Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 10 noiembrie 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 10 noiembrie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. (2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. (3) Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin consumator se înţelege orice persoană fizica sau grupuri de persoane fizice, reprezentate de asociaţii, precum şi orice persoană juridică care achiziţionează şi utilizează sau consuma de la comercianţi produse obţinute pe baza unui contract sau care beneficiază de serviciile acestora. (2) În sensul prezentei legi, prin comerciant se înţelege orice persoană fizica sau juridică ce desfăşoară o activitate comercială autorizata, potrivit legii. Articolul 3Intra sub incidenţa prezentei legi contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, inclusiv certificatele de garanţie, bonurile de comanda, facturile, borderourile sau bonurile de livrare, biletele, tichetele care conţin stipulari sau referiri la condiţii generale prestabilite. Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante Articolul 4 (1) O clauza contractuală care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. (2) O clauza contractuală va fi considerată ca nefiind negociata direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. (3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde ca o clauza standard a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. (4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive. Articolul 5 (1) În cazul contractelor standard comerciantul are obligaţia sa remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune. (2) Contractele standard, înregistrate între comercianţii furnizori de servicii care sunt monopol natural sau legal şi consumator, pentru a produce efecte juridice vor fi avizate în prealabil de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi de Oficiul Concurentei. Articolul 6Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua. Articolul 7În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit sa ceara rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune interese. Capitolul 3 Organele abilitate pentru constatarea contravenţiilor şi soluţionarea litigiilor Articolul 8Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competentelor. Articolul 9Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu. Articolul 10Comercianţii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii. Articolul 11Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege incalcate de comerciant. Articolul 12Procesul-verbal se transmite, după caz, la judecătoria în a carei raza teritorială s-a săvârşit fapta sau în a carei raza teritorială contravenientul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul. Articolul 13 (1) Instanţa, în cazul în care constata existenta clauzelor abuzive în contract, aplica sancţiunea contravenţională conform art. 15 şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinta, sau desfiinţarea acelui contract, cu daune interese, după caz. (2) În caz contrar instanţa va anula procesul-verbal întocmit. Articolul 14Consumatorii prejudiciati prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedura civilă. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 15 (1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea interdicţiei stipulate la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Articolul 16Contractele standard încheiate cu încălcarea prevederilor stipulate la art. 5 alin. (2) sunt lovite de nulitate. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA Anexa 1 LISTAcuprinzând clauzele considerate ca fiind abuziveSunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de consumator prin semnarea acestuia; b) obliga consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală sa ia cunoştinţa la data semnării contractului; c) obliga consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale chiar şi în situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale; d) dau dreptul comerciantului sa prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinata, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limita la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficienta; e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale; g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale; h) restrang sau anulează dreptul consumatorului sa pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale; i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant; j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, în cazurile în care:- comerciantul a modificat unilateral clauzele menţionate la lit. e);- comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale; k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vatamarii sau decesului consumatorului ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor şi serviciilor; l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj; m) permit în mod nejustificat impunerea unor restrictii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract; n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane - agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor raspunderi faţă de consumator; o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie către comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului; p) permit stabilirea preţului la livrare sau creşterea preţului la livrare, faţă de cel stabilit la încheierea contractului, în măsura în care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul când considera ca preţul este prea mare faţă de cel stabilit iniţial; r) permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizarii contractului de către acesta din urma, fără a prevedea existenta compensaţiilor în suma echivalenta şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către comerciant; s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul în mod unilateral, fără sa prevadă acelaşi drept şi pentru consumator; t) dau dreptul comerciantului sa înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără un anunţ prealabil, cu excepţia unei motivatii pertinente, acceptată de consumator prin semnarea contractului.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 21 noiembrie 2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 298 din 25 noiembrie 2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 388 din 28 septembrie 2004 privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 319 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 456 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 382 din 28 decembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene
 • LEGE nr. 61 din 22 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 1 din 18 martie 1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 22 februarie 2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 74 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internaţional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 38 din 8 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 55 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 504/1970 privind aprobarea Statutului Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 28 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 397 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 40 din 20 aprilie 1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 137 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 545 din 17 octombrie 2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021