Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 329 din 2 octombrie 1947 (*republicată*) pentru înfiinţarea biletului la ordin agricol cu modificările şi completările ulterioare - Republicare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 24 mai 1948 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 329 din 2 octombrie 1947 (*republicată*)pentru înfiinţarea biletului la ordin agricol cu modificările şi completările ulterioare - Republicare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 24 mai 1948

Articolul 1Pentru satisfacerea nevoilor de credit ale exploatarilor agricole, se înfiinţează biletul la ordin agricol. Articolul 2Sînt aplicabile biletului la ordin agricol dispoziţiunile legii asupra cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial Nr. 100 din 1 Mai 1934, cu modificările ulterioare, în măsura în care ele nu sînt modificate prin prevederile legii de faţa. Articolul 3Biletul la ordin agricol trebuie să cuprindă denumirea de bilet la ordin agricol, trecută în însuşi textul biletului. Articolul 4Biletul la ordin agricol are valoare de act autentic, prin certificarea semnaturilor (iscalitura sau punere de deget) şi a cuprinsului sau, facuta, în comunele rurale de notarul comunei locului de emisiune iar în comunele urbane de către comisarii de poliţie ai circumscripţiei, şi investită, în ambele cazuri, cu sigiliul acestora. Aceeaşi certificare va putea fi facuta, în comunele urbane sau rurale, de Banca Naţionala a României prin reprezentanţii săi legali, pentru biletele la ordin agricol primite în portofoliul sau. Articolul 5Biletul la ordin agricol poate cuprinde scadente succesive şi constituirea de garanţii reale mobiliare şi imobiliare. Textul biletului la ordin agricol va cuprinde, după cum e cazul, menţiunile de: "scadente succesive" şi "cu garanţie reală" Articolul 6Scadentele succesive şi garanţiile reale constituite vor fi arătate într-o anexa a biletului la ordin agricol şi care, semnată de emitent şi de eventualii giranti sau avalisti, va face parte integrantă din biletul la ordin potrivit art. 4. Articolul 7Scadentele succesive vor menţiona sumele de plată la fiecare scadenta, pentru completa achitare a sumei împrumutate şi prevăzute în cuprinsul biletului la ordin agricol. La fiecare scadenta, odată cu plata, se va elibera plătitorului cuvenit chitanţa, sau se va detasa din anexa biletului la ordin agricol cuponul cu menţiunea scadentei şi a sumei achitate, care se va elibera plătitorului. Articolul 8Garanţiile reale, mobiliare sau imobiliare, constituite de emitent, giranti sau avalisti pentru garantarea plăţii la scadentele convenite, vor fi descrise în anexa biletului la ordin agricol, cu toate menţiunile necesare unei bune identificari. Prin derogare dela dispoziţiunile legale în vigoare, garanţiile reale, mobiliare sau imobiliare, constituite pentru garantarea plăţii biletului la ordin agricol, devin opozabile terţilor, prin înscrierea lor într-un registru special, înfiinţat în acest scop şi ţinut la primării. Ipotecile se vor înscrie în registrul special, ţinut la primăria în raza căreia se găsesc situate imobilele constituite garanţie. Bunurile mobile se prezuma a fi situate în raza comunei unde domiciliază constituientul garanţiei; iar înscrierea gajului se va face în registrul special ţinut de primăria acestei comune. Registrul de garanţii va fi numerotat, parafat şi snuruit, prin îngrijirea şi răspunderea Băncii Naţionale a României. Păstrarea registrului şi efectuarea menţiunilor în registru se va face de notar, în comunele suburbane sau urbane. În acest registru, şi numai la cererea Băncii Naţionale a României, se vor înscrie, în ordinea prezentării, garanţiile constituie (gajuri sau ipoteci), făcându-se următoarele menţiuni; numărul de ordine, data înscrierii, numele şi pronumele persoanei care constituie garanţia, domiciliul sau, indicarea garanţiei (gaj sau ipoteca), data radierii inscripţiei. Se considera a face parte integrantă din acest registru copiile legalizate de Banca Naţionala a României, potrivit art. 56 din Legea Nr. 1.056 din 1946, pentru etatizarea Băncii Naţionale a României, de pe biletele de ordin agricole cu anexele lor, care vor fi înaintate primăriilor, în vederea înscrierii garanţiilor şi care vor fi păstrate în ordinea înscrierii lor, prin îngrijirea organelor însărcinate cu efectuarea acestor înscrieri. Articolul 9Notarii în comunele rurale şi primării, sau delegaţii lor speciali în acest scop, în comunele suburbane sau urbane, sînt obligaţi sa verifice, şi sa certifice, pe baza cercetărilor ce vor face. Identitatea, averea şi ocupatiunea semnatarilor chestionarelor-tip B.N.R. şi a sotiilor lor, precum şi dacă răspunsurile cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile oferite în garanţie şi cu privire la realitatea motivelor pentru care se solicita împrumutul sînt sincere şi reale. Pentru nestiutorii de carte aceasta certificare va fi data faţa cu doi martori stiutori de carte care vor semna certificarea, alături de primar sau notar. Certificarea va trebui data în termen de trei zile dela primirea chestionarului. Vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi cu amendă penală dela 5.000-50.000 lei, notarii, primării sau delegaţii lor, care cu rea credinţa, vor face certificari neconforme cu realitatea. Vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 1 an la 5 ani şi cu amendă penală dela 10.000-100.000 lei, solicitanţii de credite şi constituentii de garanţii care, cu rea credinţa, vor da raspunsuri necorespunzătoare realităţii, sau vor face omisiuni în declaraţiile lor, pentru obţinerea creditelor. Vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională dela 15 zile la 3 luni şi cu amendă penală dela 500-5.000 lei, notarii, primării sau delegaţii lor, care vor refuza, fără just motiv, certificarile de mai sus, sau nu le vor da în termenul de 3 zile prevăzut mai sus. Articolul 10Biletul la ordin agricol neachitat la scadenta se considera protestat de drept, fără a mai fi necesară formalitatea îndeplinirii protestului. În caz de neplata la scadenta a ratelor menţionate în anexa biletului la ordin agricol, beneficiarul este îndreptăţit sa procedeze la investirea cu formula executorie a fiecărui cupon scadent, în parte, în conformitate cu dispoziţiunile art. 61 şi 62 din legea asupra cambiei şi biletului la ordin. În acest caz, executarea urmează a se face mai întîi asupra bunurilor mobiliare, constituite drept garanţie, iar pentru partea rămasă neacoperita, executarea se va face asupra bunurilor imobiliare. În caz de neplata la scadenta a sumei împrumutate, sau a trei din ratele menţionate mai sus, ultimul beneficiar, este îndreptăţit sa procedeze la investirea cu formula executorie a biletului la ordin agricol, investirea fiind valabilă atît pentru exerciţiul acţiunilor cambiale direct sau de regres, cat şi pentru executarea tuturor garanţiilor prevăzute de art. 5. Neplata a trei rate menţionate în anexa biletului la ordin agricol, decade pe toţi obligaţii semnatari ai biletului la ordin agricol din beneficiul termenelor viitoare, iar executarea împotriva lor va putea fi facuta pentru întreaga suma rămasă de plată. Bunurile mobiliare şi imobiliare gajate sau ipotecate pentru garantarea executării obligaţiunilor din biletul la ordin agricol, vor putea fi scoase în vânzare silită şi adjudecate, chiar dacă potrivit dreptului comun sau legilor speciale aceste bunuri sînt inalienabile sau insesizabile. Articolul 11Judecătoria domiciliului emitentului, este competenţa de a soluţiona, în prima şi ultima instanţa de fond cererile de investire, opoziţiile şi acţiunile cambiale privitoare la biletul de ordin agricol, cu drept de recurs la tribunal, oricare ar fi valoarea biletului la ordin agricol. Articolul 12Executarea silită împotriva obligaţiilor din biletul la ordin agricol, se urmează potrivit codului de procedura fiscală şi prin organele fiscale de urmărire, sau potrivit dreptului comun, la alegerea creditorului. Articolul 13Biletul la ordin agricol, constituirea garanţiilor reale prin aceste titluri de credit, acţiunile în justiţie de orice fel şi executările făcute în temeiul lor sînt scutite de orice fel de taxe, contribuţiuni şi timbre fiscale, de barou, judiciare sau comunale. Beneficiază de aceeaşi scutire cererile şi certificatele obţinute dela perceptiile fiscale în aplicaţiunea legii de faţa, cererile şi certificatele eliberate de primăriile rurale, suburbane sau urbane, precum şi de cărţile funciare, în aplicaţiunea legii de faţa, precum şi registrele şi înscrisurile de orice fel, borderouri, foi de varsamant, chitanţe, etc., folosite sau eliberate de Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile referitoare la biletul la ordin agricol. Scutirile de mai sus se considera înscrise printre scutirile prevăzute de legea timbrului şi de orice alte legi. Articolul 14Prin derogare dela orice dispoziţiuni legale contrarii, Banca Naţionala a României, poate înfiinţa sucursale şi agenţii, fără alta autorizare, decât decizia consiliului general al Băncii Naţionale a României. Înscrierea acestor sucursale şi agenţii în registrul comerţului, se va face cu scutire de orice fel de taxe, timbre sau contribuţiuni, către Stat, judeţ, comuna, Camere de comerţ, sau orice alte instituţiuni publice. Articolul 15Sînt scutite de orice impozite, taxe şi timbre fiscale, de barou, judiciare, comunale sau de contribuţiuni de orice fel, cesiunile de creanţe agricole făcute de institutele de credit, către Banca Naţionala a României. Beneficiază de aceeaşi scutire cesiunea garanţiilor portofoliului agricol, cedat precum şi întreaga procedura şi înscrisurile de orice fel, referitoare la asemenea cesiuni. Scutirile din alineatele precedente, se aplică creanţelor şi garanţiilor asupra mestesugarilor din mediul rural. Beneficiul scutirii acordate prin acest articol, se va atesta de Banca Naţionala a României. Biletul la ordin şi cambiile de drept comun aflate în circulaţie la data intrării în vigoare a legii de faţă, emise de debitorii agricoli şi care se găsesc sau se vor găsi, în portofoliul Băncii Naţionale a României, se considera, în caz de neachitare, protestate de drept prin ajungerea la scadenta, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi. Se menţin în obligo, faţă de Banca Naţionala a României, institutele de credit care au girat, sau prezentat spre scontare cambii sau bilete la ordin la Banca Naţionala a României, chiar dacă acestea, ajunse în scadenta, vor fi înlocuite prin bilete la ordin agricol, în care institutele de credit nu mai figurează ca obligate. Pînă la completa achitare a acestor obligaţiuni, institutele de credit susmenţionate, nu vor putea instraina sau greva, sub nici o formă, averea lor mobila sau imobilă, fără autorizarea scrisă şi prealabilă a Băncii Naţionale a României. Pînă la completa achitare a acestor obligaţiuni, institutele de credit susmenţionate, nu vor putea instraina sau greva, sub nici o formă, averea lor mobila sau imobilă, fără autorizarea scrisă şi prealabilă a Băncii Naţionale a României, În executările silite asupra averii mobile sau imobile a oricăror institute de credit, instanţele judecătoreşti sînt obligate sa citeze din oficiu Banca Naţionala a României, care va fi indreptatita sa pună concluziuni cu privire la realitatea, cuantumul şi exigibilitatea creanţei ce se executa, precum şi asupra oportunităţii adjudecării la preţul obţinut prin vînzarea silită. În caz de nerespectarea dispoziţiunilor de mai sus, constituirile de sarcini, precum şi vînzările voluntare sau silite nu vor fi opozabile Băncii Naţionale a României. Articolul 16Banca Naţionala a României este autorizata sa elaboreze normele necesare pentru punerea în circulaţie a biletului la ordin agricol, prin care se vor stabili şi categoriile celor ce vor putea utiliza biletul la ordin agricol. De asemenea, Banca Naţionala a României este autorizata sa elaboreze normele necesare pentru punerea în circulaţie a biletului de ordin agricol, prin care se vor stabili şi categoriile celor ce vor putea utiliza biletul la ordin agricol. De asemenea, Banca Naţionala a României, va putea elabora un regulament de aplicatiune a legii de faţă, care, publicat în Monitorul Oficial, va avea puterea unui regulament de administraţie publică. Banca Naţionala a României, beneficiază de dispoziţiunile art. 41 din legea de organizare şi reglementarea comerţului de banca, modificat prin Legea Nr. 590 din 1945, atît pentru creditele acordate pe bază de bilet la ordin agricol, cat şi pentru creditele directe de orice fel. Articolul 17Orice dispoziţiuni contrare prevederilor prezentei legi, sînt şi rămîn abrogate. Notă *) Conform art. 2 din Decretul Nr. 25, publicat în Monitorul Oficial Nr. 109 din 13 Mai 1948, se republică textul integral al Legii Nr. 329 din 2 Octomvrie 1947, pentru înfiinţarea biletului la ordin agricol, cuprinzînd modificările şi completările aduse ulterior, cu o noua numerotare a articolelor.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 118 din data de 24 mai 1948. ──────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 73 din 7 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 472 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 325 din 28 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 241 din 6 decembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 466 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14(1) şi 14(3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 687 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 7 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, vizind abolirea pedepsei cu moartea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 53 din 30 martie 1932 pentru renunţarea la exproprierea Palatului Stuza din Bucureşti
 • LEGE nr. 494 din 18 noiembrie 2003 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI), adoptată la Conferinţa diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, Comisia Dunării şi Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU), care s-a desfăşurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 394 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 420 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 510 din 5 septembrie 1940 pentru suspendarea Constituţiei din 27 Februarie 1938
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 97 din 21 mai 2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 210 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
 • LEGE nr. 267 din 7 decembrie 2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 162 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 105 din 18 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 3 din 2 februarie 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
 • LEGE nr. 104 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 492 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 29 septembrie 1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 29 din 16 ianuarie 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • LEGE nr. 277 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000
 • LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 58 din 22 martie 2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021