Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 1 noiembrie 2001 -
LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 1 noiembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147 din 7 octombrie 1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 493 din 13 octombrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În vederea exploatării şi întreţinerii reţelelor de irigatie, în propriul lor interes, dar şi ca activitate de interes public, persoanele fizice şi persoanele juridice care sunt proprietari ori titulari ai altor drepturi reale sau utilizatori de terenuri agricole se pot asocia şi pot constitui asociaţii ale utilizatorilor de apa pentru irigaţii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii înscrişi mai jos au următorul înţeles: a) teritoriul asociaţiei - suprafaţa de teren în interiorul căreia aceasta va funcţiona; b) unitate hidraulica - suprafaţa de teren clar delimitata care poate să primească apa pentru irigaţii de la o sursa de furnizare a apei; c) utilizatori de terenuri agricole - persoanele care cultiva pământul în baza unui contract de arenda sau a unui contract de concesiune. (2) Denumirea asociaţiei va include sintagma Asociaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii, urmată de elemente de identificare."3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru a sprijini proprietarii ori titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri în efectuarea lucrărilor agricole şi în creşterea productivitatii acestor lucrări asociaţiile desfăşoară următoarele activităţi:"4. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Excedentul dintre venituri şi cheltuieli rezultat la finele anului financiar se va reinvesti în scopul activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c). (4) Asociaţia furnizează apa la cerere, pe bază de contract, şi unor persoane, proprietari sau titulari de drepturi reale ori utilizatori de teren agricol situat pe teritoriul asociaţiei, care nu sunt membri."5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri agricole din cadrul unei unităţi hidraulice pot adera liber la o asociaţie existenta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."6. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Asociaţia se va constitui prin proces-verbal de constituire şi prin statut, care vor fi autentificate în condiţiile legii. (2) Statutul asociaţiei utilizatorilor de apa pentru irigaţii va cuprinde prevederi referitoare la: denumirea, sediul principal, patrimoniul, obiectul de activitate şi scopul, organele de conducere şi control ale asociaţiei, condiţii de intrare şi ieşire din asociaţie, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei."8. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Statutul va fi considerat aprobat dacă majoritatea participanţilor se declara de acord, cu condiţia ca aceşti membri să deţină în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei şi să fie de acord sa preia administrarea întregii infrastructuri de irigaţii şi desecare-drenaj amplasate pe teritoriul asociaţiei. În cazul în care statutul nu este aprobat, şedinţa de constituire se va reconvoca la o dată ulterioară."9. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În termen de 30 de zile de la data avizării de către Oficiul de reglementare, consiliul de administraţie ales va depune la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei cererea de înregistrare a acesteia în registrul asociaţiilor. (2) Cererea de înregistrare va fi însoţită de: a) statutul asociaţiei; b) procesul-verbal de constituire a asociaţiei, cu semnatura membrilor fondatori; c) avizul Oficiului de reglementare; d) orice alte documente cerute de instanţa de judecată."10. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Adunarea generală este principalul organ de conducere al asociaţiei şi se compune din toţi membrii asociaţiei. Hotărârile sale se vor lua cu majoritate de voturi, cu condiţia ca aceşti membri sa reprezinte peste 50% din suprafaţa teritoriului asociaţiei, dacă statutul nu prevede o majoritate mai mare. Statutul poate fi modificat de membrii asociaţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Dezbaterile şi hotărârile adunărilor generale vor fi consemnate în procese-verbale."11. La articolul 16, alineatul (2) se abroga.12. La articolul 18, litera b) a alineatului (1) se abroga.13. Articolul 19 se abroga.14. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Membrii consiliului de administraţie vor fi aleşi pe o perioadă de maximum 3 ani, într-un număr impar, de către adunarea generală. (3) Fiecare membru al asociaţiei are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, în afară cazurilor în care acesta nu a respectat prevederile statutului."15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii: a) numeşte personalul în posturile de conducere aprobate de adunarea generală; b) hotărăşte angajarea şi concedierea personalului de execuţie al asociaţiei; c) convoacă şedinţele adunărilor generale; d) elaborează planul de culturi, programul şi planul de irigaţii, pe care le prezintă adunării generale spre aprobare; e) stabileşte limitele de competenţa a preşedintelui, de încheiere de contracte pe baza bugetului aprobat, a planului de lucru şi a planului de exploatare şi întreţinere; f) gestionează şi exploatează eficient patrimoniul; g) întocmeşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul contabil, pe care le supune aprobării adunării generale; h) soluţionează orice alte probleme date în competenţa sa prin statut sau hotărâte de adunarea generală."16. La articolul 23, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru activitatea desfăşurată preşedintele primeşte o indemnizaţie. (4) Preşedintele asociaţiei este ales de către membrii acesteia în adunarea generală, cu majoritate de voturi."17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În exercitarea prerogativelor sale preşedintele are următoarele atribuţii: a) controlează efectuarea de operaţiuni în contul bancar al asociaţiei, cu respectarea normelor legale în domeniu; b) încheie contractele necesare pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei; c) emite dispoziţii pentru personalul, salariaţii şi persoanele cu funcţii de administraţie ale asociaţiei; d) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţi; e) angajează şi concediază personalul de execuţie."18. La articolul 25, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"d) sa achite costul reparaţiilor sau al înlocuirii oricărui echipament al asociaţiei care a fost deteriorat de către membrul în cauza."19. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care un membru al asociaţiei executa pentru asociaţie diverse activităţi, valoarea acestora poate fi compensata cu valoarea cotizatiei pe care trebuie să o plătească."20. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Asociaţia poate percepe de la membrii săi următoarele tarife şi cotizatii: a) tarife de furnizare a apei de irigatie pe baza cantităţii de apa furnizate; b) o cotizatie anuală calculată pe baza suprafeţei de teren deţinute în proprietate sau în folosinţă; c) tarife pentru exploatare, întreţinere şi orice alte servicii furnizate de asociaţie conform aprobării adunării generale a asociaţiei. (2) Pentru neplata tarifelor şi a obligaţiilor datorate către asociaţie, statutul va stabili nivelul penalitatilor. (3) În vederea achitării tarifelor şi a cotizaţiilor, membrii asociaţiei vor semna un angajament de plată care constituie titlu executoriu. (4) Toate cheltuielile asociaţiei, în afară preţului apei, se vor regasi în tarife medii la nivelul asociaţiei."21. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) În vederea facilitării prestării serviciilor de irigatie membrii asociaţiei trebuie să permită acesteia folosirea oricăror conducte, canale, hidranti sau a altor echipamente hidrotehnice situate pe terenul deţinut sau folosit de ei. (2) Membrii asociaţiei trebuie să permită asociaţiei şi personalului angajat de aceasta accesul pe terenul administrat de asociaţie, în scopul exploatării şi întreţinerii reţelelor de irigatie sau al repararii în caz de avarie."22. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Statutul va cuprinde modul de sancţionare a membrilor asociaţiei. (2) Aplicarea de sancţiuni poate fi hotărâtă de adunarea generală, de consiliul de administraţie sau de preşedinte. (3) Statutul poate prevedea ca o persoană să fie exclusa din asociaţie pentru următoarele motive: a) neplata cotizatiei timp de un an; b) neplata tarifelor mai mult de 6 luni faţă de termenele stabilite de adunarea generală; c) refuzul nejustificat de a achită tarifele şi obligaţiile percepute de asociaţie; d) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati daunele cuvenite pentru stricăciunile produse bunurilor aflate în proprietatea asociaţiei. (4) Membrii excluşi au dreptul de a contesta în justiţie măsura excluderii, în termen de 30 de zile de la data comunicării."23. La articolul 31, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) registrul membrilor, care trebuie să conţină suprafaţa şi amplasamentul terenului agricol pentru fiecare membru al asociaţiei şi care va fi actualizat anual;...................................................................... d) evidenta lunară a cantităţilor de apa primite şi furnizate de asociaţie;"24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Bilanţul contabil al asociaţiei va fi supus certificării anuale de către experţi contabili. (2) Asociaţia va depune bilanţul contabil anual şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor la administraţia financiară teritorială, în forma stabilită de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Membrii consiliului de administraţie răspund de nerespectarea prevederilor legii cu privire la depunerea bilanţului contabil anual şi a situaţiei veniturilor şi cheltuielilor."25. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Asociaţiile pot crea fonduri de rezerva în conformitate cu legislaţia în vigoare."26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se instituie Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii. (2) În cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se înfiinţează un compartiment distinct, Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, având următoarele atribuţii principale: a) acorda asistenţa de specialitate şi avizează înfiinţarea asociaţiilor utilizatorilor de apa; b) tine evidenta şi înscrie asociaţiile în Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii; c) solicita asociaţiilor furnizarea de informaţii şi de documentaţie privind funcţionarea asociaţiei şi întreţinerea infrastructurii care i-a fost transmisă; d) alte atribuţii care pot fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."27. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care asociaţia solicita concesionarea bunurilor din infrastructura de irigaţii, acestea se vor concesiona de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin unităţile subordonate care răspund de irigaţii."28. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Adunarea generală poate hotărî cu votul majorităţii membrilor, cu condiţia ca aceştia să deţină în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei, dizolvarea unei asociaţii, dacă obiectivele acesteia nu mai pot fi îndeplinite de către asociaţie sau dacă, din alte motive, existenta asociaţiei nu mai este necesară. (2) Hotărârea adunării generale de dizolvare a unei asociaţii trebuie să includă şi numirea unuia sau mai multor lichidatori. (3) Adunarea generală va hotărî cu votul majorităţii membrilor, cu condiţia ca aceştia să deţină în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei, asupra modului de repartizare a patrimoniului social al asociaţiei la încheierea procesului de lichidare. (4) În urma lichidării asociaţiei Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va aproba transmiterea infrastructurii în administrarea Societăţii Naţionale a Imbunatatirilor Funciare - S.A. (5) Dizolvarea asociaţiilor trebuie să fie înscrisă în registrul asociaţiilor de la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei. Tribunalul va face publică hotărârea de dizolvare a unei asociaţii, pe cheltuiala acesteia, pentru a permite creditorilor să îşi înregistreze creanţele asupra activelor aflate în proprietatea asociaţiei."29. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 16 martie 2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • LEGE nr. 263 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 306 din 8 iulie 2003 pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 72 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2017 privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • LEGE nr. 36 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 302 din 17 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie din Bucureşti
 • LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 168 din 2 octombrie 1998 privind valorificarea şi decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză, în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente şi utilaje energetice aferente Centralei termoelectrice de 3 x 12 MW de la CAO-CUN, finanţate la intern din fonduri alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 20 din 15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 321 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 98 din 9 mai 2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 4 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
 • LEGE nr. 379 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGEA nr. 23 din 15 octombrie 1990 privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 154 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 84 din 3 decembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
 • LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de camp
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 120 din 16 octombrie 1996 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 136 din 14 aprilie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
 • LEGE nr. 3.499 din 11 octombrie 1938 pentru recunoaşterea şi funcţionarea breslelor de lucrători, funcţionari particulari şi meseriasi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 iunie 2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
 • LEGE nr. 1 din 24 ianuarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021