorul financiar - se abroga.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau juridică ce dobândeşte aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Auditorii financiari, persoane fizice şi juridice, desfăşoară activităţi de audit financiar, audit intern, precum şi activităţi de consultanţa financiar-contabila şi fiscală, de asigurare a managementului financiar-contabil, de pregătire profesională de specialitate în domeniu. (3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot desfăşura şi alte activităţi profesionale în domeniul economico-financiar, cu respectarea modului de reglementare a activităţilor specifice respective şi a principiului independentei."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Auditorii financiari, în exercitarea mandatului lor, trebuie să fie liberi şi perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate şi integritate profesională. (2) Conceptele de independenta, obiectivitate şi integritate profesională vor fi definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei."6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: "Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România".7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoana juridică autonomă, ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ. (2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizeaza desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. (3) Camera are următoarele atribuţii: a) elaborează următoarele documente:a(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:- organele de conducere ale Camerei şi modul de desemnare a acestora;- atribuţiile şi răspunderile Camerei;- regulile de atribuire şi retragere a calităţii de auditor financiar;- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;- abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura de disciplina;a(2) Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar;a(3) standardele de audit;a(4) programa analitica a examenului-concurs de aptitudini profesionale;a(5) Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar;a(6) Regulile privind pregătirea continua a auditorilor financiari;a(7) Normele privind procedurile minimale de audit.Reglementările prevăzute la lit. a(2)-a(7) se aproba prin hotărâri ale Consiliului Camerei; b) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii; c) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continua a auditorilor financiari; d) controlează calitatea activităţii de audit financiar; e) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar, în concordanta cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale; f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei; g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; h) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din România; i) emite reguli şi proceduri în limitele şi competentele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acorda în folosinţă gratuita pe 10 ani spaţiul necesar desfăşurării activităţii la adresa menţionată mai sus. (2) Camera poate înfiinţa reprezentante în ţara şi în străinătate. (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei. (4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioadă, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Camera are următoarele categorii de membri: a) auditori financiari persoane active; b) auditori financiari stagiari; c) auditori financiari persoane nonactive. (2) Camera va tine evidenta membrilor săi prin intermediul Registrului auditorilor financiari, pe categoriile de membri prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Sunt auditori financiari persoane active ai Camerei persoanele care dobândesc calitatea de auditor financiar în condiţiile art. 9 sau 10. (2) Sunt auditori financiari stagiari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt licentiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au experienta în domeniul financiar-contabil, considerată de Camera ca fiind edificatoare, sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice; b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar. (3) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndrumă desfăşurarea programului de pregătire practica a auditorilor financiari stagiari, în vederea dobândirii de către aceştia a calităţii de auditor financiar. (4) Sunt auditori financiari persoane nonactive membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (5) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoanele care considera ca întrunesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ."11. După articolul 8 se introduce capitolul III^1 cu următorul titlu: "Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar".12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:A. Persoanele fizice: a) sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2); b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar; stagiul poate începe numai după îndeplinirea cumulativa a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b); c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevăzut la art. 10.B. Persoanele juridice: a) persoanele care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 10; b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută direct sau indirect de persoane fizice ori de societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 10; c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A ori la art. 10."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Camera poate atribui calitatea şi acorda dreptul de exercitare a calităţii de auditor financiar, prin excepţie de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:A. Persoanele fizice trebuie: a) sa posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat; b) sa fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acţionarul unei societăţi ori grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar; c) sa satisfacă cerinţele Codului de etica profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC); d) să facă dovada ca poseda cunoştinţele cerute de statul român pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar.B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/şi a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv."14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi capacitatea de a le aplica. (2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. (3) Examenul consta în susţinerea de probe scrise la următoarele discipline: a) a(1) audit financiar;a(2) contabilitate generală: reglementări naţionale, europene şi internaţionale; aspecte teoretice, metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationala; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului şi pierderii;a(3) analiza şi evaluarea critica a situaţiilor financiare;a(4) reguli de consolidare a conturilor;a(5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; relaţia dintre contabilitate şi management;a(6) audit intern;a(7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi metodele de evaluare a elementelor bilantiere şi de determinare a profitului şi pierderii;a(8) normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar; b) alte discipline corelate cu auditul financiar:b(1) drept comercial;b(2) drept fiscal;b(3) drept civil;b(4) dreptul muncii şi protecţiei sociale;b(5) sisteme informationale şi sisteme informatice;b(6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară;b(7) matematica şi statistica;b(8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii."15. După articolul 11 se introduce capitolul III^2 cu următorul titlu: "Exercitarea mandatului de auditor financiar".16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Auditorul financiar poate exercita mandatul numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este membru persoana activa a Camerei; b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei."17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) O persoana nu poate exercita mandatul de auditor financiar al unei entităţi dacă este angajata a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea respectiva are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţelege toate situaţiile care conduc la stirbirea cerinței fundamentale de independenta în exercitarea mandatului de auditor financiar."18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Dacă pe durata mandatului nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la mandatul sau şi sa notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţării."19. Titlul capitolului IV - Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar - se abroga.20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cazul în care Camera ia cunoştinţa de situaţia în care un auditor financiar, în timpul exercitării mandatului, nu a îndeplinit cerinţele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situaţiile financiare ale entitatii respective şi va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv. (2) În situaţia în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicita efectuarea unui al doilea audit, entitatea va lua măsurile necesare pentru a se conformă în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăşi 6 luni de la data primirii de către entitate a comunicării scrise."21. După articolul 15 se introduce capitolul III^3 cu următorul titlu: "Independenta şi integritate profesională".22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Mandatul de auditor financiar poate fi acceptat numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenta prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei."23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfăşura activităţi care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar. (2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesională nu este afectată dacă auditorul financiar îndeplineşte mandatul la doua sau mai multe entităţi în acelaşi timp, în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale codului menţionat la alin. (1)."24. După articolul 17 se introduce capitolul III^4 cu următorul titlu: "Auditul intern".25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 entitatile ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate sa organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare."26. Titlul capitolului V - Exercitarea mandatului de auditor financiar - se abroga.27. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entitatii în scopul furnizarii unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia."28. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Auditul intern are drept obiective: a) verificarea conformitatii activităţilor din entitatea auditata cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficientei activităţii entitatii; c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitate: d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere şi extrabilantiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel."29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar."30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificarii şi executării mandatului de audit financiar, evaluarea funcţiei de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cat şi a performantelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor de audit financiar."31. Titlul capitolului VI - Independenta, integritate profesională, incompatibilitate şi conflict de interese - se abroga.32. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu."33. După articolul 23 se introduce capitolul III^5 cu următorul titlu: "Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat".34. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice."35. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Camera şi deciziile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementărilor legale."36. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În cazul în care autoritatea de stat constata că nu sunt respectate condiţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun."37. După articolul 26 se introduce capitolul III^6 cu următorul titlu: "Registrul auditorilor financiari".38. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi, persoane fizice şi juridice, vor fi înscrişi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite. (2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menţionate cel puţin următoarele informaţii: a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi numărul carnetului de auditor financiar; b) pentru persoanele juridice: denumirea societăţii, adresa sediului social, numărul de telefon şi numărul autorizaţiei de funcţionare. (3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor menţiona în plus următoarele: a) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele şi în contul societăţilor de audit financiar; b) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale asociaţilor sau ale acţionarilor; c) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale membrilor consiliului de administraţie."39. După articolul 27 se introduce capitolul III^7 cu următorul titlu: "Sancţiuni".40. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală."41. Titlul capitolului VII - Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor ca autoritate publică - se abroga.42. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea mandatului de auditor astfel încât sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfăşoară aceasta activitate în numele persoanei juridice. (2) Prevederile prezentului capitol se aplică şi persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei şi care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice. (3) În măsura în care nu sunt infracţiuni, faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 25 milioane lei. Constatarea contravenţiei se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei."43. După articolul 29 se introduce capitolul III^8 cu următorul titlu: "Dispoziţii tranzitorii".44. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte un comitet provizoriu format din 9 membri. (2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplineşte atribuţiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Comitetul provizoriu va funcţiona până la primele alegeri ale conducerii Camerei. (4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta."45. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi care vor dobândi calitatea de membru provizoriu: a) deţin calitatea de expert contabil de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice; b) sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la bănci, societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat aceasta calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani; c) se bucura de o reputaţie profesională nestirbita. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Camera şi persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităţi profesionale şi ştiinţifice ce le-au permis acumularea unei experienţe deosebit de valoroase în domeniu."46. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - În vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza şi va asigura desfăşurarea corespunzătoare a acestuia."47. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În corelare cu Programul naţional de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor şi procedurilor naţionale armonizate cu cele europene şi internaţionale în domeniu, precum şi cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea temporară a calităţii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor şi a cerinţelor stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei."48. După articolul 33 se introduce capitolul III^9 cu următorul titlu: "Dispoziţii finale".49. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Categoriile de entităţi ale căror situaţii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate. (2) La entitatile care aplica reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Entitatile care nu au obligaţia, potrivit legii, să aplice reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."50. Titlul capitolului VIII - Publicitate - se abroga.51. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Ministerul Finanţelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, şi va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de modificarea şi/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE."52. Titlul capitolului IX - Sancţiuni - se abroga.53. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Auditarea societăţilor cotate pe pieţele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari."54. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare."55. Articolul 38 se abroga.56. Capitolul X - Dispoziţii tranzitorii şi finale - se abroga. Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 aprilie 2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017
 • LEGE nr. 382 din 28 septembrie 2004 privind instituirea Zilei Aviaţiei Române şi a Zilei Marinei Române
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 302 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a unor oraşe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (*republicat*) (Legea nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 157 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
 • LEGE nr. 71 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 312/1971 pentru modificarea Decretului nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
 • LEGE nr. 225 din 28 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 197 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 377 din 5 octombrie 2006 privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti
 • LEGE nr. 55 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 326 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006
 • LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 654 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • LEGE nr. 129 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 (*republicată*) Legea presei din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 57 din 6 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 8 din 1 iulie 1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 120 din 8 decembrie 1995 privind proclamarea "Zilei Constituţiei României"
 • LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 60 din 21 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 9 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1173/1968 pentru modificarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • LEGE nr. 25 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
 • LEGE nr. 559 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 85 din 28 mai 1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 28 din 24 mai 1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polona, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 550 din 14 septembrie 1940 prin care Statul Român devine Stat Naţional Legionar
 • LEGE nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021