Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 14 decembrie 2001 -
LEGE nr. 676 din 21 noiembrie 2001privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 14 decembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.Obiect Articolul 1 (1) Prezenta lege asigura condiţiile specifice de garantare a dreptului la protecţia vieţii private în privinta prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicatiilor. (2) Prevederile prezentei legi se aplică operatorilor reţelelor publice de telecomunicaţii şi furnizorilor de servicii de telecomunicaţii destinate publicului care, în îndeplinirea atribuţiilor lor, tratează date cu caracter personal. (3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date. (4) Prezenta lege nu se aplică prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate: a) în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege; b) în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi în cadrul altor activităţi în domeniul dreptului penal, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.Definiţii Articolul 2În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:1. serviciu de telecomunicaţii - serviciu a cărui furnizare consta, integral sau parţial, în transmiterea şi directionarea de semnale în reţelele de telecomunicaţii, cu excepţia radiodifuziunii şi a televiziunii;2. serviciu de telecomunicaţii destinat publicului - orice serviciu de telecomunicaţii, cu excepţia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup închis de utilizatori;3. furnizor de servicii de telecomunicaţii destinate publicului - persoana juridică ce prestează un serviciu de telecomunicaţii destinat publicului;4. reţea publică de telecomunicaţii - sisteme de transmisie şi, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie şi alte resurse ce permit transmiterea de semnale între puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau parţial pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii destinate publicului;5. operator al reţelei publice de telecomunicaţii - persoana juridică autorizata sa instaleze sau sa opereze o reţea publică de telecomunicaţii, în scopul oferirii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului;6. abonat - orice persoană fizica sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicaţii destinate publicului în vederea furnizarii de astfel de servicii;7. utilizator - orice persoană fizica beneficiara a unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului, în scopuri private sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acestui serviciu;8. date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenţa dispoziţiilor legale care reglementează protecţia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;12. registrele abonatilor - bazele de date, în forma scrisă sau electronică, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terţi în scopuri comerciale, care conţin date cu caracter personal ale abonatilor;13. factura detaliată - suma informaţiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apelează ori informaţii referitoare la data şi durata fiecărui apel.Măsuri de securitate Articolul 3 (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului şi operatorul reţelei publice de telecomunicaţii prin care se furnizează serviciul respectiv trebuie să ia toate măsurile tehnice şi de organizare adecvate garantarii securităţii serviciului şi a reţelei. (2) Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proporţional riscului, corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice şi costurilor implementarii acestor măsuri. (3) Cerinţele minime de securitate adoptate ca măsura preventivă vor fi stabilite de autoritatea de reglementare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Cerinţele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, în concordanta cu stadiul dezvoltării tehnice şi cu experienta în domeniu, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani. (5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului este obligat sa informeze abonatii în situaţia în care ia cunoştinţa despre apariţia unui risc special de încălcare a securităţii reţelei. Informarea va face referire şi la posibilele remedii, precum şi la costurile de aplicare a acestora. (6) Informaţiile prevăzute la alin. (5) se înaintează şi autorităţii publice competente în domeniul protecţiei persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal.Confidenţialitatea comunicaţiilor Articolul 4 (1) Confidenţialitatea comunicaţiilor efectuate prin intermediul unei reţele publice de telecomunicaţii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicaţii destinat publicului este garantată. (2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea sau orice alta forma de interceptare ori de supraveghere a comunicaţiilor este interzisă, cu excepţia cazurilor următoare: a) se realizează de utilizatorii care participa la comunicatia respectiva; b) utilizatorii care participa la comunicatia respectiva şi-au dat acordul scris prealabil; c) se realizează în exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în condiţiile legii. (3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligaţia de a-l informa pe celălalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizează echipament care permite ca aceasta convorbire să fie ascultata, înregistrată sau stocata de către alte persoane. Articolul 5Serviciile de telecomunicaţii şi îndeosebi serviciile telefonice aflate în curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vieţii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei şi a libertăţii de comunicare. Articolul 6Orice imixtiune a autorităţilor publice în conţinutul unei comunicări, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicărilor, sunt interzise, exceptând cazurile în care asemenea ingerinţe sunt prevăzute de lege şi constituie o măsura necesară într-o societate democratica pentru: a) protecţia securităţii statului, a siguranţei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infracţiunilor; b) protecţia persoanei în cauza, la cererea acesteia, ori a drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Articolul 7În caz de ingerinta a autorităţilor publice în conţinutul unei comunicări legea de autorizare trebuie să prevadă: a) modul de exercitare de către persoana în cauza a drepturilor de acces şi de rectificare; b) condiţiile în care autorităţile publice competente vor fi în drept sa refuze sa dea informaţii persoanei în cauza; c) modalităţile de conservare sau de distrugere a acestor date. Articolul 8 (1) Operatorii reţelelor publice de telecomunicaţii sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului nu pot comunică datele obţinute cu prilejul imixtiunii în conţinutul unei comunicări decât persoanei desemnate în autorizaţia eliberata potrivit legii să obţină asemenea date. (2) Autorizarea operatorilor reţelelor publice de telecomunicaţii de a interveni în conţinutul unei comunicări, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum şi utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea condiţiilor şi garanţiilor constituţionale de exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute prin lege.Datele referitoare la trafic şi la facturare Articolul 9 (1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonatii şi utilizatorii, prelucrate în vederea stabilirii convorbirilor efectuate şi stocate de către furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul unei reţele publice de telecomunicaţii destinate publicului, trebuie să fie şterse sau făcute anonime la terminarea comunicatiei, fără a se încalcă prevederile alin. (2)-(4). (2) Prelucrarea datelor conţinând: numărul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului şi tipul postului, numărul total de unităţi ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numărul abonatului apelat, tipul, momentul începerii şi durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informaţii referitoare la plati, precum plata în avans, plati pentru instalări, deconectari şi restante, efectuată în scopul întocmirii facturilor abonatilor sau al stabilirii plăţilor pentru interconectare, este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligaţiei de plată corespunzătoare facturii, respectiv de la data scadentei obligaţiei de plată corespunzătoare interconectarii. (3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevăzute la alin. (2), în vederea marketingului sau comercializării propriilor servicii, numai după notificarea abonatului şi cu acordul expres al acestuia. (4) Accesul la şi prelucrarea datelor referitoare la trafic şi la facturare trebuie limitate la persoanele care acţionează în virtutea unei obligaţii de serviciu, în raport cu furnizorul de servicii de telecomunicaţii destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul reţelei publice de telecomunicaţii, şi care au ca atribuţii facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clienţilor, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicaţii ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitată la datele care sunt necesare pentru îndeplinirea respectivelor obligaţii de serviciu. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) nu pot fi invocate în scopul limitării accesului autorităţilor competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, în condiţiile legii, în scopul rezolvarii litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.Facturarea detaliată Articolul 10 (1) Abonatii primesc facturi nedetaliate. (2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea drepturilor la protecţia vieţii private a abonatilor şi a utilizatorilor, în condiţiile legii. (3) Categoriile de informaţii care pot fi cuprinse în facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.Oferirea şi restrictionarea oferirii serviciului de identificare a liniei la care apelează sau a liniei apelate Articolul 11 (1) Utilizatorul care apelează are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor respective pentru fiecare apel, în cazul în care se oferă şi un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează. (2) Abonatul care apelează are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează, pentru fiecare linie, în cazul prevăzut la alin. (1). (3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispoziţie de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii, în mod gratuit, în cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, în cazul prevăzut la alin. (1). (4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci când datele de identificare a liniei care apelează au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apelează, în cazul prevăzut la alin. (1), dacă datele de identificare a liniei care apelează sunt indicate înainte de începerea convorbirii. (5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei apelate faţă de utilizatorul care apelează, în cazul în care se oferă şi un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate. (6) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) vor fi aplicabile şi apelurilor către alte tari, provenind din România, iar dispoziţiile alin. (3)-(5) vor fi aplicabile şi apelurilor către România provenind din alte tari. (7) Furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului au obligaţia de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum şi despre drepturile prevăzute la alin. (1)-(6), în cazul în care se oferă şi servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează sau a liniei apelate.Dispoziţii derogatorii Articolul 12Un furnizor de servicii de telecomunicaţii destinate publicului, respectiv un operator al unei reţele publice de telecomunicaţii poate deroga de la dispoziţiile referitoare la identificarea liniei care apelează, cu condiţia aducerii la cunoştinţa publicului a procedurilor prin care se realizează aceste derogări, în următoarele cazuri: a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele de identificare a liniei care apelează vor fi stocate şi accesibile, în condiţiile legii; b) pentru fiecare linie, pentru organizaţiile care primesc apeluri de urgenta, special recunoscute în acest sens, în condiţiile legii, cum ar fi: secţiile de poliţie, unităţile de pompieri sau serviciile de ambulanta.Redirectionarea automată a apelului Articolul 13Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de a bloca redirectionarea automată, efectuată de un terţ, a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.Registrele abonatilor Articolul 14 (1) Furnizorii de servicii de telecomunicaţii au obligaţia de a include în registrele abonatilor pe care le întocmesc sau de a pune la dispoziţie terţilor care întocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificarii unui abonat anume, cu excepţia cazurilor în care abonatul respectiv şi-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare. (2) Orice abonat are dreptul să solicite, cu titlu gratuit: a) sa nu fie inclus într-un registru al abonatilor; b) înscrierea menţiunii ca datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terţi în scopul marketingului direct; c) înscrierea adresei sale doar parţial; d) sa nu se efectueze nici o menţiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.Apelurile nesolicitate Articolul 15Apelurile nesolicitate, efectuate în scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita intervenţia unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu excepţia cazului în care abonatul apelat şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres în acest sens.Răspunderea Articolul 16 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. (2) Furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului sau/şi operatorii reţelelor publice de telecomunicaţii răspund faţă de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin în condiţiile prezentei legi.Contravenţii şi sancţiuni Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) neadoptarea sau adoptarea incompleta a cerinţelor minime de securitate menţionate la art. 3 alin. (3) şi (4); b) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (6); c) neîndeplinirea obligaţiei de confidenţialitate prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); d) nerespectarea de către autorităţile publice, respectiv de către operatorii reţelelor publice de telecomunicaţii sau de telefonie ori de către furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului, a obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 şi 8; e) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la prelucrarea şi la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevăzute la art. 9; f) încălcarea drepturilor abonatilor prevăzute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate; g) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apelează, respectiv a liniei apelate, prevăzute la art. 11; h) neîndeplinirea obligaţiei referitoare la oferirea serviciului de redirectionare automată, prevăzută la art. 13; i) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la întocmirea registrului abonatilor, prevăzute la art. 14; j) iniţierea unui apel nesolicitat, cu încălcarea art. 15. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se constata de personalul autorităţii de reglementare, precum şi de reprezentanţi împuterniciţi ai organelor cu atribuţii de supraveghere şi control, abilitate potrivit legii. (4) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) autoritatea de reglementare poate dispune şi suspendarea sau anularea licenţei ori a autorizaţiei. (5) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) se constata de personalul autorităţii de supraveghere şi de reprezentanţi împuterniciţi ai organelor cu atribuţii de supraveghere şi control, abilitate potrivit legii. (6) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (7) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------

Noutăți

 • LEGE nr. 168 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 286 din 28 decembrie 2010 bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 65 din 25 martie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 128 din 29 decembrie 1992 pentru declararea unor oraşe martir
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 316 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 5 februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
 • LEGE Nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 273 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 95 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 290 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informaţii Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanţelor în numele statului
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 203 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 33 din 8 martie 2013 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
 • LEGE nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 307 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionarii Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 • LEGE nr. 65 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 353 din 6 iunie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Bălceşti, judeţul Valcea
 • LEGE nr. 38 din 20 aprilie 1992 privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Bucureşti
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 1 martie 1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 mp, situat în şoseaua Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 22 din 10 aprilie 1996 pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 288 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 541 din 12 septembrie 1940 pentru ratificarea tratatului între România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi anexele sale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 67 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*) (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 92 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 501 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021