Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
- Act publicat în Buletinul Oficial Nr. 80 DIN 22/6 /68 -
LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 22 iunie 1968

Capitolul 1 Articolul 1Se înfiinţează, pe data de 1 iulie 1968, Banca Română de Comerţ Exterior, instituţie centrala de stat, prin reorganizarea ca banca specializată a Departamentului operaţiilor externe din cadrul Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România.Banca Română de Comerţ Exterior realizează, în cadrul atribuţiilor sale, politica partidului şi statului în domeniul plăţilor, creditarii şi controlului bancar valutar, privind operaţiile cu strainatatea. Capitolul 2 Articolul 2Banca Română de Comerţ Exterior are următoarele atribuţii: a) organizează şi efectuează încasările şi plăţile privind operaţiile de comerţ exterior, prestările de servicii şi orice alte operaţii cu strainatatea, inclusiv operaţiile de schimb valutar; b) cumpara şi vinde, în ţara şi în străinătate, valute străine, efecte de comerţ emise în valută străină şi în lei, precum şi titluri de valoare străine, potrivit dispoziţiilor legale; c) poate autoriza alte organizaţii socialiste să efectueze, potrivit normelor legale, operaţii de schimb valutar şi încasări în valută străină pentru prestări de servicii, pentru vinzari de mărfuri şi alte operaţii asemănătoare; d) primeşte şi acorda credite, din şi în străinătate, în care scop încheie convenţiile corespunzătoare; e) acorda credite în valută străină întreprinderilor şi organizaţiilor române cu activitate economică în relaţiile cu strainatatea; f) organizează şi efectuează creditarea în lei a activităţii economice în relaţiile cu strainatatea; g) administrează disponibilităţile în mijloace de plată străine; autorizeaza importul, exportul şi transmiterea de titluri de valoare; h) încheie aranjamente bancare în aplicarea acordurilor de plati, convenţiilor de credit şi a altor aranjamente financiare încheiate de Republica Socialistă România cu statele străine; încheie cu bănci şi instituţii financiare străine aranjamente de corespondent; i) emite efecte de comerţ în favoarea unor beneficiari din străinătate şi accepta efecte de comerţ emise asupra sa; avalizeaza şi girează efecte de comerţ în valută străină emise de terţi; primeşte şi emite garanţii pentru angajamentele de plată în străinătate proprii sau ale terţilor sau în favoarea acestora; j) păstrează mijloacele băneşti ale întreprinderilor şi organizaţiilor de comerţ exterior şi ale altor organizaţii, pentru activitatea lor privind operaţiile cu strainatatea, care au conturile la Banca Română de Comerţ Exterior, şi exercită controlul bancar asupra realizării veniturilor de stat şi utilizării fondului de salarii, potrivit dispoziţiilor legale; k) emite, în aplicarea dispoziţiilor legale, cu acordul Băncii Naţionale cînd acesta este necesar potrivit legii, instrucţiuni cu caracter obligatoriu privind efectuarea operaţiilor de creditare, decontări, de casa şi a altor operaţii bancare; l) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative privind domeniul sau de activitate şi avizează proiecte de acte normative pe care le primeşte în acest scop; m) poate participa la organizaţiile internaţionale cu caracter financiar şi bancar; poate organiza acţiuni de cooperare pe linie financiar-bancară şi participa la finanţarea operaţiilor de cooperare economică sub diferite forme; colaborează cu instituţii de specialitate din ţara şi străinătate în probleme bancare specifice activităţii sale şi editează publicaţii în acest domeniu; n) îndeplineşte orice alte atribuţii date prin dispoziţii legale. Articolul 3Banca Română de Comerţ Exterior exercita, cu privire la operaţiile cu strainatatea, controlul bancar asupra îndeplinirii sarcinilor de plan, folosirii mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi asupra respectării disciplinei operaţiilor bancare de către organizaţiile socialiste; exercita controlul valutar privind operaţiile care se desfăşoară prin intermediul sau. Capitolul 3 Articolul 4Banca Română de Comerţ Exterior este condusă de Consiliul de administraţie al băncii, format din preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii.Consiliul de administraţie este organ deliberativ şi se întruneşte periodic pentru dezbaterea şi adoptarea de hotărîri în principalele probleme din domeniul de activitate al băncii.Consiliul de administraţie lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărîri cu jumătate plus unu din numărul total al membrilor ce îl compun.Atribuţiile Consiliului de administraţie şi ale preşedintelui se stabilesc prin statutul băncii.Membrii consiliului răspund în faţa Consiliului de administraţie şi a preşedintelui pentru îndeplinirea însărcinărilor ce le sînt date.Consiliul de administraţie al băncii în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a băncii.Pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Consiliului de administraţie şi pentru exercitarea atribuţiilor acestuia în intervalul dintre şedinţe se constituie Biroul executiv al băncii, format din 3-5 membri, în componenta căruia intra preşedintele, vicepreşedinţii şi conducătorii unor direcţii desemnaţi de către Consiliul de administraţie dintre membrii săi.Biroul executiv supune ratificării Consiliului de administraţie hotărîrile luate, raminind răspunzător faţă de acesta, în întregul său şi fiecare membru în parte.Preşedintele ajutat de vicepreşedinţi exercita conducerea operativă a activităţii băncii.Preşedintele indrumeaza şi coordonează întreaga activitate a Consiliului de administraţie şi a Biroului executiv.Preşedintele Consiliului de administraţie se numeşte prin decret al Consiliului de Stat.Stabilirea numărului vicepreşedinţilor şi numirea acestora se fac de către Consiliul de Miniştri.Normele de funcţionare a Consiliului de administraţie şi a Biroului executiv, precum şi atribuţiile vicepreşedinţilor, se stabilesc de Consiliul de administraţie.Stabilirea numărului membrilor Consiliului de administraţie şi numirea acestora se fac de Consiliul de Miniştri. Membrii Consiliului de administraţie se numesc dintre conducătorii unor compartimente importante din structura organizatorică a Băncii Române de Comerţ Exterior, Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România, Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului Exterior şi a altor ministere economice cu activitate importanţa în comerţul exterior, la propunerea preşedintelui Consiliului de administraţie al Băncii Române de Comerţ Exterior, de acord cu conducerile ministerelor şi organelor centrale interesate. Articolul 5Structura organizatorică a Băncii Române de Comerţ Exterior este formată din direcţii, oficii, servicii şi alte compartimente organizatorice, care se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Banca Română de Comerţ Exterior poate înfiinţa în ţara sucursale şi filiale, iar cu aprobarea Consiliul de Miniştri poate înfiinţa în străinătate sucursale sau reprezentante. Capitolul 4 Articolul 6Banca Română de Comerţ Exterior este persoana juridică titulara de plan, functionînd pe principiul gestiunii economice proprii şi are sediul în Bucureşti.Banca Română de Comerţ Exterior şi unităţile sale folosesc sigiliul cu stema statului.Banca Română de Comerţ Exterior îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului sau aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Fondurile proprii ale băncii sînt cele prevăzute în statutul sau. Articolul 7Directorii sucursalelor, filialelor şi reprezentantelor din străinătate reprezintă banca în faţa organelor de stat, precum şi în raporturile cu persoanele juridice sau fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc. Articolul 8Actele de împrumut, indiferent de denumirea lor, şi extrasele de cont de împrumut privind creanţele neachitate la termen sau creanţele pe care banca este indreptatita să le recupereze înainte de termen de la organizaţiile socialiste din Republica Socialistă România au putere de titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităţi.Realizarea creanţelor băncii se face pe seama mijloacelor băneşti din conturile beneficiarilor de credite.În caz de lipsa de disponibil, urmărirea realizării creanţelor se poate face, pe baza hotărîrii Consiliului de administraţie al băncii, asupra mărfurilor şi a altor valori materiale ce aparţin organizaţiilor socialiste din Republica Socialistă România, cu excepţia bunurilor care, potrivit dispoziţiilor legale, nu pot fi urmărite.Actele de împrumut de orice fel încheiate cu persoane fizice din Republica Socialistă România, în caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru întreaga creanta rămasă de plată, fără îndeplinirea altor formalităţi. Articolul 9Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace băneşti sau în înregistrări în conturile clienţilor, banca răspunde numai pînă la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi de plată penalitatilor la bugetul de stat, în cazurile prevăzute de dispoziţiile legale, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.Răspunderea băncii încetează la expirarea termenului stabilit pentru titularii de cont de a aduce la cunoştinţa unităţilor băncii neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operaţiilor în conturi.Pretenţiile faţă de banca sînt supuse prescripţiei prevăzute de dispoziţiile legale. Articolul 10Fondul statutar al Băncii Române de Comerţ Exterior este în suma de 300.000.000 lei şi se constituie în excedentele bugetare ale anilor precedenti, pe data infiintarii băncii.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 134 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 34 din 2 mai 1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare
 • LEGE nr. 563 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 615 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 88 din 19 aprilie 1933 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global*)
 • LEGE nr. 324 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 63 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 126 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 10 din 19 ianuarie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 11 din 24 februarie 1992 privind acceptarea de către România a majorării capitalului sau autorizat la Corporaţia Financiară Internaţionala - C.F.I. - conform Proiectului de rezoluţie "Creşterea generală de capital 1991" al Consiliului Directorilor din C.F.I.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 130 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 279 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 150 din 30 aprilie 2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 160 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 403 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 19 aprilie 2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 588 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 295 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 16 din 17 februarie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 348 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 24 din 29 februarie 2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 72 din 28 octombrie 1993 pentru acceptarea amendamentelor la articolele 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate la cea de-a 39-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii la 12 mai 1986
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României*)
 • LEGE nr. 441 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 3 din 12 noiembrie 1982 privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020