Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 63 din 24 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naţionale a României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 28 aprilie 2000 -
LEGE nr. 63 din 24 aprilie 2000pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naţionale a României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 28 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 52 din 12 august 1998 privind planificarea apărării naţionale a României, emisă în temeiul art. 1 pct. 15 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul 3 al articolului 1 se abroga.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Documentele pe baza cărora se realizează planificarea apărării naţionale sunt: Strategia de securitate naţionala a României, Programul de guvernare, Carta alba a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului, precum şi strategiile, directivele, planurile şi programele departamentale elaborate de ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Strategia de securitate naţionala a României este documentul de baza care fundamentează planificarea apărării la nivel naţional. Preşedintele României, în termen de cel mult 3 luni de la investitura, prezintă Parlamentului Strategia de securitate naţionala a României. Parlamentul României, în şedinţa comuna, va dezbate Strategia de securitate naţionala a României şi o va adopta prin hotărâre."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Strategia de securitate naţionala a României cuprinde: definirea intereselor şi obiectivelor proprii de securitate, evaluarea mediului internaţional de securitate, identificarea factorilor de risc din mediul intern şi internaţional, direcţiile de acţiune şi principalele mijloace pentru asigurarea securităţii naţionale a României. Strategia are un orizont de evaluare pe termen mediu de 4 ani şi o perspectiva pe termen lung cuprinzând estimarea resurselor ce vor fi alocate de România pentru realizarea obiectivelor sale de securitate şi apărare."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În vederea realizării prevederilor Strategiei de securitate naţionala a României, Guvernul, pe baza Programului de guvernare, elaborează Carta alba a securităţii şi apărării naţionale, prin care stabileşte: obiectivele şi sarcinile principale ale instituţiilor angajate în realizarea securităţii şi apărării naţionale, măsurile şi acţiunile ce urmează să fie întreprinse de acestea, resursele naturale, umane, materiale, financiare şi de alta natura pe care urmează să le asigure anual pentru constituirea şi pregătirea forţelor participante la apărarea naţionala şi la asigurarea securităţii, conform misiunilor ce le revin.Carta alba a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului vizează aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi Strategia de securitate naţionala a României şi se supune spre aprobare Parlamentului în termen de cel mult 3 luni de la acordarea votului de încredere."6. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"Pe baza Strategiei de securitate naţionala a României, a Programului de guvernare şi a Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului, ministerele şi celelalte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale elaborează strategii, programe şi planuri departamentale proprii, menite sa realizeze obiectivele şi interesele de securitate ale României.Strategiile departamentale se supun spre aprobare Guvernului în termen de cel mult 45 de zile de la data aprobării de către Parlament a Cartei albe a securităţii şi apărării naţionale, asigurând complementaritatea şi integritatea acţiunilor şi activităţilor cuprinse în aceste documente."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Ministerul Apărării Naţionale elaborează Strategia militară a României. Acest document exprima obiectivele şi opţiunile fundamentale de politica militară ale statului român în perioada de valabilitate a Strategiei de securitate naţionala a României.Ministerul de Interne şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării elaborează strategii proprii, ale căror denumiri şi conţinut sunt stabilite de acestea, în raport cu răspunderile ce le revin în cadrul Sistemului naţional de apărare."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Strategia militară a României evalueaza consecinţele, în planul apărării, ale riscurilor şi amenintarilor la adresa securităţii naţionale şi defineste volumul, structura şi modul de alocare a resurselor necesare apărării armate. Strategia militară a României stabileşte: structura forţelor, misiunile, organizarea, dotarea, nivelul de instruire şi de operativitate, sprijinul logistic şi nevoile de infrastructura necesare organismului militar în vederea realizării obiectivelor naţionale de securitate, precum şi conceptia de pregătire şi angajare în acţiuni militare a armatei române. Strategia militară a României prevede, de asemenea, măsurile, în plan militar, necesare în vederea îndeplinirii angajamentelor de cooperare, parteneriat şi alianta, asumate de România pe plan internaţional."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pe baza prevederilor Strategiei militare a României şi ale celorlalte strategii departamentale aprobate de Guvern ministrul apărării naţionale, ministrul de interne şi şefii altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării emit directive sau ordine de planificare strategica proprii. Acestea conţin obiectivele, principiile şi opţiunile politico-militare fundamentale, pe baza cărora structurile specializate ale ministerelor şi ale instituţiilor respective planifica structura şi capacitatea forţelor componente, precum şi alocarea resurselor, formulează politici şi programe sectoriale.Directivele sau ordinele de planificare strategica se referă la aceeaşi perioadă ca şi strategiile departamentale."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pe baza directivelor sau a ordinelor de planificare strategica Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării elaborează propriile planuri strategice şi operationale de întrebuinţare şi programe de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor componente."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Planurile strategice şi operationale de întrebuinţare a forţelor cuprind: misiunile categoriilor de forte, în condiţii de pace, de criza şi de război, scenariile probabile în care aceste misiuni vor fi îndeplinite, modalităţile de acţiune pentru executarea acestora. Scenariile vor avea în vedere acţiuni militare de lupta clasice, operaţiuni speciale, operaţiuni, altele decât cele de război, şi acţiuni umanitare, executate în cadrul naţional, internaţional sau în cadrul unor grupări de forte multinationale.Aceste documente se elaborează, se actualizează şi se aproba conform reglementărilor specifice ale fiecărui minister sau ale altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării."12. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Programele se elaborează pentru o perioadă de 4 ani, cu o perspectiva pe termen lung, se aproba de Parlament, se completează şi se actualizează în raport cu stadiul de execuţie."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pe baza programelor de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor şi a fondurilor alocate prin bugetul de stat Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării întocmesc planuri anuale privind modernizarea şi pregătirea forţelor componente şi rapoarte privind stadiul realizării programelor de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor în perioada anterioară.Planurile anuale sunt aprobate de miniştri şi, respectiv, de şefii instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării.Rapoartele privind stadiul realizării programelor de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor sunt prezentate Guvernului.Urmărirea execuţiei programelor pe termen mediu şi lung, precum şi a planurilor anuale intră în răspunderea organelor de planificare ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi ale altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, iar execuţia acestora, în sarcina comandantilor şi sefilor tuturor structurilor din ministerele şi instituţiile respective."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Modalităţile concrete referitoare la elaborarea, coordonarea, execuţia, urmărirea şi raportarea îndeplinirii prevederilor directivei sau ordinului de planificare strategica, planurilor strategice şi operationale de întrebuinţare a forţelor, programelor de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor, precum şi ale planurilor anuale se reglementează prin instrucţiuni interne, aprobate de ministrul apărării naţionale, ministrul de interne şi şefii instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Încălcarea ori neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de către persoanele cu atribuţii în organizarea şi realizarea planificarii apărării naţionale, a obiectivelor Strategiei de securitate naţionala a României şi ale strategiilor departamentale atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz."16. După articolul 16 se introduce capitolul V cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VDispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 17. - Dispoziţiile art. 4 şi 6 se aplică la 3 luni de la data publicării legii pentru aprobarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 52/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREA-------

Noutăți

 • LEGE nr. 127 din 29 decembrie 1992 privind declararea Ansamblului monumental "CALEA EROILOR", realizat de Constantin Brîncuşi în municipiul Tîrgu Jiu, judeţul Gorj, ca bun de utilitate publică, de interes naţional
 • LEGE nr. 522 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 249 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 39 din 1 iunie 1991 pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare şi a mijloacelor bacteriologice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 176 din 28 martie 1944 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 609 din 1941, pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cat armata se afla în stare de război
 • LEGE nr. 51 din 14 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 380 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 153 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 497 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 119 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • LEGE nr. 151 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe*)
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
 • LEGE nr. 357 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 596 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 110 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 127 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara
 • LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 1.051 din 19 august 1864 pentru Dreptul acordat strainilor de a cumpara imobile
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 19 din 13 martie 2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*) consorţiilor universitare*)
 • LEGE nr. 270 din 29 iunie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • LEGE nr. 237 din 28 noiembrie 2016 privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 213 din 5 iulie 2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 42 din 26 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 101 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 61 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021