Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000 -
LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 28 august 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetărilor, se înţelege: a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea; b) drepturi din brevete de invenţie, licenţe, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi din altele asemenea; c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode şi altele asemenea; d) obiecte fizice realizate în cadrul derulării contractului respectiv. (2) De asemenea, se considera ca din rezultatele cercetărilor face parte şi orice achiziţie efectuată în vederea executării prevederilor contractului respectiv. (3) Persoana juridică executanta este considerată o anume persoana juridică care a obţinut oricare dintre rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în mod direct şi nemijlocit. (4) Rezultatele cercetărilor aparţin persoanelor juridice executante, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. (5) Rezultatele cercetărilor obţinute până la data de 31 decembrie 1995 inclusiv, ca urmare a contractelor pe care Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare le-a încheiat în calitate de beneficiar, se considera ca aparţin, după cum urmează: a) persoanei juridice care a încheiat un contract, în calitate de executant, în vederea rezolvarii unor teme de cercetare-dezvoltare, cu ministerul, cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau cu autoritatea publică locală, care, la rândul lor, aveau şi calitatea de executant în cadrul unui contract global de cercetare-dezvoltare încheiat anterior cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare; b) ministerului, altui organ de specialitate al administraţiei publice centrale sau autorităţii publice locale, care, în calitate de executant, a încheiat un contract global de cercetare-dezvoltare cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare fără ca, ulterior acestui contract, sa mai fi încheiat, în calitate de beneficiar, un contract cu o persoană juridică, care ar fi urmat sa rezolve respectivele teme de cercetare-dezvoltare în calitate de executant; c) persoanei juridice, alta decât una dintre cele precizate la lit. b), care, în vederea rezolvarii unor teme de cercetare-dezvoltare, a încheiat, în calitate de executant, un contract cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare; fac excepţie rezultatele cercetărilor realizate în cadrul temelor de cercetare-dezvoltare din domeniul apărării, contractate în baza Programului nr. 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare şi care, în lipsa unor prevederi legale sau contractuale contrare, se considera ca aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informaţii, după caz, în conformitate cu propunerile acestor organe, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României; d) Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informaţii, în cazul contractelor globale de cercetare-dezvoltare încheiate între unul dintre acestea, pe de o parte, în calitate de executant, şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, pe de altă parte, cu excepţia cazului în care nu s-a prevăzut altfel prin contract, situaţie în care se aplică prevederile lit. a). (6) Rezultatele cercetărilor aparţin sau, după caz, se considera ca aparţin persoanei juridice care preia, integral sau parţial, activul şi pasivul executantului, definit în sensul prevederilor alin. (5), sau al persoanei juridice executante, în cazul în care acestea s-au desfiinţat ori s-au reorganizat prin divizare, comasare sau altele asemenea. (7) Prevederile alin. (4)-(6) se aplică cu respectarea prevederilor art. 5 şi 48 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale art. 5 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale şi, respectiv, ale art. 7, 8, 44 şi 74 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (8) Rezultatele cercetărilor se înregistrează în evidenţa contabilă a persoanei juridice executante căreia acestea îi aparţin sau, în cazurile prevăzute la alin. (5) şi (6), a aceleia căreia se considera, potrivit prezentei ordonanţe, ca îi aparţin, ţinându-se seama şi de celelalte prevederi ale prezentului articol. (9) Înregistrarea rezultatelor cercetărilor în evidenţa contabilă se face distinct, la valoarea simbolica de 1 leu, de către persoanele juridice executante care răspund, potrivit legii, de luarea măsurilor necesare în vederea conservării, depozitarii, păstrării, valorificării, refolosirii sau casării, după caz, a acestora. (10) Toate rezultatele cercetărilor se înregistrează într-un registru special de evidenta constituit de fiecare dintre persoanele juridice executante în baza prezentei ordonanţe. (11) Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (12) În situaţia în care rezultatele cercetărilor fac obiectul unei înstrăinări, închirieri sau concesionari, valoarea este stabilită la preţul negociat între părţi. (13) Preţul de la care începe negocierea sus-menţionată este stabilit de consiliul de administraţie sau de organul similar cu atribuţii de conducere al persoanei juridice căreia îi revine, potrivit prezentei ordonanţe, obligaţia înregistrării rezultatelor cercetărilor în cauza. (14) Se exceptează de la prevederile alin. (11)-(13) şi se înregistrează în patrimoniul şi în evidenţa contabilă ale persoanei juridice executante, potrivit legislaţiei în vigoare, rezultatele cercetărilor definite la alin. (2), dacă nu au fost inglobate în rezultatele cercetărilor, asa cum au fost definite la alin. (1). (15) Înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor cercetărilor, efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, este şi rămâne valabilă, conform reglementărilor în vigoare la data efectuării ei. (16) Transmiterea, cu orice titlu, către terţe persoane a rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul contractelor finanţate din fonduri publice se face în condiţiile stabilite prin contract sau, în lipsa acestora, cu acordul prealabil, în scris, al părţilor contractante. (17) Nu fac obiectul alineatului precedent comunicările ştiinţifice şi altele asemenea, transmise prin orice mijloace, în condiţiile respectării prevederilor legale privind proprietatea intelectuală. (18) Rezultatele cercetărilor pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare. (19) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 şi finanţate din fonduri publice."2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Prevederile articolului 26 litera f) se abroga."3. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare stabileşte norme metodologice şi instrucţiuni în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 304 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 57 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 86 din 7 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 193 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 294 din 24 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 98 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 61 din 22 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 455 din 12 noiembrie 2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 390 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 157 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 444 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 84 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 219 din 22 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 493 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 373 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2008 pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 113 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică externa, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 310 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 iunie 2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
 • LEGE nr. 188 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 237 din 13 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii Şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 489 din 11 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020