Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 746 din 12 septembrie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 12 septembrie 2019

  Luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor din străinătate,ținând cont de imperativul evitării repetării incidentelor grave produse la secțiile de votare din străinătate la scrutinele din 26 mai 2019,observând faptul că durata activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate pe parcursul celor 3 zile de votare este de aproximativ 50 de ore, aceasta crescând în situația în care birourile electorale ale secțiilor de votare trebuie să gestioneze și votul prin corespondență,luând în considerare situațiile în care birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate din statele în care au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul respectiv și care, în urma deciziei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, vor îndeplini, suplimentar, și atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru corespondență,constatând faptul că, în lipsa unor proceduri care să permită membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate să beneficieze de timp de odihnă, volumul mare al activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este de natură să genereze riscuri majore, precum scăderea numărului persoanelor care vor dori să facă parte din birourile electorale, creșterea numărului de erori cauzate de oboseala membrilor birourilor electorale și retragerea din birourile electorale a membrilor acestora pe parcursul desfășurării activității,ținând cont de faptul că, potrivit legislației în vigoare, participarea concomitentă a președintelui și a locțiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare este obligatorie, timpul de lucru al acestora pe durata celor 3 zile de votare putând ajunge la peste 50 de ore, cu un repaus total de 12 ore,observând necesitatea clarificării prevederilor legale privind membrii supleanți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate desemnați de partidele politice, astfel încât să rezulte în mod clar că aceștia au dreptul de a înlocui membrii titulari ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pe durata absenței acestora,constatând faptul că, pentru a asigura efectivitatea dispozițiilor legale privind utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la secțiile de votare din străinătate, respectiv a prevederilor legale referitoare la semnarea de către alegători pe un dispozitiv electronic, este necesar ca în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate să fie desemnate persoane care să îndeplinească atribuțiile ce revin operatorilor de calculator,observând că unicul criteriu de identificare a alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la secțiile de votare din străinătate este codul numeric personal, iar titlul de călătorie nu conține nicio mențiune în acest sens,văzând prevederile art. 44 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care impun verificarea datelor personale ale alegătorilor prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,întrucât, potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) raportat la art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea prezenței la vot și verificarea legalității exercitării dreptului de vot se realizează pe baza înscrierii codurilor numerice personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV, singura dată personală ce asigură individualizarea certă și unică a alegătorilor,având în vedere faptul că, potrivit mesajelor transmise de misiunile diplomatice și oficiile consulare după data intrării în vigoare a Legii nr. 148/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, termenul stabilit de legislația în vigoare pentru identificarea sediilor secțiilor de votare din străinătate este insuficient, ceea ce, în esență, va conduce la imposibilitatea organizării unui număr suficient de secții de votare în străinătate,ținând cont de faptul că, în acest context, este necesară corelarea termenelor și acțiunilor de stabilire a secțiilor de votare din străinătate cu cele de constituire a birourilor electorale ale acestora,luând în considerare faptul că membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care vor îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator trebuie, pe de o parte, să urmeze sesiuni de instruire, iar, pe de altă parte, să intre în termen util în posesia terminalelor informatice pe care le vor utiliza în secțiile de votare,constatând faptul că, în lipsa unui termen mai lung pentru identificarea sediilor secțiilor de votare din străinătate și a persoanelor care să facă parte din birourile electorale ale acestora, se impune ca stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate și constituirea birourilor electorale ale acestora să fie efectuate în etape, astfel încât, în cazurile în care aceste acțiuni pot fi efectuate din timp, toate celelalte demersuri organizatorice să fie realizate în termen util,observând faptul că, în cazul în care termenul final pentru stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate nu este modificat, demersurile organizatorice suplimentare impuse de Legea nr. 148/2019 nu vor putea fi realizate,văzând necesitatea repartizării eficiente a operatorilor de calculator la secțiile de votare, în raport cu numărul disponibil al acestora,ținând cont de numărul mic al alegătorilor înregistrați ca alegători prin corespondență și alegători din străinătate, de necesitatea unei cunoașteri mai exacte a alegătorilor români din străinătate, precum și de avantajele votului prin corespondență, în termeni de costuri,luând în considerare faptul că, spre deosebire de experiența ultimilor 30 de ani cu privire la organizarea și desfășurarea în străinătate a celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, votarea va începe în ziua de vineri, 22 noiembrie 2019, iar buletinele de vot vor putea fi tipărite cel mai devreme în data de 16 noiembrie 2019, existând riscul semnificativ ca buletinele de vot transmise să nu ajungă la timp la toate secțiile de votare din străinătate,constatând necesitatea asigurării transparenței sistemelor informatice utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, precum și a creșterii încrederii competitorilor electorali în corectitudinea utilizării acestora, dată fiind Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2019 privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019,ținând cont de faptul că candidații la alegerile pentru Președintele României beneficiază, în mod gratuit, de timpi de antenă,observând că partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor care participă la alegerile pentru Președintele României nu beneficiază de timpi de antenă, deși acestea participă la campania electorală,întrucât, în ipoteza materializării tuturor riscurilor menționate, drepturile electorale fundamentale ar avea un caracter iluzoriu,văzând termenul scurt rămas până la data alegerilor prezidențiale din anul 2019,având în vedere consecințele negative ale neadoptării, în regim de urgență, a prezentului act normativ asupra procedurii de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României, asupra accesului la vot al alegătorilor, dar și asupra credibilității și reputației internaționale a României,întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi de exemplu deciziile Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) act de identitate - cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, iar, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.3. La articolul 23, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora sunt desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, care cuprind datele prevăzute de art. 16 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire și care se comunică biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Operațiunile de desemnare a președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora încep cu 45 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate, pe măsură ce sunt stabilite sediile secțiilor de votare din străinătate, și se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea primei zile a votării în străinătate, fiind aduse la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(3) Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul acestuia care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator trebuie să urmeze o sesiune de instruire în acest sens. Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul pot lipsi, în cazuri justificate, de la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, cu condiția să nu lipsească amândoi în același timp. Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate poate stabili, prin decizie, în cazuri justificate, orarul prezenței președintelui biroului electoral al secției de votare din străinătate și a locțiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare.(4) În cel mult 5 zile de la data desemnării președintelui biroului electoral al unei secții de votare din străinătate și a locțiitorului acestuia, formațiunile politice care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în secția de votare din străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale titularului și supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți, cu rol de locțiitori, pentru fiecare secție de votare. Pentru a îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator, reprezentanții formațiunilor politice trebuie să urmeze o sesiune de instruire în acest sens. Supleanții pot înlocui temporar titularii numai când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.4. La articolul 23, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu următorul cuprins:(4^1) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut de alin. (4), președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de prezenta lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(4^2) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 10 zile înaintea primei zile a votării din străinătate.(4^3) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate, președintele, locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii, aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfășurarea procesului electoral.(4^4) În situația în care, până cu 10 zile înaintea primei zile a votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu dispun de un număr suficient de membri care să îndeplinească atribuțiile operatorilor de calculator, acestea pot fi completate de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte autorități publice la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării și cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe.5. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri beneficiază de timpi de antenă, la serviciile private de radio și televiziune, contra cost.6. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora și membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei, iar ceilalți membri primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei.(2^2) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați sau propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 23, alineatele (5) și (7) vor avea următorul cuprins:(5) Începând cu a cincisprezecea zi din perioada electorală până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1)-(4), de îndată ce acestea sunt finalizate.(...)(7) În termen de cel mult 3 zile de la data fiecărei comunicări prevăzute la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă aprobă, prin hotărâre, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate. În cel mult 3 zile de la data ultimei comunicări, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică lista finală a sediilor secțiilor de votare din străinătate.2. La articolul 110, alineatul (9) va avea următorul cuprins:(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din țară se înțelege imobilul din țară unde funcționează cel puțin două secții de votare. Articolul IIIÎn situația organizării unui al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate poate stabili ca în cazurile în care buletinele de vot nu pot fi transmise în termen util înaintea primei zile a votării în străinătate, buletinele de vot ce vor fi folosite în secțiile de votare din străinătate respective să fie tipărite prin grija misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central. Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în continuarea operațiunilor de înregistrare a alegătorilor prin corespondență în contextul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 15 septembrie 2019, alegătorii se pot înregistra ca alegători prin corespondență, în condițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 15 septembrie 2019, în continuarea operațiunilor de înregistrare a alegătorilor din străinătate în contextul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, alegătorii se pot înregistra ca alegători din străinătate în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul VPrin derogare de la art. 110 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă desemnează în fiecare comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București, pe lângă operatorii de calculator repartizați pe secții de votare, un număr de operatori de calculator egal cu 20% din numărul secțiilor de votare din comuna, orașul, municipiul sau sectorul municipiului București respectiv. Articolul VI(1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care are următoarele atribuții:a) funcționarea aplicației de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; b) stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și a logurilor mașinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora. (2) Infrastructura informatică prevăzută de alin. (1) cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicații și de securitate, precum și licențe și aplicații informatice, asigurate, instalate și configurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform cerințelor operaționale ale Autorității Electorale Permanente.(3) Aplicația de centralizare a proceselor-verbale și Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanții Biroului Electoral Central și cei ai Autorității Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură asistența și suportul tehnic pentru funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice prevăzute de alin. (2).(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcționa în cadrul infrastructurii informatice prevăzute de alin. (1), cu asigurarea redundanței în centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale.(6) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot desemna experți în tehnologia informației cu drept de acces la infrastructura informatică prevăzută de alin. (1), în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central. Articolul VIIReprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 septembrie 2019.Nr. 64.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 43 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 338/1970 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 104 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 94 din 26 februarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 mp, situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 122 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 205 din 27 iunie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 399 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 234 din 8 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 160 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 77 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 122 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 60 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 277 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*)
 • LEGE nr. 68 din 13 aprilie 2017 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 301 din 4 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021