Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 iulie 2001 -
LEGE nr. 461 din 18 iulie 2001privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 iulie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Exercitarea profesiunii de asistent medical Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau străin, posesor al diplomei de asistent medical, eliberata de o instituţie de învăţământ recunoscută de lege, şi având competenţa necesară pentru participarea la îngrijirea sănătăţii persoanei, a familiei şi a comunităţii. (2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 2Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat funcţionar public şi nici nu va putea fi asimilat funcţionarului public, conform legii. Articolul 3Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilităţi care rezultă din prescripţia medicală şi din fişa postului. Articolul 4Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementărilor privind înscrierea în Registrul unic al asistentilor medicali, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 5Profesiunea de asistent medical poate fi exercitată de către persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de învăţământ de specialitate, de stat sau privat, acreditata în condiţiile legii; b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesiuni; c) este autorizata sa practice aceasta profesiune prin înscrierea în Registrul unic al asistentilor medicali, ţinut la Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 6Asistentul medical poate practica profesiunea în unităţi medico-sanitare de stat sau private şi în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil medical. Articolul 7Asistentul medical angajat în unităţi medico-sanitare din reţeaua de stat sau privată are obligaţii ce decurg din normele şi reglementările legale, din prevederile contractului individual de muncă şi din regulamentele de ordine interioară. Articolul 8Protecţia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesională se realizează de angajator prin societăţile de asigurări. Articolul 9Conţinutul şi caracteristicile activităţii asistentului medical sunt: a) efectuează îngrijiri de natura preventivă, curativă şi recuperatorie ale persoanei, familiei şi comunităţii, în limita competentelor sale; b) participa la programe de educaţie sanitară a populaţiei; c) participa la formarea practica a viitorilor asistenţi medicali; d) participa, sub îndrumarea medicilor, la cercetarea în domeniul medical şi al ingrijirilor pentru sănătate; e) participa alături de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant. Secţiunea a 2-a Formarea, perfecţionarea şi specializarea asistentului medical Articolul 10Formarea asistentului medical se realizează în instituţii de învăţământ recunoscute de lege, în baza programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Finanţarea şcolarizării asistentilor medicali în sistemul de stat, prin şcoli postliceale sanitare, se face de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cifra de şcolarizare fiind stabilită în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Articolul 11Asistentul medical are obligaţia profesională de a se pregati prin programe de formare continua, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu consultarea Ordinului Asistentilor Medicali din România, şi de a fi atestat periodic. Articolul 12Specializarea asistentului medical se realizează prin programe având conţinut şi durata specifice, conform cerinţelor, în instituţii abilitate scopului propus. Articolul 13Angajarea şi promovarea profesională sau administrativă a asistentului medical în sistemul sanitar public se realizează prin concurs, potrivit legii. Articolul 14Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare profesională, efectuate de asistentul medical în străinătate, sunt asimilate celor echivalente în ţara, potrivit reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 3-a Norme de etica şi deontologie profesională Articolul 15În exercitarea profesiunii asistentul medical respecta demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovada de responsabilitate profesională şi morala, actionand întotdeauna în interesul pacientului, familiei pacientului şi al comunităţii. Articolul 16În exercitarea profesiunii asistentul medical are obligaţia fundamentală de a îndeplini, conform competentelor, responsabilităţilor sale şi deciziilor medicului, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieţii pacientului. Articolul 17Asistentul medical este obligat sa păstreze secretul profesional, iar informaţiile referitoare la pacienti, obţinute în urma sau în legătură cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi impartasite altei persoane din afară echipei medicale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de lege. Articolul 18Asistentul medical are obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau de situaţia în care se găseşte. Articolul 19Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, după caz, de către şeful echipei medicale, de conducerea unităţii şi de Colegiul Medicilor din România, cu participarea unui reprezentant desemnat de Ordinul Asistentilor Medicali din România, potrivit Codului de etica şi deontologie profesională al asistentului medical. Secţiunea a 4-a Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de asistent medical Articolul 20Activitatea asistentului medical se desfăşoară individual, conform unui plan stabilit de către medic, sau în cadrul unei echipe medicale, în funcţie de natura activităţii. Articolul 21Asistentul medical se subordonează medicului şi recunoaşte rolul lui şi al celorlalţi membri ai echipei medicale, participând la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acesteia şi contribuind la calitatea actului medical. Articolul 22Relaţiile dintre asistenţii medicali se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etica şi deontologie profesională al asistentului medical. Capitolul 2 Ordinul Asistentilor Medicali din România Secţiunea 1 Caracteristici generale Articolul 23 (1) Ordinul Asistentilor Medicali din România se înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentala, apolitica, nonprofit şi cu personalitate juridică, care reprezintă interesele profesionale ale asistentilor medicali membri. (2) Ordinul Asistentilor Medicali din România cuprinde asistenţi medicali autorizaţi sa practice profesiunea de asistent medical în unităţi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, precum şi în sectorul privat. Articolul 24Ordinul Asistentilor Medicali din România are sediul central în municipiul Bucureşti. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Ordinului Asistentilor Medicali din România Articolul 25Ordinul Asistentilor Medicali din România are următoarele atribuţii: a) apara prestigiul şi demnitatea profesională ale asistentilor medicali membri în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice; b) apara şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi; c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; d) elaborează şi supraveghează respectarea Codului de etica şi deontologie profesională al asistentului medical, adoptat după avizarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România; e) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale şi cu sindicate, pe plan intern şi internaţional; f) desemnează reprezentanţi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etica şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în Registrul unic al asistentilor medicali; h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale practice a asistentilor medicali; i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiunea de asistent medical. Secţiunea a 3-a Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din România Articolul 26Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România se pierde ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de exercitare a profesiunii de asistent medical. Articolul 27Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din România sunt obligaţi: a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiunii de asistent medical; b) să respecte statutul Ordinului Asistentilor Medicali din România privind exercitarea profesiunii de asistent medical; c) să respecte şi să aplice normele de etica şi deontologie profesională. Articolul 28Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali din România se constituie din: a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; b) donaţii, sponsorizări, potrivit legii; c) fonduri rezultate din manifestări culturale şi din drepturi editoriale; d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. Secţiunea a 4-a Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Articolul 29Ordinul Asistentilor Medicali din România este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Articolul 30Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt: a) consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; b) biroul consiliului. Articolul 31 (1) Consiliile judeţene au un număr de membri proporţional cu numărul asistentilor medicali înscrişi în evidenta, după cum urmează: a) până la 1.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 11 membri; b) între 1.001-2.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 15 membri; c) între 2.001-4.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 19 membri; d) peste 4.000 de asistenţi medicali înscrişi în registru - 21 de membri. (2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 25 de membri. (3) Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al delegaţilor aleşi de adunările generale locale, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 20 de membri înscrişi în registru. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 100 de membri înscrişi în registru. Alegerile sunt validate în prezenta a două treimi din numărul total al delegaţilor. În cazul în care la conferinţa de alegeri nu sunt prezente două treimi din numărul total al delegaţilor, după doua săptămâni se va organiza o alta conferinţa de alegeri al carei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor. (4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, va alege dintre membrii săi un birou format din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. (5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional. Articolul 32Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România, la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. Articolul 33 (1) Organizarea primelor alegeri la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară în baza regulamentului elaborat de comisia electorală centrala, formată din: a) 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei; b) 4 reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România; c) câte un reprezentant al ministerelor cu reţea sanitară proprie; d) 4 persoane desemnate de asociaţiile profesionale reprezentative ale asistentilor medicali; e) 4 persoane desemnate de sindicatele reprezentative ale asistentilor medicali. (1) Membrii primului consiliu naţional, consiliu judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se aleg pe o durată de 2 ani. Articolul 34 (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România la nivel naţional sunt: a) adunarea generală; b) consiliul naţional; c) biroul executiv. (2) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. Articolul 35 (1) Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România, constituită din reprezentanţii aleşi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului Naţional al Ordinului Asistentilor Medicali din România (Consiliul Naţional), în prezenta a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi. (3) Adunarea generală adopta în prezenta a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi Codul de etica şi deontologie profesională al asistentului medical, statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Asistentilor Medicali din România. Articolul 36 (1) Consiliul Naţional este alcătuit din câte 2 reprezentanţi ai fiecărui judeţ, respectiv 4 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, şi câte 2 reprezentanţi din reţelele paralele, aleşi de către Adunarea generală a Ordinului Asistentilor Medicali din România. (2) Consiliul Naţional este legal constituit în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simpla. (3) Consiliul Naţional se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare. (4) În cadrul Consiliului Naţional funcţionează comisii de specialitate. Articolul 37Ordinul Asistentilor Medicali din România este coordonat între sesiunile Consiliului Naţional de biroul executiv. Articolul 38 (1) Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali din România asigura activitatea permanenta a acestuia, conform legii şi regulamentelor proprii. (2) Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar, aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului Naţional. (3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţiile corespunzătoare dintr-un sindicat profesional. Articolul 39Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel judeţean sau naţional în structurile Ordinului Asistentilor Medicali din România îşi menţin locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. Secţiunea a 5-a Proceduri şi sancţiuni Articolul 40 (1) Membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical, precum şi Codul de etica şi deontologie profesională al asistentului medical li se aplică următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) suspendarea temporară a calităţii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România; d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii şi Familiei de anulare a autorizaţiei de practica profesională pentru o perioadă limitată sau definitiv. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) sunt de competenţa Consiliului Naţional. Articolul 41Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauza, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Ordinului Asistentilor Medicali din România, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Colegiului Medicilor din România. Articolul 42 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi b) se pot introduce la comisiile competente în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) şi d) se poate introduce contestaţie la judecătoria în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Articolul 43Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România, prevăzută la art. 40, nu exclude răspunderea civilă, materială, contravenţională şi penală, potrivit prevederilor legale. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 44Practicarea profesiunii de asistent medical de către persoanele care nu au aceasta calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii. Articolul 45Asistenţii medicali sunt obligaţi să respecte dispoziţiile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea. Articolul 46În sensul prezentei legi profesiunea de asistent de farmacie şi profesiunea de tehnician dentar se asimilează profesiunii de asistent medical. Articolul 47Ordinul Asistentilor Medicali din România funcţionează în baza prezentei legi şi în baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile acesteia. Articolul 48La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 379/1992 privind aprobarea principiilor de baza ale Statutului asistentului medical din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1992, şi orice ale prevederi contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 26 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 213 din 22 mai 2003 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000
 • LEGE nr. 249 din 19 iulie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 98 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea română la Bucureşti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la Bucureşti la 30 iulie 2008
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
 • LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 4 septembrie 2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 277 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 11 decembrie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 226 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 151 din 30 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 69 din 31 martie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 18 din 4 martie 2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 1 iunie 2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 565 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 515 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 209 din 25 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind inventarierea înţelegerilor bilaterale încheiate între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 261 din 31 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 39 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 181 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 316 din 10 noiembrie 2005 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţională prin Rezoluţia MSC.143 (77) a Comitetului Siguranţei Maritime la Londra la 5 iunie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 197 din 23 iunie 2005 privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenţa comunei Livezile, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 32 din 14 mai 1996 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 67 din 2 aprilie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 115 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 1995
 • LEGE nr. 21 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea extinderii şi completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice şi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 167 din 30 septembrie 1998 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 564 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 8 din 29 ianuarie 1924 pentru ratificarea Convenţiunei, Statutul şi Protocolul adiţional, asupra căilor navigabile de interes internaţional Publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1925
 • LEGE nr. 771 din 29 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021