Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformităţii produselor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001privind evaluarea conformitatii produselor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformitatii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţa şi/sau utilizate în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Produsele din domeniul reglementat se introduc pe piaţa şi se utilizează numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă sunt marcate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice, aplicabile, în vigoare. Articolul 3Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care privesc apărarea şi siguranţa naţionala, produsele din domenii reglementate prin legi, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege, precum şi produsele din domeniile reglementate, stabilite prin convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte. Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) acord european privind evaluarea conformitatii - acord care se încheie între Uniunea Europeană şi fiecare dintre ţările asociate şi care prevede recunoaşterea reciprocă a rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare a conformitatii; b) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice; c) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu; d) cerinţa esenţială - cerinţa care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, astfel cum este prevăzută în actele normative în vigoare; e) certificare a conformitatii - acţiune a unei terţe părţi care dovedeşte existenta încrederii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; f) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indica existenta încrederii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; g) declaraţie de conformitate - procedura prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisă ca un produs este conform condiţiilor specificate; h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi ori pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de buna practica şi reglementări; i) domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi al produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţa şi de utilizare; j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă confirma ca un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie satisface condiţiile pentru a efectua o procedură de evaluare a conformitatii, prevăzută de o reglementare tehnica; k) evaluare a conformitatii - activitatea al carei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului ca sunt îndeplinite condiţiile specificate; l) inspecţie - evaluare a conformitatii prin observare şi rationament, însoţite, după caz, de măsurare, încercare sau comparare; m) importator - orice persoană fizica sau juridică cu sediul în România, care introduce pe piaţa un produs provenit dintr-o alta ţara; n) introducere pe piaţa a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării; o) încercare - operaţiune tehnica ce consta în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanta cu o procedură specificată; p) marcaj de conformitate - simbol care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau de utilizare, pe un produs, pe ambalajul acestuia şi/sau pe documentele insotitoare şi care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerinţele aplicabile, prevăzute în reglementările tehnice:CE - marcaj european de conformitate;CS - marcaj naţional de conformitate; q) notificare - procedura prin care autoritatea competentă informează autoritatea ce gestionează Registrul organismelor notificate cu privire la organismele desemnate pentru a evalua conformitatea produselor conform prevederilor din reglementările tehnice specifice; r) organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplica regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformitatii; s) organism notificat - laborator de încercări, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspecţie, persoana juridică cu sediul în România, care a fost desemnat de o autoritate competentă să efectueze evaluarea conformitatii într-un domeniu reglementat şi care este înscris în Registrul organismelor notificate; t) producător - persoana responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţa, în numele sau; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asambleaza, ambaleaza sau eticheteaza produse în vederea introducerii pe piaţa sub nume propriu; u) reprezentant autorizat al producătorului - persoana juridică imputernicita de producător sa acţioneze în numele acestuia; v) standard european armonizat - standard european adoptat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene şi care transforma cerinţele esenţiale de securitate în specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul reglementat; w) securitate - stare a unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului şi/sau proprietăţii este limitat la un nivel acceptabil; x) supravegherea pieţei - ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate prin care autorităţile competente asigura şi garantează în mod impartial ca sunt îndeplinite prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea produselor introduse pe piaţa şi cu respectarea principiului liberei concurente. Capitolul 2 Reglementări tehnice Articolul 5 (1) În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi al protejării mediului şi a proprietăţii, autorităţile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaţionale privind libera circulaţie a bunurilor în comerţul intern şi internaţional. (2) Reglementările tehnice se aproba prin hotărâri ale Guvernului. Articolul 6Reglementările tehnice prevăd, în principal: a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1; b) grupele de produse din domeniile reglementate pentru care se aplică evaluarea conformitatii; c) grupele de produse din domeniile reglementate pentru care nu se aplică evaluarea conformitatii; d) cerinţele esenţiale; e) procedurile pentru evaluarea conformitatii produselor; f) conţinutul dosarului tehnic şi documentele ce atesta conformitatea cu cerinţele esenţiale; g) cerinţele minime pentru evaluarea organismelor desemnate sa realizeze evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esenţiale; h) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul; i) cerinţele privind supravegherea pieţei. Articolul 7 (1) Reglementările tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel naţional, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale. (2) În scopul adoptării standardelor europene armonizate autorităţile competente asigura mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat. Articolul 8Autorităţile competente vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând standardele adoptate prevăzute la art. 7. Capitolul 3 Evaluarea conformitatii Articolul 9Principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformitatii sunt: a) competenţa şi imparţialitate; b) transparenta şi credibilitate; c) independenta faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice; d) asigurarea confidenţialităţii şi păstrarea secretului profesional; e) reprezentarea intereselor publice; f) contribuţia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor. Articolul 10Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau de utilizarea produselor din domeniul reglementat, are obligaţia să asigure: a) proiectarea şi realizarea produselor, respectând cerinţele esenţiale; b) întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice; c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esenţiale, prevăzute de reglementările tehnice; d) întocmirea declaraţiei de conformitate, deţinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, după caz; e) aplicarea marcajului de conformitate, după caz. Articolul 11În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, deţinerea documentelor care atesta conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cererea autorităţilor responsabile cu supravegherea pieţei, se afla în sarcina importatorului. Articolul 12Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestata prin declaraţia de conformitate întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prin rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul de conformitate, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile. Articolul 13Evaluarea conformitatii produselor din domeniul reglementat cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice, dacă procedura de evaluare impune intervenţia unui organism independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate, se face de către organisme desemnate de autorităţile competente. Articolul 14Cerinţele minime, ce trebuie îndeplinite de organismele prevăzute la art. 13, pentru a fi recunoscute de către autoritatea competentă, în vederea desemnării, sunt: a) disponibilitate de personal şi echipamente; b) independenta şi imparţialitate în relaţiile directe şi indirecte; c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitatii; d) asigurarea confidenţialităţii, păstrarea secretului profesional şi integritatea; e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege. Articolul 15Organismele desemnate trebuie să îndeplinească permanent toate cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea. Articolul 16Organismele desemnate sa realizeze procedurile de evaluare a conformitatii, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice, trebuie să fie în prealabil acreditate de organismul naţional de acreditare. Articolul 17 (1) Desemnarea organismelor se face în baza certificatului de recunoaştere emis de autoritatea competentă. (2) Certificatul de recunoaştere conţine cel puţin următoarele informaţii: a) denumirea autorităţii competente care a decis desemnarea; b) datele de identificare a organismului desemnat, inclusiv numărul de înregistrare al acestuia în Registrul organismelor notificate; c) domeniul pentru care se face desemnarea; d) data emiterii. Articolul 18 (1) Organismele se considera desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către autoritatea competentă a listei cuprinzând organismele notificate. (2) Lista cuprinzând organismele notificate va fi actualizată ori de câte ori va fi necesar. Articolul 19 (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii depind de gradul de complexitate al produsului şi de riscul estimat la utilizarea acestuia. (2) Reglementarea tehnica prevede, pentru fiecare categorie de produse din domeniul reglementat, una sau o combinaţie adecvată a următoarelor proceduri: a) controlul intern; b) examinarea de tip; c) conformitatea cu tipul; d) asigurarea calităţii producţiei; e) asigurarea calităţii produsului; f) verificarea produsului; g) verificarea unităţii de produs; h) asigurarea calităţii. Articolul 20 (1) În perioada de tranzitie, până în momentul semnării acordului european privind evaluarea conformitatii, marcajul naţional de conformitate a produselor cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice române, specifice, aplicabile, este marcajul de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) În această perioadă de tranzitie se recunoaşte marcajul european de conformitate CE, în condiţiile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 21Marcajul de conformitate se aplică, conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, uşor lizibil şi de nesters, direct pe produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placa de marcaj ataşată produsului astfel încât sa nu poată fi detasata. Articolul 22 (1) Marcajul de conformitate CS este urmat de numărul de identificare al organismului desemnat care a evaluat conformitatea produsului, atunci când aceasta cerinţa este prevăzută în reglementările tehnice aplicabile produsului. (2) Marcajul de conformitate CE este urmat, după caz, de numărul de identificare al organismului desemnat care a evaluat conformitatea produsului, număr atribuit acestuia de Comisia Europeană. Articolul 23Este interzisă aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege. Capitolul 4 Notificarea naţionala Articolul 24Notificarea naţionala este efectuată de autorităţile competente care au desemnat şi care au obligaţia de a solicita înscrierea organismelor desemnate în Registrul organismelor notificate. Articolul 25 (1) Certificatul de recunoaştere se retrage de către autoritatea competentă atunci când organismul desemnat nu mai îndeplineşte una dintre cerinţele iniţiale ce au stat la baza emiterii certificatului de recunoaştere şi a desemnării. (2) Retragerea certificatului de recunoaştere impune retragerea notificării, precum şi radierea din Registrul organismelor notificate şi respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) şi (2). (3) Retragerea notificării nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de organismul notificat anterior datei retragerii notificării. Articolul 26Registrul organismelor notificate este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor. Capitolul 5 Supravegherea pieţei Articolul 27Supravegherea pieţei este în responsabilitatea şi în subordonarea autorităţilor competente, care asigura un sistem eficient şi efectiv de supraveghere şi control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cat şi pentru evaluarea conformitatii produselor din aceste domenii. Articolul 28Autorităţile competente nominalizeaza în reglementările tehnice structurile responsabile cu supravegherea pieţei. Articolul 29Structurile responsabile cu supravegherea pieţei trebuie să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere, să asigure competenţa şi integritatea profesională a personalului lor şi sa acţioneze independent şi nediscriminatoriu. Capitolul 6 Sancţiuni Articolul 30Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. Articolul 31 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. b), c) şi d), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autorităţii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere. (2) Sancţiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control împuternicit de autoritatea competentă şi nominalizat în reglementările tehnice. (3) Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 32Contravenţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Capitolul 7 Dispoziţii finale Articolul 33Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor. În acest scop în cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor se înfiinţează o structura corespunzătoare. Articolul 34 (1) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Industriei şi Resurselor va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor împreună cu Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997. Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 36 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU Anexa 1 DOMENII REGLEMENTATE*)1. Echipamente de joasa tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucarii4. Materiale şi produse pentru construcţii5. Compatibilitatea electromagnetica6. Maşini industriale7. Echipamente de protecţie personală8. Aparate de cantarit cu funcţionare neautomata9. Aparatura medicală activa implantabila10. Arzatoare cu combustibili gazosi11. Cazane pentru apa calda12. Explozibili utilizaţi în scopuri civile13. Aparatura medicală14. Medii potenţial explozive15. Ambarcatiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Echipamente terminale de telecomunicaţii20. Echipamente medicale de diagnosticare în vitro21. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii22. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje.------------------- Notă *) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului. Anexa 2 MARCAJUL CSMarcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:..... .. CS .. .....NOTĂ:- fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;- diametrul cercului - Ø`4f 20 mm;- litera "C" simbolizeaza cerinţa esenţială;- litera "S" simbolizeaza securitate.În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm. Anexa 3 MARCAJUL CEMarcajul de conformitate CE consta din initialele "CE" având următoarea forma:
                                  
CS
În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 243 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • LEGE nr. 417 din 18 octombrie 2004 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002
 • LEGE nr. 9*) din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 281 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 14 octombrie 1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 93 din 3 iunie 1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • LEGE nr. 522 din 11 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 573 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001
 • LEGE nr. 20 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala între Republica Populară Română şi Republica Polona, semnat la 26 ianuarie 1949
 • LEGE nr. 80 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 12 din 23 aprilie 1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • LEGE nr. 304 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 264 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 340 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 29 martie 2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creanţelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 218 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE din 24 martie 1904 Legea pentru obligaţiunile atelierelor de arte grafice
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 12 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 108 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • LEGE nr. 111 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
 • LEGE nr. 223 din 29 noiembrie 2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 289 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 8 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 226 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021