Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 11 noiembrie 2019 -
LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabilește măsurile necesare pentru punerea în aplicare la nivel național a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din 4 noiembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014. Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014. Articolul 3Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea responsabilă de efectuarea schimburilor de informații prevăzute de Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, îndeplinind atribuțiile care revin punctului de contact național. Articolul 4(1) Cererea de înregistrare a partidului politic european și/sau a fundației politice europene cu sediul în România, depusă potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, va fi însoțită de decizia Autorității Electorale Permanente prin care se certifică respectarea legislației naționale aplicabile.(2) Pot solicita adoptarea deciziei prevăzute la alin. (1), alianțele politice fără personalitate juridică, precum și alianțele politice constituite ca persoane juridice de naționalitate română în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(3) În vederea obținerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianțele politice fără personalitate juridică trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a) copia statutului partidului politic european și, după caz, a statutului fundației politice europene;b) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.(4) În vederea obținerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianțele politice constituite ca persoane juridice de naționalitate română trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a) copia statutului partidului politic european și, după caz, a statutului fundației politice europene;b) copii ale actului constitutiv și statutului persoanei juridice de naționalitate română;c) copie a dovezii dobândirii personalității juridice în România;d) dovada privind bonitatea, emisă de banca la care are deschis contul;e) copii ale situației financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli pe ultimul an de activitate;f) copie a dovezii privind situația juridică a sediului.(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, Autoritatea Electorală Permanentă este obligată să comunice, în scris, decizia prevăzută la alin. (1) sau refuzul motivat al adoptării acesteia, după caz. Articolul 5(1) În conformitate cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, la dobândirea personalității juridice europene, alianța politică constituită ca persoană juridică conform art. 4 alin. (2) este radiată, de drept, din Registrul asociațiilor și fundațiilor conform procedurii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Radierea prevăzută la alin. (1) este constatată de judecătoria în circumscripția căreia persoana juridică prevăzută la art. 4 alin. (2) își are sediul, la solicitarea Autorității Electorale Permanente. Articolul 6Decizia prevăzută la art. 4 alin. (1), refuzul adoptării acesteia și nesoluționarea cererii în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) pot fi contestate de către persoanele interesate la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7În măsura în care nu contravin Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, partidelor politice europene și fundațiilor politice europene cu sediul în România li se aplică în mod corespunzător dispozițiile privind asociațiile din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile cap. IV din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, partidul politic european poate cheltui pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European cel mult 3.225 de salarii de bază minime brute pe țară.(2) Plățile aferente cheltuielilor efectuate în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se realizează numai cu notificarea Autorității Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la data efectuării acestora.(3) În termen de cel mult 15 zile de la data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, partidul politic european care a efectuat cheltuieli în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat privind cheltuielile efectuate și sursele de finanțare a acestora, conform modelului stabilit de aceasta prin hotărâre, precum și documentele justificative aferente.(4) Cheltuielile efectuate de partidele politice europene în contextul campaniei electorale pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European nu fac obiectul rambursării prevăzute la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9(1) În conformitate cu art. 16 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul pierderii personalității juridice europene, partidul politic european sau fundația politică europeană cu sediul în România poate dobândi statutul de asociație reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, păstrând toate drepturile și obligațiile anterioare.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dobândirea statutului de asociație se face sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, la cererea partidului politic european și/sau a fundației politice europene depusă în cel mult 3 luni de la data publicării deciziei Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la judecătoria în a cărei circumscripție își au sediul.(3) În conformitate cu art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul în care partidul politic european și/sau fundația politică europeană nu dobândește statutul de persoană juridică de naționalitate română conform alin. (2), acestea se dizolvă de drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor cap. IX din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 10(1) Prin derogare de la art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (1)-(3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptelor.(3) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data încetării săvârșirii faptei.(4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunile se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează cu dispozițiile Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 11Autoritatea Electorală Permanentă informează Departamentul de luptă antifraudă - DLAF cu privire la orice activitate presupusă a fi ilegală, de fraudă sau de corupție care poate afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, de care a luat cunoștință conform prevederilor art. 23 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014. Articolul 12Departamentul de luptă antifraudă - DLAF asigură, în baza atribuțiilor sale specifice, controlul fondurilor europene acordate partidelor politice europene și fundațiilor politice europene cu sediul în România din bugetul Uniunii Europene, rămânând instituție națională de contact pentru Oficiul de luptă antifraudă, respectiv punct de contact pentru baza centrală de date privind excluderile și pentru sistemul de avertizare timpurie și de excludere. Articolul 13Dispozițiile art. 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 8 noiembrie 2019.Nr. 206.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 70 din 13 mai 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 286 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 25 iunie 2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 452 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 392 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 16 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • LEGE nr. 427 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 580 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 404 din 27 decembrie 2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 3 din 25 iunie 1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 175 din 25 iulie 1931 pentru acordarea unei rente viagere de 15.000 lei lunar d-nei Elisabeta Radu Beller
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 30 iunie 2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 114 din 24 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 119 din 21 mai 2015 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 81 din 29 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 277 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 524 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 353 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 105 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 27 din 3 noiembrie 1978 legea metrologiei
 • LEGE nr. 147 din 21 octombrie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 78 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 368/1971 privind reorganizarea aviaţiei civile şi modificarea unor prevederi ale Decretului nr. 87/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 267 din 15 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGE nr. 292 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 409 din 17 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021