Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 24 octombrie 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 24 octombrie 2001

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 30 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(3) În contrapartida activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Agricolă - S.A. va primi titluri de stat de valoare nominală egala, denominate în lei. Valoarea nominală a titlurilor de stat ce vor fi emise pe numele Băncii Agricole - S.A. în schimbul activelor denominate în valută, în limita sumei de 8,7 milioane dolari S.U.A., se va determina utilizându-se cursul de schimb pentru valuta respectiva, comunicat de Banca Naționala a României, valabil la data la care angajamentele extrabilantiere au devenit exigibile. Titlurile de stat se vor emite cu data la care angajamentele extrabilantiere au devenit exigibile, emiterea efectivă a titlurilor de stat urmând să se facă în termen de cel mult 45 de zile de la data predării activelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Valoarea garanției statului prevăzută la alin. (1) se va diminua cu valoarea nominală a titlurilor de stat primite în conformitate cu prevederile prezentului alineat de Banca Agricolă - S.A. și, respectiv, cu valoarea angajamentelor extrabilantiere care se sting fără a deveni exigibile sau care sunt recuperate de Banca Agricolă - S.A., situații care vor fi comunicate Ministerului Finanțelor Publice de către Banca Agricolă - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care acestea se sting fără a deveni exigibile, respectiv de la data recuperării efective a acestora.2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Pentru clădirile și terenurile aferente care se predau ministerelor, instituțiilor publice centrale și locale Regia Autonomă lt; lt;Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; nu datorează impozitele și taxele prevăzute de reglementările legale în vigoare.3. După articolul 5 se introduce articolul 6 cu următorul cuprins: Articolul 6Pentru regularizarea diferențelor rezultate din decalarea datei de emisiune a titlurilor de stat, emise potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata activelor fixe prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va emite titluri de stat în valoare nominală de 37.736.755.015 lei, cu data de 16 iulie 2001, ce vor avea scadenta în data de 31 octombrie 2001 și vor fi purtătoare de dobânda a carei rata se va situa la nivelul ratei ultimei emisiuni de titluri de stat, cu scadența la 91 de zile, lansate de Ministerul Finanțelor Publice anterior datei de emisie. Capitalul și dobânda aferentă se vor plati la scadenta titlurilor de stat. Titlurile de stat emise sunt negociabile numai în relația cu Banca Naționala a României. Articolul 2Se aprobă Actul adițional nr. 5.633/182 la Protocolul de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001, cu modificările ulterioare, încheiat între Banca Agricolă - S.A. și Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" la data de 20 iulie 2001, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 3În lista-anexa cuprinzând bunurile transferate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", la poziția 51 se introduce pe coloana "Observații" sintagma "Se preia dreptul de folosință cu privire la teren".Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  AnexaRegia Autonomă "Administrația Patrimoniului Banca Agricolă - S.A.Protocolului de Stat" Nr. 182 din 20 iulie 2001Nr. 5.633 din 20 iulie 2001ACT ADIȚIONALla Protocolul de predare-preluare nr.4.902/26 iunie 2001, cu modificările ulterioareÎncheiat astăzi, 20 iulie 2001, între:Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", reprezentată prin domnul Eugen Bejinariu, director general, și doamna Emilia Șerban, director economic,șiBanca Agricolă - S.A., reprezentată prin domnul Vasile Ifrim, vicepreședinte al Comitetului de administrare, și domnul Marin Ilie, directorul Direcției contabilitateDe comun acord părțile convin ca în cadrul Protocolului de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001, cu modificările ulterioare, încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2001, sa intervină următoarea modificare:Paragraful "Banca Agricolă - S.A. își asuma întreaga responsabilitate asupra valorii bunurilor transmise, situației juridice și titlurilor de proprietate, Regia Autonomă lt; lt;Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; nefiind ținuta de drepturile și obligațiile Băncii Agricole - S.A. în legătură cu bunurile (clădiri, terenuri, dotări etc.) preluate în administrarea regiei" se modifica și va avea următorul cuprins:În ceea ce privește bunurile preluate potrivit prezentului protocol Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” va exercita numai drepturile și va fi ținuta doar de obligațiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru administratorii bunurilor din domeniul public al statului.Prezentul act adițional constituie parte integrantă a Protocolului de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001 și s-a întocmit în 5 exemplare:– un exemplar la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";– un exemplar la Banca Agricolă - S.A.;– un exemplar la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului;– un exemplar la Ministerul Finanțelor Publice;– un exemplar la Secretariatul General al Guvernului.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 282 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 36 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 124 din 20 iunie 2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 10 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 14 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficienta a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 22 iunie 2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 19 noiembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 347 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 464 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 24 septembrie 1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1994 (*republicată*) privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 36 din 11 martie 2015 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 19 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Sălaj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 37 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2019 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • LEGE nr. 403 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 163 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021