Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 iulie 2001 -
LEGE nr. 461 din 18 iulie 2001privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 iulie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Exercitarea profesiunii de asistent medical Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau străin, posesor al diplomei de asistent medical, eliberata de o instituţie de învăţământ recunoscută de lege, şi având competenţa necesară pentru participarea la îngrijirea sănătăţii persoanei, a familiei şi a comunităţii. (2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 2Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat funcţionar public şi nici nu va putea fi asimilat funcţionarului public, conform legii. Articolul 3Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilităţi care rezultă din prescripţia medicală şi din fişa postului. Articolul 4Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementărilor privind înscrierea în Registrul unic al asistentilor medicali, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 5Profesiunea de asistent medical poate fi exercitată de către persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de învăţământ de specialitate, de stat sau privat, acreditata în condiţiile legii; b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesiuni; c) este autorizata sa practice aceasta profesiune prin înscrierea în Registrul unic al asistentilor medicali, ţinut la Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 6Asistentul medical poate practica profesiunea în unităţi medico-sanitare de stat sau private şi în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil medical. Articolul 7Asistentul medical angajat în unităţi medico-sanitare din reţeaua de stat sau privată are obligaţii ce decurg din normele şi reglementările legale, din prevederile contractului individual de muncă şi din regulamentele de ordine interioară. Articolul 8Protecţia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesională se realizează de angajator prin societăţile de asigurări. Articolul 9Conţinutul şi caracteristicile activităţii asistentului medical sunt: a) efectuează îngrijiri de natura preventivă, curativă şi recuperatorie ale persoanei, familiei şi comunităţii, în limita competentelor sale; b) participa la programe de educaţie sanitară a populaţiei; c) participa la formarea practica a viitorilor asistenţi medicali; d) participa, sub îndrumarea medicilor, la cercetarea în domeniul medical şi al ingrijirilor pentru sănătate; e) participa alături de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant. Secţiunea a 2-a Formarea, perfecţionarea şi specializarea asistentului medical Articolul 10Formarea asistentului medical se realizează în instituţii de învăţământ recunoscute de lege, în baza programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Finanţarea şcolarizării asistentilor medicali în sistemul de stat, prin şcoli postliceale sanitare, se face de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cifra de şcolarizare fiind stabilită în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 11Asistentul medical are obligaţia profesională de a se pregati prin programe de formare continua, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Ordinului Asistentilor Medicali din România, şi de a fi atestat periodic. Articolul 12Specializarea asistentului medical se realizează prin programe având conţinut şi durata specifice, conform cerinţelor, în instituţii abilitate scopului propus. Articolul 13Angajarea şi promovarea profesională sau administrativă a asistentului medical în sistemul sanitar public se realizează prin concurs, potrivit legii. Articolul 14Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare profesională, efectuate de asistentul medical în străinătate, sunt asimilate celor echivalente în ţara, potrivit reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 3-a Norme de etica şi deontologie profesională Articolul 15În exercitarea profesiunii asistentul medical respecta demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovada de responsabilitate profesională şi morala, actionand întotdeauna în interesul pacientului, familiei pacientului şi al comunităţii. Articolul 16În exercitarea profesiunii asistentul medical are obligaţia fundamentală de a îndeplini, conform competentelor, responsabilităţilor sale şi deciziilor medicului, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieţii pacientului. Articolul 17Asistentul medical este obligat sa păstreze secretul profesional, iar informaţiile referitoare la pacienti, obţinute în urma sau în legătură cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi impartasite altei persoane din afară echipei medicale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de lege. Articolul 18Asistentul medical are obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau de situaţia în care se găseşte. Articolul 19Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, după caz, de către şeful echipei medicale, de conducerea unităţii şi de Colegiul Medicilor din România, cu participarea unui reprezentant desemnat de Ordinul Asistentilor Medicali din România, potrivit Codului de etica şi deontologie profesională al asistentului medical. Secţiunea a 4-a Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de asistent medical Articolul 20Activitatea asistentului medical se desfăşoară individual, conform unui plan stabilit de către medic, sau în cadrul unei echipe medicale, în funcţie de natura activităţii. Articolul 21Asistentul medical se subordonează medicului şi recunoaşte rolul lui şi al celorlalţi membri ai echipei medicale, participând la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acesteia şi contribuind la calitatea actului medical. Articolul 22Relaţiile dintre asistenţii medicali se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etica şi deontologie profesională al asistentului medical. Capitolul 2 Ordinul Asistentilor Medicali din România Secţiunea 1 Caracteristici generale Articolul 23 (1) Ordinul Asistentilor Medicali din România se înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentala, apolitica, nonprofit şi cu personalitate juridică, care reprezintă interesele profesionale ale asistentilor medicali membri. (2) Ordinul Asistentilor Medicali din România cuprinde asistenţi medicali autorizaţi sa practice profesiunea de asistent medical în unităţi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, precum şi în sectorul privat. Articolul 24Ordinul Asistentilor Medicali din România are sediul central în municipiul Bucureşti. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Ordinului Asistentilor Medicali din România Articolul 25Ordinul Asistentilor Medicali din România are următoarele atribuţii: a) apara prestigiul şi demnitatea profesională ale asistentilor medicali membri în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice; b) apara şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi; c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; d) elaborează şi supraveghează respectarea Codului de etica şi deontologie profesională al asistentului medical, adoptat după avizarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România; e) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale şi cu sindicate, pe plan intern şi internaţional; f) desemnează reprezentanţi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etica şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în Registrul unic al asistentilor medicali; h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale practice a asistentilor medicali; i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiunea de asistent medical. Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din România Articolul 26Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România se pierde ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de exercitare a profesiunii de asistent medical. Articolul 27Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din România sunt obligaţi: a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiunii de asistent medical; b) să respecte statutul Ordinului Asistentilor Medicali din România privind exercitarea profesiunii de asistent medical; c) să respecte şi să aplice normele de etica şi deontologie profesională. Articolul 28Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali din România se constituie din: a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; b) donaţii, sponsorizări, potrivit legii; c) fonduri rezultate din manifestări culturale şi din drepturi editoriale; d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. Secţiunea a 4-a Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Articolul 29Ordinul Asistentilor Medicali din România este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Articolul 30Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt: a) consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; b) biroul consiliului. Articolul 31 (1) Consiliile judeţene au un număr de membri proporţional cu numărul asistentilor medicali înscrişi în evidenta, după cum urmează: a) până la 1.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 11 membri; b) între 1.001-2.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 15 membri; c) între 2.001-4.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 19 membri; d) peste 4.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 21 de membri. (2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 25 de membri. (3) Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al delegaţilor aleşi de adunările generale locale, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 20 de membri înscrişi în registru. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 100 de membri înscrişi în registru. Alegerile sunt validate în prezenta a două treimi din numărul total al delegaţilor. În cazul în care la conferinţa de alegeri nu sunt prezente două treimi din numărul total al delegaţilor, după doua săptămâni se va organiza o alta conferinţa de alegeri al carei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor. (4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, va alege dintre membrii săi un birou format din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. (5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional. Articolul 32Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România, la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. Articolul 33 (1) Organizarea primelor alegeri la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară în baza regulamentului elaborat de comisia electorală centrala, formată din: a) 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei; b) 4 reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România; c) câte un reprezentant al ministerelor cu reţea sanitară proprie; d) 4 persoane desemnate de asociaţiile profesionale reprezentative ale asistentilor medicali; e) 4 persoane desemnate de sindicatele reprezentative ale asistentilor medicali. (1) Membrii primului consiliu naţional, consiliu judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se aleg pe o durată de 2 ani. Articolul 34 (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România la nivel naţional sunt: a) adunarea generală; b) consiliul naţional; c) biroul executiv. (2) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. Articolul 35 (1) Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România, constituită din reprezentanţii aleşi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului Naţional al Ordinului Asistentilor Medicali din România (Consiliul Naţional), în prezenta a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi. (3) Adunarea generală adopta în prezenta a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi Codul de etica şi deontologie profesională al asistentului medical, statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Asistentilor Medicali din România. Articolul 36 (1) Consiliul Naţional este alcătuit din câte 2 reprezentanţi ai fiecărui judeţ, respectiv 4 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, şi câte 2 reprezentanţi din reţelele paralele, aleşi de către Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România. (2) Consiliul Naţional este legal constituit în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simpla. (3) Consiliul Naţional se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare. (4) În cadrul Consiliului Naţional funcţionează comisii de specialitate. Articolul 37Ordinul Asistentilor Medicali din România este coordonat între sesiunile Consiliului Naţional de biroul executiv. Articolul 38 (1) Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali din România asigura activitatea permanenta a acestuia, conform legii şi regulamentelor proprii. (2) Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar, aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului Naţional. (3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţiile corespunzătoare dintr-un sindicat profesional. Articolul 39Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel judeţean sau naţional în structurile Ordinului Asistentilor Medicali din România îşi menţin locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. Secţiunea a 5-a Proceduri şi sancţiuni Articolul 40 (1) Membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical, precum şi Codul de etica şi deontologie profesională al asistentului medical li se aplică următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea temporară a calităţii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România; d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii şi Familiei de anulare a autorizaţiei de practica profesională pentru o perioadă limitată sau definitiv. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) sunt de competenţa Consiliului Naţional. Articolul 41Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauza, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Ordinului Asistentilor Medicali din România, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Colegiului Medicilor din România. Articolul 42 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi b) se pot introduce la comisiile competente în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) şi d) se poate introduce contestaţie la judecătoria în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Articolul 43Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România, prevăzută la art. 40, nu exclude răspunderea civilă, materială, contravenţională şi penală, potrivit prevederilor legale. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 44Practicarea profesiunii de asistent medical de către persoanele care nu au aceasta calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii. Articolul 45Asistenţii medicali sunt obligaţi să respecte dispoziţiile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 46În sensul prezentei legi profesiunea de asistent de farmacie şi profesiunea de tehnician dentar se asimilează profesiunii de asistent medical. Articolul 47Ordinul Asistentilor Medicali din România funcţionează în baza prezentei legi şi în baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile acesteia. Articolul 48La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 379/1992 privind aprobarea principiilor de baza ale Statutului asistentului medical din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1992, şi orice ale prevederi contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008
 • LEGE nr. 201 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei şi a Înţelegerii asupra proiectului - Proiect elveţian privind energia termică (Buzău, Paşcani), semnate la Bucureşti la 8 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 167 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 153 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 51 din 30 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 636 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 140 din 7 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 69 din 13 octombrie 1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 444 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Convenţiei de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
 • LEGE nr. 189 din 25 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021