Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 18 din 13 iulie 1949 asupra impozitului agricol
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 45 din 14 iulie 1949 -
LEGE nr. 18 din 13 iulie 1949asupra impozitului agricol Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 45 din 14 iulie 1949

În temeiul art. 56 al Constituţiei Republicii Populare Române, semnam legea votată şi adoptată de Marea Adunare Naţionala, în cuprinsul următor: Capitolul I Obiectul impunerii Articolul 1Sînt supuse dispoziţiunilor legii de faţa următoarele gospodării care realizează venituri în mediul rural: a) Gospodăriile agricole individuale; b) Gospodăriile agricole colective. Articolul 2Impozitul se aseaza asupra totalităţii veniturilor anuale agricole şi neagricole realizate în mediul rural de o gospodărie agricolă.Prin gospodărie agricolă individuală se înţelege gospodăria familiei ai carei membrii gospodăresc împreună indiferent dacă locuiesc sau nu la un loc. Articolul 3Nu sînt supuse impozitului agricol, ci se impun potrivit legii impozitului pe veniturile populaţiei: a) Veniturile contribuabililor care nu poseda în mediul rural terenuri agricole sau animale impozabile; b) Veniturile contribuabililor care se ocupa cu carausia şi veniturile profesionistilor, comercianţilor şi mestesugarilor pe cont propriu, care nu poseda terenuri agricole, indiferent dacă poseda sau nu animale impozabile; c) Salariile muncitorilor şi funcţionarilor şi cîştigurile membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca. Capitolul II Impunerea gospodariilor agricole individuale Secţiunea I Determinarea veniturilor impozabileVenituri agricole Articolul 4Veniturile agricole anuale impozabile ale gospodariilor agricole individuale se stabilesc pe bază de venituri mijlocii, după situaţia existenta la 1 iulie a anului de impunere:1. Venitul mijlociu al terenurilor agricole se stabileşte după categoria terenurilor (pamanturi arabile, fanete, izlazuri; livezi de arbori fructiferi; vii) şi după clasa de productivitate, iar pentru pământurile arabile se tine seama şi de felul culturilor.2. Veniturile de la animale sînt impozabile numai dacă provin de la: a) animale productive: vaci şi bivolite; oi şi capre care au iernat; porci în vîrsta de la 6 luni; b) animale lucrătoare: cai, boi, tauri şi bivoli în vîrsta de la 3 ani. Articolul 5Veniturile anuale mijlocii din agricultura sînt cele prevăzute în următorul tablou:VENITURI AGRICOLEVeniturile mijlocii anuale pe ha sau pe cap de animalGrupele de judeţe- I-a- II-a- III-a- IV-a- V-aI.TERENURI AGRICOLECategoria de teren şi felul culturilor:1. Pamanturi arabile.Grâu, porumb, orz, ovaz, secara, trifoi, lucerna, tutun şi orice alte culturi în afară de cele prevăzute mai jos6.0005.5005.0004.5004.000Bumbac4.2003.8503.5003.1502.800Plante textile şi oleaginoase4.8004.4004.0003.6003.200Sfecla de zahăr9.0008.2507.5006.7506.000Legume şi zarzavaturi cultivate în camp, cartofi şi pepeni9.0008.2507.5006.7506.000Orezării18.00016.50015.00013.50012.000Grădini de legume cu caracter permanent48.00044.00040.00038.00032.000Pamanturi arabile, necultivate fără aprobare6.0005.5005.0004.5004.0002. Fanete3.0002.7502.5002.2502.0003. Islazuri1.2001.1001.0009008004. Livezi de arbori fructiferi12.00011.00010.0009.0008.0005. Vii altoite şi indigene36.00033.00030.00027.00024.000Vii hibrizi21.60019.80018.00016.20014.400II. ANIMALE1. Vacă şi bivolita1.8001.6501.5001.3501.2002. Oaie şi capra2402202001801603. Porc8407707006305604. Cal2.7002.1001.5001.3501.2005. Bou, taur şi bivol1.2001.1001.000900800 Articolul 6Încadrarea judeţelor în grupele arătate în tabloul de la articolul precedent se face prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri. Articolul 7Veniturile mijlocii fixate pe judeţe pot fi majorate sau micsorate cu pînă la 20% pe plasi, de către Sfatul Popular Judeţean şi apoi aceste venituri fixate pentru plati pot fi de asemenea majorate sau micsorate cu pînă la 20% pe comune de către Sfaturile Populare de Plasa.Aceste modificări se vor face în asa fel ca venitul mijlociu total pe judeţ sa rămînă neschimbat. Articolul 8Impunerea celorlalte venituri realizate din agricultura pentru care nu s-au stabilit venituri mijlocii, cum sînt veniturile realizate din terenuri agricole cu producţie intensiva (pepiniere, grădini de flori ornamentale, grădini cu sere), balti, păduri şi din orice alte izvoare agricole se face pe baza venitului efectiv realizat.Venituri neagricole Articolul 9Veniturile neagricole anuale impozabile ale gospodariilor agricole individuale realizate din ocupatiuni meşteşugăreşti, profesionale şi comerciale din carausie, din închirierea de tractoare şi alte maşini agricole, din clădiri închiriate şi din orice alte venituri de natura neagricola, se stabilesc potrivit dispoziţiunilor cuprinse în legea impozitului pe veniturile populaţiei şi intră în impunerea gospodariilor agricole asa cum s-au realizat în perioada dintre 1 Iulie a anului precedent şi 30 iunie a anului curent. Secţiunea II Dispoziţiuni speciale privind gospodăriile agricole individuale Articolul 10Gospodăriile taranilor care fac parte din asociaţiile pentru folosirea în comun a maşinilor, se supun impozitului agricol, reducându-se cu 25 la suta, veniturile mijlocii ale terenurilor intrate în aceste asociaţii, dacă asociaţiile sînt recunoscute de Sfaturile Populare de Plasa. Articolul 11Gospodăriile agricole ale muncitorilor şi funcţionarilor sau ale membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca se scutesc de impozitul agricol pentru veniturile lor, dacă aceste gospodării nu depăşesc limitele prevăzute în statutul model al gospodăriei agricole colective.Dacă limitele sînt depăşite, aceste gospodării se supun impozitului agricol fără scutirea prevăzută la art. 20, pct. 1, cota de impozit pentru veniturile pînă la 12.000 lei fiind de 6 la suta. Articolul 12Gospodăriile ajutatoare personale ale taranilor membri ai gospodariilor agricole colective sînt scutite pentru veniturile lor de impozitul agricol. De asemenea, sînt scutite de orice impozit şi veniturile obţinute de aceste gospodării în natura şi în bani de la gospodăriile agricole colective. Articolul 13Pentru gospodăriile agricole individuale care s-au încadrat într-o gospodărie agricolă colectivă se scade impozitul agricol pentru termenele de plată următoare încadrării. Capitolul III Impunerea gospodării agricole colective Articolul 14Gospodăriile agricole colective sînt scutite de impozitul agricol pentru primii doi ani de la înfiinţare.Pentru anii următori, veniturile gospodariilor agricole colective sînt supuse impozitului cu cota de 1 la suta.Venitul impozabil este format din venitul brut agricol şi neagricol realizat în anul precedent, în natura şi în bani. Articolul 15Nu se cuprind în venitul impozabil al gospodăriei agricole colective: a) Sumele primite pentru livrările către Stat în contul cotelor obligatorii; b) Sumele realizate din vînzarea animalelor de muncă sau de producţie destinate procurării animalelor de rasa ameliorate sau pentru restabilirea şi mărirea numărului de animale; c) Sumele primite de la societatea de asigurări de Stat, drept despăgubiri pentru bunuri şi recolte distruse; d) Furajele consumate cu hrana animalelor inclusiv rezerva de furaje; e) Cheltuielile făcute în bani şi în natura, pentru lucrările S.M.T; f) Cheltuielile de producţie ale întreprinderilor auxiliare efectuate în bani sau în natura; g) Sumele cheltuite pentru construcţiile necesare producţiei şi pentru construcţiile destinate operelor sociale şi culturale. Articolul 16Venitul impozabil se determina după elementele cuprinse în contul de gestiune al anului calendaristic precedent.Pentru nedepunerea în termenul fixat a contului de gestiune a anului precedent, preşedintele şi contabilul gospodăriei agricole colective, prin hotărîrea Comitetului Executiv al Sfatului Popular de plasa, vor suferi câte o amenda pînă la 500 lei.Dacă contul de gestiune şi actele pe baza cărora a fost întocmit, cuprind, intentionat, date şi elemente inexacte, preşedintele şi contabilul gospodăriei agricole colective se supun pedepsei penale. Articolul 17Impozitul datorat de gospodăriile agricole colective se plăteşte: 20 la suta pînă la 31 martie; 10 la suta pînă la 31 mai; 30 la suta pînă la 31 octombrie şi 40 la suta pînă la 24 decembrie inclusiv.Pentru depăşirea termenului de plată se percepe o majorare de 0,05 la suta pentru fiecare zi de întîrziere. Capitolul IV Impozitul pe veniturile gospodariilor agricole individuale Secţiunea I Calcularea impozitului Articolul 18Impozitul pe veniturile gospodariilor agricole indiviauale se calculează după următoarea tabela:    Venitul impozabil al gospodăriei──────────────────────────────────────────────────────────────────      Impozit anual Lei──────────────────────────────────────────────────────────────────Lei pînă la 12.000 scutit      12.000- 15.000 720 lei + 10 de fiecare suta peste 12.000      15.000- 20.000 1.020 " + 13 " " " " l5.0000      20.000- 30.000 1.670 " + 17 " " " " 20.000      30.000- 50.000 3.370 " + 22 " " " " 30.000      50.000- 100.000 7.770 " + 28 " " " " 50.000     100.000- 200.000 21.770 " + 35 " " " " 100.000     200.000- 300.000 56.770 " + 43 " " " " 200.000     peste 300.000 99.770 " + 50 " " " " 300.000────────────────────────────────────────────────────────────────── Articolul 19Impozitul prevăzut de articolul precedent se majorează pentru gospodăriile chiaburilor cu cote variind între 20 şi 50 la suta.Indicarea acestor gospodării cuprinzînd şi cota de majorare pe gospodărie, se face de către Sfaturile Populare de Plasa şi se aproba de Sfaturile Populare Judeţene. Secţiunea II Scutiri şi reduceri Articolul 201. Se scutesc de impozit gospodăriile agricole individuale care au un venit impozabit pînă la 12.000 lei inclusiv.2. Gospodăriile agricole care au un venit impozabil pînă la 30.000 lei inclusiv beneficiază de reducerea sau scutirea impozitului în condiţiunile următoare: a) Gospodăriile în compunerea cărora intra invalizi de război clasaţi cu procent de invaliditate de la 80 la suta şi invalizii de muncă clasaţi în categoria I-a şi II-a de invaliditate, beneficiază de reducerea impozitului la jumătate, iar în lipsa de membri ai gospodăriei capabili de muncă se scutesc complet de impozit; b) Se reduce impozitul la jumătate pentru gospodăriile acelora care au vîrsta înaintată (bărbaţi de la 60 de ani în sus şi femei de la 56 de ani în sus), dacă nu au membri în gostpodarie capabili de muncă; c) - Pentru gospodăriile în compunerea cărora intra o femeie ca singur membru capabil de muncă, avînd copii pînă la 12 ani, impozitul se reduce la jumătate; d) Familiile cu patru sau mai mulţi copii sub 12 ani beneficiază pentru gospodăriile lor de reducerea impozitului la jumătate.;3. În cazul aflarii sub arme a unui membru al familiei, gospodăria se scuteşte de impozit dacă nu rămîn alţi membri capabili de muncă, decât o femeie şi copii sub 12 ani.Pentru gospodăriile unde capul familiei sau alţi membri capabili de muncă lucrează în mine de cărbuni sau la tăieri de păduri, impozitul se reduce la jumătate dacă exista un contract de muncă pe termen de cel puţin un an.Scutirea şi reducerea prevăzută la acest punct se acordă numai dacă gospodăria nu foloseşte în permanenta munca salariata.4. Se scutesc de impozit veniturile realizate din albinarit, creşterea viermilor de mătase şi din creşterea de păsări precum şi din clădirile rurale neinchiriate.5. Gospodăriile care au suferit distrugeri cauzate de calamitati ale naturii se scutesc de impozit total sau parţial în raport cu gradul distrugerii. Articolul 21Se scutesc de impozit pe timp de doi ani de la folosirea lor pentru însămînţări, veniturile terenurilor nearate mult timp sau care erau arate pentru prima oara şi pe timp de trei ani de la folosirea pentru însămînţări terenurile devenite arabile prin scoaterea radacinilor, precum şi terenurile improprii pentru arături, pentru care s-au făcut ameliorări de către cei ce le folosesc. Secţiunea III Termene de plată Articolul 22Impozitul datorat pe gospodăriile agricole individuale se plăteşte în patru părţi egale: pînă la 31 august, 30 septembrie, 31 octombrie şi 30 noiembrie inclusiv. Capitolul V Răspunderea contribuabililor Articolul 23Pentru ascunderea isvoarelor de venituri contribuabilii sînt pasibili de sancţiuni penale. Articolul 24În caz de neplata a impozitului la termenele fixate, se aplică următoarele măsuri de urmărire: a) Pentru plata peste termenul fixat se percepe o majore de 0,2% pentru fiecare zi de întîrziere; b) Pentru depăşirea repetată cu rea credinţa a termenelor de plată a impozitului se aplică şi sancţiuni penale, sezisarea Parchetului făcându-se cu avizul Sfatului Popular de Plasa.Dispoziţiunile prevăzute de art. 23 şi 24 nu se aplică gospodariilor agricole colective. Capitolul VI Căile de atac împotriva impunerilor Articolul 25Reclamatiunile privind determinarea nedreaptă a venitului impozabil, stabilirea gresita a impozitului şi modul de aplicare a dispoziţiunilor de reduceri şi scutiri, se depun la secţia financiară a Sfatului Popular de Plasa, în termen de 30 de zile de la data primirii avizului de plată.Împotriva soluţiei data de secţiunea financiară a Sfatului Popular de Plasa se poate face apel la secţiunea financiară a Sfatului Popular Judeţean, iar împotriva soluţiei data de secţiunea financiară a Sfatului Popular Judeţean, se poate face apel la Ministerul Finanţelor ca instanţa ultima. Capitolul VII Dispoziţiuni finale Articolul 26Prin decizia Consiliului de Miniştri se pot acorda în afară de scutirile şi reducerile prevăzute în prezenta lege, noi reduceri de venituri mijlocii sau scutiri şi reduceri de impozit pentru unele categorii de gospodării sau unele izvoare de venituri.Ministerul Finanţelor poate să scutească de impozit sau sa reducă impozitul de la caz la caz. Articolul 27Pentru aplicarea prezentei legi Ministerul Finanţelor va da instrucţiuni obligatorii. Articolul 28Orice alte legi, decrete sau dispoziţiuni contrate prezentei legi sînt abrogate.-****-Această lege s-a votat de Marea Adunare Naţionala în şedinţa de la 8 iulie 1949, şi s-a aprobat cu majoritate de treisute sasezeci şi cinci voturi contra trei.Preşedinte,Ştefan PavelSecretar,Gheorghe Calcan(L.S.)Semnam această lege şi dispunem publicarea ei în Buletinul Oficial.Data în Bucureşti la 13 iulie 1949.C.I. PARHONMARIN FLOREA IONESCU---------

Noutăți

 • LEGE nr. 241 din 12 iulie 2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 253 din 7 decembrie 2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 4 noiembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 21 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 204 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 256 din 24 septembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
 • LEGE nr. 172 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 127 din 21 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 342 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 108 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 27 noiembrie 1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 322 din 28 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale
 • LEGE nr. 143 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 576 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 7 din 3 aprilie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare (republicare*)
 • LEGE nr. 249 din 22 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 35 din 19 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
 • LEGE nr. 92 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 4 din 5 august 1954 pentru graţiere şi amnistie
 • LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
 • LEGE nr. 140 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 145 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de restructurare
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 266 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 martie 2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 422 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021