Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 13 din 14 mai 1968 cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 15 mai 1968 -
LEGE nr. 13 din 14 mai 1968cu privire la exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 15 mai 1968

EXPUNERE DE MOTIVESatisfacerea cerinţelor tot mai numeroase ale populaţiei în ceea ce priveşte deservirea prin prestarea unor servicii ori executarea de lucrări, în special în mediul rural, unde aceste cerinţe nu sînt acoperite în întregime de unităţile socialiste, fac necesară dezvoltarea sectorului mestesugaresc şi în consecinţa reglementarea exercitării meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii. În acest scop s-a adoptat alăturată lege care prevede următoarele:Cartea de mestesugar se acordă persoanelor care au pregătirea profesională necesară, dacă aceştia au o anumită vechime în meserie şi trec un examen în faţa unor comisii instituite în acest scop de organele teritoriale ale Ministerului Muncii.Cartea de mestesugar va putea fi acordată persoanelor cu pregătire tehnica de specialitate medie sau superioară, precum şi persoanelor care poseda carte de mester eliberata în temeiul vechilor reglementări, fără a mai fi necesar examenul amintit mai sus.Pentru a coordona înfiinţarea atelierelor meşteşugăreşti cu cerinţele efective ale populaţiei, exercitarea meseriilor în ateliere proprii sau la domiciliul clientului se va face pe baza unor autorizaţii eliberate de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau comunelor în care solicitantul urmează să-şi stabilească atelierul. Pentru anumite categorii de mestesugari, stabilite de organele care vor emite instrucţiuni de aplicare a prevederilor noii reglementări, autorizaţia se va elibera de consiliile populare judeţene sau al municipiului Bucureşti.Autorizaţiile se vor putea elibera şi altor categorii de persoane, pentru exercitarea unor meserii care nu necesita o calificare specială (olari, dogari, cioplitori în piatra şi alţii) fără a fi necesar examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale.Mestesugarii au dreptul să execute în limitele obiectului activităţii prevăzut în autorizaţia de exercitare a meseriei, produse, prestări de servicii, lucrări pentru deservirea populaţiei, precum şi dreptul de a desface bunurile produse în cazul în care acest drept este prevăzut în autorizaţie. De asemenea, mestesugarii vor putea executa, pe bază de contracte încheiate cu organizaţiile socialiste de stat şi cooperatiste, produse şi lucrări cu materialul propriu sau cu materialul beneficiarului.Mestesugarii vor putea fi ajutaţi de membrii lor de familie şi vor putea pregati ucenici în atelierele lor. Ucenicii se vor bucura de toate drepturile şi vor avea toate obligaţiile ca şi ucenicii din organizaţiile socialiste, conform dispoziţiilor legale care reglementează ucenicia la locul de muncă. În contractul de ucenicie ce se va încheia cu mestesugarii se va prevedea şi perioada în care cei care au făcut ucenicia în atelierele mestesugarilor pot lucra ca angajaţi în aceste ateliere, după terminarea uceniciei, perioada ce nu va putea depăşi 3 ani.Salarizarea acestor angajaţi se va stabili luînd drept baza elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producţie mestesugareasca la acelaşi gen de lucrări.Numărul ucenicilor ce vor putea fi pregatiti de mestesugari este de 1-3, în raport de specificul meseriei. Numărul persoanelor care, după terminarea pregătirii vor lucra în atelierele mestesugarilor ca angajaţi, va fi de asemenea de 1-3, în funcţie de specificul meseriei şi mărimea atelierului.Mestesugarii cu ateliere proprii sînt asiguraţi obligatoriu în asigurările sociale din cooperatia mestesugareasca, în care scop vor vărsa o cota la fondurile de asigurări, calculată la venitul profesional impozabil. În aceste asigurări vor fi incluşi şi ucenicii, precum şi cei care lucrează în atelierele meşteşugăreşti după terminarea uceniciei, plata cotizatiei la fondul de asigurări urmînd a fi suportată de mestesugari.Aprovizionarea mestesugarilor se va face din resurse locale, precum şi prin magazinele comerţului de stat şi cooperatist.Exercitarea meseriei în alte condiţii decît cele prevăzute în autorizaţia de funcţionare constituie contravenţie şi se sancţionează ca atare. Autorizaţia va putea fi retrasă în caz de abateri repetate. Practicarea meseriei fără autorizaţie de funcţionare este calificată infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.Măsurile de protecţie a muncii prevăzute în dispoziţiile legale se asigura şi persoanelor care prestează munca în atelierele proprii ale mestesugarilor.În vederea îndrumării activităţii mestesugarilor care lucrează în ateliere proprii şi pentru sprijinirea acestora în exercitarea meseriei, se vor înfiinţa comisii ce vor funcţiona pe lîngă Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi uniunile judeţene ale cooperativelor meşteşugăreşti.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Poate exercita o meserie în atelier propriu, atît în oraşe cît şi în comune, orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are calificarea corespunzătoare; b) a obţinut autorizaţia de exercitare a meseriei. Articolul 2Se considera ca au calificarea corespunzătoare, potrivit art. 1, persoanele care au pregătirea profesională necesară, au lucrat un anumit timp în meserie şi poseda carte de mestesugar eliberata după trecerea examenului în faţa comisiei prevăzute în art. 3.Stabilirea perioadei de lucru în meserie pentru persoanele prevăzute la alineatul precedent se va face de Ministerul Muncii, tinindu-se seama de obiectul autorizaţiei de exercitare a meseriei şi de locul în care se exercită meseria.De asemenea, se considera ca îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 1 lit. a persoanele cu pregătire tehnica de specialitate, medie ori superioară, precum şi persoanele care poseda carte de mestesugar eliberata în baza Legii pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor, din 30 aprilie 1936. Articolul 3Constatarea calificării prevăzute de art. 2 alin. 1 se face de către comisiile de examinare care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii; în baza rezultatelor obţinute în faţa acestor comisii, organele teritoriale ale Ministerului Muncii eliberează cartea de mestesugar.Componenta comisiilor, probele la care urmează a fi supuşi candidaţii şi modul de desfăşurare a examenelor se stabilesc de Ministerul Muncii, cu consultarea organelor centrale interesate.Taxele de examen se stabilesc de Ministerul Muncii, cu avizul Ministerului Finanţelor. Articolul 4Autorizaţia de exercitare a meseriei se eliberează de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau comunelor din unitatea administrativ-teritorială în care solicitantul urmează să-şi stabilească atelierul. Pentru anumite categorii de mestesugari, stabilite de organele arătate în art. 15, autorizaţia se va elibera de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau, după caz, al municipiului Bucureşti.Organele prevăzute la alin. 1 vor putea elibera autorizaţii de exercitare a unor activităţi pentru care nu este nevoie de calificarea prevăzută la art. 2. Aceste activităţi vor fi stabilite de Ministerul Muncii împreună cu Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, cu consultarea organelor centrale interesate. Articolul 5Mestesugarii cu ateliere proprii au dreptul să execute, în limitele obiectului activităţii prevăzut în autorizaţia de exercitare a meseriei, produse, prestări de servicii, lucrări pentru deservirea populaţiei, precum şi dreptul de a desface bunurile produse, în cazul în care acest drept este prevăzut în autorizaţie.De asemenea, ei vor putea executa, pe bază de contracte încheiate cu organizaţiile socialiste de stat şi cooperatiste, produse şi lucrări cu materialul propriu sau cu materialul beneficiarului. Articolul 6Mestesugarii cu ateliere proprii pot fi ajutaţi de membrii lor de familie prevăzuţi nominal în autorizaţia de exercitare a meseriei.Mestesugarii au dreptul sa pregătească ucenici, care se bucura de toate drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute în dispoziţiile legale referitoare la ucenicia la locul de muncă - ce li se aplică în mod corespunzător - precum şi în cantractul de ucenicie.În contractul de ucenicie se va prevedea şi perioada în care cei care au făcut ucenicia în atelierele mestesugarilor pot lucra ca angajaţi după terminarea uceniciei în aceste ateliere; această perioadă nu va putea depăşi 3 ani.Numărul ucenicilor ce vor putea fi pregatiti în acelaşi timp de mestesugari în atelierele lor va fi de 1-3, în raport de specificul meseriei.De asemenea, numărul angajaţilor proveniţi din rindul ucenicilor pregatiti de meseriaşul respectiv, care vor putea lucra în atelierul acestuia după terminarea uceniciei, va fi 1-3, în funcţie de specificul meseriei şi mărimea atelierului. Salarizarea acestar angajaţi se va stabili luînd drept baza elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producţie mestesugareasca la lucrări similare.Şcolarizarea ucenicilor în atelierele mestesugarilor se asigura prin formele de învăţămînt prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la ucenicie, iar probele practice necesare obţinerii certificatului de muncitor calificat se vor da în faţa comisiilor care examinează şi pe ucenicii pregatiti în unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti.Indemnizaţiile ce se acordă ucenicilor pe timpul pregătirii practice, precum şi cheltuielile de întreţinere şi transport ale acestora pe timpul pregătirii teoretice, se suporta de mestesugarii în ale căror ateliere lucrează. Articolul 7Mestesugarii cu ateliere proprii se pot aproviziona cu materii prime şi materiale, din resurse locale şi de la magazinele comerţului de stat şi cooperatist.Comitetul de Stat al Planificarii şi ministerele coordonatoare vor tine seama la întocmirea balantelor materiale anuale şi de necesarul de materii prime şi materiale pentru mestesugarii cu ateliere proprii. Articolul 8Mestesugarii cu ateliere proprii sînt asiguraţi obligatoriu în asigurările sociale din cooperatia mestesugareasca, plătind o cotizatie de asigurări sociale calculată la venitul profesional impozabil.Ucenicii ce se pregătesc în atelierele mestesugarilor beneficiază de pensie de invaliditate din fondurile asigurărilor sociale ale cooperaţiei meşteşugăreşti, dacă au devenit invalizi în timpul şi din cauza practicii profesionale. De asemenea, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş potrivit reglementărilor în vigoare.Persoanele care lucrează ca angajaţi după terminarea uceniciei în atelierele mestesugarilor vor fi asigurate în asigurările sociale din cooperatia mestesugareasca.Cuantumul cotizaţiilor la asigurările sociale care vor fi plătite de mestesugari, atît pentru ei, cît şi pentru ucenicii şi persoanele care lucrează în atelierele acestora după terminarea uceniciei, va fi stabilit de Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti, cu avizul Ministerului Muncii. Articolul 9Autorizaţiile de exercitare a meseriei, eliberate mestesugarilor de organele în drept pînă la data prezentei legi, rămîn valabile. Titularii lor vor putea exercita meseria fără a fi supuşi dispoziţiilor prezentei legi referitoare la calificare. Articolul 10Exercitarea meseriei în alte condiţii decît cele prevăzute în autorizaţie şi în dispoziţiile prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii anume împuterniciţi de către organele locale ale administraţiei de stat.În caz de abateri repetate, se va putea dispune şi retragerea autorizaţiei de exercitare a meseriei.Exercitarea ca îndeletnicire a meseriei fără autorizaţia prevăzută la art. 4 constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. Articolul 11Mestesugarii cu ateliere proprii, membrii lor de familie şi ucenicii mestesugarilor cu ateliere proprii, precum şi persoanele care după terminarea uceniciei lucrează în atelierele acestora, pot participa la activitatea cultural-sportiva organizată în cadrul cooperativelor meşteşugăreşti. Articolul 12Persoanele care exercită o meserie pe cont propriu la domiciliul clientului se asimilează în drepturi şi obligaţii - în sensul prezentei legi - cu mestesugarii cu ateliere proprii. Articolul 13Măsurile de protecţie a muncii, prevăzute în dispoziţiile legale, sînt obligatorii şi pentru atelierele de mestesugari. Articolul 14În vederea îndrumării activităţii mestesugarilor care lucrează în ateliere proprii şi pentru sprijinirea acestora în exercitarea meseriei, vor funcţiona comisii pe lîngă Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi uniunile judeţene ale cooperativelor meşteşugăreşti. Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării. Înăuntrul acestui termen, Ministerul Muncii şi Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, de acord cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Învăţămîntului, Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, vor emite instrucţiuni de aplicare.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 14 mai 1968, intrunind majoritatea voturilor celor 420 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări NaţionaleŞTEFAN VOITECÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU--------

Noutăți

 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 509 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 4 din 18 martie 1971 privind extrădarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 175 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 315 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 283 din 10 iulie 2009 privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 139 din 29 iunie 1998 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la marcajul explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 526 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 552 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 160 din 4 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
 • LEGE nr. 23 din 23 februarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Beştepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • LEGE nr. 335 din 8 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 182 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • LEGE nr. 66 din 24 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) a cetăţeniei române
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 163 din 24 iunie 2015 privind standardizarea naţională
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 31 din 9 martie 2015 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru PERSOANELE JURIDICE (Asociaţii şi Fundaţii)
 • LEGE nr. 126 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Ramnicu Valcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021