Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 4 august 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 4 august 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Statul român asigură, în conformitate cu prevederile prezentei legi, protecţia cetăţenilor români cu domiciliul în România care lucrează în străinătate. Articolul 2Cetăţenii români care lucrează în străinătate şi cărora nu le sunt aplicabile prevederile prezentei legi beneficiază de măsuri speciale de protecţie, stabilite prin legile române şi străine sau prin tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte, dacă se află în următoarele situaţii: a) sunt angajaţii unor instituţii publice străine care sunt organizate şi funcţionează pe teritoriul altui stat decât România; b) sunt angajaţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor comerciale române; c) sunt angajaţii unor organizaţii internaţionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România; d) sunt angajaţii unor societăţi comerciale, persoane juridice române sau străine, care efectuează activităţi de transport internaţional. Articolul 3 (1) Guvernul României, prin autorităţile competente, va depune diligenţele necesare pentru încheierea de acorduri, înţelegeri, tratate sau convenţii cu autorităţi publice similare din alte state, în vederea stabilirii condiţiilor de protecţie a cetăţenilor români cu domiciliul în România care lucrează în ţările respective. (2) Acordurile, înţelegerile, tratatele sau convenţiile încheiate potrivit alin. (1) vor avea la bază: a) principiul egalităţii de tratament; b) aplicarea clauzelor mai favorabile prevăzute în legislaţia română, străină sau internaţională la care România este parte. (3) Prin acordurile, înţelegerile, tratatele sau convenţiile încheiate pe baza principiilor enumerate la alin. (2) se vor stabili cel puţin: a) nivelul salariului minim; b) durata timpului de lucru şi de odihnă; c) condiţiile generale de muncă, de protecţie şi de securitate a muncii; d) asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum şi pentru cele care intervin în afara procesului muncii. Articolul 4Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare, va depune diligenţele necesare pentru ca, prin intermediul autorităţilor publice sau al organismelor străine competente, să se asigure cetăţenilor români prevăzuţi la art. 1: a) respectarea pe durata angajării a drepturilor prevăzute la art. 3; b) aplicarea măsurilor de protecţie a salariaţilor, prevăzute de legislaţia statului respectiv; c) soluţionarea, potrivit legislaţiei aplicabile statului respectiv, a unor eventuale litigii având ca obiect acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege. Capitolul II Agenţi de ocupare a forţei de muncă Articolul 5Pe teritoriul României pot desfăşura, în condiţiile prezentei legi, activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate următoarele categorii de persoane juridice, dacă au ca obiect de activitate recrutarea şi plasarea forţei de muncă române în străinătate sau, pe lângă alte activităţi, şi pe cea de recrutare şi plasare a forţei de muncă române în străinătate, denumite în continuare agenţi de ocupare a forţei de muncă: a) societăţile comerciale cu sediul în România, cu capital român, cu participare străină sau cu capital integral străin, constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; b) filiale, sucursale, agenţii, reprezentante sau alte sedii secundare ale societăţilor comerciale străine, autorizate să funcţioneze în România potrivit art. 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 6Agenţii de ocupare a forţei de muncă prestează servicii de mediere a angajării cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice şi fizice străine. Articolul 7Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia să păstreze secretul datelor personale ale lucrătorilor solicitanţi de locuri de muncă în străinătate. Articolul 8Agenţii de ocupare a forţei de muncă prevăzuţi la art. 5 pot presta servicii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate numai după acreditarea lor de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 9Acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă se efectuează numai pe baza următoarelor documente justificative obligatorii: a) actul constitutiv al societăţii comerciale, respectiv autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente; b) dovada înmatriculării societăţii comerciale în registrul comerţului; c) actele referitoare la spaţiul şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii; d) actele referitoare la numărul, structura şi calificarea personalului; e) memoriul justificativ din care să rezulte posibilitatea organizării unor bănci de date privind cererea solicitanţilor şi oferta de locuri de muncă în străinătate; f) acte din care să rezulte posibilitatea stabilirii de relaţii cu parteneri de mediere străini; g) situaţia estimativă privind costul sau tariful serviciilor de mediere. Articolul 10 (1) Agenţii de ocupare a forţei de muncă, acreditaţi potrivit prezentei legi, pot efectua medierea angajării cetăţenilor români în străinătate numai pe baza contractelor încheiate cu angajatorii, persoane juridice sau persoane fizice străine, care conţin oferte ferme de locuri de muncă. (2) Sunt considerate ferme ofertele de locuri de muncă făcute de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice străine, care cuprind următoarele elemente cu caracter minimal: a) condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare, durata şi natura angajării; b) funcţia, meseria sau categoria profesională, tariful orar, salariul, sporurile, alocaţiile, cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale, durata timpului de muncă şi de repaus, orele suplimentare, concediul de odihnă plătit, condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii; c) datele de plată a salariului; d) posibilitatea acordării de indemnizaţii pentru întreţinerea familiei angajatului aflată în România şi transferul salariului şi al indemnizaţiei în România; e) acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale; f) obligaţiile angajaţilor români în străinătate; g) condiţiile de locuit, de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei; h) asigurarea formalităţilor, suportarea cheltuielilor şi stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii români şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează; i) fiscalitatea şi alte contribuţii care grevează asupra veniturilor angajaţilor, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale. (3) Nerespectarea de către agentul de ocupare a forţei de muncă a prevederilor alin. (1) şi (2) cu ocazia medierii angajării cetăţenilor români în străinătate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Articolul 11Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română. Articolul 12 (1) Agentul de ocupare a forţei de muncă poate trimite în străinătate pentru prestarea de activităţi şi persoane încadrate de acesta cu contract individual de muncă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) agentul de ocupare a forţei de muncă va încheia cu cetăţeanul român un act adiţional la contractul individual de muncă, în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile reciproce, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2). (3) Agentul de ocupare a forţei de muncă şi cetăţenii români aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) au obligaţia de a plăti, în condiţiile legii, contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, prevăzute de lege, urmând să beneficieze de prestaţiile care se acordă în funcţie de aceste contribuţii. Articolul 13Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor prevăzute la art. 10, neangajaţi cu contract individual de muncă la agenţi de ocupare a forţei de muncă în România, vor beneficia de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor de şomaj sau de sistemul asigurărilor sociale de stat dacă, pe baza unei declaraţii privind veniturile lunare realizate în străinătate, plătesc organelor competente din România contribuţiile corespunzătoare. Articolul 14Coordonarea şi controlul activităţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 15 (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va avea următoarele atribuţii specifice: a) acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă pentru desfăşurarea activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate; b) suspendarea sau retragerea acreditării agenţilor prevăzuţi la lit. a); c) stabilirea situaţiilor ce impun ca medierea angajării cetăţenilor români în străinătate să se facă pe baza selecţiei acestora; d) cooperarea cu organismele, agenţii, angajatorii, care au sediul sau, după caz, domiciliul în străinătate, în vederea cunoaşterii legislaţiei statului în care se asigură locuri de muncă; e) îndrumarea şi controlarea activităţii agenţilor de ocupare a forţei de muncă. (2) Criteriile, condiţiile şi procedurile pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice. Capitolul III Contravenţii Articolul 16 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 15 milioane lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: a) efectuarea de către persoanele juridice sau persoanele fizice a activităţilor de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate cu încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 8; b) efectuarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a activităţilor de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate cu încălcarea prevederilor art. 10. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul din cadrul Inspecţiei Muncii, împuternicit în acest sens. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 17În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe vor elabora norme metodologice, care vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 18Dispoziţiile din prezenta lege, referitoare la răspunderea contravenţională, se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19Dispoziţiile art. 13 se aplică şi cetăţenilor români care lucrează în străinătate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu o persoană fizică sau juridică străină, aflat în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 14 septembrie 2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 52 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 228 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 27 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 260/1982 pentru sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 994 din 31 martie 1931 contra cametei
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 55 din 9 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 158/1988 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de contractare şi livrare a lînii
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 1998 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la 31 iulie 1997
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 59 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 66 din 2 aprilie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 310 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 243 din 6 decembrie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 122 din 5 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 46 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993
 • LEGE nr. 15 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 124 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 12 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003
 • LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010
 • LEGE nr. 80 din 6 mai 2010 pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 199 din 16 aprilie 2002 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 248 din 29 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 78 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021