Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 30 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968
- Act publicat în Buletinul Oficial Nr. 147 DIN 13/11/68 -
LEGE nr. 30 din 12 noiembrie 1968pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968 Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 147 din 13 noiembrie 1968

Articolul 1Pe data intrării în vigoare a codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968 se abroga:- codul penal din 18 martie 1936;- codul justiţiei militare din 20 martie 1937;- legile penale speciale şi dispoziţiile penale din legi speciale, contrare prevederilor Codului penal, precum şi dispoziţiile penale din hotărîri ale Consiliului de Miniştri. Articolul 2În aplicarea art. 13 din Codul penal, în ceea ce priveşte pedepsele privative de libertate, se tine seama de limitele speciale şi nu de denumirea acestor pedepse din legea penală anterioară. Denumirile de "munca silnica", "temnita grea", "detenţiune" şi "închisoare corecţională" sînt înlocuite cu denumirea de "închisoare". Articolul 3Cînd printr-o hotărîre rămasă definitivă anterior intrării în vigoare a Codului penal a fost pronunţată pedeapsa cu moartea şi condamnarea nu a fost executată, aceasta pedeapsa se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani. Înlocuirea are loc şi atunci cînd pedeapsa cu moartea a fost comutată în pedeapsa privativă de libertate pe viaţa.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi în cazurile în care condamnarea la moarte s-a pronunţat pentru o infracţiune sancţionată de noul Cod penal cu moartea alternativ cu pedeapsa închisorii.Cînd printr-o hotărîre rămasă definitivă anterior intrării în vigoare a Codului penal s-a pronunţat pedeapsa privativă de libertate pe viaţa şi executarea nu a început sau este în curs, aceasta pedeapsa se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani, din care se scad 2/5 din ceea ce condamnatul a executat efectiv.Pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani, prevăzută în alineatele precedente, se socoteşte de la data intrării în vigoare a Codului penal. Articolul 4Cînd printr-o hotărîre rămasă definitivă anterior intrării în vigoare a Codului penal a fost pronunţată pedeapsa privativă, de libertate pe timp mărginit, pentru o infracţiune contra securităţii statului, contra avutului obştesc, ori o infracţiune de omor sau o infracţiune contra păcii şi omenirii, ori o infracţiune prin care s-a adus o paguba importanţa economiei naţionale, dispoziţiile art. 14 alin. 1 din Codul penal se aplică numai dacă instanţa judecătorească, ţinînd seama de infracţiunea săvîrşită, de persoana condamnatului şi de conduita acestuia după pronunţarea hotărîrii sau în timpul executării pedepsei, apreciază ca este cazul ca acele dispoziţii să fie aplicate.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi cu privire la recidivisti, oricare ar fi infracţiunea pentru care au fost condamnaţi.Prevederile art. 14 alineatul ultim din Codul penal se aplică şi condamnărilor arătate în alineatele precedente, executate la data intrării în vigoare a acestui cod. Articolul 5Dispoziţiile Decretului nr. 421 din 24 septembrie 1955 continua să se aplice pedepselor pronunţate pe baza legilor nr. 312 din 24 aprilie 1945, nr. 291 din 18 august 1947 şi nr. 207 din 20 august 1948, care au rămas să fie executate sau urmează a fi executate. Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător.Dispoziţiile Decretului nr. 330 din 23 mai 1966 privind înlocuirea executării unor pedepse privative de libertate rămîn în vigoare. Articolul 6Pedepsele principale pronunţate anterior se executa în regimul prevăzut de noul Cod penal şi de legea privind executarea pedepselor.Cînd pedeapsa amenzii a fost transformata într-o pedeapsă privativă de libertate şi se găseşte în curs de executare la data intrării în vigoare a Codului penal, executarea acestei pedepse încetează, iar pedeapsa amenzii se considera executată.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 163 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 privind siguranţa naţionala a României
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 81 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 208/1974 pentru modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calităţii produselor provenite din import, devenit Legea nr. 18/1974
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 793 din 29 decembrie 2001 privind retragerea României din Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 133 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
 • LEGE nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 17 septembrie 1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 113 din 18 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 48 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 744 din 6 decembrie 2001 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 189 din 20 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 231 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 167 din 3 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
 • LEGE nr. 223 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 103 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 332 din 22 noiembrie 2007 pentru aderarea Guvernului României la Acordul internaţional al cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000 la Londra prin Rezoluţia nr. 393 a Consiliului Internaţional al Cafelei
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 214 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 73 din 17 mai 2012 privind ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 319 din 10 iunie 1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 199 din 22 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021