Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 388 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 18 iulie 2001 -
LEGE nr. 388 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 18 iulie 2001

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 30 din 26 februarie 2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 1 martie 2001, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚA DE URGENȚĂprivind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(2) Beneficiarii sprijinului direct de minimum un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, instituțiile de învățământ și cercetare din agricultura care cultiva și exploatează terenuri.3. Literele a) și b) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:a) grâu, secara, orz, orzoaica și rapita pentru ulei, insamantate în toamna anului 2000;b) sfecla de zahăr, sfecla furajera, grâu de primavara, floarea-soarelui pentru consum și samanta, porumb boabe pentru consum și samanta, orzoaica de primavara, ovaz, culturi furajere nou-înființate, sorg, soia, fasole de camp, cartofi, legume de camp și de sera, plante medicinale și aromatice, în și canepa pentru fibra și samanta, insamantate sau plantate în primavara anului 2001;4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Sprijinul acordat de stat este de minimum un milion lei pentru hectarul de teren insamantat sau plantat cu culturile prevăzute la art. 2 și se acordă în mod diferențiat, după cum urmează:a) pentru culturile de sfecla de zahăr și legume de camp se acordă suma de un milion lei pe hectar, proporțional cu suprafața insamantata sau plantata, începând cu 0,5 ha de teren cultivat, iar pentru culturile din sere se acordă suma de 20.000.000 lei pe hectar, proporțional cu suprafața cultivată, începând cu 0,1 ha;b) pentru culturile de grâu, orz, orzoaica și rapita pentru ulei, insamantate în toamna anului 2000, și pentru culturile de sfecla furajera, grâu de primavara, floarea-soarelui pentru consum și samanta, porumb boabe pentru consum și samanta, orzoaica de primavara, ovaz, culturi furajere nouinfiintate, sorg, soia, fasole de camp, cartofi, plante medicinale și aromatice nou-înființate și perene, în și canepa pentru fibra, plantații de vii din soiuri nobile în masiv, plantații portaltoi, pepiniere viticole, plantații pomicole în masiv, plantații de arbuști fructiferi și pepiniere pomicole, culturi furajere perene, acordarea sumei de un milion lei pe hectar se face proporțional cu suprafața insamantata sau lucrata, începând cu 1,0 ha de teren cultivat sau plantat, cumulat pentru maximum 3 culturi.5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Evidenta și constatarea infiintarii culturilor prevăzute la art. 2, precum și respectarea tehnologiei specifice fiecărei culturi - lucrări mecanice, densitate optima, calitatea semintei și a materialului de plantat folosit, fertilizare și stare de întreținere a culturii - se fac de primari împreună cu specialiștii de la centrele agricole și oficiile județene de consultanța agricolă din subordinea direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, după caz.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Primării împreună cu specialiștii de la centrele agricole sau de la oficiile județene de consultanța agricolă din subordinea direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, după caz, în baza cererilor formulate de producătorii agricoli vor întocmi procesele-verbale de constatare și recepție a suprafețelor respective.(2) Cererile formulate de beneficiari și procesele-verbale de constatare și recepție vor fi evidentiate de primari împreună cu specialiștii de la centrele agricole sau de la oficiile județene de consultanța agricolă într-un registru numerotat și parafat și vor primi numere de ordine.7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Primării împreună cu specialiștii de la centrele agricole și de la oficiile județene de consultanța agricolă din subordinea direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, după caz, în baza proceselor-verbale de constatare și recepție vor întocmi liste cuprinzând beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (2), care vor fi afișate la sediul primăriilor.8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Sprijinul direct de minimum un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat se acordă o singură dată beneficiarilor prezentei ordonanțe de urgență pentru culturile prevăzute la art. 2.9. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Sumele necesare în vederea acordării sprijinului direct de minimum un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat, vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.10. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Publicitatea prin mass-media privind acordarea unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în condițiile legii.11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Înstrăinarea, deteriorarea și pierderea registrului de înregistrare a cererilor și/sau a proceselor-verbale de constatare și recepție ori a listelor cuprinzând beneficiarii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 193 din 15 iunie 1937 privind ratificarea Convenţiei internaţionale asupra liniilor de încărcare a vaselor comerciale pe mare, încheiată la Londra la 5 iulie 1930*)
 • LEGEA nr. 11 din 26 ianuarie 2010 bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 318 din 28 noiembrie 2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 320 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 300 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 109 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004
 • LEGE nr. 162 din 10 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
 • LEGE nr. 26 din 12 mai 1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 101 din 4 mai 2018 pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 322 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 337 din 18 decembrie 2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 5 octombrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 martie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 486 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 97 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 6 din 12 noiembrie 1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 40 din 17 iunie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • LEGE nr. 99 din 20 iunie 1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996
 • LEGE nr. 66 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 275 din 21 iunie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 424 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 480 din 9 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Bioterra" din Bucureşti
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 292 din 20 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020