Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
- Act publicat în -
LEGE din 24 ianuarie 1864pentru curtea de compturi

Titlul U I DESPRE INSTITUIREA CURTEI DE COMPTURI Capitolul 1 Pentru organisarea Curtei Articolul 1O înaltă Curte de compturi se institue în Bucureşti pentru tota România. Articolul 2Curtea de compturi se compune de:Unu Presiedinte.Optu Membrii judecători.Unu Procurore.Unu Substitute.Optu Referendari.Unu Grefieru şiPersonalului Cancelariei mai josu aratatu. Articolul 3Curtea de compturi lucredia seu în Adunare generală seu inpartita în doua secţiuni de câte trei membrii. Articolul 4Presiedintile presida Curtea în Adunare generală; asemine elu presida ori care din două secţiuni va voi. Ceia-l-alta secţiune se presida de celu mai vechiu dintra Membrii după randulu numirei. Articolul 5Incheiarile unei secţiuni nu potu fi făcute de catu candu voru fi fatia trei Membrii. La casu de lipsa unui membru, secţiunea se va completa prin-tr`unu membru din ceia-l-alta secţiune numitu de Presiedinte. Articolul 6Curtea de compturi va tene regulatu celu putinu doua sedintie pe septamana în Adunarea generală,Presiedintile va pute la casu de trebuintie a o convoca şi estra-ordinariu în Adunare generală. Articolul 7Curtea nu poate tene sedintia în Adunare generală cu mai putinu de cinci din membrii. Capitolul 2 Despre admisibilitate Articolul 8Presiedintele şi membrii Curtei de compturi sînt inamovibili şi se numescu de Domnitoriu după lista de presentatie în numaru induoitu de candidaţi, datu de Adunarea electiva. Articolul 9La casu de vacantia dacă Adunarea electiva va fi în lucrare Ministeriulu de financie va referi Adunarei acestu casu spre a proceda la completarea Curtei totu după modulu de mai susu; iar dacă Adunarea nu va fi în lucrare, atunci Domnulu va numi în loculu vacantu după cea din urma lista de presentatie a Adunarei. Articolul 10Procurorulu şi substitutulu Curtei, sînt numiţi dea-dreptulu de Domnitoriu dnpa recomandatia Ministrului de finance şi sînt revocabili. Articolul 11Membrii voru trebui se aibă etatea celu putinu de 35 ani, iar procurorile etatea de 30 ani.Ei trebe se fia Români seu naturalisati Români. Articolul 12Presiedintele membrii Curtei şi procurorile depunu juramentulu în mainele Domnitorului, iara referendarii, Grefierulu şi ceia-l-alţi funcţionari înaintea Curtei.Substitutulu depune juramentulu înaintea Ministeriului de finance. Articolul 13Membrii Curtei de compturi nu potu fi rude seu cuscri între dinsii pînă la a patra spitia inclusivu.Funcţiunea loru precumu şi acea de procurore este necompatibila cu cualitatea de Deputatu, precumu şi cu ori ce alta fiunctiune retribuită de Statu.Ei nu potu fi interessati directu seu indirectu nici inpiegati în vre-o întreprindere seu afacere supussa la comptabilitate catra Statu; seu la vre-una din administraţiunile publice ale cărora socoteli sînt supusse revisuirei Curtei.Nici unulu din membrii Curtei de compturi nu poate se ea parte la cercetarea unei pricini supuse controlului ei, în care ar fi interessatu, ori elu seu vre o ruda, a sa, seu cuscru pînă la a patra spitia inclusivu. Articolul 14Membrii Curtei de compturi precumu şi procurorele ei, sînt justiţiabili ai Curtei de cassatiune, şi se dau în judecata cu toţi ceia-l-alţi funcţionari superiori. Titlul U II DESPRE COMPETINTIA CURTEI DE COMPTURI ŞI PROCEDURA EI Capitolul 1 Despre competintia Articolul 15Curtea este însărcinată cu cercetarea şi hotărîrea socoteliloru atingatore de veniturile Tesaurului, cassieriiloru generale de judetie, regiiloru şi ale administratiiloru contributiuniloru indirecte, precumu şi inchearea socoteliloru atingatore de chieltuielile făcute de toţi agenţii comptabili.Veniturile şi chieltuielile, fondurile şi incassuirile speciale ce isvorascu din budgetele judetieloru confirmate de sefulu Statului precumu şi cercetarea şi licuidarea socoteliloru casseloru comunale, municipale şi districtale, sînt asemene de conpetintia Curtei. Articolul 16Comptabilii din ori ce ramura a administraţiunei voru fi datori a depune socotelile loru atatu pentru venitu catu şi pentru chieltueli, la grefa Curtei în terminu de trei luni după espirarea fia-căruia esercitiu Articolul 17Comptabilii carii la termenile aretate în art. precedinte nu voru depune socotelile, se voru chiema spre infetisiare înaintea Curtei şi dacă indreptarile loru nu se voru găsi valabile, se voru osandi la o amenda egala cu retribuţiunea loru de la o luna pînă la trei.Curtea va pute la o întâmplare sa cera de la Guvernu suspendarea loru pe acelasiu terminu seu şi chiar destituirea loru. Articolul 18Curtea va regula şi va verifica compturile cari`i voru fi fostu presintate; ea va statornici prin incheiare, prin hotărîre definitivă, dacă comptabilii sînt aciutati catra Tesauru seu dacă au facutu avansuri Tesaurului seu dacă `i datorescu vre o sumă.În cele d`anteiu doue casuri ea va pronuncia descărcarea loru definitivă seu restituirea summeloru avansate de dinsii, şi va ordonă anularea ipoteceloru seu a secuestreloru puse supra averei loru, seu a chediasiloru loru pentru intrebuintiarea summeloru a caroru socotoli sînt hotărâte de Curte.În alu treilea casu ea `i va condamna a plati datoria loru catra Tesauru celu multu în terminu de trei luni de la data hotărîrei.În tote casurile o copie după hotărîrile sale va fi înaintată Ministeriului financelor care va ordonă aducerea loru la îndeplinire prin agenţii sei speciali. Articolul 19Curtea va pute revisui o socotela asupra caria ea va fi datu o hotărîre definitive, candu comptabilulu o va cere într`adinsu şi va susţine cerirea sa prin piesse justificative dobândite de la data incheiarei, seu candu se va dovedi ca în hotărîrea unei socoteli s`a comisu o erore, o scăpare din vedere, seu ca s`a trecutu de doua ori o summa în doua părţi deosebite. Articolul 20Dacă prin verificarea socoteliloru Curtea va dobândi incredintiarea ca în vre-o socotela a are unui comptabilu sînt plastografii, seu urme de mituire, seu deturnari (sfeterisire) de bani, ea va insciintia îndată despre acesta pe Ministeriulu financeloru şi pe acela ale Justiţiei spre a da pe vinovatu în judecata Tribunaleloru competinte conformu legiloru. Articolul 21Hotărîrile Curtei în contra comptabililoru se voru pune în lucrare de catra Miniştrii reapectivi, seu de catra administraţiunile interessate. Spre acestu sfirsitu, procurorulu Curtei de compturi, va îngriji a tramite copie legalisata Ministeriiloru şi administratiuniloru respective. Articolul 22Candu unu comptabilu seu chiedasiulu seu va voi se atace o hotărîre a Curtei de compturi sub cuventu de violare a legei, seu de calcare de forma `şi va indrepta cursulu catra Curtea de cassatiune, fără ca acestu recursu se pota inpiedeca executarea hotărîrei Curtei de compturi. Terminulu de recursu la Curtea de cassatiune este de trei luni, socotitu din diua în care s`a datu copia de hotărîre a Curtei de compturi în primirea partei interessate. Articolul 23În tote casurile de recursu la Curtea de cassatiune, procurorulu pe lange acesta Curte infatisedie şi sprijină interessele fiscului şi ale administraţiunei publice ca represintante alu loru legalu; prin urmare şi ori ce recursu în Cassatiune din partea fiscului şi a celoru administratiuni se va adressa Curtei prin procurorulu ei. Articolul 24Candu Curtea de cassatiune va cassa o hotărîre a Curtei de compturi, pricina se va înapoia în cercitarea aceleaşi Curţi de compturi, care în terminu celu multu de trei luni o va infatisia din nou în totu complectulu membriloru ei şi va pronuntia. Articolul 25Dacă Curtea va stărui în hotărîrea sa de mai înainte, partea interessata va pute earasi în terminulu legiuitu de trei luni a face din nuou recursu în Cassatiune. În casulu acesta Curtea de cassatiune va judeca în secţiuni unite şi pronuntiandu definitivu asupra motiveloru recursului, va tramite pricina înapoi la Curtea de compturi, care se va conformă întocmai. Articolul 26Curtea nn va pute în nici unu casu întinde jurisdicţiunea sa, asupra ordinatoriloru, nici a refusa comptabililoru summele care le voru fi platitu pe temeiulu unei ordonantie în regula, şi intovarasita atatu de cuitantia personeloru în dreptu catu şi de piessele justificative pe carii ordonatorulu le va fi recunoscutu ca sînt trebuinciose pentru acuitarea acelei ordonantiari. Articolul 27Unu regulamentu specialu va determina amanuntile de procedura în verificarea socoteliloru. Capitolul 2 Despre formarea verificarei socoteliloru şi despre hotărîri Articolul 28Presiedintele inparte lucrările la fia-care secţiune. Articolul 29Una din secţiuni va cerceta totu ce priveşte la venituri şi credite precumu şi la licuidarea compturiloru administraţiei generale şi administratieloru districtuale şi comunale şi essercita controlulu seu asupra tutuloru comptabililoru acestoru administratiuni. Incheiarea compturiloru ei se va depune Curtei prin raportulu care va statua asupra loru definitivu în Adunarea generală.Ceia-l-alta secţiune va ave în sarcina sa esaminarea şi controlulu chieltueliloru, precumu şi privegherea registreloru datoriei publice şi a pensiuneloru. La casu de vre o dificultate, secţiunea face raportulu seu catra Curte, care esemene va statua definitivu în Adunarea generală. Articolul 30Incheiarile Curtei în adunarea generală, precumu şi hotărîrile ei, se pronuntia cu majoritate absolută a membriloru presenti.Membrii minoritatei încă sînt datori a insera în jurnalulu majoritatei părerea loru motivată. Articolul 31Presiedintele Curtei primindu socotelile, le inparte la membrii secţiuneloru respective; şi fia-care din aceştia cercetendu partea ce li s`a incredintiatu, a supune la chibsuirea secţiunei sale însoţită de unu referatu cu observatiunele sale. Articolul 32Dacă judecătorului insercinatu cu verifivarea unei socoteli va ave trebuintia de lămuriri seu prin infatisiare de acte, seu prin infetisiarea comptabilului, `şi va face raportulu seu deslusitu catra Presiedinte şi acesta va cere actele seu va chiema pe comptabilulu.Chiemarea se va face cu o singura citaţie. Articolul 33Curtea trebe se aibă totu d`auna şi este în dreptu se cera, spre a le ave în vedere, essemplare după deosebite budgete ale fia-căruia esercitiu, după registrulu datoriei publice, precumu şi după lidta de pensiunile în sarcina Tesaurului, ca după dinsele sa pota compara veniturile, cu chieltuelile şi regularitatea loru. Articolul 34Defectile unei socoteli potu privi seu pe guvernu seu pe comptabilu, pe guvernu candu elu a ordonatu inplinirea de dări în contra legiloru, seu ca a efectuatu chieltueli peste marginea budgetiloru fi a crediteloru.Gassindu Curtea asemene defecte în cercetarea unei socoteli ea se va margini ale lămuri numai printr`unu jurnalu de chibsuire, care remane apoi să se supuie Adunarei elective odată cu presentarea socoteliloru.Defectile privescu pe comptabilu, candu socotelile nu se voru găsi asternute după regula, candu nu se va afla cuprinse într`însele parte din veniturile ce ei au incassatu seu a trebuitu sa incasuiasca, candu unile din condicile de cheltuieli nu voru fi sprijinite cu dovedi indestulatore precumu şi pentru ori ce alte neindepliniri. Articolul 35Referatulu fia-căruia Ministru raportoru, în catu priveşte pe comptabilu, trebe se cuprindie aprecieri de trei nature:1. Cea privitore la incarcarile seu scadiemintile ce i se voru fi parutu ca presinta diferitile paragrafe şi articole ale socoteliloru.2. Cea privitore la conformitatea primiriloru cu legile şi documentile financiare şi a chheltueliloru cu budgetile şi creditile deschise.3. Cea atingatore de aprecierea validitatei acteloru şi a dovediloru infatisiate. Articolul 36Candu judecata Curtei se va atinge de unu comptabilu, jurnalulu chibsuirei sale va lămuri, dacă comptabilulu este refuitu, seu dacă remane datoriu; şi la acestu din urma casu va hotara messurile de esecutiune şi de inplinire precumu şi terminulu în care trebe a se inplini banii.În acestu casu Curtea `şi va da totu d`auna hotărîrea ei în forma de sentintia şi acesta oranduiala se va padi şi la casulu candu Curtea nu va incuviintia o chieltuiala ordonată şi facuta de unu Ministru seu de o alta administraţia. Articolul 37Copii după hotărîrea se voru da partiloru interessate şi chiediasiloru loru.Curtea este datore a elibera copia legalisata, şi chiar după incheiarile ce nu se voru da în forma de hotărîre tutuloru partiloru interessate, carii le voru cere. Titlul U III Despre agenţii comptabili asupra cărora curtea de compturi are jurisdicţiune Articolul 38Sînt justiţiabili de Curtea de compturi:I. Toţi cassierii generali ai judetieloru şi ai plasiloru.II. Toţi şefii biurouriloru carii inplinescu totu de o dată şi funcţiunile de cassieri pe lîngă acele biurouri.III. Toţi cassierii de regimentu seu de corpuri speciali precumu şi oficerii comptabili atasiati pe lîngă vre o administraţie militară şi carii au o manuire de bani publici.IV. Toţi economii de spitaluri, monastiri şi asedieminte de bine-faceri.V. Toţi cassierii municipali.VI. Toţi primitorii de bani din administraţiunea venituriloru indirecte. Titlul U IV Despre ministeriulu publicu Articolul 39Procurorulu tene o lista generală de toţi comptabilii ai differiteloru Ministere şi administratiuni publice.Elu ingrijasce a cunosce şi a afla dacă ei au infetisiatu socotelile loru în terminulu prescrisu şi cere aplicarea penalitatiloru în contra celoru ce voru interdia ale presinta. Articolul 40Procurorulu privigedie esacta inplinire a serviciului Curtei, şi în casu de neurmare, adressedia cerirea sa inscrisu catra Presiedintele spre a lua mesuri de îndreptare. Articolul 41Procurorulu assista la sedintiele Curtei şi iea conclusiuni candu socote de trebuintie elu este în dreptu a cere de a ave cunoscintie de tote lucrările atingetore de competintia Curtei şi a adressa Ministeriului financeloru, copie după tote hotărîrile ei. Articolul 42Candu în cercetarea unei socoteli se va redica vre-o banuiala de plastografie seu de sfeterisire în contra vre unui comptabilu Procurorulu va fi chiematu în camera de chibsuire şi Curtea nu va pute statua nimicu în acestu casu mai înainte de a lua Procurorulu conclusiunile sale. Articolul 43În lipsa Procurorului, funcţiunile lui se indeplinescu de catra substitutulu seu. Articolul 44Scriitorii trebuinciosi în lucrările Ministeriului publicu, se voru da de catra Presiedinte, dintra copistii cancelariei Curtei. Titlul U V Despre congedii Articolul 45Presiedintile nu va pute acorda congediu pe mai multu de o luna. Cererile de congediu mai mari voru fi adressate Ministeriului financeloru. Articolul 46Presiedintile Curtei nu va pute acorda congediu de catu pentru causa ne-aperatu necessarie şi bine constatată şi numai întru catu absentia celui care `lu cere nu va causa suferintia serviciului. La casu candu congediulu va urma a fi cerutu de la Ministeriu, cerirea va trebui a fi insosita de declaraţiunea Presiedintelui ca serviciului permite acea absentia. Articolul 47Ori care membru va lipsi fără congediu, va pierde lefa pe tempulu lipsirei sale, care lefa va intra la economii; iar dacă acesta lipsire va trece peste o luna se va socoti demissionatu. Articolul 48Nici unu congediu nu se va pute acorda de catu celu multu pentru doue luni în cursulu unui anu. Articolul 49Nu se va pute acorda nici cumu congediu dacă nu se voru afla presenti cinci din numerulu membriloru Curtei. Titlul U VI Despre referendari grefa şi agenţii curtei Articolul 50Referendari assista pe membru Curtei în cercetarea compturiloru, dau lămuririle trebuinciose Curtei şi membriloru în parte; şi sînt datori a face şi alte lucrări în ajutorulu Curtei după insercinarea ce le va da Presiedintile. Articolul 51Referendarii se voru numi de Domnitoriu după recomendatia Curtei de compturi prin mijiocirea Ministeriului de finance.Ei voru trebui se aibă etatea celu putinu de 25 ani şi certificatu ca au urmatu cursulu de dreptu administrativu seu de sciintie financiale, se fi servitu celu putinu unu tempu de cinci ani în vre unu Ministeriu. Se voru alege cu preferintia dintra şefii de secţiuni şi şefii comptabili ai acestoru Ministere. Articolul 52Grefierulu trebe a ave etate de 30 ani certificatu ca a urmatu cursulu de dreptu administrativu seu de sciintia financiale şi unu serviciu celu putinu de trei ani în partea judecatoresca, elu se va numi de Domnu, după recomandatia Curtei, prin mijlocirea Ministeriului de finance. Articolul 53Elu va assista la Adunările generale pentru a nota opiniunile membriloru şi a redige incheiarile şi hotărîrile Curtei. Elu este insercinatu a tene diferite registre precumu şi pe acela alu deliberatiuniloru Curtei. Articolul 54Elu este insercinatu a îngriji pentru padirea şi conservarea originaleloru hotărîri, a face se se espeduesca după dinsele esemplare şi comunicaţiile cuvenite, a conserva tote actele ce `i sînt incredintiate şi tote chartiile grefei. Articolul 55Compturile depusse de comptabili voru fi înregistrate după ordinulu numărului şi dilei în care au fostu presentate. Articolul 56Grefa Curtei va fi deschisă în tote dilele afară de duminici şi serbatorile legale la orile ficsate de Presiedintile. Articolul 57Presiedintile va nota pe marginea originaleloru hotărîri numele tutuloru membriloru presinti la sedintia. Articolul 58Originalu unei hotărîri va fi sub-scrisu de membrii ce au luatu parte la judecata, şi de grefieru, iar copiile se voru espedui sub semnatura Presiedintelui şi a grefierului. Articolul 59Formula esecutorie a hotărîriloru Curtei va fi redigeata astu-feliu."Noi (Numele Printiului Domnitoriu) cu mila lui Dumnedeu şi vointia Naţionala Domnu României.La toţi de fatia şi viitoriu sănătate,Curtea de compturi a datu următoarea hotărîre:"Copia hotărîrei"Facemu cunoscutu şi ordonamu la toţi agenţii competenţi de a pune în esecutare acesta hotărîre, şi la toţi comandantii şi ofitierii poliţieneşti de a da concursulu loru candu voru fi legalu ceruti.Spre incredintiare, hotărîrea de fatia s`au sub-scrisu de presiedintile Curtei şi de grefieru." Articolul 60Grefierulu va subscrie şi va libera certificate protocolite şi estracte de tote actele esite din grefa, archive şi deposite, precumu asemene şi după corespondentia Curtei la casu de trebuintia.Presiedintile va numi unu ajutoru de grefa pentru asemene lucrări. Articolul 61Se va numi de Curte după presentatia grefierului, numerulu necessariu de inpiegati pentru serviciului cancelariei. Titlul U VII Dispositiuni generale Articolul 62În fia-care anu Curtea de compturi, cu o luna înaintea deschiderei sessiunei ordinare a Adunarei va fi datore a întocmi şi publică prin Monitorulu oficialu o espunere generală despre lucrările ei de peste anu, însoţită şi de unu tablou relativu la starea socoteliloru esaminate de dinsa. Titlul U VIII Dispositiuni transitorii Articolul 63De la publicarea acestei legi, pînă în cursu de cinci ani se acordă dispensa de condiţiunea diplomei seu certificatulu cerutu prin articolii 51 şi 52. Articolul 64Ministeriulu de controlul se desfiintieda; tote registrele şi dossarile voru trece la Curtea, de compturi.Tote socotelile cele vechi ale aniloru trecuţi se voru lua îndată în cercetarea Curtei şi se voru lămuri celu multu în terminu de duoi ani.Spre acestu sfirsitu se adaoga provisoriu încă duoi membrii şi duoi referendari ale cărora funcţiuni voru inceta după espirarea acestui terminu. Articolul 65De o camdata la cea d`anteiu formare a listeloru nu se voru admite intra candidaţi pentru membrii la Curtea de compturi, de catu persoanele carii se voru fi destinsu printr`unu serviciu de cinci ani celu putinu, mai cu sema în ramulu financialu şi carii voru fi ajunsi în erarhia serviciului pînă la funcţiunile de membrii la Curtea de apelu, presiedinti de Tribunaluri, procurori de Curţi, membrii la fosta Comissiune centrala, membrii seu directori la fosta Eforie a scoleloru, directori de Ministere, prefectii de Districte şi cassieri Centrali. Articolul 66Unu regulamentu specialu va regula aplicaţiunea legei de fatia. Titlul U IX Despre statului curtei şi retributiune Articolul 67Retribuţiunile membriloru Curtei de compturi sînt ficsate după cumu urmedia:Unu Presiedinte. . . . . . . . . . . pe luna lei, 3,000Optu Membrii a 2,500 . . . . . . . . " " 20,000.Unu Procurore. . . . . . . . . . . . " " 2,500.Unu Substitutu . . . . . . . . . . " " 1,200.Optu Referendari a 1,200 . . . . . . " " 9,600.Unu Grefieru . . . . . . . . . . . . " " 1,000.Duoi Ajutori de grefa a 700. . . . . " " 1,400.Unu Registratoru . . . . . . . . . . " " 600.Anu Archivistu . . . . . . . . . . . " " 600.Optu Copisti a 300 . . . . . . . . . " " 2,400.Unu Siefu de usieri. . . . . . . . . " " 250.Patru Usieri a 200 . . . . . . . . . " " 800.Unu Odaiasiu . . . . . . . . . . . . " " 150.---------43,500Acesta lege s`a votatu de Adunarea generală a României, în Sedintia de la 8 Ianuarie 1864, şi s`a adoptatu cu majoritatea de sese-deci şi sese voturi contra de patru.(Sub-semnătu) Vice-preşedinte, Ioan Ghica.--------| L. S.| Secretaru, Paclenu.--------Directorulu Cancelariei, I. Codrescu.Facemu cunoscutu şi ordonamu ca cele de fatie investite cu sigiliulu Statului şi trecute în Monitorulu oficialu, se fia adressate Curtiloru, Tribunaleloru şi Autorităţiloru administrative ca se le înscrie în registrele loru, se le observe şi se face a le observa, şi Ministrulu Nostru Secretaru de Statu la Departamentului Justiţiei este insercinatu a priveghea publicarea loru.Datu în Bucuresci la 24, Ianuarie 1864.ALECSANDRU IOAN--------| S. D.|--------Ministru Secretaru de Statu, Ministru Secretaru dePresiedinte Consiliului Statu la DepartamentuluiMinistriloru, Justiţiei,M. Kogalnicenu. A. Papiu Harian.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 321 din 27 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 130 din 8 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Cehe
 • LEGE nr. 396 din 11 octombrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 106 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 267 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • LEGE nr. 62 din 20 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 219 din 28 noiembrie 2000 privind egalitatea şanselor de a urma studiile în învăţământul superior prin acordarea burselor sociale de studiu
 • LEGE nr. 127 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 553 din 18 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 6 noiembrie 2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 120 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 26 iulie 2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 78 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 386 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 70 din 16 iulie 1992 pentru acordarea drepturilor unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 133 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
 • LEGE nr. 95 din 1 iulie 2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 29 decembrie 1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 596 din 29 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 16 martie 2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • LEGE nr. 77 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 79 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 42 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 662 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020