Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 13 decembrie 2001 -
LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 13 decembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 2, alineatele (2) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) Agenţii economici care administrează unul sau mai multe depozite vor solicita licentierea acestora............................................................................. (4) Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligaţii în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 6."2. La articolul unic punctul 3, literele a) şi e) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"a) depozitul - o construcţie, structura sau spaţiu protejat, inclusiv siloz, administrat de un agent economic şi utilizat special pentru depozitarea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase destinate comercializării;............................................................................................ e) deţinătorul de certificat de depozit - orice persoană fizica sau juridică care, în calitate de proprietar de buna-credinţa al certificatului de depozit, poate pretinde livrarea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate, la prima cerere."3. La articolul unic punctul 3, litera f) a articolului 4 se abroga.4. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:<>"5. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:<>"6. La articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul unic punctul 9, alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Gradarea se efectuează la primul punct de recepţie a cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase al agenţilor economici licentiati care prestează servicii de depozitare. (2) Manualul operational de gradare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase se aproba de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."8. La articolul unic punctul 10, articolul 21 se abroga.9. La articolul unic punctul 11, înaintea alineatului (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Certificatul de depozit conţine date privind cantitatea, termenii şi condiţiile de recepţie, calitate, condiţionare, custodie, garanţie şi livrare a cerealelor sau a seminţelor oleaginoase, precum şi condiţiile de plată pentru serviciile prestate de către depozitari."10. La articolul unic, după punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu următorul cuprins:"12^1. Articolul 26 va avea următorul cuprins:<>"11. La articolul unic punctul 13, articolul 27 se abroga.12. La articolul unic, după punctul 18 se introduce punctul 18^1 cu următorul cuprins:"18^1. Articolul 35 va avea următorul cuprins:<>"13. La articolul unic punctul 19, articolul 35^1 va avea următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Toţi agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi sa accepte în mod nediscriminatoriu cereale şi/sau seminţe oleaginoase aduse spre depozitare, până la capacitatea maxima pentru care au fost licentianti. (2) Ministerul de resort va licentia persoanele fizice care desfăşoară activitatea de cantarire şi recepţie în cadrul fiecărui depozit. Va fi verificata cel puţin o dată pe an acuratetea cantarelor de către ministerul de resort sau de un inspector autorizat. Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligaţii în mod corespunzător." Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotate.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC-----------

Noutăți

 • LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generală a produselor
 • LEGE nr. 8 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 424 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 347 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 119 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 29 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 509 din 17 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 575 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 143 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe
 • LEGE nr. 242 din 21 octombrie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 135 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
 • LEGE nr. 141 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 1 aprilie 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 226 din 11 iulie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 126 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 225 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020