Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 842 din 16 octombrie 2019 -
LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor sunt acele entități care colaborează cu Inspectoratul General pentru Imigrări în baza unui protocol de colaborare sau a derulării de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile destinate asistenței și integrării străinilor.3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6Străinii care au dobândit protecție internațională în România au acces la locuințe sociale în condițiile stabilite de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 7Străinii care au dobândit protecție internațională în România au acces la asistență medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în aceleași condiții stabilite de lege pentru cetățenii români.5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) În vederea integrării în sistemul de învățământ românesc, minorii care au dobândit protecție internațională în România beneficiază pe durata unui an școlar de un curs pregătitor de învățare a limbii române, intensiv și gratuit. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului școlar următor, după caz.6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, organizează sesiuni de acomodare culturală și activități de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit protecție internațională în România cu tradițiile, obiceiurile, legislația și specificul societății românești. (2) Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile administrației publice locale pot colabora cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea organizării activităților prevăzute la alin. (1).7. La articolul 14, alineatele (1), (2) și (5) semodifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Străinii adulți care au dobândit protecție internațională în România beneficiază de cursuri pregătitoare de învățare a limbii române, intensive și gratuite, organizate de structurile specializate ale Ministerului Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului școlar următor, după caz.(2) Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, pune la dispoziție spațiile necesare organizării și desfășurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile...................................................................................................(5) La finalizarea cursului pregătitor de învățare a limbii române prevăzut la alin. (1), o comisie desemnată de Ministerul Educației Naționale evaluează și eliberează, gratuit, un certificat de competență lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaștere a limbii române.8. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Evaluarea și eliberarea certificatului de competență lingvistică, prevăzute la alin. (5), se fac în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, care se aprobă prin ordin al ministrului.(7) La examenele de evaluare a competenței lingvistice se pot înscrie și străinii care au dobândit protecție internațională în România și care nu au urmat cursul pregătitor de învățare a limbii române prevăzut la alin. (1).9. Articolul 14^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 14^1(1) În scopul asigurării accesului efectiv la drepturile sociale reglementate de prezentul capitol, autoritățile competente de la nivel central și local țin seama de specificul situației în care se află străinii care au dobândit protecție internațională în România.(2) La solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări, prin ordin al prefectului, se pot constitui echipe locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, compuse din reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităților administrației publice locale, precum și ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, după caz.(3) Constituirea, funcționarea, precum și responsabilitățile echipelor locale de sprijin prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.10. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 16Cererea de includere în programul de integrare se depune și se înregistrează la sediul centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil, din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în care este cazată persoana sau în a cărui rază teritorială se află locuința acesteia, în termen de 3 luni de la data dobândirii protecției internaționale în România.11. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) După înregistrarea cererii, străinul care solicită includerea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat din cadrul centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil, ocazie cu care se întocmește o fișă de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistență sau a activităților necesare pentru integrarea socială a solicitantului.(2) La interviul prevăzut la alin. (1) pot participa, după caz, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, ai autorităților administrației publice locale sau ai altor instituții cu atribuții în domeniul integrării străinilor care au dobândit protecție internațională în România.12. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Pe baza fișei de evaluare, personalul prevăzut la art. 17 alin. (1) întocmește un plan individual de măsuri în vederea integrării, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, instituțiile și/sau organizațiile responsabile, precum și decizia Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la comunitatea locală în care urmează să se desfășoare activitățile din programul de integrare.(2) Activitățile și beneficiile care pot fi incluse în cadrul planului individual prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:a) activități de consiliere și sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile prevăzute la art. 1 lit. a);b) sesiuni de acomodare culturală;c) cursuri de învățare a limbii române;d) activități educative și recreaționale;e) ajutor nerambursabil, acordat în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;f) ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanților unei forme de protecție internațională conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare;g) cazare în unul dintre centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcție de numărul locurilor de cazare disponibile;h) alte tipuri de activități sau beneficii stabilite în funcție de nevoile individuale ale străinului și acordate de către organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor sau de către autorități ale administrației publice locale.(3) Planul individual prevăzut la alin. (1) este semnat de beneficiar, de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări și, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului, de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor implicați în asistența beneficiarului și/sau de reprezentanți ai autorităților administrației publice locale sau ai altor instituții cu atribuții în domeniul integrării străinilor care au dobândit protecție internațională în România.(4) Planul individual prevăzut la alin. (1) se comunică beneficiarului, personal, prin poștă sau prin afișare la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări care a acordat protecția internațională în România, implementarea acestuia fiind monitorizată de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.13. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Perioada de implementare a programului de integrare este de 12 luni de la data semnării protocolului sau de la data prevăzută în protocol.(2) La cererea motivată a beneficiarului și pe baza evaluării situației la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a perioadei de implementare a programului de integrare.14. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Persoanele care sunt incluse în programele de integrare și care nu au mijloace de întreținere pot beneficia, la cerere, de cazare în spațiile special destinate acestui scop, care se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în limita locurilor disponibile. (2) Cazarea în spațiile prevăzute la alin. (1) poate fi făcută pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni pentru motive bine întemeiate, fără a se depăși perioada de implementare a programului de integrare.(3) Cazarea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se face cu aprobarea conducerii centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil în care este cazat sau urmează a fi cazat beneficiarul, respectiv a conducerii centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil în a cărui rază teritorială de competență se află spațiile prevăzute la alin. (1).(4) În cadrul unor programe derulate în comun cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, Inspectoratul General pentru Imigrări poate pune la dispoziție spații suplimentare de cazare persoanelor incluse în programul de integrare. În acest sens, Inspectoratul General pentru Imigrări poate încheia convenții de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale, în condițiile legii.(5) Cazarea în spațiile prevăzute la alin. (1) și (4) se face pe baza plății de către beneficiar a unei chirii stabilite la nivel local pentru spațiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și a cheltuielilor de întreținere. Condițiile în care aceste spații pot fi închiriate beneficiarilor sunt stabilite pe baza prevederilor legale în vigoare.(6) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu pot asigura o locuință potrivit prevederilor art. 6 ori cazarea nu poate fi asigurată în unul dintre spațiile prevăzute la alin. (1) și (4), Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda asistență materială sau sprijin în vederea cazării beneficiarilor protecției internaționale în România incluși în programul de integrare, prin:a) decontarea, lunară, în limita fondurilor disponibile, pe perioada implementării programului de integrare, dar nu mai mult de 12 luni, a cheltuielilor cu închirierea unei locuințe private sau din fondul locativ de stat, precum și a utilităților lunare aferente;b) contractarea de servicii de specialitate pentru cazarea în locații individuale sau colective.(7) Cazarea în unul dintre spațiile prevăzute la alin. (1) și (4), precum și decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) sunt condiționate de participarea activă a beneficiarului la programul de integrare conform planului individual și de respectarea deciziei Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la comunitatea locală în care urmează să se desfășoare activitățile din programul de integrare.(8) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (6) se stabilesc în baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții și/sau de Institutul Național de Statistică, prin hotărâre a Guvernului, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile.15. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până în prima lună de plată a ajutorului nerambursabil prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. e), străinii care au dobândit protecție internațională în România și nu au mijloace de întreținere beneficiază din partea Inspectoratului General pentru Imigrări de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanților unei forme de protecție internațională conform prevederilor art. 55 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor disponibile, pentru o perioadă ce nu poate fi mai mare de 3 luni.16. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau a mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare, a asistenței materiale acordate în vederea accesului la o locuință prevăzută la art. 21 alin. (6), a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (3) sau a ajutorului nerambursabil prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. e), după caz.17. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă din subordine, are obligația de a întocmi un plan individual de mediere pentru fiecare persoană inclusă în programul de integrare și înregistrată în evidența acestora ca persoană în căutarea unui loc de muncă, conform prevederilor legale. (2) În vederea înregistrării în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, precum și în vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, la cererea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, Inspectoratul General pentru Imigrări pune la dispoziție informații legate de profilul educațional și profesional al persoanelor prevăzute la alin. (1).(3) În vederea realizării, pentru persoana inclusă în programul de integrare, a serviciilor de informare și consiliere profesională, precum și, după caz, a celorlalte servicii care se adresează persoanelor în căutarea unui loc de muncă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București pot colabora, în vederea realizării profilului educațional și profesional al persoanei, cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor. (4) Drepturile bănești cu titlu de primă de activare, primă de mobilitate sau primă de relocare reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda persoanelor incluse în programul de integrare, în situația în care acestea sunt înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și îndeplinesc și celelalte condiții legale pentru acordarea acestor drepturi.18. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 28După încheierea perioadei de implementare a programului de integrare sau în momentul identificării unui loc de muncă vacant, Inspectoratul General pentru Imigrări și organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în situația în care persoana este înregistrată în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București ca persoană în căutarea unui loc de muncă sau ca șomer, îndrumă persoana asistată către comunitatea în care există locuri de muncă vacante și o informează, conform competențelor, cu privire la modalitatea de a obține un spațiu de locuit, prin închirierea unei locuințe în condițiile pieței sau prin obținerea unei locuințe sociale în condițiile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu privire la posibilitatea de a beneficia de primă de relocare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.19. La articolul 29, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu pot atribui o locuință socială potrivit alin. (1), beneficiarul protecției internaționale în România poate închiria o locuință, pe bază de contract de închiriere, în condițiile pieței.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), străinii care au obținut protecție internațională în România și care au finalizat programul de integrare sau cărora le-a fost aprobată prelungirea programului de integrare cu 6 luni în condițiile prevederilor art. 20 alin. (2) pot beneficia de subvenționarea cu până la 50% a valorii chiriei. Subvenția se acordă de Inspectoratul General pentru Imigrări în limita fondurilor disponibile, pentru o perioadă de maximum 12 luni. Subvenția nu acoperă plata utilităților aferente. Condițiile de acordare a subvenției se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.20. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 30(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini accesul străinilor care au dobândit protecție internațională în România la asistență socială, medicală și la educație, în condițiile legii, prin funcționari anume desemnați și pregătiți în aceste domenii.(2) Autoritățile administrației publice locale transmit, la începutul fiecărui an calendaristic, către Inspectoratul General pentru Imigrări informații referitoare la numărul de beneficiari ai protecției internaționale în România pe care au capacitatea de a-i prelua și asista în mod corespunzător, în funcție de nevoile acestora.(3) Echipele locale de sprijin, constituite conform prevederilor art. 14^1 alin. (2), organizează sesiuni de pregătire a funcționarilor prevăzuți la alin. (1) cu atribuții în domeniul integrării sociale a străinilor, în vederea coordonării activităților destinate integrării străinilor pe plan local.(4) Echipele locale de sprijin elaborează și transmit Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, un raport anual cu privire la situația străinilor din zona de competență și formulează propuneri de îmbunătățire a politicilor în domeniul integrării acestora în societate. Elementele care alcătuiesc conținutul raportului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.21. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins: Articolul 30^1Autoritățile administrației publice locale pot colecta date statistice referitoare la accesul la drepturile prevăzute de prezenta ordonanță, în funcție de regimul juridic al străinilor.22. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul V Asistența acordată persoanelor vulnerabile23. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Prin persoane vulnerabile, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege străinii care au dobândit protecție internațională în România și care au nevoi speciale, generate de factori de natură obiectivă și independentă de voința sau dorința acestora. (2) Aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe se realizează cu luarea în considerare a nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile.(3) În categoria persoanelor vulnerabile sunt incluși minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri însoțiți de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele care suferă de afecțiuni grave, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, psihică, fizică sau sexuală, ori aflate în alte situații speciale, similare celor menționate anterior.(4) Apartenența la categoria persoanelor vulnerabile se determină în cel mai scurt timp de către specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pe baza unei evaluări individuale. În vederea realizării evaluării individuale și a luării măsurilor necesare pentru asigurarea drepturilor și garanțiilor prevăzute de prezenta ordonanță, autoritățile competente și/sau organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor acordă sprijin de specialitate, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări.(5) În situația în care au fost identificate persoane vulnerabile cu nevoi speciale, personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări contactează autoritățile responsabile în vederea acordării asistenței specializate.(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), autoritățile responsabile colaborează, conform competențelor, cu Inspectoratul General pentru Imigrări și cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, în vederea întocmirii planului individual care se adaptează nevoilor individuale ale persoanei vulnerabile și dispunerii măsurilor adecvate în scopul asigurării drepturilor și garanțiilor prevăzute de prezenta ordonanță.(7) Autoritățile competente care asigură asistența persoanelor vulnerabile transmit Inspectoratului General pentru Imigrări, trimestrial sau la cerere, situația persoanelor cu nevoi speciale, precum și măsurile de sprijin oferite acestora.24. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Persoanele vulnerabile prevăzute la art. 33 alin. (3) beneficiază de același regim de protecție prevăzut de legislația în vigoare pentru cetățenii români aflați în situații similare.(2) În limita spațiilor și a fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate oferi cazare în centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil, persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 33 alin. (3) care nu necesită asistență specializată și care nu pot beneficia de o locuință din partea instituțiilor abilitate, cu acordul scris al acestora cu privire la acceptarea condițiilor de cazare puse la dispoziție.(3) Pentru motive bine întemeiate Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (3) și peste perioada maximă prevăzută la art. 20 alin. (2), până la încetarea motivelor care au condus la adoptarea măsurii.25. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul minorilor neînsoțiți care au dobândit protecție internațională în România, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, precum și cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, elaborează planul individual adaptat nevoilor specifice ale acestora. Colaborarea vizează inclusiv implementarea activităților cuprinse în planul individual.26. Titlul capitolului V^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul V^1 Activități vizând facilitarea integrării sociale pentru străinii care au dobândit drept de ședere în România și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene27. Articolul 35^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 35^1(1) Străinii care au dobândit drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene pot beneficia, la cerere, gratuit, de sesiuni de acomodare culturală și consiliere, precum și, contra cost, de cursuri de învățare a limbii române, organizate de Ministerul Educației Naționale prin inspectoratele școlare. Costurile pentru participarea la cursurile de învățare a limbii române se stabilesc de Ministerul Educației Naționale.(2) Inspectoratul General pentru Imigrări, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, organizează sesiuni de informare, acomodare culturală și activități de consiliere, având ca scop familiarizarea străinilor care au dobândit drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu tradițiile, obiceiurile, legislația și specificul societății românești. (3) Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile administrației publice locale pot colabora cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea organizării și desfășurării sesiunilor de acomodare culturală și a activităților de consiliere.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturală.28. La articolul 35^2, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În situația în care Ministerul Educației Naționale nu dispune de spații corespunzătoare desfășurării cursurilor de învățare a limbii române pentru străinii și cetățenii adulți prevăzuți la art. 35^1 alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, pune la dispoziție spațiile necesare, în măsura resurselor disponibile.(4) La finalizarea cursurilor de învățare a limbii române, o comisie desemnată de Ministerul Educației Naționale evaluează participanții și eliberează, contra cost, un certificat de competență lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaștere a limbii române.(5) La examenele de evaluare a competenței lingvistice se pot înscrie și străinii care au dobândit un drept de ședere în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care nu au urmat cursul de învățare a limbii române prevăzut la art. 35^1 alin. (1).29. La articolul 35^2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Evaluarea și eliberarea certificatului de competență lingvistică, prevăzute la alin. (4), se fac în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, care se aprobă prin ordin al ministrului.30. Articolul 35^3 se abrogă.31. Articolul 35^5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 35^5Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile administrației publice locale pot contracta, în condițiile legii, în funcție de numărul de beneficiari și în limita fondurilor disponibile, servicii ale organizațiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 1.32. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 41(1) În limita fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate realiza sau contracta, în condițiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.(2) Informațiile conținute de studiile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate la elaborarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a raportului anual cu privire la situația străinilor care au obținut protecție internațională în România, a străinilor care au dobândit un drept de ședere în România, a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.(3) În limita fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate promova campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice.33. În tot cuprinsul ordonanței, sintagma „cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European“ se înlocuiește cu sintagma „cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene“, sintagma „Ministerul Administrației și Internelor“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne“, sintagmele „Oficiul Național pentru Refugiați“ și „Autoritatea pentru Străini“ se înlocuiesc cu sintagma „Inspectoratul General pentru Imigrări“ și sintagmele „au dobândit o formă de protecție“ și „au dobândit o protecție“ se înlocuiesc cu sintagma „au dobândit protecție internațională.“ Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător. Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial a României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 10 octombrie 2019.Nr. 178.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 179 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 24 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 13 iunie 2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 82 din 24 iunie 2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 246 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 206 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 7 noiembrie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 17 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 469/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 85 din 13 iunie 1923 pentru lichidarea bunurilor, drepturilor şi intereselor supuşilor foşti inamici şi pentru încasarea creanţelor şi datoriilor lor faţă de supuşii români
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 654 din 20 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 65 din 21 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 25 septembrie 2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 18 din 15 mai 1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 89 din 26 octombrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1994, emisă în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
 • LEGE nr. 94 din 12 aprilie 2013 privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021