Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 4 martie 1953 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*)pentru infintarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 4 martie 1953

Capitolul I Dispoziţiuni generale Articolul 1Pentru supravegherea şi asigurarea respectării legilor Republicii Populare Române de către organele locale ale puterii de stat, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizaţiunile şi întreprinderile cooperatiste, precum şi de către funcţionari şi toţi ceilalţi cetăţeni;- pentru apărarea orinduirii sociale şi orinduirii de stat a Republicii Populare Române;- pentru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor;se înfiinţează Procuratura Republicii Populare Române. Articolul 2Procuratura Republici Populare Române este condusă de către Procurorul General al Republicii Populare Române. Articolul 3Procurorul General al Republicii Populare Române este numit de Marea Adunare Naţionala, pe termen de 5 ani.El răspunde faţă de Marea Adunare Naţionala a Republicii Populare Române şi faţă de Consiliul de Miniştri, iar în intervalul dintre sesiuni faţă de Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române şi faţă de Consiliul de Miniştri. Articolul 4Procurorul General al Republicii Populare Române participa cu vot consultativ la şedinţele Prezidiului Marii Adunări Naţionale şi ale Consiliului de Miniştri Capitolul II Atribuţiunile Procuraturii Republicii Populare Române Articolul 5Procuratura are următoarele atributiuni: a) supraveghează ca ordinele, instrucţiunile, hotărîrile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizaţiunilor şi întreprinderilor cooperatiste, cat şi ale celorlalte organizaţiuni obşteşti, să fie conforme cu legile Republicii Populare Române şi hotărîrile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative; b) veghează ca orice infracţiune să fie la timp şi în mod complet stabilită şi just sancţionată; c) veghează la respectarea libertăţii individuale a Cetăţenilor, supraveghează şi controlează temeinicia şi legalitatea reţinerii sau a deţinerii preventive a cetăţenilor şi ia măsuri pentru liberarea celor reţinuţi sau deţinuţi ilegal; d) veghează la aplicarea uniforma şi justa a legilor de către tribunalele de pe întregul teritoriu al Republicii Populare Române, supraveghind activitatea judiciară a acestora; e) supraveghează activitatea organelor de punere în executare a sentinţelor (hotărârilor) judecătoreşti, cat şi activitatea instituţiilor unde se executa pedepsele şi măsurile medicale şi pedagogice, în ce priveşte legalitatea şi condiţiunile de executare a acestora. Articolul 6Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. a), procurorul are dreptul sa atace cu recurs în supraveghere actele cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, precum şi ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, cat şi ale organelor locale ale administraţiei de stat, care nu sînt conforme cu legile Republicii Populare Române şi hotărîrile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative.În acest scop:1. Procurorul poate lua parte cu vot consultativ la şedinţele organelor locale ale puterii sau administraţiei de stat, în care se iau hotărîri cu caracter normativ.2. Organele locale ale puterii şi ale administraţiei de stat sînt obligate sa comunice procurorului, în termen de 5 zile de la semnarea lor, toate hotărîrile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ.În cazul cînd procurorul socoteşte ca hotărîrea, dispoziţia sau orice alt act cu caracter normativ, nu este legal, este obligat, în termen de 10 zile de la comunicare sa-l atace cu recurs în supraveghere, în faţa sfatului popular sau a comitetului executiv care a dat actul normativ.Aceste organe sînt obligate sa examineze în termen de 10 zile de la introducerea, recursul în supraveghere al procurorului. Neexaminarea lui în acest termen atrage suspendarea aplicării actului normativ atacat. Rezultatul se comunică procurorului care a introdus recursul.Dacă soluţia data cu privire la recursul procurorului nu este legală: a) procurorul de raion sau de oraş de subordonare regionala sesizează, după caz, pe procurorul de regiune sau pe procurorul oraşului cu împărţire raionala pentru a ataca cu recurs în supraveghere actul normativ respectiv, în faţa sfatului popular sau a comitetului executiv al sfatului popular al regiunii sau oraşului respectiv; b) procurorul de regiune şi cel de oraş de subordonare republicană sesizează pe Procurorul General al Republicii Populare Române în vederea introducerii recursului în supraveghere în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale împotriva actelor normative ale sfaturilor populare regionale şi de oraşe de subordonare republicană, precum şi în vederea introducerii recursului în supraveghere în faţa Consiliului de Miniştri, împotriva actelor normative ale comitetelor executive ale sfaturilor populare.3. Procurorul General al Republicii Populare Române poate cere pentru verificare sau poate verifica la faţa locului ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte cu caracter normativ ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi sa atace cu recurs în supraveghere, în faţa Consiliului de Miniştri, pe cele care nu sînt conforme cu legile Republicii Populare Române, ori cu hotărîrile Consiliului de Miniştri.4. În cazul actelor normative nelegale ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizaţiunilor cooperatiste şi obşteşti, procurorul va sesiza organul ierarhic superior al unităţii care a emis actul normativ nelegal şi va cere să se ia măsuri în vederea respectării legalităţii.5. Procurorul atrage atenţiunea organelor locale ale puterii de stat, ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, organelor locale ale administraţiei de stat, precum şi al angajaţilor de orice fel, asupra faptelor de natura a aduce atingere intereselor legale ale cetăţenilor în care scop: a) el are dreptul sa controleze faptele de încălcare din partea acestor organe a drepturilor legale ale cetăţenilor cu privire la care aceştia s-au plans, fie organelor respective, fie Procuraturii şi se ceara luarea măsurilor necesare pentru respectarea legalităţii b) el trebuie în mod periodic sa analizeze activitatea de desfăşurată potrivit dispoziţiunilor de la pct. 5, litera a) şi sa traga concluzii, propunand, prin organele ierarhic superioare, măsuri operative de inlaturare a cauzelor care au determinat plângerile în legătură cu încălcarea legilor sau hotărârilor Consiluilui de Miniştri şi a lipsurilor în activitatea organelor la care acestea se referă. Articolul 7Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. b): a) procurorul controlează şi indrumeaza activitatea organelor de cercetare şi ancheta penală, avînd dreptul sa ceara de la acestea dosarele penale, în orice faza s-ar afla lucrările de urmărire penală sa ia cunoştinţa de conţinutul lor, sa dea dispoziţiuni obligatorii cu privire la desfăşurarea cercetărilor şi anchetei penale, sa asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală sau sa-l efectueze singur; b) procurorul trimite tribunalelor, în vederea judecării, cauzele penale cercetate şi anchetate şi participa la judecata, sustinand învinuirea şi punând concluzii. Articolul 8Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, litera c): a) procurorul este singarul în drept a confirma, în condiţiunile legii, reţinerea în cursul cercetărilor sau anchetelor penale mai mult de 24 ore a celui invinuit de săvîrşirea unei infractuini. De asemenea, nimeni nu poate fi deţinut preventiv în cursul cercetărilor sau anchetei penale, decât în baza unor ordonanţe emise sau confirmate, în condiţiunile legii, de procuror b) procurorul are dreptul sa controleze locurile de reţinere şi de deţinere preventivă a invinuitilor şi sa dea dispoziţiuni obligatorii pentru liberarea celor lipsiţi de libertate în mod nelegal şi fără motive temeinice precum şi cu privire la condiţiile de reţinere sau deţinere. Articolul 9Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5 , litera d): a) Procurorul General al Republicii Populare Române are dreptul sa ceara pentru verificare orice dosar de la orice tribunal şi sa sesizeze Tribunalul Suprem cu cerere de îndreptare privitoare la sentinţele (hotărîrile) definitive, putând dispune suspendarea exectitarii sentinţei (hotărîrii) atacate b) Procurorul General al Republicii Populare Române în parte şi pune concluzii la şedinţele Plenulul Tribunalului Suprem, potrivit art. 41, litera b) din Legea Nr. 5 din 1952, pentru organizarea judecătorească, iar la celelalte şedinţe ale Plenului Tribunalului Suprem ia parte personal sau prin delegaţii sau; c) Procurorul General al Republicii Populare Române are dreptul, sa atace în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, îndrumările date tribunalelor de Plenul Tribunalului Suprem; d) Procurorul foloseşte căile de atac prevăzute de lege. Articolul 10Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. e), procurorul controlează activitatea de punere în executare a sentinţelor (hotărârilor) de către tribunale, activitatea de executare a sentinţelor (hotărârilor) de către organele de militie supraveghează şi controlează locurile de deţinere şi de executare a pedepselor şi a institutelor de reeducare şi corectie, cu privire la legalitatea şi condiţiunile de reţinere şi de executare a pedepselor, cat şi a măsurilor medicale şi pedagogice. Articolul 11Dispoziţiunile Procurorului General al Republicii Populare Române sînt obligatorii pentru toate organele Procuraturii Republicii Populare Române, precum şi pentru toate organele de cercetare şi ancheta penală în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de urmărire penală a acestora. Articolul 12Organele Procuraturii Republicii Populare Române îşi exercită atribuţiunile independent de organele locale ale puterii de stat şi de organele administraţiei de stat, cu excepţia Consiliului de Miniştri. Articolul 13Toate organele locale ale puterii de stat, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizaţiunile şi întreprinderile cooperatiste şi cele cu caracter obştesc şi orice persoană care exercită o funcţiune sau însărcinare în cadrul organelor, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor prevăzute mai sus, precum şi toate persoanele particulare, sînt obligate să prezinte informaţiile, lucrările sau explicaţiile cerute de către procuror, în vederea îndeplinirii atributiunilor sale. Articolul 14Dispoziţiunile Procurorulul General al Republicii Populare Române pot fi anulate sau suspendate de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române sau de către Consiliul de Miniştri. Capitolul III Organizarea Procuraturii Republicii Populare Române Articolul 15Procuratura Republicii Populare Române are următoarele organe: a) Procuratura Generală a Republicii Populare Române care constitue aparatul central şi de conducere a tuturor unităţilor de Procuratura din Republica Populara Română; b) unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române Articolul 16Procuratura Generală a Republicii Populare Române are următoarele directiuni:1. Direcţia Procuraturilor Militare.2. Direcţia Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului şi de Supraveghere a activităţii de urmărire penală a organelor securităţii statului.3. Direcţia Procuraturilor pentru Căile Ferate, Maritime şi Fluviale.4. Direcţia de Supraveghere Generală.5. Direcţia de Supraveghere a activităţii judiciare a Tribunalelor.6. Direcţia de Supraveghere a activităţii organelor de ancheta penală, cat şi a activităţii de cercetare penală a organelor militiei.7. Direcţia de Supraveghere a executării sentinţelor, (hotărârilor) judecătoreşti, cat şi a locurilor de deţinere şi de executare a pedepselor.8. Direcţia de Studii şi Statistica.9. Direcţia Cadrelor şi Învăţămîntului.10. Direcţia Contabilităţii.11. Direcţia Gospodăriei.12. Direcţia Secretariatului. Articolul 17Pe lîngă Procurorul General al Republicii Populare Române, în cadrul Procuraturii Generale, funcţionează urmitorul personal operativ: a) un număr de procurori generali adijuncti, dintre care:- unul este locţiitorul Procurorului General al Republicii Populare Române,- unul este Procurorul Militar Şef al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare;- unul este Şeful Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului şi de Supraveghere a activităţii de urmărire penală a organelor securităţii statului şi ceilalţi cu atribuţiunile ce le sînt date de Procurorul General al Republicii Populare Române b) un număr de procurori ajutori şefi, ai Procurorului General al Republicii Populare Române cu atributia de conducere a celorlalte directiuni operative din Procuratura Generală a Republicii Populare Române; c) un număr de procurori ajutori al Procurorului General al Republicii Populare Române din direcţiile operative ale Procuraturii Generale a Republicii Populare Române; d) un număr de procurori ajutori ai Procurorului General al Republicii Populare Române pentru sarcini speciale şi un număr de anchetatori penali pentru cauze excepţionale. Articolul 18Unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române sînt organizate pe baza teritorială.Sînt de asemenea unităţi locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, unităţile de procuratura militară şi procuraturile pentru căile ferate, maritime şi fluviale. Articolul 19În cadrul unităţilor locale ale Procuraturii, Republicii Populare Române, funcţionează, ca personal operativ, procurori, procurori adjuncţi, ajutori de procurori, anchetatori penali principali şi populari, precum şi anchetatori penali militari. Articolul 20Normele de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiunile speciale ale procuraturilor militare, sînt cele stabilite prin lege specială. Capitolul IV Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Române Articolul 21Se stabilesc următoarele grade profesionale pentru personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române:I. Personalul superior1. Prim consilier juridic de Stat.2. Consilier juridic de Stat clasa I.3. Consilier juridic de Stat clasa II.II. Personalul principal4. Consilier juridic şef.5. Consilier juridic principal.6. Consilier juridic.III. Personalul inferior7. Jurist clasa I.8. Jurist clasa II.9. Jurist clasa III.10. Jurist clasa IV. Articolul 22Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române, în afară de personalul militar, va capata unul dintre gradele profesionale, ce corespund funcţiunii ce îndeplineşte, potrivit alaturatului tabel care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 23Gradele profesionale ale personalului operativ se atribue, prin ordin, de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Normele de atribuire a gradelor profesionale sînt cele stabilite prin legea specială. Articolul 24Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Române se asimilează cu gradele militare din Armata Republicii Populare Române, în baza urmatorulul tabel comparativ:-----------------------------------------------------------------------------------Ordinea    Denumirea                                   Gradul militargradului    gradului profesional                       corespunzător-----------------------------------------------------------------------------------    I.     Personalul superior     1.    Prim consilier juridic de stat          De la General locote nent la General colonel     2.    Consilier juridic de Stat clasa I      De la General maior la General locotenent     3.    Consilier juridic de Stat clasa II     General Maior    II.     Personalul principal     4.    Consilier juridic şef                      Colonel     5.    Consilier juridic principal               Locotenent colonel     6.    Consilier juridic                           Maior    III.     Personalul inferior     7.    Jurist clasa I.                            Căpitan     8.    Jurist clasa II.                           Locotenent major     9.    Jurist clisa III.                           Locotenent    10.    Jurist clasa IV.                         Sublocotenent.----------------------------------------------------------------------------------- Articolul 25Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române cu grade profesionale, poarta, în exerciţiul funcţiunii, uniforma şi semne distinctive. Articolul 26Descrierea uniformelor şi portul lor de către personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române, se face şi va fi reglementat prin ordinul Procurorulul General al Republicii Populare Române. Capitolul V Numirea, miscarea şi disciplina personalului operativ al procuraturii Republicii Populare Române Articolul 27Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Române, cat şi restul personalului operativ şi personalul administrativ din aparatul central şi unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, se numesc de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Române şi restul personalului operativ din procuraturile militare, se numesc de către Procurorul General a Republicii Populare Române, de acord cu Ministrul Forţelor Armate, respectiv Ministrul Securităţii Statutul.Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General a Republicii Populare Române, cat şi procurorii unităţilor locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, se numesc pe termen de 4 ani. Articolul 28Miscarea personalului Procuraturii Republicii Populare Române se face de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Miscarea personalului operativ al procuraturilor militare şi a celui militar din Procuratura Generală a Republicii Populare Române se face de acord cu Ministrul Forţelor Armate respectiv Ministrul Securităţii Statului. Articolul 29Acordarea gradelor militare persoanelor civile numite procuratura militară se face la propunerea Procurorului General al Republicii Populare Române, potrivit dispoziţiunilor privitoare la acordarea gradelor militare în armata Articolul 30Salarizarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Române şi toate drepturile băneşti sînt cele stabilite pentru militari. Articolul 31Măsurile disciplinare pentru abateri de la disciplina pentru lipsa de conştiinciozitate în munca, pentru nerespectarea ordinelor şi dispozitunilor date de superiori, în cazul cînd acestea nu atrag sancţiuni penale, vor fi reglementate prin ordinul Procurorului General al Republicii Populare Române.Personalul militar din Procuratura Republicii Populare Române este supus regulilor disciplinare militare potrivit regulamentului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române. Dreptul de aplicare a măsurilor discliplinare aparţine numai procurorilor în ordine ierarhica. Articolul 32Notarea personalului operativ şi administrativ din Procuratura Republicii Populare Române, se face de către Procurorul General al Republicii Populare Române, direct sau prin delegaţii săi.Notarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Române se face pe linie ierarhica, în cadrul unităţilor de Procuratura militară Capitolul VI Dispoziţiuni finale Articolul 33Termenul "Parchet" din toate dispoziţiunile legale se înlocuieşte cu termenul de "Procuratura", expresia "Minister public" cu termenul "Procuror", expresia "Instructor penal" cu expresia "anchetator penal", iar termenul "instrucţie" cu termenul "ancheta".Preşedintele                    SecretarulPrezidiului Marii               Prezidiului MariiAdunări Naţionale,         Adunări NaţionalePETRU GROZA                 GH. MARUSSI────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 402 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 432 din 15 februarie 1928 privind ratificarea şi executarea Aranjamentului încheiat la Bruxelles la 1 Decemvrie 1924 privind înlesnirile acordate marinarilor de comerţ pentru tratamentul bolilor venerice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 202 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 480 din 9 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Bioterra" din Bucureşti
 • LEGE nr. 69 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 174/1974 pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 154 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 106 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 12 mai 2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 178 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1930 privind ratificarea Tratatului de Conciliatiune între România şi Statele Unite ale Americii
 • LEGE nr. 319 din 10 noiembrie 2005 pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 90 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 25 ianuarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 175 din 10 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 224 din 25 noiembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 97 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 151 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 241 din 5 decembrie 2011 pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
 • LEGE nr. 86 din 3 mai 2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 478 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 21 mai 2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 149 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 158 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021