Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 3 iulie 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 3 iulie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prin investiţii directe cu impact semnificativ în economie se înţelege investiţiile cu o valoare care depăşeşte echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate în formele şi modalităţile prevăzute de prezenta lege şi care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a României, determina un efect pozitiv de antrenare în economie şi creează noi locuri de muncă. (2) Prezenta lege se aplică numai investiţiilor noi care se încadrează în prevederile alin. (1) şi sunt realizate după intrarea în vigoare a prezentei legi de către persoane fizice sau juridice de drept privat. Articolul 2Participarea la investiţiile directe cu impact semnificativ în economie se poate realiza numai cu capital lichid în lei sau în valută liber convertibilă. Capitolul 2 Definiţii şi domenii de aplicare Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: a) data punerii în funcţiune a investiţiei este data încheierii procesului-verbal de recepţie finala; b) amortizarea accelerata consta în includerea pe cheltuielile de exploatare în primul an de funcţionare a unei amortizari de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Investiţiile directe noi cu impact semnificativ în economie pot fi efectuate în toate domeniile de activitate, cu excepţia sectoarelor financiar, bancar, de asigurări-reasigurari, precum şi a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea următoarelor condiţii: a) sa nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător; b) sa nu aducă atingere intereselor de securitate şi apărare naţionala ale României; c) sa nu dăuneze ordinii, sănătăţii sau moralei publice. Articolul 5Investiţiile directe noi a căror valoare depăşeşte 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul în lei ori alte valute convertibile şi care se vor realiza efectiv într-un termen de maximum 30 de luni de la data înregistrării statistice la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei beneficiază de facilităţile menţionate la cap. IV. Articolul 6Investiţiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia naţionala, vor fi prezentate Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini. Articolul 7 (1) În cazul în care o investiţie întruneşte condiţiile pentru a beneficia de facilităţi acordate de mai multe legi, investitorul va trebui sa opteze explicit pentru un singur regim de facilităţi. (2) Acordarea facilităţilor prevăzute de prezenta lege implica de drept renunţarea la facilităţile prevăzute de alte legi. Capitolul 3 Garanţii Articolul 8Investiţiile realizate în România nu pot fi expropriate, cu excepţia cauzei de utilitate publică. Luarea unei asemenea măsuri este nediscriminatorie şi se efectuează numai în conformitate cu prevederile legii. Articolul 9Investiţiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga lor durata de existenta. Articolul 10Investitorii străini beneficiază şi de următoarele drepturi: a) sa transfere integral în străinătate profiturile ce li se cuvin, în condiţiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia română; b) sa transfere în străinătate, în valută investiţiei, sumele obţinute în urma vânzării acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor, în condiţiile regimului valutar din România; c) sa transfere în străinătate, în valută investiţiei, sumele obţinute cu titlu de despăgubire, în situaţia prevăzută la art. 8. Articolul 11Investitorii străini vor beneficia de toate drepturile prevăzute în acordurile bilaterale de promovare şi garantare reciprocă a investiţiilor, semnate de România cu statele de origine ale acestora. Capitolul 4 Facilităţi Articolul 12 (1) Utilajele tehnologice, instalaţiile, echipamentele, aparatele de măsura şi control, automatizări şi produse de software, achiziţionate din import, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), necesare pentru realizarea investiţiei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice. (2) Bunurile noi prevăzute la alin. (1), achiziţionate din import sau din România, necesare pentru realizarea investiţiei, beneficiază pe perioada de realizare a investiţiei, până la punerea în funcţiune a acesteia, de amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până pe data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcţiune a investiţiei. (3) În înţelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi dacă au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în ţara şi nu au fost niciodată utilizate. (4) Condiţiile stabilite la alin. (3) se aplică şi bunurilor prevăzute la alin. (1), fabricate în România. Articolul 13 (1) Investiţiile noi realizate în condiţiile prezentei legi beneficiază de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculează în luna în care se realizează investiţia, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declaraţia de impunere. (2) În situaţia în care se realizează pierdere fiscală aceasta se recuperează în următorii 5 ani din profitul impozabil. Articolul 14Investiţiile realizate în condiţiile prezentei legi beneficiază de utilizarea amortizarii accelerate, definită conform Legii nr. 15/1994, cu anunţarea, dar fără obligaţia aprobării prealabile din partea organului fiscal teritorial la care contribuabilul are obligaţia de a depune declaraţia de impunere. Capitolul 5 Instituţii abilitate, înregistrare şi proceduri Articolul 15 (1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini, asigura coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul stimulării şi promovării investiţiilor directe. (2) În vederea realizării acestui obiectiv Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini: a) colaborează nemijlocit cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel central şi local implicate; b) coordonează activitatea de promovare pe plan intern şi internaţional a investiţiilor directe în România, asigurând aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategiei naţionale în acest domeniu; c) acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti pentru menţinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovării investiţiilor directe, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative; d) informează operativ Guvernul şi pe primul-ministru asupra oricăror sesizări din partea investitorilor privind abateri de la procedurile şi reglementările legale, de la etica profesională, precum şi asupra oricăror alte acte săvârşite voluntar sau din culpa, care afectează mediul de afaceri, iniţierea sau derularea investiţiilor în România; e) participa şi reprezintă România la lucrările instituţiilor şi asociaţiilor internaţionale din domeniul promovării investiţiilor directe. Articolul 16Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini, va asigura, la cerere, asistenţa tehnica de specialitate investitorilor care se încadrează în prevederile prezentei legi. Articolul 17Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate instituţiile cu competente în eliberarea de avize, autorizaţii şi licenţe au obligaţia să asigure rezolvarea operativă a solicitărilor investitorilor legate de începerea şi de desfăşurarea activităţii acestora. Capitolul 6 Urmărirea derulării investiţiei şi penalităţi Articolul 18 (1) În cazul în care societăţile care au realizat investiţii definite potrivit art. 1 se lichidează voluntar într-o perioadă mai mica de 10 ani, acestea vor fi obligate sa plătească impozitele stabilite potrivit legii pentru întreaga durata de funcţionare a investiţiei, precum şi majorările de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit plătite în absenta existenţei facilităţilor, calculate conform legislaţiei în vigoare. (2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investiţiilor. Articolul 19Înstrăinarea de către investitor a bunurilor prevăzute la art. 12 într-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea în ţara sau de la achiziţionarea acestora va atrage plata contravalorii facilităţilor de care a beneficiat, precum şi majorările de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit plătite în absenta existenţei facilităţilor, calculate conform legislaţiei în vigoare. Capitolul 7 Dispoziţii finale Articolul 20 (1) Litigiile dintre investitori şi autorităţile române cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezenta lege se soluţionează de instanţele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990. (2) Rămân aplicabile în domeniul sau de incidenţa dispoziţiile Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 şi ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.Această lege a fost adoptată în condiţiile art. 113 din Constituţia României, în urma angajării, în şedinţa comuna din 19 iunie 2001, a răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------

Noutăți

 • LEGE nr. 270 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 210 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 155 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 412 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 141 din 9 iulie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 71 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 26 ianuarie 2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 67 din 20 decembrie 1974 legea electorală a Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 241 din 7 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 398 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 8 din 29 decembrie 1957 pentru graţierea unor pedepse şi încetarea procesului penal pentru unele infracţiuni
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 89 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 555 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 8 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 216 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 384 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 367 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", care urmează să fie finanţat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucureşti la 30 iunie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 214 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 349 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • CODUL AERIAN AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 5 decembrie 1953 *** Republicat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 16 martie 2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 41 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 971/1968 pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021