Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 99 din 6 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 iunie 2000 -
LEGE nr. 99 din 6 iunie 2000pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 iunie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în Bucureşti. (2) Finanţarea activităţii ANRE se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii, precum şi din contribuţii ale organismelor internaţionale sau ale agenţilor economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice."2. Articolul 3 devine articolul 4.3. Articolul 4 devine articolul 3 şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) ANRE se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) ANRE este structurată pe compartimente de specialitate, potrivit competentelor şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - ANRE este abilitata cu următoarele competente şi atribuţii:1. emite reglementări cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din sector, necesare în vederea funcţionarii eficiente şi transparente a sistemului electroenergetic naţional;2. emite, acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizaţiile şi licentele pentru agenţii economici existenţi din sectorul energiei electrice şi termice, precum şi pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei de energie electrica şi termica;3. stabileşte metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural din domeniul sau de activitate, cu avizul Oficiului Concurentei, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica şi termica;4. stabileşte, cu avizul Oficiului Concurentei, preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sector, preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic naţional, precum şi preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii şi distribuţiei energiei termice;5. stabileşte şi aproba contractele-cadru dintre agenţii economici din sector privind vânzarea, achiziţia, transportul, dispecerizarea şi distribuţia energiei electrice şi termice, precum şi cele de furnizare a energiei electrice şi termice la consumatorii finali;6. organizează licitaţiile în condiţiile legii, negociaza şi încheie contracte de concesionare, în calitate de concedent, în sectorul energiei electrice şi termice şi poate apela la agenţii specializate în domeniul concesionarii;7. stabileşte modul de calcul al redevenţelor pentru concesiunile acordate;8. aproba regulamentul de programare în sistemul electroenergetic naţional;9. aproba codurile tehnice ale reţelelor de transport şi distribuţie, elaborate de Compania Naţionala de Electricitate S.A. şi de alţi agenţi economici din sector;10. elaborează cerinţe, criterii şi proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica şi acorda licentele de consumatori eligibili;11. aproba normele tehnice şi comerciale cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice;12. exercita controlul cu privire la respectarea de către agenţii economici din sector a reglementărilor emise, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare, precum şi la îndeplinirea prevederilor contractelor de concesiune şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora;13. elaborează metodologia de soluţionare a neintelegerilor precontractuale şi soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor dintre agenţii economici din sector şi a contractelor de furnizare a energiei electrice şi termice;14. elaborează metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice a sistemului de preţuri şi tarife;15. elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;16. urmăreşte încheierea şi respectarea, în condiţiile legii, a contractelor dintre investitori şi autorităţi şi se autosesizeaza în vederea protejării investitorilor;17. urmăreşte aplicarea standardelor de performanţă şi de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice şi termice şi propune, ori de câte ori constata neconcordante, adaptarea acestora;18. propune Guvernului măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţa ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi transparenta;19. creează o baza de date necesară în vederea desfăşurării activităţii sale şi furnizarii de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice şi termice, precum şi în legătură cu activitatea comerţului internaţional cu energie electrica şi cu practicile internaţionale în domeniu. Datele care nu au caracter secret şi confidenţial pot fi date publicităţii cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului;20. elaborează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;21. instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenţa tehnica străină;22. informează Guvernul asupra activităţii proprii desfăşurate, prin rapoarte anuale care se dau publicităţii;23. supraveghează aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către toţi participanţii la activităţile din sectorul energetic;24. urmăreşte activităţile de comerţ exterior ale României în sectorul energetic, propunand Guvernului măsuri pentru a preveni dependenta tarii de importurile de energie electrica;25. urmăreşte structura productiilor de energie electrica şi termica, dând prioritate valorificării producţiei interne de cărbune, amenajării potenţialului hidroenergetic, promovării producţiei de energie electrica în centrale hidroelectrice, a producţiei combinate de energie electrica şi termica şi a surselor neconventionale de energie - solara, eoliana, geotermala, biomasa, biogaze - în producerea de energie electrica şi termica;26. urmăreşte şi propune Guvernului măsuri în legătură cu situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic naţional la resursele primare de energie cărbune, pacura şi volum de apa în lacurile de acumulare;27. avizează contractele pentru tranzitul de energie electrica prin sistemul electroenergetic naţional al României, la propunerea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.;28. colaborează cu Ministerul Industriei şi Comerţului şi cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei la elaborarea propunerilor de strategii şi de politici în domeniul energetic;29. reglementează accesul nediscriminatoriu la reţea pentru producătorii independenţi şi pentru consumatorii eligibili, stimuland competiţia în furnizarea energiei electrice şi termice."5. Articolul 6 se abroga.6. Articolul 8 se abroga.7. La articolul 9, alineatele (1), (4), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este condusă de un preşedinte, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 4 ani...................................................................... (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii. (5) Ordinele de interes general pentru agenţii economici din sector se publică în Monitorul Oficial al României. (6) Ordinele şi deciziile luate de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părţilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă sunt de interes general."8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Activitatea ANRE este sprijinita de un consiliu consultativ format din 9 membri numiţi prin ordin al preşedintelui ANRE, din care 3 membri specialişti din unităţile Ministerului Industriei şi Comerţului, un membru din partea asociaţiilor profesionale din domeniul energiei, un membru din partea administraţiei publice locale, un membru specialist din cercetare-proiectare în domeniul energetic şi 3 membri specialişti din unităţile mari consumatoare de energie electrica şi termica. (2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agenţilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica şi termica, evalueaza impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRE."9. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) ANRE întocmeşte anual bugetul propriu de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor."10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ANRE emite regulamentul privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a acestora. (2) Agenţii economici din sector sunt obligaţi să solicite acordarea licenţei în termen de cel mult 6 luni de la emiterea regulamentului prevăzut la alin. (1). (3) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ANRE va emite reglementări privind stabilirea tarifelor pentru distribuţia şi vânzarea energiei termice."11. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2Definiţii ale termenilor specifici. Sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul activităţilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi de furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine.. Cod - colectie de reglementări pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul sectorului energiei electrice şi termice.. Furnizor - persoana fizica sau juridică de drept privat, română ori străină, care asigura alimentarea cu energie electrica sau termica a unui consumator.. Consumator (final) de energie electrica - persoana fizica sau juridică de drept privat, română ori străină, care cumpara energie electrica în scopul obţinerii de servicii din utilizarea acesteia.. Acces la reţea - dreptul unui producător de energie electrica sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reţeaua electrica de transport aparţinând Companiei Naţionale de Electricitate-S.A., precum şi al oricărui consumator de a se racorda - în condiţiile cerute de normele tehnice - la reţeaua electrica de distribuţie.. Consumator eligibil - consumatorul de energie electrica care are dreptul să îşi aleagă furnizorul şi sa contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie.. Consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuratie a reţelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor.. Autorizaţie - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română ori străină, pentru a construi, a pune şi a menţine în funcţiune sau pentru a modifica o instalatie de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice.. Licenta - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, de exploatare comercială a instalaţiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi de intermediere în comercializarea de energie electrica sau termica."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 75 din 6 mai 2010 privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 264 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 97 din 10 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 237 din 15 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 16 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 263 din 20 decembrie 2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
 • LEGE nr. 184 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 272 din 10 noiembrie 2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 304 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 180 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie
 • LEGE nr. 181 din 12 noiembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile
 • LEGE nr. 91 din 12 iulie 1996 *** Republicat cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 229 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 30 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 148 din 21 octombrie 2014 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 284 din 26 noiembrie 2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • LEGE nr. 38 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1977 privind organizarea şi funcţionarea învăţămîntului liceal
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • LEGE nr. 92 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
 • LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 81 din 29 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • LEGE nr. 377 din 28 decembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006
 • LEGE nr. 123 din 18 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001
 • LEGE nr. 302 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021