Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 noiembrie 1921 -
LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 noiembrie 1921

Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,La toţi de faţa şi viitori, sănătate:Corpurile legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sanctionam cele ce urmează: Articolul 1Se ratifica dispoziţiunile luate de Consiliul dirigent al Transilvaniei prin decretul No VII din 6/19 Fevruarie 1919, cu modificările aduse prin prezenta lege. Articolul 2Sînt şi rămîn nule de drept şi de fapt următoarele acte referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite regatului României prin hotărîrea Adunării naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie st. n. 1918:I. În ceea ce priveşte bunurile Statului1. Toate actele de orice natura încheiate după 1 Decemvrie st. n. 1918, fie de guvernul ungar, fie de organele sale, fie de orice alte persoane sau de orice organ altul decât guvernul român prin ministrul respectiv;2. Toate actele de orice natura cari, deşi încheiate înainte de 1 Decemvrie st. n. 1918, intră în vreuna din categoriile următoare: a) Cele cari deşi erau investite cu toate formele legale, n-au fost înscrise în cărţile funduare pînă la 1 Decemvrie st. n. 1918, sau a căror înscriere posterioară s-a făcut fie fără nici o autorizare, fie cu autorizarea vreunui organ altul decât guvernul român prin ministrul respectiv sau o deciziune a Consiliului dirigent, luată în urma unei deliberări a acelui Consiliu; b) Cele pentru desăvârşirea cărora sau pentru înscrierea cărora în cărţile funduare era nevoie de o aprobare specială a guvernului ungar sau în genere a autorităţilor superioare, dacă aceasta aprobare nu s-a dat deloc sau s-a dat de oricine după 1 Decemvrie st. n. 1918, fie ca aceste acte au fost sau n-au fost înscrise încă în cărţile funduare.II. În ceea ce priveşte bunurile judeţelor (comitatelor), comunelor, institutiunilor publice şi de utilitate publică, fundatiunilor de orice natura şi în genere tuturor institutiunilor puse sub supravegherea sau controlul StatuluiToate actele de orice natura cu privire la aceste bunuri, încheiate de oricine, dar pentru desăvârşirea cărora sau pentru înscrierea cărora în cărţile funduare era nevoie de aprobarea Regelui ungar, a guvernului ungar şi în genere a autorităţilor superioare, dacă aceasta aprobare nu s-a dat deloc, dacă s-a dat de oricine, după 1 Decemvrie st. n. 1918, precum şi dacă, pe baza aprobărilor date anterior, înscrierea în cărţile funduare s-a efectuat după 1 Decemvrie st. n. 1918, pe baza autorizaţiunii vreunui organ altul decât guvernul român prin ministrul respectiv. Articolul 3Nulitatea din art. 2 este de ordine publică, poate fi invocată de oricine oricînd şi chiar din oficiu, fie pe cale principala, fie pe cale incidentala sau de apărare înaintea oricărei instanţe. Articolul 4Şefii judecătorilor de ocoale sau cei cari au sau vor avea în atributiunea lor privegherea protocoalelor, cărţile funduare, sînt obligaţi a radia din oficiu şi de îndată, precum şi după simpla cerere a celor interesaţi toate actele declarate nule prin art. 2 de mai sus. Articolul 5Statul, judeţele (comitatele), comunele, precum şi toate celelalte fundatiuni şi instituţiuni prevăzute în art. 2, vor reintra în stăpânirea imediata şi libera de orice sarcini a bunurilor deţinute de tertele persoane, direct sau prin transmisiune dela alţii, pe baza actelor declarate nule prin prezenta lege, fără a putea fi obligate la nici o restituire de nici o natura, fie ca preţ, fie ca despăgubire sau alta cheltuiala oarecare şi fără sa li se poată opune vreun drept de retentiune, efectul posesiunii de un an sau orice alt drept de orice natura ar fi el.Se rezerva însă cumparatorilor dreptul de a cere restituirea sumelor plătite la alte persoane decât cele enumerate mai sus, prin acţiune în justiţie. Articolul 6În ceea ce priveşte actele referitoare la bunurile prevăzute în art. 2 încheiate, aprobate sau înscrise în cărţile funduare în intervalul dela 18 Octomvrie st. n. 1918 pînă la 1 Decemvrie st. n. 1918, se dispune următoarele:1. Cele încheiate de guvernul ungar sau organele sale, fie ca au fost, fie ca n-au fost înscrise în cărţile funduare, sînt şi rămîn nule de drept şi de fapt dacă n-au fost declarate conform art. 2 din decretul No. VII/919 al Consiliului dirigent, pînă la 30 Iunie st. n. 1920 şi li se vor aplica în totul dispoziţiunile din art. 3, 4 şi 5 de mai sus;2. Cele din aliniatul precedent pentru cari s-a făcut declaraţia pînă la 30 Iunie st. n. 1920, precum acele cari pentru desăvârşirea sau înscrierea lor în cărţile funduare erau supuse unei aprobări sau autorizatiuni oarecare în modul arătat în art. 2, aprobare sau autorizaţiune care s-a dat în intervalul dela 18 Octomvrie st. n. 1918 pînă la 1 Decemvrie st. n. 1918 şi înscrierea lor s-a efectuat de fapt în acelaşi interval de timp, sînt prezumate ca au fost încheiate sau aprobate atît în privinta desavarsirii lor, cat şi în privinta înscrierii lor în dăuna intereselor Statului român şi ca atare sînt lovite de aceeaşi nulitate ca şi actele prevăzute în art. 2.Cei interesaţi sînt primiţi, cu toate acestea, sa îndepărteze aceasta prezumtiune pe calea contestatiunii făcute în termenul şi condiţiunile stabilite prin articolele următoare. Articolul 7Contestaţiunile cu privire la actele cari au de obiect transmisiuni, concesiuni sau constituiri de drepturi de orice natura şi sub orice formă referitoare la bunuri miniere, petrol, gaz metan, ape minerale, caderi de apa şi în genere la orice fel de întreprinderi industriale, se vor introduce la ministerul de industrie şi comerţ.Contestaţiunile cu privire la toate celelalte acte se vor introduce la ministerul de domenii (serviciul contencios).Contestaţiunile vor fi făcute în scris, în termen de 6 luni dela promulgarea legii de faţa, şi vor cuprinde pe larg temeiurile de drept şi de fapt, avînd alăturate actele pe cari se sprijină, în original sau în copii legalizate, însoţite în orice caz de o traductiune certificată în limba română.Deciziunea pe care ministrul respectiv va trebui sa o dea asupra fiecărei contestatiuni se va putea ataca cu apel la Curtea de apel din Cluj în termen de 15 zile dela comunicarea ei pe cale administrativă.Curtea de apel este ţinuta a judeca apelul de urgenta şi cu precădere, în camera de consiliu, contradictor cu ministerul respectiv.Apelantul este ţinut, sub pedeapsa de nulitate a apelului sau, să facă alegere de domiciliu în Cluj.Contra deciziunilor Curţii de apel se poate face recurs de oricare din părţi, în termen de 15 zile dela pronunţare, prin declararea lui în scris la grefa Curţii respective.Recursurile se vor judeca de către secţiunea III a înaltei Curţi de casaţie, de urgenta şi cu precădere. În caz de casare, înaltă Curte va evoca fondul şi va judeca în ultima instanţa.Toate deciziunile ministrului, Curţii de apel şi înaltei Curţi de casaţie se dau fără drept de opoziţie.Admiterea apelurilor sau recursurilor nu poate indritui condamnarea Statului la cheltuieli de judecată. Articolul 8Contestaţiunile, apelurile şi recursurile, precum şi întreaga procedura sînt scutite de orice taxe de timbru şi portarei. Articolul 9Deciziunile de respingerea contestatiunilor rămase definitive se vor comunică în extract oficiilor cărţilor funduare pentru radierea imediata a actelor respective. Articolul 10Faţa cu actele pentru cari nu s-ar fi făcut contestatiune în termenul defipt prin art. 7, precum şi faţa cu acele pentru cari contestaţiunile s-au respins, se vor aplica în totul dispoziţiunile articolelor 3, 4 şi 5 din prezenta lege. Articolul 11Un regulament va desvolta, în caz de se va simţi nevoia, principiile stabilite prin prezenta lege. Articolul 12Toate dispoziţiunile contrarii acestei legi sînt şi rămîn abrogate.Această lege s-a votat de Senat în şedinţa dela 4 Iulie anul 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de cinci zeci şi noua voturi.Vice-preşedinte,G. G. Mironescu(L. S. S.)Secretar,Ioan PappAceastă lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 20 Iulie anul 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de noua zeci şi opt voturi, contra patru.Vice-preşedinte,Dr. Avram Imbroane(L. S. A. D.)Secretar,Nicolae G. ManolescuPromulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.Ministrul domeniilor,T. CudalbuMinistrul Justiţiei,M. Antonescu------------

Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 169 din 9 iunie 2005 pentru aderarea României la Acordul privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, şi la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
 • LEGE nr. 207 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 116 din 5 iunie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 314 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 *** Republicată privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 210 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 759 din 28 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 370 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 12 noiembrie 1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 85 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 50 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 5 noiembrie 1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 232 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 28 august 2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. şi Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 308 din 22 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate
 • LEGE nr. 126 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 272 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021