Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 415 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001 -
LEGE nr. 415 din 18 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatele (3) şi (4) al articolului 14^1 vor avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile publice, societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome au obligaţia sa organizeze prima procedura de achiziţie publică doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii, după cum urmează: a) pentru procurari de bunuri, cu excepţia echipamentelor, şi servicii, cu excepţia reparaţiilor, care nu depăşesc 500.000.000 lei; b) pentru procurari de echipamente care nu depăşesc 1.000.000.000 lei; c) pentru reparaţii care nu depăşesc 2.000.000.000 lei; d) pentru construcţii care nu depăşesc 3.000.000.000 lei. (4) În situaţia nerealizarii achiziţiei publice de la întreprinderile mici şi mijlocii se va organiza o alta procedura de achiziţie publică cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare."2. La articolul I punctul 1, articolul 14^1 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În cazul procedurii de achiziţie publică organizată conform prevederilor art. 14^1 alin. (2) şi (3), legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice se aplică în mod corespunzător."3. La articolul I punctul 2, articolele 21^1-21^4 vor avea următorul cuprins:"Art. 21^1. - Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de maşini, instalaţii, echipamente industriale, instrumente, aparate şi know-how, care se regăsesc la cap. 84, 85 şi 87, cu excepţia autoturismelor, şi la cap. 90 din Tariful vamal de import al României, achiziţionate în vederea dezvoltării activităţii proprii de producţie şi servicii.Art. 21^2. - (1) Profitul brut utilizat în anul fiscal curent de către întreprinderile mici şi mijlocii pentru investiţii în active corporale şi necorporale amortizabile, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activităţilor pentru care contribuabilul este autorizat, nu se impozitează. Aceasta facilitate se calculează lunar, iar sumele reinvestite se repartizează ca surse proprii de finanţare. (2) Pentru investiţiile care nu sunt finalizate în anul curent respectiv scutirea de impozit pe profit se acordă proporţional cu valoarea lucrărilor realizate efectiv în baza unei situaţii parţiale de lucrări. (3) Investiţiile realizate potrivit prezentului articol vor rămâne în patrimoniul întreprinderilor mici şi mijlocii cel puţin o perioadă egala cu jumătate din durata de funcţionare a acestora. În caz contrar impozitul se recalculează pentru perioada în care întreprinderea a beneficiat de prevederile alin. (1) şi se vărsa la bugetul de stat, împreună cu majorările de întârziere aferente. (4) Pentru maşinile, instalaţiile, echipamentele industriale, instrumentele, aparatele şi know-how se poate utiliza regimul de amortizare accelerata, cu condiţia ca întreprinderea sa nu înregistreze pierderi.Art. 21^3. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigura creşterea numărului mediu scriptic anual cu cel puţin 10% faţă de anul fiscal precedent. (2) Reducerea impozitului pe profit prevăzută la alin. (1) se aplică în perioada în care forta de muncă nou-angajata rămâne în întreprindere şi nu se fac alte disponibilizari.Art. 21^4. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se produc în ţara, necesare activităţilor proprii de producţie şi/sau de prestări de servicii. (2) Lista cuprinzând materiile prime prevăzute la alin. (1) se aproba anual prin hotărâre a Guvernului, pe domenii, la propunerea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, împreună cu ministerele de resort, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Externe."4. La articolul I punctul 2, articolul 21^5 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 19 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 96 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului, turismului şi comunicării sociale, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 125 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 302 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 21 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 222 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 24 octombrie 1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 2010 privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 234 din 13 iulie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 215 din 5 iulie 2005 pentru înfiinţarea comunei Iteşti prin reorganizarea comunei Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău
 • LEGE nr. 3.500 din 23 iulie 1921 privind lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 953 din 11 martie 1925 privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 2.186 din 12 octombrie 1879 revisuitore a art. 7 din Constituţiune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 283 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 492 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 293 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 512 din 28 noiembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 58 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 138 din 30 decembrie 1994 pentru declararea municipiilor Arad, Brăila, Buzău şi Tîrgovişte "oraşe-martir"
 • LEGE nr. 127 din 16 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 522 din 11 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998 *** Republicat privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 243 din 9 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 8 din 1 martie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 28 martie 2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 8 iulie 1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021