Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 iulie 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000privind structura personalului Curţii Constituţionale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 iulie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Personalul Curţii Constituţionale este constituit din: corpul magistraţilor-asistenţi, personalul auxiliar de specialitate, personalul economic, administrativ şi de serviciu. Articolul 2 (1) Corpul magistraţilor-asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale şi este compus din: a) prim-magistratul-asistent; b) 3 magistraţi-asistenţi şefi, dintre care unul este director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale; c) 18 magistraţi-asistenţi care pot fi organizaţi în secţii, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. (2) Poate fi numita ca magistrat-asistent persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi la alin. (2) ale art. 46 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru numirea ca prim magistrat-asistent sau ca magistrat-asistent şef este necesară îndeplinirea, după caz, a condiţiilor de vechime prevăzute la art. 37 şi 38 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau deţinerea titlului de doctor în drept. (4) Pentru numirea ca magistrat-asistent este necesară o vechime în magistratura de cel puţin 6 ani sau o vechime în magistratura, în calitate de judecător sau procuror, de cel puţin 4 ani ori deţinerea titlului de doctor în drept. (5) Persoana care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4) poate fi numita ca magistrat-asistent stagiar, în limita numărului de locuri de magistrat-asistent prevăzută la alin. (1) lit. c). Magistratul-asistent stagiar face parte din corpul magistraţilor-asistenţi. (6) Numirea membrilor corpului magistraţilor-asistenţi se face de către preşedintele Curţii Constituţionale pe bază de concurs sau examen. Comisia de examinare se numeşte de preşedintele Curţii Constituţionale şi este formată din 5 judecători ai Curţii, în cazul prim-magistratului-asistent şi al magistraţilor-asistenţi şefi, şi din 3 judecători ai Curţii în celelalte cazuri. Rezultatele concursului sau ale examenului se validează de plenul Curţii Constituţionale. (7) Directorul cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale se numeşte de către preşedintele Curţii Constituţionale, pe perioada exercitării mandatului acestuia. La propunerea preşedintelui Curţii Constituţionale plenul Curţii poate aproba numirea în calitate de magistrat-asistent şef, cu atribuţii de director al cabinetului preşedintelui, a unei persoane care se afla în ipoteza prevăzută la alin. (5). (8) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi fac parte din Corpul magistraţilor, în sensul prevăzut prin titlul IV din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, cu magistraţii de la Curtea Suprema de Justiţie care ocupa funcţiile similare, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora. (9) Magistraţii-asistenţi stagiari sunt asimilaţi ca rang şi salarizare, cu judecătorii stagiari de la instanţele judecătoreşti. Stagiul este de 2 ani. Pentru absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pentru directorul cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale, numit în condiţiile prevăzute la alin. (7) teza a doua, stagiul este de un an. La expirarea stagiului magistratul-asistent stagiar care a promovat examenul de capacitate devine magistrat-asistent. Examenul de capacitate se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de plenul Curţii Constituţionale. (10) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi, magistraţii-asistenţi şi magistraţii-asistenţi stagiari îndeplinesc, după caz, atribuţiile prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. (11) Membrilor corpului magistraţilor-asistenţi le revin obligaţiile prevăzute la art. 40 lit. b) şi d)-f) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, care li se aplică în mod corespunzător. Articolul 3 (1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul economic, administrativ şi de serviciu fac parte din Secretariatul General al Curţii Constituţionale, care este condus de un secretar general, asimilat, ca rang şi salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului şi secretarului general al Guvernului. Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de plenul Curţii Constituţionale dintre juristii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (4). (2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Curţii Constituţionale, nomenclatorul funcţiilor acestuia şi atribuţiile personalului se aproba de plenul Curţii. (3) Secretarul general îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale. Secretarul general asigura pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul Secretariatului General, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Secretarul general este ordonator principal de credite, în condiţiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată. Articolul 4Personalul auxiliar de specialitate, compus din salariaţii care funcţionează la compartimentele grefa, registratura şi arhiva din cadrul Curţii Constituţionale, este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justiţie, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia. Articolul 5 (1) Personalul economic, administrativ şi de serviciu este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului, beneficiind, în mod corespunzător, de drepturile acestuia. (2) Personalul de specialitate juridică ce desfăşoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relaţiilor externe ale Curţii Constituţionale sau în domeniul resurselor umane este asimilat, ca rang şi salarizare, magistraţilor-asistenţi sau, după caz, magistraţilor-asistenţi stagiari, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora. Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi plenul Curţii Constituţionale va stabili condiţiile pentru asimilarea prevăzută la art. 5 alin. (2) în privinta personalului cu pregătire juridică existent. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 47 şi 48 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum şi orice alte prevederi contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 16 mai 2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol
 • LEGE nr. 58 din 29 aprilie 2011 privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 306 din 11 decembrie 2018 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 203 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 225 din 7 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 30 din 11 martie 2011 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 27 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 280/1979 pentru aplicarea majorării retribuţiei personalului muncitor, în cadrul celei de-a II-a etape prevăzute pentru cincinalul 1976-1980.
 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 1 martie 2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • LEGE nr. 409 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Danubius" din Galaţi
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 40 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 241 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 239 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 148 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 13 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 21 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 431 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 26 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 12 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 5 din 20 aprilie 1972 privind gospodărirea apelor în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 494 din 28 decembrie 2006 privind ratificarea Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 26 aprilie 1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente şi servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 94 din 8 aprilie 2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018 privind prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
 • LEGE nr. 114 din 16 iunie 2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021