Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 13 decembrie 2001 -
LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 13 decembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 2, alineatele (2) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) Agenţii economici care administrează unul sau mai multe depozite vor solicita licentierea acestora............................................................................. (4) Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligaţii în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 6."2. La articolul unic punctul 3, literele a) şi e) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"a) depozitul - o construcţie, structura sau spaţiu protejat, inclusiv siloz, administrat de un agent economic şi utilizat special pentru depozitarea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase destinate comercializării;............................................................................................ e) deţinătorul de certificat de depozit - orice persoană fizica sau juridică care, în calitate de proprietar de buna-credinţa al certificatului de depozit, poate pretinde livrarea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate, la prima cerere."3. La articolul unic punctul 3, litera f) a articolului 4 se abroga.4. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:<>"5. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:<>"6. La articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul unic punctul 9, alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Gradarea se efectuează la primul punct de recepţie a cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase al agenţilor economici licentiati care prestează servicii de depozitare. (2) Manualul operational de gradare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase se aproba de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."8. La articolul unic punctul 10, articolul 21 se abroga.9. La articolul unic punctul 11, înaintea alineatului (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Certificatul de depozit conţine date privind cantitatea, termenii şi condiţiile de recepţie, calitate, condiţionare, custodie, garanţie şi livrare a cerealelor sau a seminţelor oleaginoase, precum şi condiţiile de plată pentru serviciile prestate de către depozitari."10. La articolul unic, după punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu următorul cuprins:"12^1. Articolul 26 va avea următorul cuprins:<>"11. La articolul unic punctul 13, articolul 27 se abroga.12. La articolul unic, după punctul 18 se introduce punctul 18^1 cu următorul cuprins:"18^1. Articolul 35 va avea următorul cuprins:<>"13. La articolul unic punctul 19, articolul 35^1 va avea următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Toţi agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi sa accepte în mod nediscriminatoriu cereale şi/sau seminţe oleaginoase aduse spre depozitare, până la capacitatea maxima pentru care au fost licentianti. (2) Ministerul de resort va licentia persoanele fizice care desfăşoară activitatea de cantarire şi recepţie în cadrul fiecărui depozit. Va fi verificata cel puţin o dată pe an acuratetea cantarelor de către ministerul de resort sau de un inspector autorizat. Ministerul de resort va disponibiliza fonduri din propriul buget pentru a realiza aceste obligaţii în mod corespunzător." Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotate.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 334 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 121 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 59 din 31 martie 2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE din 31 iulie 1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public*)
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 261 din 4 noiembrie 2008 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 171 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 53 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 143 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 136 din 14 aprilie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 19 mai 2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 24 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vînzare internaţionala de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 19 martie 2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 40 din 6 martie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 6 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi la Washington, prin scrisoarea părţii române din 3 octombrie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 15 octombrie 2003
 • LEGE nr. 233 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice
 • LEGE nr. 85 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
 • LEGE nr. 67 din 22 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
 • LEGE nr. 9 din 1 ianuarie 1949 asupra vămilor
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 271 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 121 din 17 mai 1930 pentru reorganizarea Casei Rurale
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 105 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021