Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 2 august 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000privind publicitatea Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 2 august 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie, de comerţ, prestează un serviciu sau practica o meserie ori o profesie, precum şi protecţia interesului public general împotriva publicităţii inselatoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă publicitatea comparativa. Articolul 2Dispoziţiile prezentei legi se aplică conţinutului materialelor publicitare şi mesajelor publicitare transmise de acestea, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei. Articolul 3Publicitatea difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune, transmise pe cale radioelectrica sau prin cablu ori printr-un alt sistem tehnic asimilat acestuia, se supune prevederilor privind publicitatea în domeniul audiovizualului din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor prezentei legi. Articolul 4În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) publicitate - orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii; b) publicitate inselatoare - orice publicitate care, în orice fel, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare orice persoană căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta şi îi poate afecta comportamentul economic, lezandu-i interesul de consumator, sau care poate leza interesele unui concurent; c) publicitate comparativa - orice publicitate care identifica explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta; d) publicitate subliminala - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi perceputi în mod constient, dar care pot influenţa comportamentul economic al unei persoane; e) persoana - orice persoană fizica sau juridică; f) minor - orice persoană fizica în vârsta de până la 18 ani; g) autoreglementare - orice activitate, cu caracter voluntar, de elaborare a unor reguli de buna practica în domeniul publicităţii şi de control al respectării acestora de către reprezentanţi ai persoanelor implicate în aceasta activitate, inclusiv ai agentiilor de publicitate şi media, în condiţiile legii. Articolul 5Publicitatea trebuie să fie decenta, corecta şi să fie elaborata în spiritul responsabilităţii sociale. Articolul 6Se interzice publicitatea care: a) este inselatoare; b) este subliminala; c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică; d) include discriminări bazate pe rasa, sex, limba, origine, origine socială, identitate etnică sau naţionalitate; e) atentează la convingerile religioase sau politice; f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor; g) exploatează superstitiile, credulitatea sau frica persoanelor; h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incita la violenta; i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător; j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale. Capitolul 2 Publicitate inselatoare şi publicitate comparativa Articolul 7Pentru determinarea caracterului inselator al publicităţii se vor lua în considerare toate caracteristicile acesteia şi, în mod deosebit, elementele componente referitoare la: a) caracteristicile bunurilor şi serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie şi de ambalare, compozitia, metoda şi data fabricaţiei sau a aprovizionarii, măsura în care acestea corespund scopului destinat, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, producătorul, originea geografică sau comercială ori rezultatele testelor şi încercărilor asupra bunurilor sau serviciilor, precum şi rezultatele care se asteapta de la acestea; b) preţul sau modul de calcul al preţului, precum şi condiţiile în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile; c) condiţiile economice şi juridice de achizitionare sau de prestare a serviciilor; d) natura serviciilor ce urmează a fi asigurate după vânzarea produselor sau prestarea serviciilor; e) natura, atribuţiile şi drepturile celui care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea, capitalul social, calificarea, dreptul de proprietate industriala, premii şi distincţii primite; f) omiterea unor informaţii esenţiale cu privire la identificarea şi caracterizarea bunurilor sau serviciilor, cu scopul de a induce în eroare persoanele cărora le sunt adresate. Articolul 8Publicitatea comparativa este interzisă dacă: a) comparatia este inselatoare, potrivit prevederilor art. 4 lit. b) şi ale art. 7; b) se compara bunuri sau servicii având scopuri sau destinaţii diferite; c) nu se compara, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi reprezentative - între care poate fi inclus şi preţul - ale unor bunuri sau servicii; d) se creează confuzie pe piaţa între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele aparţinând unui concurent; e) se discrediteaza sau se denigreaza mărcile de comerţ, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii sau situaţia materială a unui concurent; f) nu se compara, în fiecare caz, produse cu aceeaşi indicaţie, în cazul produselor care au indicaţie geografică; g) se profita în mod incorect de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială sau de alte semne distinctive ale unui concurent ori de indicaţia geografică a unui produs al unui concurent; h) se prezintă bunuri sau servicii drept imitatii sau replici ale unor bunuri sau servicii purtând o marca de comerţ sau o denumire comercială protejata; i) se încalcă orice alte prevederi ale Legii concurentei nr. 21/1996. Articolul 9Comparatiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul ca oferta specială se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice. Capitolul 3 Dispoziţii speciale privind publicitatea anumitor produse Articolul 10Se interzice publicitatea explicita pentru produsele din tutun: a) difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune; b) în presa scrisă, pe prima şi pe ultima coperta sau pagina a materialelor tipărite; c) pe biletele de călătorie pentru transportul public. Articolul 11Se interzice publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţa medicală sau la o distanta mai mica de 200 metri de intrarea acestora, masurata pe drum public. Articolul 12Publicitatea pentru băuturi alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă în publicaţii destinate în principal minorilor, în sălile de spectacole înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor. Articolul 13 (1) Publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă nici în condiţiile în care: a) se adresează minorilor; b) înfăţişează minori consumand aceste produse; c) sugereaza ca băuturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietăţi terapeutice sau ca au un efect stimulativ, sedativ ori ca pot rezolva probleme personale; d) da o imagine negativa despre abstinenta; e) evidenţiază conţinutul în alcool al băuturilor alcoolice, în scopul stimulării consumului, sau face legătură între alcool şi conducerea unui vehicul; f) nu conţine inscripţii-avertisment, în limba română, pentru produsele din tutun. (2) Textul avertismentului şi dimensiunile acestuia vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 14Se interzice publicitatea substanţelor stupefiante şi psihotrope. Articolul 15Se interzice publicitatea, în alte locuri decât cele de comercializare, pentru orice tip de arme, muniţii, explozivi, metode şi mijloace pirotehnice, cu excepţia armelor destinate vânătorii sau sportului şi a celor de panoplie. Articolul 16Pentru produsele şi serviciile destinate minorilor este interzisă publicitatea care: a) conţine elemente ce dauneaza acestora din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic; b) încurajează în mod indirect copiii sa cumpere produse sau servicii, profitând de lipsa de experienta sau de credulitatea lor; c) afectează relaţiile speciale care exista între minori, pe de o parte, şi părinţi sau cadre didactice, pe de altă parte; d) prezintă, în mod nejustificat, minori în situaţii periculoase. Articolul 17Publicitatea este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără prescripţie medicală, pentru care materialele publicitare vor fi aprobate de Agenţia Naţionala a Medicamentului. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 18Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentei legi, cu excepţia încălcării dispoziţiilor cuprinse în art. 6 lit. a) şi în art. 8, când răspunderea revine numai persoanei care îşi face publicitate. Articolul 19Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu poate fi identificata, răspunderea revine, după caz, reprezentantului sau legal în România, autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare. Articolul 20 (1) Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsura sa probeze exactitatea afirmaţiilor, indicaţiilor sau prezentarilor din anunţul publicitar şi este obligată, la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la art. 24, sa furnizeze documentele care să probeze exactitatea acestora. (2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente, afirmatiile din anunţul publicitar în cauza vor fi considerate inexacte. Articolul 21Prezenta lege nu exclude autocontrolul publicităţii de către organizaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii şi nici dreptul persoanelor de a se adresa direct acestor organizaţii. Articolul 22Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 23 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 15-17, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 6, 8, 9 şi ale art. 10-14, cu amendă de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei. (2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice. Articolul 24 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constata şi se sancţionează la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori sau din oficiu, de către: a) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor art. 6 lit. a), h) şi j), ale art. 8 lit. a), b) şi c), ale art. 9, ale art. 10 lit. b) şi ale art. 13 lit. a) şi b); b) reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale, pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. c), d), e), f), g) şi i), ale art. 10 lit. c), ale art. 11, ale art. 13 lit. f) şi ale art. 15; c) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Concurentei, pentru încălcarea prevederilor art. 8 lit. d), e), f), g), h) şi i); d) reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii, pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), d), e) şi f) şi ale art. 14, 16 şi 17; e) reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru încălcarea prevederilor art. 6 şi 8, în cazul publicităţii difuzate în cadrul programelor audiovizuale, şi ale art. 10 lit. a). (2) Organele abilitate să constate şi sa sanctioneze contravenţiile pot solicita organizaţiilor profesionale cu rol de autoreglementare prevăzute la art. 21 formularea unui punct de vedere de specialitate. Articolul 25Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 24 pot dispune, o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, următoarele măsuri, după caz: a) interzicerea publicităţii, în cazul în care a fost difuzată sau urmează să fie difuzată; b) încetarea publicităţii până la data corectării ei; c) publicarea deciziei autorităţii publice, în totalitate sau parţial, şi stabilirea modului în care urmează să se realizeze; d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare. Articolul 26Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27 din respectiva lege, precum şi cele ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 27Guvernul, la propunerea organelor sale de specialitate, va aproba, în baza prezentei legi, reglementări specifice privind publicitatea, cu excepţia celei din cadrul programelor audiovizuale. Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----

Noutăți

 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 120 din 16 octombrie 1996 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 9 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 149/1988 privind îmbunătăţirea activităţii de monta şi fatare la bovine, ovine şi porcine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise
 • LEGE nr. 325 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (*republicat*) privind Codul de procedură fiscală*)
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
 • LEGE nr. 208 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 158 din 3 decembrie 2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009
 • LEGE nr. 103 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind rambursarea cotei de participare a României la realizarea complexului "Las Camariocas", semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 392 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 345 din 22 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 351 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • LEGE nr. 90 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 596 din 29 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 70 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externa
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 46 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 482 din 25 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 155 din 12 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 20 din 6 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 124 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 215 din 15 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 114 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 144 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021