Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 noiembrie 1921 -
LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 noiembrie 1921

Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,La toţi de faţa şi viitori, sănătate:Corpurile legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sanctionam cele ce urmează: Articolul 1Se ratifica dispoziţiunile luate de Consiliul dirigent al Transilvaniei prin decretul No VII din 6/19 Fevruarie 1919, cu modificările aduse prin prezenta lege. Articolul 2Sînt şi rămîn nule de drept şi de fapt următoarele acte referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite regatului României prin hotărîrea Adunării naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie st. n. 1918:I. În ceea ce priveşte bunurile Statului1. Toate actele de orice natura încheiate după 1 Decemvrie st. n. 1918, fie de guvernul ungar, fie de organele sale, fie de orice alte persoane sau de orice organ altul decât guvernul român prin ministrul respectiv;2. Toate actele de orice natura cari, deşi încheiate înainte de 1 Decemvrie st. n. 1918, intră în vreuna din categoriile următoare: a) Cele cari deşi erau investite cu toate formele legale, n-au fost înscrise în cărţile funduare pînă la 1 Decemvrie st. n. 1918, sau a căror înscriere posterioară s-a făcut fie fără nici o autorizare, fie cu autorizarea vreunui organ altul decât guvernul român prin ministrul respectiv sau o deciziune a Consiliului dirigent, luată în urma unei deliberări a acelui Consiliu; b) Cele pentru desăvârşirea cărora sau pentru înscrierea cărora în cărţile funduare era nevoie de o aprobare specială a guvernului ungar sau în genere a autorităţilor superioare, dacă aceasta aprobare nu s-a dat deloc sau s-a dat de oricine după 1 Decemvrie st. n. 1918, fie ca aceste acte au fost sau n-au fost înscrise încă în cărţile funduare.II. În ceea ce priveşte bunurile judeţelor (comitatelor), comunelor, institutiunilor publice şi de utilitate publică, fundatiunilor de orice natura şi în genere tuturor institutiunilor puse sub supravegherea sau controlul StatuluiToate actele de orice natura cu privire la aceste bunuri, încheiate de oricine, dar pentru desăvârşirea cărora sau pentru înscrierea cărora în cărţile funduare era nevoie de aprobarea Regelui ungar, a guvernului ungar şi în genere a autorităţilor superioare, dacă aceasta aprobare nu s-a dat deloc, dacă s-a dat de oricine, după 1 Decemvrie st. n. 1918, precum şi dacă, pe baza aprobărilor date anterior, înscrierea în cărţile funduare s-a efectuat după 1 Decemvrie st. n. 1918, pe baza autorizaţiunii vreunui organ altul decât guvernul român prin ministrul respectiv. Articolul 3Nulitatea din art. 2 este de ordine publică, poate fi invocată de oricine oricînd şi chiar din oficiu, fie pe cale principala, fie pe cale incidentala sau de apărare înaintea oricărei instanţe. Articolul 4Şefii judecătorilor de ocoale sau cei cari au sau vor avea în atributiunea lor privegherea protocoalelor, cărţile funduare, sînt obligaţi a radia din oficiu şi de îndată, precum şi după simpla cerere a celor interesaţi toate actele declarate nule prin art. 2 de mai sus. Articolul 5Statul, judeţele (comitatele), comunele, precum şi toate celelalte fundatiuni şi instituţiuni prevăzute în art. 2, vor reintra în stăpânirea imediata şi libera de orice sarcini a bunurilor deţinute de tertele persoane, direct sau prin transmisiune dela alţii, pe baza actelor declarate nule prin prezenta lege, fără a putea fi obligate la nici o restituire de nici o natura, fie ca preţ, fie ca despăgubire sau alta cheltuiala oarecare şi fără sa li se poată opune vreun drept de retentiune, efectul posesiunii de un an sau orice alt drept de orice natura ar fi el.Se rezerva însă cumparatorilor dreptul de a cere restituirea sumelor plătite la alte persoane decât cele enumerate mai sus, prin acţiune în justiţie. Articolul 6În ceea ce priveşte actele referitoare la bunurile prevăzute în art. 2 încheiate, aprobate sau înscrise în cărţile funduare în intervalul dela 18 Octomvrie st. n. 1918 pînă la 1 Decemvrie st. n. 1918, se dispune următoarele:1. Cele încheiate de guvernul ungar sau organele sale, fie ca au fost, fie ca n-au fost înscrise în cărţile funduare, sînt şi rămîn nule de drept şi de fapt dacă n-au fost declarate conform art. 2 din decretul No. VII/919 al Consiliului dirigent, pînă la 30 Iunie st. n. 1920 şi li se vor aplica în totul dispoziţiunile din art. 3, 4 şi 5 de mai sus;2. Cele din aliniatul precedent pentru cari s-a făcut declaraţia pînă la 30 Iunie st. n. 1920, precum acele cari pentru desăvârşirea sau înscrierea lor în cărţile funduare erau supuse unei aprobări sau autorizatiuni oarecare în modul arătat în art. 2, aprobare sau autorizaţiune care s-a dat în intervalul dela 18 Octomvrie st. n. 1918 pînă la 1 Decemvrie st. n. 1918 şi înscrierea lor s-a efectuat de fapt în acelaşi interval de timp, sînt prezumate ca au fost încheiate sau aprobate atît în privinta desavarsirii lor, cat şi în privinta înscrierii lor în dăuna intereselor Statului român şi ca atare sînt lovite de aceeaşi nulitate ca şi actele prevăzute în art. 2.Cei interesaţi sînt primiţi, cu toate acestea, sa îndepărteze aceasta prezumtiune pe calea contestatiunii făcute în termenul şi condiţiunile stabilite prin articolele următoare. Articolul 7Contestaţiunile cu privire la actele cari au de obiect transmisiuni, concesiuni sau constituiri de drepturi de orice natura şi sub orice formă referitoare la bunuri miniere, petrol, gaz metan, ape minerale, caderi de apa şi în genere la orice fel de întreprinderi industriale, se vor introduce la ministerul de industrie şi comerţ.Contestaţiunile cu privire la toate celelalte acte se vor introduce la ministerul de domenii (serviciul contencios).Contestaţiunile vor fi făcute în scris, în termen de 6 luni dela promulgarea legii de faţa, şi vor cuprinde pe larg temeiurile de drept şi de fapt, avînd alăturate actele pe cari se sprijină, în original sau în copii legalizate, însoţite în orice caz de o traductiune certificată în limba română.Deciziunea pe care ministrul respectiv va trebui sa o dea asupra fiecărei contestatiuni se va putea ataca cu apel la Curtea de apel din Cluj în termen de 15 zile dela comunicarea ei pe cale administrativă.Curtea de apel este ţinuta a judeca apelul de urgenta şi cu precădere, în camera de consiliu, contradictor cu ministerul respectiv.Apelantul este ţinut, sub pedeapsa de nulitate a apelului sau, să facă alegere de domiciliu în Cluj.Contra deciziunilor Curţii de apel se poate face recurs de oricare din părţi, în termen de 15 zile dela pronunţare, prin declararea lui în scris la grefa Curţii respective.Recursurile se vor judeca de către secţiunea III a înaltei Curţi de casaţie, de urgenta şi cu precădere. În caz de casare, înaltă Curte va evoca fondul şi va judeca în ultima instanţa.Toate deciziunile ministrului, Curţii de apel şi înaltei Curţi de casaţie se dau fără drept de opoziţie.Admiterea apelurilor sau recursurilor nu poate indritui condamnarea Statului la cheltuieli de judecată. Articolul 8Contestaţiunile, apelurile şi recursurile, precum şi întreaga procedura sînt scutite de orice taxe de timbru şi portarei. Articolul 9Deciziunile de respingerea contestatiunilor rămase definitive se vor comunică în extract oficiilor cărţilor funduare pentru radierea imediata a actelor respective. Articolul 10Faţa cu actele pentru cari nu s-ar fi făcut contestatiune în termenul defipt prin art. 7, precum şi faţa cu acele pentru cari contestaţiunile s-au respins, se vor aplica în totul dispoziţiunile articolelor 3, 4 şi 5 din prezenta lege. Articolul 11Un regulament va desvolta, în caz de se va simţi nevoia, principiile stabilite prin prezenta lege. Articolul 12Toate dispoziţiunile contrarii acestei legi sînt şi rămîn abrogate.Această lege s-a votat de Senat în şedinţa dela 4 Iulie anul 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de cinci zeci şi noua voturi.Vice-preşedinte,G. G. Mironescu(L. S. S.)Secretar,Ioan PappAceastă lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 20 Iulie anul 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de noua zeci şi opt voturi, contra patru.Vice-preşedinte,Dr. Avram Imbroane(L. S. A. D.)Secretar,Nicolae G. ManolescuPromulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.Ministrul domeniilor,T. CudalbuMinistrul Justiţiei,M. Antonescu------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 4.067 din 2 decembrie 1938 pentru deschiderea de credite suplimentare şi extraordinare
 • LEGE nr. 745 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun şi Constanţa, semnat la Ankara la 15 iulie 1996
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 362 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • LEGE nr. 125 din 7 iulie 2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 16 noiembrie 1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 42 din 2 martie 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 351 din 27 decembrie 2018 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 9 din 2 octombrie 1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 54 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 126 din 17 iulie 2000 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 20 din 17 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 47 din 13 martie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 251 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 17 din 3 martie 1992 privind aderarea României la Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor Organizaţiei Europene de Telecomunicaţii prin Satelit "Eutelsat"
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 236 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satelor Başeu şi Vatra prin reorganizarea comunei Hudeşti, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 93 din 23 septembrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică cu privire la privilegiile şi imunităţile acordate Organizaţiei
 • LEGE nr. 257 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale
 • LEGE nr. 50 din 28 februarie 1948 pentru reglementarea succesiunilor celor decedaţi în împrejurări excepţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 553 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021