Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 284 din 14 august 1947 pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 august 1947 -
LEGE nr. 284 din 14 august 1947pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 august 1947

MIHAI I,Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,La toţi de faţa şi viitori, sănătate:Adunarea deputaţilor a votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează: Articolul 1Persoanele stabilite în ţara, avînd în proprietate sau posesiune orice titlu, valorile specificate mai jos la art. 2, sînt obligate a le ceda Băncii Naţionale a României contra plăţii în lei, la cursul oficial, în termen de 15 zile dela data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.Se considera stabilite în ţara, în spiritul legii de faţa persoanele fizice sau juridice, al căror domiciliu sau aşezare obişnuită, reşedinţa sau sediul central se afla în România; sucursalele unei întreprinderi din străinătate precum şi stabilimente străinilor aflate în România, fie ca sînt sau nu independente din punct de vedere juridic, se considera stabilite în ţara, chiar dacă sediul lor central s`ar afla în străinătate; de asemenea cetăţenii străini care locuesc în ţara mai mult de şase luni. Articolul 2Se va ceda: a) Aurul sub orice formă, precum şi medaliile jubiliare emise în baza decretului-lege Nr. 656 din 1944, cu următoarele excepţiuni: aurul sub formele prevăzute de art. 6 din legea Nr. 638 din 1946; salbele confectionate din ducati mari şi mici austriaci (galbeni mari şi mici), mahmudelele şi icusarii, precum şi colectiile numismatice ce se vor recunoaşte ca atare de Banca Naţionala a României, înlăuntrul termenului de cedare fixat de prezenta lege. Aceste excepţiuni sînt limitative. Bijuteriile confectionate din monezi de aur batute după anul 1800 nu sînt exceptate; b) Valutele efective.Prin valute efective se înţeleg monetele de metal sau de hârtie, precum şi biletele de banca de orice fel, batute sau emise în străinătate; c) Cecurile şi ordinele de plată exprimate în moneta străină; d) Disponibilul în conturi şi creanţele în valută străină în ţara şi străinătate.Printr`un comunicat ce va apare în Monitorul Oficial odată cu prezenta lege, Banca Naţionala a României va stabili felul valutelor şi devizelor prevăzute de punctele b, c şi d, ce urmează a fi cedate. Articolul 3Sînt obligate sa cedeze valorile specificate la art. 2 şi stabilite prin comunicatul Băncii Naţionale a României: a) Persoanele fizice; b) Persoanele juridice prin reprezentanţii lor legali; c) Persoanele incapabile sau puse în interdicţie, prin reprezentanţii lor legali; d) Persoanele care, pe baza unei dispoziţiuni legale din ordinul unei autorităţi sau prin testament poseda valori supuse cedarii (sindicul falimentului, curator şi executor testamentar etc.). e) Asociaţiile de persoane fără personalitate juridică sau fără patrimoniu, prin reprezentanţii lor legali; f) Instituţiile de Stat şi regiile autonome.Persoanele mai sus prevăzute nu sînt obligate să justifice provenienţă valorilor arătate la art. 2. Articolul 4Persoanele care în conformitate cu dispoziţiunile prezentei legi au obligaţia de cedare a valorilor specificate la art. 2 şi care la data publicării în Monitorul Oficial al legii de faţa se afla în străinătate sînt obligate a efectua operaţiunea de cedare în termen de 15 zile dela data intrării lor în ţara. Articolul 5Persoanele, stabilite în ţara care vor dobândi cu orice titlu, gratuit sau oneros, una din valorile specificate la art. 2, pe alta cale decât pe baza unei autorizatiuni după intrarea în vigoare a prezentei legi sînt obligate a le ceda Băncii Naţionale a României, personal sau prin intermediul unei bănci autorizate, în termen de 15 zile dela dobândirea lor. Articolul 6Persoanele care vor dobândi calitatea de persoana stabilită în ţara, astfel cum este definită în art. 1, alin. 2, din prezenta lege, sînt obligate a ceda Băncii Naţionale a României, personal sau prin intermediul unei bănci autorizate, în termen de 10 zile dela data cînd dobîndesc aceasta calitate, valorile specificate la art. 2. Articolul 7Persoanele, asa după cum sînt definite de art. 1, avînd proprietate sau posesiune cu orice titlu valorile enumerate mai jos sînt obligate a le declara Băncii Naţionale a României, în termen de 15 zile dela data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, fără a fi obligate a justifica provenienţă valorilor. Articolul 8Se va declara: a) valutele şi devizele neprevăzute de comunicatul Băncii Naţionale a României, menţionate în ultimul alineat al art. 2; b) Acreditivele, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comerţ exprimate în moneda străină, precum şi toate creanţele asupra strainatatii neprevăzute în comunicatul Băncii Naţionale a României, asupra cedarii; c) Valori mobiliare emise în străinătate (valori mobiliare străine), precum şi cupoanele de dobînda şi dividendele lor. d) Participantul la companii şi societăţi şi în general participatiuni sub orice formă, la întreprinderile aflate în străinătate; e) Bunuri imobiliare aflate în străinătate şi drepturi imobiliare (drepturi miniere, drepturi succesorale, drepturi de proprietate asupra vaselor de transport, etc.).Declararea valorilor rămîne obligatorie, indiferent de faptul ca ele trebuiau declarate, sau au fost declarate în trecut, în conformitate cu dispoziţiunile altor legi. Articolul 9Dacă valorile, enumerate la art. 8, punctele a-c, se afla depuse la o Banca declaraţia lor va fi trimisa Băncii Naţionale a României, prin intermediul băncii respective. Băncile sînt obligate a declara valorile depuse la acele bănci, nu au făcut-o pînă cel mai târziu cu 2 zile înainte de expirarea termenului. Articolul 10Asupra valorilor, supuse declaratiunii, nu se va putea dispune, decât cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Articolul 11Actul de dispoziţiune făcut cu nerespectarea prevederilor de mai sus, este considerat ca nul. Articolul 12Sînt supuse obligaţiunii de declarare a valorilor menţionate la art. 8, persoanele fizice şi juridice, precum şi asociaţiunile care se încadrează în dispoziţiunile art. 3, 4, 5 şi 6. Articolul 13Sînt scutiţi de obligaţiunea cedarii şi declarării reprezentanţii diplomatici şi consulari, funcţionarii de cariera, care nu sînt cetăţeni români, împreună cu funcţionarii lor subalterni, supuşi ai Statului reprezentant şi care, în afară serviciului lor, nu exercita nicio profesiune, meserie sau orice alta activitate lucrativă în România. Articolul 14Cine încalcă dispoziţiunile prezentei legi se pedepseşte cu confiscarea valorilor necedate sau nedeclarate, cu închisoare dela 5-25 ani şi cu amendă egala cu incincitul valorilor confiscate, fără a se putea acorda circumstanţe atenuante.Dacă valorile necedate sau nedeclarate, nu pot fi confiscate, indiferent din ce cauza, infractorii vor fi condamnaţi sa plătească în folosul Statului, o sumă egala cu de cinci ori echivalentul în lei a obiectului infracţiunii; această sumă se dublează în caz de necedarea aurului sau valutelor efective prevăzute în comunicatul Băncii Naţionale a României.Infracţiunile la prezenta lege se constata şi se judeca conform prevederilor legii pentru comerţul de devize din 1 Octombrie 1932, cu modificările ulterioare.Valorile confiscate în folosul Statului, vor fi lichidate pentru Stat la cursul oficial.Banca Naţionala a României va retine din contravaloarea în lei a valorii confiscate, 25% pentru cheltuielile sale de urmărire, şi 20% pentru a fi distribuite drept prime, din care 10% denuntatorului şi 10% constatatorului, afară de cazul cînd agenţii constatatori sînt funcţionari ai Băncii Naţionale a României, sau membri ai Corpului judecătoresc, în care caz prima cuvenită lor se va retine de Banca Naţionala a României pentru acoperirea cheltuielilor provocate cu urmărirea infracţiunilor la legea de faţa. Articolul 15Obligaţiile prevăzute în legea devizelor şi în legea circulaţiei metalelor preţioase (nr. 638/946), sînt şi rămîn în vigoare. Articolul 16Dispoziţiunile legii Nr. 656 din 1944, privitor la circulaţia medaliilor comemorative de aur, sînt şi rămîn abrogate, se abroga de asemenea dispoziţiunii art. 7, pct. b, din legea Nr. 638 din 1946. Articolul 17Cedarile şi declaraţiunile se vor face la sediile Băncii Naţionale a României din Bucureşti şi din provincie. Articolul 18Banca Naţionala a României este autorizata a lua măsurile necesare, pentru aplicarea şi executarea dispoziţiunilor din prezenta lege.Această lege s`a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 14 August anul 1947 şi s`a aprobat cu unanimitate de doua sute şase voturi.Vicepreşedinte, D. PopSecretar, Stelian Moraru(L.S.A.D.).Promulgăm această lege şi ordonăm, ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.Data în Bucureşti la 14 August 1947.MIHAIMinistrul industriei şi comerţului,Gh. Gheorghiu-DejMinistrul justiţiei,Lucretiu Patrascanu────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 150 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 41 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 72 din 28 octombrie 1993 pentru acceptarea amendamentelor la articolele 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate la cea de-a 39-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii la 12 mai 1986
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 283 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 80 din 11 mai 1999 privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei Valea Mare, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 93 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 474 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 218 din 22 mai 2003 privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 953 din 11 martie 1925 privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*)
 • LEGE nr. 36 din 28 februarie 1930 pentru autorizarea Casei de depuneri şi consemnaţiuni sa amâne plata unor sume ce-i datorează Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 226 din 25 noiembrie 2010 pentru denunţarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004
 • LEGE nr. 154 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 256 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 98 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 232 din 9 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 71 din 23 martie 2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • LEGE nr. 355 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
 • LEGE nr. 374 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 164 din 10 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 110 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 4 octombrie 2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 113 din 14 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 434 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 13 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 48/1969 privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020