Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 303 din 27 august 1947 privind recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 27 august 1947 -
LEGE nr. 303 din 27 august 1947privind recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 27 august 1947

MIHAI I,Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,La toţi de faţă şi viitori, sănătate:Adunarea Deputaţilor a votat şi adoptat, iar Noi sancţionăm ce urmează: Articolul 1Societăţile pe acţiuni, anonime sau în comandită sunt obligate a recalcula patrimoniul lor, conform dispoziţiunilor de mai jos. Societăţile străine pe acţiuni, cu sediul secundar sau principala exploatare în România, sunt supuse aceleaşi obligaţiuni. Articolul 2În termen de zece zile dela apariţia prezentei legi, societăţile vor recalcula conturile monetare exprimând valori, creanţe şi angajamente libelate în lei, potrivit raportului de preschimbare stabilit la art. 6 din legea nr. 287 pentru reforma monetară.Prin conturi monetare exprimând valori, creanţe şi angajamente libelate în lei, se înţeleg: a) mijloacele de plată enumerate la art. 1 al legii pentru reforma monetară, punctele a, b şi c; b) disponibilităţile în cont arătate la art. 14, al. 2, art. 15, 16 şi 17 din legea pentru reforma monetară; c) valori mobiliare specificate la art. 27 al legii pentru reformă monetară; d) datoriile sub orice formă şi cu orice titlu, prevăzute la art. 24 al legii pentru reforma monetară.Diferenţele ce vor rezulta din recalcularea conturilor monetare, se vor înregistra la un cont separat, intitulat "diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului". Articolul 3De la publicarea prezentei legi, toate înregistrările contabile se vor efectua exclusiv în lei stabilizaţi.Societăţile sunt autorizate a separa înregistrările în lei vechi la conturile nerecalculate până la recalcularea tuturor elementelor patrimoniale. Articolul 4Societăţile sunt obligate să întocmească bilanţul pe data de 31 Decemvrie 1947, cel mai târziu la 31 Martie 1948, astfel: a) conturile monetare menţionate la art. 2, alin. a şi b de mai sus, vor fi grupate în bilanţ în posturi aparte, atât în activ cât şi în pasiv, denumite: "sume blocate potrivit legii pentru reforma monetară din 1947", menţionându-se şi sumele de lei vechi transformate.Extrasele conturilor blocate, remise titularilor, vor avea, în coloane separate, pentru evidenta, şi suma transformată în lei stabilizaţi; b) conturile monetare menţionate la alineatele c şi d, ale aceluiaşi articol, vor cuprinde sumele rezultate, din recalculare, precum şi operaţiunile efectuate în lei stabilizaţi, până la 31 Decemvrie 1947, inclusiv; c) conturile monetare exprimând valori şi creanţe libelate în monete străine sau în aur, se vor recalcula pe baza cursurilor practicate de Banca Naţională a României.Prin conturi monetare, în sensul acestui alineat, se înţelege:- valutele efective străine;- cecurile şi tratele în moneta străină;- acreditivele, biletele la ordin, cambiile şi orice efecte de comerţ libelate în moneta străină;- aurul sub orice forma;- disponibilităţile în conturi de moneta străină;- debitorii şi creditorii în moneta străină sub orice forma şi cu orice titlu;- valorile mobiliare emise în străinătate, cu excepţiunea participaţiunilor şi acţiunilor, precum şi cupoanele de dobândă sau de dividende.Din conturile monetare exprimate în moneta străină, se vor recalcula numai sumele recunoscute de Banca Naţională a României. Pentru celelalte sume, societăţile sunt obligate să introducă de îndată cereri în vederea obţinerii autorizărilor prevăzute de legea pentru comerţul de devize. Poziţiile neaprobate de Banca Naţională a României sunt supuse, în ceea ce priveşte recalcularea regimului creanţelor şi angajamentelor în lei; d) Conturile de investiţiuni, capitalul social, fondurile de rezerva şi fondurile de amortizare se vor recalcula prin multiplicarea sumelor înregistrate în conturi, cu coeficienţii prevăzuţi în tabelul anexat, corespunzător perioadei la care s`au făcut înregistrările.Prin investiţiuni se înţelege:- imobilele şi terenurile;- instalaţiunile, maşinile şi uneltele;- concesiunile şi brevetele;- mobilierul;- vehiculele;- materialele pentru investiţiuni, etc.Amortismentele operate direct la conturile de investiţiuni se vor recalcula prin multiplicarea lor cu coeficienţii prevăzuţi în anexa, corespunzător perioadei când s`a operat amortizarea.Partea din investiţiuni care a fost distrusă, total sau parţial din cauza războiului sau din alte cauze, se va scoate din activul întreprinderii pe valoarea de înregistrare proporţională cu paguba suferită; e) participaţiunile şi acţiunile libelate în lei sau în moneta străină, se vor recalcula astfel:- cele emise de societăţile industriale şi comerciale cotate la bursa, vor fi recalculate la cursul mediu din luna Decemvrie 1947;- cele emise de societăţile industriale şi comerciale necotate la bursa, vor fi recalculate aplicându-se asupra costului lor, coeficienţii prevăzuţi în anexa, corespunzător perioadei la care au fost subscrise sau achiziţionate;- cele emise de societăţi fără scop lucrativ, vor fi recalculate conform art. 2 al legii de faţă.La recalcularea participaţiunilor şi acţiunilor nu se vor lua în considerare amortizările efectuate, decât numai pentru participaţiunile şi acţiunile emise de societăţi fără scop lucrativ; f) Conturile de mărfuri fabricate, semifabricate sau în curs de fabricaţie, de materii prime de materiale consumabile în producţie se vor recalcula la preţurile oficiale în vigoare la data întocmirii bilanţului. Articolul 5Se va reduce activul şi pasivul societăţilor cu sumele provenind din recalculări ale activelor făcute dela 1 Ianuarie 1933 până la 31 Decemvrie 1947. Articolul 6Fondurile de pensii şi ajutoare în caz de moarte, invaliditate, etc., figurând în pasivul societăţilor, se vor recalcula conform art. 2 al prezentei legi.În cazul când o parte din activul societăţii este afectată acestor fonduri, ea va fi recalculată după modalităţile prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de avere. În cazul când din recalcularea acestor afectaţiuni vor rezulta plus-valute, ele se vor aloca fondului respectiv. Articolul 7Diferenţele ce vor apare din recalcularea patrimoniului societăţii, se vor contabiliza la acelaşi cont separat, intitulat: "diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului", indicat la art. 2, alin. 3 al prezentei legi. Articolul 8În cazul când contul "diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului" va arăta sold debitor (scădere de avere), consiliul de administraţie este obligat să convoace adunarea generală, cel mai târziu până la 15 Aprilie 1948, care va putea hotărî: a) Acoperirea pierderilor constatate prin facerea unor vărsăminte de către acţionari, în termen de cel mult un an, sau b) reducerea capitalului, cu aprobarea comisiunii prevăzute la art. 12 din prezenta lege.În ceea ce priveşte societăţile bancare supuse prevederilor legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca, reducerea capitalului se va face numai cu autorizarea consiliului superior bancar.În cazul în care societăţile nu vor fi acoperit pierderile conform prevederilor alineatului a şi nu vor fi obţinut aprobarea de reducere a capitalului până la data de 15 Mai 1949, ele se desfiinţează de drept şi intra în lichidare. Articolul 9În cazul când contul diferenţa rezultată din recalcularea patrimoniului prezintă sold creditor (creştere de avere) societăţile sunt obligate să-l aloce la un fond special, denumit: "rezerva provenită din recalcularea patrimoniului".Aceasta rezerva se considera ca făcând parte din fondurile proprii ale întreprinderii. Articolul 10În cazul când prin aplicarea art. 8 al prezentei legi se decide reducerea capitalului, adunarea generală are latitudinea de a hotărî asupra înlocuirii sau ştampilării acţiunilor la noi valori nominale de minimum 100 lei de fiecare acţiune, după cum va găsi necesar. Articolul 11Membrii consiliului de administraţie care nu se vor conformă dispoziţiunilor prezentei legi, se vor pedepsi cu o închisoare dela 3 luni la 1 an de zile. Articolul 12Pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului, se institue o Comisiune specială, denumita: "Comisiunea pentru aplicarea legii pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni", compusă din:- doi delegaţi desemnaţi de Ministerul Industriei şi Comerţului;- doi delegaţi desemnaţi de Ministerul Finanţelor;- doi delegaţi desemnaţi de Banca Naţională a României;- un membru al Consiliului Superior Juridic al Statului, desemnat de Ministerul Justiţiei.Fiecare din aceste instituţii va desemna şi un număr egal de supleanţi.Membrii Comisiunii vor fi numiţi printr`o decizie a Ministerului de Industrie şi Comerţ.Comisiunea va alege un preşedinte şi va lua deciziuni valabile, cu majoritate de voturi şi cu prezenta a cel puţin 5 membri; în caz de paritate, votul preşedintelui decide.Comisiunea are următoarele atribuţiuni:- va putea verifica dacă bilanţurile societăţilor au fost întocmite cu respectarea prevederilor, acestei legi;- va decide asupra întâmpinărilor făcute de societăţi cu privire la recalcularea patrimoniului potrivit dispoziţiunilor legii de faţă, pentru cazurile speciale care s`ar ivi în aplicarea ei;- va hotărî asupra cererilor de deducere a capitalului. Comisiunea, examinând situaţia financiară, precum şi posibilitatea de realizarea stocului social, va da o hotărîre motivată, în prima şi ultima instanţă, cu drept de recurs la Înalta Curte de Casaţie.Termenul de recurs, precum şi procedura de judecata, sunt acelea prevăzute de legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie.Comisiunea va putea numi experţi atât pentru verificarea bilanţurilor, cât şi pentru cazurile în care Comisiunea este sezisată.Numirea experţilor şi efectuarea expertizei se vor face după dreptul comun. Deciziunea de numire a experţilor va fixa şi onorariul cuvenit acestora, care va fi suportat în toate cazurile de societăţile în cauza.Societăţile sunt datoare a pune la dispoziţia comisiunii şi a experţilor numiţi de ea, registrele legale, documentele, inventarele şi orice alte date sau informaţiuni.Comisiunea, în cazurile în care va constata că consiliile de administraţie nu s`au conformat dispoziţiunilor acestei legi, va sezisa Ministerul public. Articolul 13Rezerva provenită din recalcularea patrimoniului este scutită de orice impozite şi taxe prezente şi viitoare. Aceasta dispoziţiune se considera inserată între scutirile prevăzute de legea timbrului şi legea contribuţiunilor directe. Articolul 14Dispoziţiunile prezentei legi nu se aplica Băncii Naţionale a României. Articolul 15Toate dispoziţiunile contrare acestei legi, sunt abrogate.Aceasta lege, dimpreună cu tabelul anexa, s`a votat de Adunarea Deputaţilor, în şedinţa dela 22 August, anul 1947 şi s`a aprobat cu majoritate de una suta şasezeci şi şapte voturi, contra trei.Preşedinte, Emanoil TatarescuSecretar, Eduard Manolescu(L.S.A.D.).Promulgăm aceasta lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul OficialData în Bucureşti la 22 August 1947.MIHAI IMinistrul industriei şi comerţului,Gh. Gheorghiu-DejMinistrul justiţiei,L. PătrăşcanuNr. 1.763. Anexa TABELde coeficienţii de recalculareI. Indici anuali (p. perioada 1 Ianuarie 1933 - 31 Decemvrie 1939):    1933, 1 leu = 1,28.    1934, 1 `` = 1,35.    1935, 1 `` = 1,26.    1936, 1 `` = 1,18.    1937, 1 `` = 1,08.    1938, 1 `` = 1,00.    1939, 1 `` = 0,92.II. Indici semestriali (p. perioada 1 Ianuarie 1940 - 30 Iunie 1944):    1940, sem. I, 100 lei = 84,69.          `` II, 100 `` = 69,40.    1941, `` I, 100 `` = 51,93.          `` II, 100 `` = 37,14.    1942, `` I, 100 `` = 28,58.          `` II, 100 `` = 25,54.    1943, `` I, 100 `` = 21,36.          `` II, 100 `` = 18,74.    1944, `` I, 100 `` = 16,32.III. Indici trimestriali (p. perioada 1 Iulie 1944 - 31 Decemvrie 1945):    1944, trim. III, 1.000 lei = 124,07.           `` IV, 1.000 `` = 83,88.    1945, `` I, 1.000 `` = 36,06.           `` II, 1.000 `` = 22,92.           `` III, 1.000 `` = 18,72.           `` IV, 1.000 `` = 11,31.IV. Indici lunari (p. perioada 1 Ianuarie 1946 - 15 August 1947):    1946 Ianuarie, 1.000 lei = 6,83.         Februarie, 1.000 `` = 5,64.         Martie, 1.000 `` = 4,34.         Aprilie, 1.000 `` = 3,85.         Mai, 1.000 `` = 3,60.         Iunie, 1.000 `` = 3,53.         Iulie, 1.000 `` = 3,67.         August, 1.000 `` = 3,79.         Septemvrie, 1.000 `` = 3,35.         Octomvrie, 1.000 `` = 2,61.         Noemvrie, 1.000 `` = 2,24.         Decemvrie, 1.000 `` = 1,74.    1947 Ianuarie 10.000 lei = 12,07.         Februarie, 10.000 `` = 8,54.         Martie, 10.000 `` = 7,10.         Aprilie, 10.000 `` = 2,63.         Mai, 10.000 `` = 2,10.         Iunie, 10.000 `` = 1,70.         Iulie 10.000 `` = 1,44.         August, 10.000 `` = 0,50.Acest tabel anexa, dimpreună cu legea, s`a votat de Adunarea Deputaţilor, în şedinţa dela 22 August, anul 1947, şi s`a aprobat cu majoritate de una suta şasezeci şi şapte voturi, contra trei.Preşedinte, Emanoil Tatarescu.Secretar, Eduard Manolescu--------

Noutăți

 • LEGE nr. 661 din 22 februarie 1923 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 13 octombrie 2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 181 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 119 din 23 iunie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Codul administrativ (OUG 57 din 3 iulie 2019)
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 127 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 118 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 130 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • LEGE nr. 284 din 14 august 1947 pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 485 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică şi lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 364 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 331 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 199 din 22 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 444 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Convenţiei de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
 • LEGE nr. 11 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 394 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
 • LEGE nr. 330 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 201 din 27 iunie 2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 244 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021