Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 12 din 14 mai 1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 14 mai 1968 -
LEGE nr. 12 din 14 mai 1968cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 14 mai 1968

EXPUNERE DE MOTIVEPămîntul constituie într-o serie de ramuri ale economiei naţionale şi în primul rind în agricultura, cel mai important mijloc de producţie.Întinderea limitată a pămîntului agricol şi în special a celui arabil impune folosirea lui raţională şi completa.Deşi s-au obţinut însemnate realizari pe linia valorificării în producţia agricolă a unor mari suprafeţe de teren folosite neeconomic, totuşi se constată că anual rămîn unele suprafeţe, în special arabile, necultivate, iar pe alte terenuri, în suprafaţa destul de mare, nu se aplică întregul complex de măsuri agrotehnice indicate.Deosebit de aceasta, sînt numeroase cazuri de risipa a terenurilor agricole.Dispoziţiile legale privind terenurile agricole şi în special cele arabile s-au dovedit insuficiente şi parţial depăşite.Deşi este necesară o reglementare unitară a întregului fond funciar din Republica Socialistă România printr-un cod al acestuia, pînă la elaborarea lui prezintă urgenta o reglementare care să asigure măsuri eficiente de protecţie şi creştere a suprafeţei terenurilor agricole.În acest scop, s-a adoptat Legea cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole.Dezvoltarea intensiva şi multilaterala a agriculturii noastre socialiste impune - pe lîngă efortul urias pe care statul îl depune în dezvoltarea bazei ei tehnico-materiale - şi un efort continuu pentru sporirea şi folosirea cît mai eficienta a suprafeţei agricole şi în special a celei arabile, în care scop s-au prevăzut în lege o serie de reglementări.Astfel, pe lîngă interdicţia generală de a se micşora şi schimba destinaţia terenurilor agricole prin folosirea lor în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala, s-a prevăzut obligaţia pentru toţi posesorii de terenuri de a lucra şi cultiva întreaga suprafaţa ce poseda, conform regulilor agrotehnice, precum şi de a identifica şi cultiva toate terenurile folosite neeconomic, cum sînt: terenurile afectate de eroziune, salinizate, nisipurile, cele cu exces de umiditate, tufarisurile, maracinisurile, pilcurile de arborete care nu au roluri de protecţie sau producţie forestieră, drumurile de exploatare inutile şi altele, pentru sporirea suprafeţei agricole.În legătură cu folosirea terenurilor agricole, se menţionează că anual se scot din circuitul agricol importante suprafeţe pentru construcţii de fabrici, uzine, şosele, locuinţe, depozite, parcuri etc., schimbindu-li-se definitiv sau temporar destinaţia agricolă vegetala.De cele mai multe ori, pentru aceste obiective se iau terenuri din cele mai bune pentru agricultura, terenuri arabile sau din cele pe care s-au făcut investiţii pentru intensificarea producţiei agricole (lucrări de îmbunătăţiri funciare, plantaţii de vii şi pomi etc.), terenuri plane care nu necesita amenajări speciale şi care permit, în felul acesta, proiectanţilor, sa dea soluţii constructive mai uşoare şi mai ieftine pentru sectorul respectiv, fără însă a se tine seama de producţia agricolă ce nu se mai realizează pe terenurile respective.De aceea, este necesar ca amplasarea obiectivelor industriale, agrozootehnice şi social-culturale să se facă, de regula, pe terenuri situate în perimetrul construit al oraşelor sau vatra satelor, precum şi pe terenuri improprii producţiei agricole, iar folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala să se poată face numai în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Stat şi a Consiliului de Miniştri.În valoarea lucrărilor de investiţii pentru care se folosesc terenuri agricole trebuie să se cuprindă şi valoarea terenului, inclusiv cheltuielile făcute pentru intensificarea producţiei agricole.Aceasta măsura este necesară, deoarece agricultura trebuie să recupereze lipsa de producţie de pe terenurile folosite în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala, prin investiţii suplimentare, fie pentru intensificarea producţiei pe alte terenuri, fie pentru punerea în producţia vegetala a altor terenuri (mlastini, terenuri inundate şi altele).S-au prevăzut, de asemenea, măsuri pentru înlăturarea risipei de terenuri agricole şi repunerea în producţia agricolă a terenurilor a căror destinaţie a fost temporar schimbată.Totodată, s-a prevăzut obligaţia ca în termen de 6 luni Consiliul Superior al Agriculturii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat interesate, sa revizuiasca normativele privind distanţele de protecţie sau siguranţa a diferitelor obiective industriale, cai de comunicaţii, surse de apa şi altele asemenea, astfel ca acestea să fie reduse la strictul necesar.De asemenea, s-a prevăzut obligaţia ca, în acelaşi termen, să se revizuiasca normativele cu privire la delimitarea vetrei satelor şi a perimetrului construibil al oraşelor, pentru a se stavili tendinta nejustificată de extindere a acestora pe terenuri agricole şi în special durabile.S-au prevăzut măsuri privind schimbarea categoriei de folosinţă agricolă, precum şi sarcini pentru Consiliul Superior al Agriculturii de a organiza introducerea cadastrului funciar şi măsuri de economisire şi folosire raţională a terenurilor agricole prin lucrări de organizare a teritoriului.Pentru a se asigura aplicarea eficienta a prevederilor legii, s-au prevăzut sancţiuni contravenţionale şi penale.Pămîntul, principalul mijloc de producţie agricolă, reprezintă un bun naţional de care este strins legată creşterea avutiei naţionale şi bunăstarea întregului popor.Apărarea, conservarea, ameliorarea şi folosirea completa şi eficienta a pămîntului constituie o înaltă îndatorire patriotica pentru toate organele şi organizaţiile de partid, de stat, cooperatiste şi obşteşti, pentru toţi cetăţenii tarii.Degradarea pămîntului şi sustragerea lui de la destinaţia principala - producţia agricolă - aduc mari daune economiei naţionale şi prejudiciază dezvoltarea viitoare a tarii.În scopul apărării, conservării şi folosirii rationale a pămîntului, precum şi al creşterii potenţialului lui productiv,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Micşorarea suprafeţei terenurilor agricole - arabile, plantate cu pomi, viţă de vie şi arbuşti fructiferi, păşuni şi fîneţe naturale - precum şi schimbarea destinaţiei lor în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala sînt interzise, în afară de cazurile prevăzute în prezenta lege. Articolul 2Posesorii, cu orice titlu, de terenuri agricole, sînt obligaţi sa lucreze şi sa cultive întreaga suprafaţa de teren ce poseda, cu respectarea regulilor agrotehnice, şi să asigure conservarea şi ameliorarea terenurilor prin lucrări de îmbunătăţiri funciare şi de fertilizare a solului. Articolul 3Pentru sporirea suprafeţei agricole, îndeosebi a celei arabile, posesorii de terenuri sînt obligaţi sa identifice şi sa cultive toate terenurile proprii folosite neeconomic, cum sînt: terenurile afectate de eroziune, salinizate, nisipurile, cele cu exces de umiditate, tufarisurile, maracinisurile, pilcurile de arborete care nu au rol de protecţie sau producţie forestieră, drumurile de exploatare inutile, cele din incintele organizaţiilor socialiste şi alte terenuri asemănătoare.Organizaţiile socialiste de stat neagricole, care nu pot asigura punerea în producţie agricolă a terenurilor ce poseda, sînt obligate să le predea spre cultivare, fără plata, organizaţiilor agricole socialiste vecine. Articolul 4Amplasarea obiectivelor industriale, agrozootehnice şi social-culturale se va face, de regula, pe terenuri situate în perimetrul construibil al oraşelor sau în vatra satelor, precum şi pe terenuri improprii producţiei agricole. Articolul 5Ocuparea şi folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate în afară vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraşelor, în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala, nu se pot face decît în mod excepţional şi numai pe baza aprobării prealabile, date de:- Consiliul de Stat, pentru terenurile arabile, plantaţiile de pomi şi viţă de vie, precum şi pentru terenurile pe care s-au executat lucrări de îmbunătăţiri funciare;- Consiliul de Miniştri, pentru celelalte terenuri agricole.Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, folosirea de către cooperativele agricole de producţie a terenurilor proprii, în alte scopuri decît producţia agricolă vegetala, se face numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Superior al Agriculturii, la propunerea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie.În cazul cînd terenurile prevăzute la articolul 4 sînt agricole, schimbarea destinaţiei lor se aproba de către Consiliul Superior al Agriculturii.Terenurile agricole cărora urmează a le fi schimbată, în mod temporar, destinaţia pentru a fi folosite la lucrările de prospecţiuni geologice şi geofizice, foraj de orice fel şi lucrările strict legate de acestea, se aproba, la începutul anului, de organele prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol, estimativ, pe suprafeţe şi zone. În limita suprafeţelor aprobate, delimitarea acestora se face de Consiliul Superior al Agriculturii. Articolul 6Beneficiarii lucrărilor de investiţii sau de producţie ce se executa pe terenuri agricole vor include în valoarea lucrărilor respective şi valoarea terenurilor, în condiţiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. Articolul 7Este interzisă ocuparea şi schimbarea destinaţiei terenurilor agricole înainte de obţinerea aprobării legale, precum şi ocuparea de suprafeţe mai mari sau amplasarea lucrărilor pe alte terenuri decît cele aprobate. Articolul 8Organizaţiile socialiste posesoare de terenuri agricole scoase temporar din producţia agricolă vegetala sînt obligate, la expirarea termenului pentru care le-a fost aprobată schimbarea destinaţiei, sa redea aceste terenuri în starea de a putea fi folosite în producţia agricolă. În acest scop, vor desfiinta toate lucrările ce ar împiedica folosirea lor, cum sînt gropile de împrumut, fundaţiile, construcţiile şi altele asemenea. Articolul 9Beneficiarii lucrărilor de investiţii sau producţie pentru a căror realizare este necesară schimbarea definitivă sau temporară a destinaţiei terenurilor agricole sînt obligaţi sa ia măsuri, încă în faza de elaborare a documentaţiei tehnice, pentru a restringe la strictul necesar ocuparea acestor terenuri.Consiliul Superior al Agriculturii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat interesate, vor revizui, în termen de 6 luni de la data prezentei legi, normele privind construirea de obiective industriale, agricole, social-culturale, cai de comunicaţii, surse de apa, inclusiv cele privind distanţele de protecţie sau siguranţa, precum şi orice alte normative referitoare la folosirea terenurilor, reducind suprafeţele de terenuri afectate acestor lucrări.Normativele astfel revizuite şi unificate vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Miniştri. Articolul 10Amplasarea liniilor de telecomunicaţii se va face de-a lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţii.Liniile de transport şi distribuire de energie electrica, precum şi alte instalaţii similare se vor amplasa, de regula, de-a lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţii, digurilor şi canalelor de irigaţii şi desecări, în asa fel încît sa nu se degradeze culturile şi sa nu se stînjenească lucrările agricole.Amplasarea liniilor de telecomunicaţii, de transport şi distribuire de energie electrica în alte condiţii decît cele prevăzute la alineatele precedente se face numai după obţinerea aprobării pentru ocuparea şi folosirea terenurilor agricole potrivit articolului 5 din prezenta lege.Pentru daunele cauzate prin amplasarea lucrărilor prevăzute la alineatele precedente, posesorii terenurilor vor fi despăgubiţi de către beneficiarii de investiţii sau de către executanţii lucrărilor, după caz. Articolul 11Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, împreună cu Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi cu Consiliul Superior al Agriculturii, în termen de un an de la data prezentei legi, vor revizui şi definitivă delimitarea vetrei satelor şi a perimetrului construibil al oraşelor, în vederea concentrarii localităţilor şi a evitării risipei de terenuri agricole.Pînă la definitivarea lucrărilor prevăzute la alineatul precedent, construirea şi reconstruirea clădirilor de locuit şi a celor gospodăreşti sînt permise numai în limita actuala a vetrei satelor şi a perimetrului construibil al oraşelor.Comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate sa ia măsuri pentru demolarea oricăror construcţii ce se vor executa, contrar prevederilor prezentei legi, în afară vetrei satelor sau perimetrului construibil al oraşelor, precum şi de sancţionare a celor vinovaţi. Articolul 12Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, indiferent de posesor, în alta categorie de folosinţă agricolă, se poate face numai pe baza aprobării prealabile date de:- Consiliul Superior al Agriculturii, pentru terenurile deţinute de organizaţiile socialiste. Pentru terenurile cooperativelor agricole de producţie, schimbarea categoriei de folosinţă se face cu consultarea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie;- direcţiile agricole judeţene, pentru terenurile proprietatea persoanelor fizice. Articolul 13În cadrul lucrărilor de organizare a teritoriului, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu celelalte organe centrale interesate şi cu comitetele executive ale consiliilor populare, vor lua măsuri pentru amplasarea şi folosirea raţională a categoriei de folosinţă agricolă, pentru corectarea şi reamplasarea reţelei de drumuri comunale şi a celor de exploatare, corectarea cursurilor unor ape, protecţia şi ameliorarea solului, luarea în cultura a terenurilor slab productive sau neproductive cum sînt nisipurile, cele salinizate sau cu exces de umiditate şi altele asemenea.Este interzisă cu desăvîrşire crearea de poteci sau drumuri prin culturi şi plantaţii pomi-viticole. Articolul 14Pentru identificarea terenurilor şi a posesorilor, asigurarea evidentei şi controlului folosirii rationale a terenurilor, Consiliul Superior al Agriculturii va organiza introducerea cadastrului funciar.Cadastrul funciar se întocmeşte pe comune, oraşe şi municipii şi se tine la direcţia agricolă judeteana, prin unităţi de specialitate ce se vor organiza în acest scop.Organizaţiile socialiste vor tine, în concordanta cu principiile de organizare a cadastrului funciar stabilite prin instrucţiunile Consiliului Superior al Agriculturii, o evidenta proprie a terenurilor pe care le deţin. Articolul 15Ocuparea terenurilor agricole, micşorarea suprafeţelor agricole, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, fără aprobare legală, construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti în afară vetrei satelor şi a perimetrului construibil al oraşelor, precum şi alte fapte ce se vor stabili de Consiliul Superior al Agriculturii, constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:- organizaţiile socialiste, cu amendă de la 5000 la 50000 lei;- persoanele fizice, cu amendă de la 500 la 10000 lei.Amenzile stabilite pentru organizaţiile socialiste vor fi imputate de acestea persoanelor vinovate de producerea pagubei.Cu aceeaşi amenda se sancţionează, în primul an, posesorii terenurilor arabile necultivate, ai viilor şi livezilor neintretinute, precum şi ai pasunilor şi finetelor naturale pe care nu s-au executat lucrări de îngrijire, conform regulilor agrotehnice, constatate ca atare de către organele agricole de stat.În cazul în care situaţia prevăzută în alineatul precedent se menţine şi în anul următor, la propunerea direcţiilor agricole, terenurile respective vor fi atribuite temporar de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene în folosinţă organizaţiilor agricole socialiste care pot asigura punerea lor în producţie. Restituirea acestor terenuri în folosinţă celor care le-au posedat se face, la cererea acestora, de aceleaşi organe, în condiţiile stabilite de Consiliul Superior al Agriculturii.Împotriva măsurilor aplicate potrivit alineatului precedent se poate face contestaţie la Consiliul Superior al Agriculturii. Articolul 16Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, a culturilor, a viilor, livezilor, pasunilor şi finetelor, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea măsurilor, luate, se pedepsesc potrivit Codului penal.Ocuparea terenurilor agricole, micşorarea suprafeţei agricole şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, fără aprobare legală, construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti în afară vetrei satelor şi a perimetrului construibil al oraşelor, săvîrşite în mod repetat, se pedepsesc cu închisoare corecţională de la o luna la un an. Articolul 17Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 14 mai 1968, intrunind unanimitatea voturilor celor 382 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECBucureşti, 14 mai 1968.Nr. 12.În conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 199 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 26 iunie 2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • LEGE nr. 394 din 22 iunie 1943 pentru accelerarea judecaţilor în materie civilă şi comercială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 295 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 116 din 8 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 47 din 17 martie 2005 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii
 • LEGE nr. 106 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 661 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 299 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 7 din 5 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1988 privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 131 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 101 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 294 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
 • LEGE nr. 134 din 23 iulie 1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 14 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
 • LEGE nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 601 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020