Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 4 martie 1953 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*)pentru infintarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 4 martie 1953

Capitolul I Dispoziţiuni generale Articolul 1Pentru supravegherea şi asigurarea respectării legilor Republicii Populare Române de către organele locale ale puterii de stat, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizaţiunile şi întreprinderile cooperatiste, precum şi de către funcţionari şi toţi ceilalţi cetăţeni;- pentru apărarea orinduirii sociale şi orinduirii de stat a Republicii Populare Române;- pentru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor;se înfiinţează Procuratura Republicii Populare Române. Articolul 2Procuratura Republici Populare Române este condusă de către Procurorul General al Republicii Populare Române. Articolul 3Procurorul General al Republicii Populare Române este numit de Marea Adunare Naţionala, pe termen de 5 ani.El răspunde faţă de Marea Adunare Naţionala a Republicii Populare Române şi faţă de Consiliul de Miniştri, iar în intervalul dintre sesiuni faţă de Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române şi faţă de Consiliul de Miniştri. Articolul 4Procurorul General al Republicii Populare Române participa cu vot consultativ la şedinţele Prezidiului Marii Adunări Naţionale şi ale Consiliului de Miniştri Capitolul II Atribuţiunile Procuraturii Republicii Populare Române Articolul 5Procuratura are următoarele atributiuni: a) supraveghează ca ordinele, instrucţiunile, hotărîrile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizaţiunilor şi întreprinderilor cooperatiste, cat şi ale celorlalte organizaţiuni obşteşti, să fie conforme cu legile Republicii Populare Române şi hotărîrile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative; b) veghează ca orice infracţiune să fie la timp şi în mod complet stabilită şi just sancţionată; c) veghează la respectarea libertăţii individuale a Cetăţenilor, supraveghează şi controlează temeinicia şi legalitatea reţinerii sau a deţinerii preventive a cetăţenilor şi ia măsuri pentru liberarea celor reţinuţi sau deţinuţi ilegal; d) veghează la aplicarea uniforma şi justa a legilor de către tribunalele de pe întregul teritoriu al Republicii Populare Române, supraveghind activitatea judiciară a acestora; e) supraveghează activitatea organelor de punere în executare a sentinţelor (hotărârilor) judecătoreşti, cat şi activitatea instituţiilor unde se executa pedepsele şi măsurile medicale şi pedagogice, în ce priveşte legalitatea şi condiţiunile de executare a acestora. Articolul 6Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. a), procurorul are dreptul sa atace cu recurs în supraveghere actele cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, precum şi ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, cat şi ale organelor locale ale administraţiei de stat, care nu sînt conforme cu legile Republicii Populare Române şi hotărîrile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative.În acest scop:1. Procurorul poate lua parte cu vot consultativ la şedinţele organelor locale ale puterii sau administraţiei de stat, în care se iau hotărîri cu caracter normativ.2. Organele locale ale puterii şi ale administraţiei de stat sînt obligate sa comunice procurorului, în termen de 5 zile de la semnarea lor, toate hotărîrile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ.În cazul cînd procurorul socoteşte ca hotărîrea, dispoziţia sau orice alt act cu caracter normativ, nu este legal, este obligat, în termen de 10 zile de la comunicare sa-l atace cu recurs în supraveghere, în faţa sfatului popular sau a comitetului executiv care a dat actul normativ.Aceste organe sînt obligate sa examineze în termen de 10 zile de la introducerea, recursul în supraveghere al procurorului. Neexaminarea lui în acest termen atrage suspendarea aplicării actului normativ atacat. Rezultatul se comunică procurorului care a introdus recursul.Dacă soluţia data cu privire la recursul procurorului nu este legală: a) procurorul de raion sau de oraş de subordonare regionala sesizează, după caz, pe procurorul de regiune sau pe procurorul oraşului cu împărţire raionala pentru a ataca cu recurs în supraveghere actul normativ respectiv, în faţa sfatului popular sau a comitetului executiv al sfatului popular al regiunii sau oraşului respectiv; b) procurorul de regiune şi cel de oraş de subordonare republicană sesizează pe Procurorul General al Republicii Populare Române în vederea introducerii recursului în supraveghere în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale împotriva actelor normative ale sfaturilor populare regionale şi de oraşe de subordonare republicană, precum şi în vederea introducerii recursului în supraveghere în faţa Consiliului de Miniştri, împotriva actelor normative ale comitetelor executive ale sfaturilor populare.3. Procurorul General al Republicii Populare Române poate cere pentru verificare sau poate verifica la faţa locului ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte cu caracter normativ ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi sa atace cu recurs în supraveghere, în faţa Consiliului de Miniştri, pe cele care nu sînt conforme cu legile Republicii Populare Române, ori cu hotărîrile Consiliului de Miniştri.4. În cazul actelor normative nelegale ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizaţiunilor cooperatiste şi obşteşti, procurorul va sesiza organul ierarhic superior al unităţii care a emis actul normativ nelegal şi va cere să se ia măsuri în vederea respectării legalităţii.5. Procurorul atrage atenţiunea organelor locale ale puterii de stat, ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, organelor locale ale administraţiei de stat, precum şi al angajaţilor de orice fel, asupra faptelor de natura a aduce atingere intereselor legale ale cetăţenilor în care scop: a) el are dreptul sa controleze faptele de încălcare din partea acestor organe a drepturilor legale ale cetăţenilor cu privire la care aceştia s-au plans, fie organelor respective, fie Procuraturii şi se ceara luarea măsurilor necesare pentru respectarea legalităţii b) el trebuie în mod periodic sa analizeze activitatea de desfăşurată potrivit dispoziţiunilor de la pct. 5, litera a) şi sa traga concluzii, propunand, prin organele ierarhic superioare, măsuri operative de inlaturare a cauzelor care au determinat plângerile în legătură cu încălcarea legilor sau hotărârilor Consiluilui de Miniştri şi a lipsurilor în activitatea organelor la care acestea se referă. Articolul 7Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. b): a) procurorul controlează şi indrumeaza activitatea organelor de cercetare şi ancheta penală, avînd dreptul sa ceara de la acestea dosarele penale, în orice faza s-ar afla lucrările de urmărire penală sa ia cunoştinţa de conţinutul lor, sa dea dispoziţiuni obligatorii cu privire la desfăşurarea cercetărilor şi anchetei penale, sa asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală sau sa-l efectueze singur; b) procurorul trimite tribunalelor, în vederea judecării, cauzele penale cercetate şi anchetate şi participa la judecata, sustinand învinuirea şi punând concluzii. Articolul 8Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, litera c): a) procurorul este singarul în drept a confirma, în condiţiunile legii, reţinerea în cursul cercetărilor sau anchetelor penale mai mult de 24 ore a celui invinuit de săvîrşirea unei infractuini. De asemenea, nimeni nu poate fi deţinut preventiv în cursul cercetărilor sau anchetei penale, decât în baza unor ordonanţe emise sau confirmate, în condiţiunile legii, de procuror b) procurorul are dreptul sa controleze locurile de reţinere şi de deţinere preventivă a invinuitilor şi sa dea dispoziţiuni obligatorii pentru liberarea celor lipsiţi de libertate în mod nelegal şi fără motive temeinice precum şi cu privire la condiţiile de reţinere sau deţinere. Articolul 9Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5 , litera d): a) Procurorul General al Republicii Populare Române are dreptul sa ceara pentru verificare orice dosar de la orice tribunal şi sa sesizeze Tribunalul Suprem cu cerere de îndreptare privitoare la sentinţele (hotărîrile) definitive, putând dispune suspendarea exectitarii sentinţei (hotărîrii) atacate b) Procurorul General al Republicii Populare Române în parte şi pune concluzii la şedinţele Plenulul Tribunalului Suprem, potrivit art. 41, litera b) din Legea Nr. 5 din 1952, pentru organizarea judecătorească, iar la celelalte şedinţe ale Plenului Tribunalului Suprem ia parte personal sau prin delegaţii sau; c) Procurorul General al Republicii Populare Române are dreptul, sa atace în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, îndrumările date tribunalelor de Plenul Tribunalului Suprem; d) Procurorul foloseşte căile de atac prevăzute de lege. Articolul 10Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. e), procurorul controlează activitatea de punere în executare a sentinţelor (hotărârilor) de către tribunale, activitatea de executare a sentinţelor (hotărârilor) de către organele de militie supraveghează şi controlează locurile de deţinere şi de executare a pedepselor şi a institutelor de reeducare şi corectie, cu privire la legalitatea şi condiţiunile de reţinere şi de executare a pedepselor, cat şi a măsurilor medicale şi pedagogice. Articolul 11Dispoziţiunile Procurorului General al Republicii Populare Române sînt obligatorii pentru toate organele Procuraturii Republicii Populare Române, precum şi pentru toate organele de cercetare şi ancheta penală în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de urmărire penală a acestora. Articolul 12Organele Procuraturii Republicii Populare Române îşi exercită atribuţiunile independent de organele locale ale puterii de stat şi de organele administraţiei de stat, cu excepţia Consiliului de Miniştri. Articolul 13Toate organele locale ale puterii de stat, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizaţiunile şi întreprinderile cooperatiste şi cele cu caracter obştesc şi orice persoană care exercită o funcţiune sau însărcinare în cadrul organelor, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor prevăzute mai sus, precum şi toate persoanele particulare, sînt obligate să prezinte informaţiile, lucrările sau explicaţiile cerute de către procuror, în vederea îndeplinirii atributiunilor sale. Articolul 14Dispoziţiunile Procurorulul General al Republicii Populare Române pot fi anulate sau suspendate de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române sau de către Consiliul de Miniştri. Capitolul III Organizarea Procuraturii Republicii Populare Române Articolul 15Procuratura Republicii Populare Române are următoarele organe: a) Procuratura Generală a Republicii Populare Române care constitue aparatul central şi de conducere a tuturor unităţilor de Procuratura din Republica Populara Română; b) unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române Articolul 16Procuratura Generală a Republicii Populare Române are următoarele directiuni:1. Direcţia Procuraturilor Militare.2. Direcţia Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului şi de Supraveghere a activităţii de urmărire penală a organelor securităţii statului.3. Direcţia Procuraturilor pentru Căile Ferate, Maritime şi Fluviale.4. Direcţia de Supraveghere Generală.5. Direcţia de Supraveghere a activităţii judiciare a Tribunalelor.6. Direcţia de Supraveghere a activităţii organelor de ancheta penală, cat şi a activităţii de cercetare penală a organelor militiei.7. Direcţia de Supraveghere a executării sentinţelor, (hotărârilor) judecătoreşti, cat şi a locurilor de deţinere şi de executare a pedepselor.8. Direcţia de Studii şi Statistica.9. Direcţia Cadrelor şi Învăţămîntului.10. Direcţia Contabilităţii.11. Direcţia Gospodăriei.12. Direcţia Secretariatului. Articolul 17Pe lîngă Procurorul General al Republicii Populare Române, în cadrul Procuraturii Generale, funcţionează urmitorul personal operativ: a) un număr de procurori generali adijuncti, dintre care:- unul este locţiitorul Procurorului General al Republicii Populare Române,- unul este Procurorul Militar Şef al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare;- unul este Şeful Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului şi de Supraveghere a activităţii de urmărire penală a organelor securităţii statului şi ceilalţi cu atribuţiunile ce le sînt date de Procurorul General al Republicii Populare Române b) un număr de procurori ajutori şefi, ai Procurorului General al Republicii Populare Române cu atributia de conducere a celorlalte directiuni operative din Procuratura Generală a Republicii Populare Române; c) un număr de procurori ajutori al Procurorului General al Republicii Populare Române din direcţiile operative ale Procuraturii Generale a Republicii Populare Române; d) un număr de procurori ajutori ai Procurorului General al Republicii Populare Române pentru sarcini speciale şi un număr de anchetatori penali pentru cauze excepţionale. Articolul 18Unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române sînt organizate pe baza teritorială.Sînt de asemenea unităţi locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, unităţile de procuratura militară şi procuraturile pentru căile ferate, maritime şi fluviale. Articolul 19În cadrul unităţilor locale ale Procuraturii, Republicii Populare Române, funcţionează, ca personal operativ, procurori, procurori adjuncţi, ajutori de procurori, anchetatori penali principali şi populari, precum şi anchetatori penali militari. Articolul 20Normele de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiunile speciale ale procuraturilor militare, sînt cele stabilite prin lege specială. Capitolul IV Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Române Articolul 21Se stabilesc următoarele grade profesionale pentru personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române:I. Personalul superior1. Prim consilier juridic de Stat.2. Consilier juridic de Stat clasa I.3. Consilier juridic de Stat clasa II.II. Personalul principal4. Consilier juridic şef.5. Consilier juridic principal.6. Consilier juridic.III. Personalul inferior7. Jurist clasa I.8. Jurist clasa II.9. Jurist clasa III.10. Jurist clasa IV. Articolul 22Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române, în afară de personalul militar, va capata unul dintre gradele profesionale, ce corespund funcţiunii ce îndeplineşte, potrivit alaturatului tabel care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 23Gradele profesionale ale personalului operativ se atribue, prin ordin, de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Normele de atribuire a gradelor profesionale sînt cele stabilite prin legea specială. Articolul 24Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Române se asimilează cu gradele militare din Armata Republicii Populare Române, în baza urmatorulul tabel comparativ:-----------------------------------------------------------------------------------Ordinea    Denumirea                                   Gradul militargradului    gradului profesional                       corespunzător-----------------------------------------------------------------------------------    I.     Personalul superior     1.    Prim consilier juridic de stat          De la General locote nent la General colonel     2.    Consilier juridic de Stat clasa I      De la General maior la General locotenent     3.    Consilier juridic de Stat clasa II     General Maior    II.     Personalul principal     4.    Consilier juridic şef                      Colonel     5.    Consilier juridic principal               Locotenent colonel     6.    Consilier juridic                           Maior    III.     Personalul inferior     7.    Jurist clasa I.                            Căpitan     8.    Jurist clasa II.                           Locotenent major     9.    Jurist clisa III.                           Locotenent    10.    Jurist clasa IV.                         Sublocotenent.----------------------------------------------------------------------------------- Articolul 25Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române cu grade profesionale, poarta, în exerciţiul funcţiunii, uniforma şi semne distinctive. Articolul 26Descrierea uniformelor şi portul lor de către personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române, se face şi va fi reglementat prin ordinul Procurorulul General al Republicii Populare Române. Capitolul V Numirea, miscarea şi disciplina personalului operativ al procuraturii Republicii Populare Române Articolul 27Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Române, cat şi restul personalului operativ şi personalul administrativ din aparatul central şi unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, se numesc de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Române şi restul personalului operativ din procuraturile militare, se numesc de către Procurorul General a Republicii Populare Române, de acord cu Ministrul Forţelor Armate, respectiv Ministrul Securităţii Statutul.Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General a Republicii Populare Române, cat şi procurorii unităţilor locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, se numesc pe termen de 4 ani. Articolul 28Miscarea personalului Procuraturii Republicii Populare Române se face de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Miscarea personalului operativ al procuraturilor militare şi a celui militar din Procuratura Generală a Republicii Populare Române se face de acord cu Ministrul Forţelor Armate respectiv Ministrul Securităţii Statului. Articolul 29Acordarea gradelor militare persoanelor civile numite procuratura militară se face la propunerea Procurorului General al Republicii Populare Române, potrivit dispoziţiunilor privitoare la acordarea gradelor militare în armata Articolul 30Salarizarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Române şi toate drepturile băneşti sînt cele stabilite pentru militari. Articolul 31Măsurile disciplinare pentru abateri de la disciplina pentru lipsa de conştiinciozitate în munca, pentru nerespectarea ordinelor şi dispozitunilor date de superiori, în cazul cînd acestea nu atrag sancţiuni penale, vor fi reglementate prin ordinul Procurorului General al Republicii Populare Române.Personalul militar din Procuratura Republicii Populare Române este supus regulilor disciplinare militare potrivit regulamentului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române. Dreptul de aplicare a măsurilor discliplinare aparţine numai procurorilor în ordine ierarhica. Articolul 32Notarea personalului operativ şi administrativ din Procuratura Republicii Populare Române, se face de către Procurorul General al Republicii Populare Române, direct sau prin delegaţii săi.Notarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Române se face pe linie ierarhica, în cadrul unităţilor de Procuratura militară Capitolul VI Dispoziţiuni finale Articolul 33Termenul "Parchet" din toate dispoziţiunile legale se înlocuieşte cu termenul de "Procuratura", expresia "Minister public" cu termenul "Procuror", expresia "Instructor penal" cu expresia "anchetator penal", iar termenul "instrucţie" cu termenul "ancheta".Preşedintele                    SecretarulPrezidiului Marii               Prezidiului MariiAdunări Naţionale,         Adunări NaţionalePETRU GROZA                 GH. MARUSSI────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 289 din 15 mai 2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 299 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 368 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGEA nr. 41 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 13 mai 2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • LEGE nr. 114 din 16 iunie 2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 2.142 din 11 iunie 1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • LEGE nr. 263 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 107 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului asupra bazelor relaţiilor şi cooperării dintre România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 174 din 14 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 328 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • LEGE nr. 120 din 9 iulie 1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani
 • LEGE nr. 22 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 141/1968 privind înfiinţarea Băncii Agricole
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 385 din 31 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 96 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 187 din 29 decembrie 2014 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca oraş a comunei Baia de Arieş, judeţul Alba
 • LEGE nr. 71 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 262 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Poiana Ilvei prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021