Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 784 din 26 septembrie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019

  În conformitate cu cadrul legal de organizare și funcționare, EXIMBANK - S.A. este o instituție de credit specializată, al cărei rol este de a susține dezvoltarea economiei naționale prin două canale distincte, respectiv cel de bancă comercială ce oferă produse specifice clientelei non-retail, și cel de mandatar al statului, oferind operatorilor economici produse și servicii specifice de garantare, finanțare și asigurare, aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.În prezent, EXIMBANK - S.A. nu deservește segmentul retail, care a cunoscut o dinamică semnificativă în ultimii ani, și există premise ca, în viitor, activitatea EXIMBANK - S.A. să înregistreze o dinamică sub nivelul său potențial și să aibă un impact negativ în economie, dacă se va concentra în continuare pe strategia de creștere exclusiv pe segmentul corporate, considerând în special lipsa accesului la finanțarea stabilă oferită de depozitele populației.În acest context apare necesitatea ca EXIMBANK - S.A. să își diversifice activitatea bancară prin intrarea în zona de retail prin fuziuni și achiziții, ceea ce va crește capacitatea de generare de venituri și va conduce la diversificarea bazei de finanțare prin depozitele atrase de la populație, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței pe partea de costuri și la stabilitatea și disponibilitatea resurselor de finanțare. Caracterul de urgență al modificării Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la cadrul de administrare derivă din necesitatea creării cadrului legal aplicabil la momentul intrării EXIMBANK - S.A. pe piața de retail banking prin fuziunea cu alte instituții de credit, oportunitate ce conferă avantaje strategice substanțiale atât din perspectiva diversificării surselor de finanțare ale EXIMBANK - S.A., cât și din perspectiva creșterii accesului populației la produse financiar-bancare specializate.Având în vedere valabilitatea limitată în timp a posibilității EXIMBANK - S.A. de a aborda activitatea de retail prin fuziune, strategia de integrare a clienților persoane fizice nu se poate realiza fără amendarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Neadoptarea de urgență a acestui proiect de act normativ conduce pe cale de consecință fie la întârzierea nejustificată din punct de vedere economic a tranzacției, fie chiar la pierderea acestei oportunități de afaceri.Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare necesare soluționării de către EXIMBANK - S.A. a solicitărilor care vizează proiecte viabile, cu impact semnificativ la nivelul economiei românești - destinate promovării tranzacțiilor internaționale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităților de interes public etc., proiecte care pot fi susținute prin finanțări, garanții și asigurări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale cadrului intern de reglementare al băncii,având în vedere că, în acest moment, EXIMBANK - S.A. are în analiză solicitări de finanțare destinate promovării tranzacțiilor internaționale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităților de interes public etc., proiecte care pot fi susținute prin finanțări pentru domenii prioritare acordate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale cadrului intern de reglementare al acestei activități, iar unele dintre aceste solicitări sunt avizate deja pozitiv de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, iar altele sunt pe fluxul de aprobare/avizare, însă nu pot fi implementate datorita lipsei sursei de finanțare din fondurile statului, ca urmare a plasării la termen de către Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A., conform legii, a acestor resurse, se impune crearea cadrului legal privind punerea la dispoziția EXIMBANK - S.A. a resurselor financiare necesare continuării activității de finanțare, garantare și asigurare în numele și în contul statului și reglementarea imediată a finanțării fondurilor statului, în condiții de maximă eficiență și operativitate. Având în vedere necesitatea majorării plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A., atât în scopul acoperirii deficitului de finanțare, cât și pentru a preveni concentrările de expuneri ale fondurilor statului,având în vedere semnarea alături de Banca de Dezvoltare a Poloniei BGK în 29 mai 2019, la Luxemburg, a Statutului Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări - S.A., ca urmare a aprobării de către Guvernul României în data de 23 mai 2019 a Memorandumului cu tema: Aprobarea sumei pe care România o investește pentru participare la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări la data înființării acestuia și a faptului că, în perioadele următoare, administratorul extern al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări va transmite notificări de plată a capitalului până la concurența sumelor angajate de fiecare acționar, în baza cărora EXIMBANK - S.A. și BGK au obligația virării sumelor în termen de 30 zile,având în vedere iminența împlinirii termenului de depunere a notificărilor privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, respectiv 30 septembrie 2019,în scopul de a evita riscul depunerii tardive a notificărilor, cu consecința decăderii din dreptul de a mai beneficia de măsura restructurării datoriilor către stat, este necesară prelungirea acestui termen cu o lună, respectiv până la data de 31 octombrie 2019, întrucât există debitori care nu au luat o decizie cu privire la situația datoriilor lor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituție de credit specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, realizând, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice, precum și în numele și contul statului, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc.2. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins: f^1) administrarea și derularea activităților specifice de bancă cu vocație universală, menite să crească gradul de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate;3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi și 3 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și doi vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți.4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție, format din președintele executiv și din cel mult 4 vicepreședinți executivi.5. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alineatele (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins: (2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), EXIMBANK - S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor și la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1).(2^2) Fondurile puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^1).(2^3) Rambursarea finanțărilor se va face pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A., în ordinea cronologică a scadenței acestora.(2^4) În scopul calculului dobânzii datorate de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^3).(2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de către EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin direcțiile de specialitate și Comitetul de direcție.6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), EXIMBANK - S.A. percepe comisioane care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.7. La articolul 12 alineatul (3^1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, constând în: aport la capitalul social al fondului și cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitării mandatului de către EXIMBANK - S.A. se suportă din comisioanele prevăzute la alin. (3);8. La articolul 12, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să vireze EXIMBANK - S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății către EXIMBANK - S.A. al contribuției aferente participării României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferențe de curs valutar la data efectuării plății la extern de către EXIMBANK - S.A. Diferența în lei rămasă neutilizată de către EXIMBANK - S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data efectuării plații la extern de către EXIMBANK - S.A.9. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite să asigure diversificarea activităților desfășurate, inclusiv a surselor de finanțare, creșterea gradului de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate. Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la data de 31 octombrie 2019, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.2. La articolul 15, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Pentru obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării, precum și pentru obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) și l) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită de la data depunerii notificării prevăzute la art. 3. În cazul obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. e), executarea silită se suspendă după comunicarea somației...................................................................................................(4) În cazul în care debitorul nu depune solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22 ori în cazul în care depune solicitarea de restructurare și se emite decizie de respingere, începe sau continuă executarea silită de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 22 ori de la data comunicării deciziei de respingere. Dispozițiile art. 21 rămân aplicabile.3. La articolul 23, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată și nu se anulează, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii.4. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins: Articolul 36^1Implicații cu privire la achizițiile publice(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și de la dispozițiile art. 178 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă a depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3, la organul fiscal central. Operatorul economic depune, în copie, la autoritatea contractantă notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare înregistrată la organul fiscal competent. Organul fiscal competent transmite informații cu privire la stadiul și modul de soluționare a solicitării de restructurare, la solicitarea autorității contractante.(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile:a) până la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare, în cazul în care operatorul economic depune solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare și aceasta este aprobată;b) până la data comunicării deciziei de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare, în cazul în care operatorul economic depune solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare și aceasta este respinsă;c) până la expirarea termenului de depunere a solicitării de restructurare prevăzut de art. 22, în cazul în care operatorul economic nu depune solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 septembrie 2019.Nr. 67.----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 204 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 265 din 16 iunie 2004 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • LEGE nr. 39 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 122 din 1 aprilie 1937 privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi regionalele sale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 6 din 30 iunie 1977 privind rolul şi atribuţiile maistrului în producţie
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 16 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 94 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE nr. 476 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • LEGE nr. 240 din 12 octombrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 12 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 49 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 98/1971 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 241 din 5 decembrie 2011 pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 89 din 3 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 521 din 24 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 44 din 28 aprilie 1992 pentru aderarea României la Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, din 6.11.1925, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 17 noiembrie 1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • LEGE nr. 44 din 6 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 304 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 222 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021