Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 619 din 25 iulie 2019 -
LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 20 septembrie 2016, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctele 2 și 3 se abrogă.2. La articolul I punctul 5, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.(2) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;b) nematerializarea și nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le dețin, în conformitate cu actele de proprietate, cu țăruși, borne, vopsea, și/sau neîntreținerea/nemenținerea în stare corespunzătoare/ vizibile a semnelor de hotar ale proprietății, respectiv mutarea semnelor amenajistice și/sau de hotar.3. La articolul I, punctul 6 se abrogă.4. La articolul I, punctul 15 se abrogă.5. La articolul I punctul 26, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 15.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea și/sau prelucrarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență legală, așa cum este stabilită de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c. inclusiv, și de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.; b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoțire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală, așa cum sunt prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepția situațiilor prevăzute de aceste norme, cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c. inclusiv, și de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;c) primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii și/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoțire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de însoțire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;e) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență legală, așa cum este stabilită de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;f) depunerea/acceptarea declarației vamale de export pentru materiale lemnoase fără avizul de însoțire valabil sau, după caz, fără documentul comunitar echivalent avizului de însoțire, prevăzut de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;g) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoțire valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;h) vânzarea și/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără proveniență legală sau fără avizele de însoțire valabile ori cu avize din care nu rezultă proveniența legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;i) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiași aviz de însoțire. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicației Iwood Tracking, cu martori sau cu informații cu caracter oficial obținute de la alte autorități ale statului;j) se exceptează de la aplicabilitatea normelor privind circulația materialelor lemnoase materialul lemnos provenit din demolări de construcții;k) utilizarea tipurilor de pastă/cerneală la completarea avizelor de însoțire, rezistente la acțiunea factori externi sau care nu se pot șterge ușor prin mijloace mecanice. (2) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei și reținerea în vederea stabilirii provenienței și/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:a) deținerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condițiilor cu privire la legalitatea provenienței acestora, fără avize de însoțire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege;b) transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoțire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de însoțire fără cod unic online sau offline generat de aplicațiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, și înscris în aviz, cu excepțiile prevăzute de normele legale, cu aviz de însoțire în care nu s-au înscris data și ora plecării transportului și, respectiv, valabilitatea, în funcție de distanța până la destinație. În cazul în care pe avizul de însoțire este înscris codul offline și online, generat de aplicația SUMAL, dar nu s-a înscris ora plecării transportului, sancționarea se aplică fără confiscare;c) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puțin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoțire referitoare la:(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranțelor;(ii) specie/grupe de specii.Sancțiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în considerare a toleranțelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depășește volumul înscris în avizul de însoțire. Confiscarea se poate realiza valoric în condițiile art. 22 alin. (7) sau fizic;d) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienței legale, cu excepția situațiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos. În situații bine justificate, cu acordul gărzii forestiere, se poate face transbordarea materialelor lemnoase din platforma primară într-o platformă de încărcare, noile coordonate geografice fiind comunicate gărzii forestiere și postului de poliție de pe raza localității respective;e) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse în aplicația informatică elementele prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund și nu s-au obținut codurile online și/sau offline, după caz, cu excepțiile prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, în mod repetat, de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare și navale, precum și cele care au ca destinație exportul, în situația în care perioada de valabilitate a avizelor de însoțire care însoțesc transportul de materiale lemnoase depășește perioada de executare a contractului de transport.(4) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase refuzul importatorului de a returna în țara exportatoare cantitatea de mărfuri care depășește cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licența pe suport de hârtie», precum și «licența electronică», așa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumit în continuare licența FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenței FLEGT, emis și validat de autoritatea de acordare a licențelor, pe cheltuiala importatorului.(5) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicațiile informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund și/sau înscrierea în avizul de însoțire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat. (6) Următoarele fapte constituie contravenții silvice și se sancționează după cum urmează:a) neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare;b) introducerea pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;c) importul, transportul, deținerea și/sau prelucrarea și comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de țările partenere stabilite conform regulamentului menționat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoțit de o licență FLEGT sau, după caz, de duplicatul ori substitutul licenței FLEGT, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul menționat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei și cu confiscarea produselor din lemn;d) nerespectarea de către operatorii economici a obligației de a utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului că, la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei și cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;e) neîndeplinirea de către o organizație de monitorizare a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancțiunea se aplică organizației de monitorizare;f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;g) netransmiterea de către profesioniști a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;h) implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;i) neîndeplinirea de către operator a condițiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;j) neîndeplinirea de către comercianți a obligațiilor prevăzute pentru aceștia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;k) neîndeplinirea de către operatorii economici a obligației de a utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepția situației în care operatorul realizează activități de exploatare prin prestații silvice, conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligației de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se confiscă;m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancționează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârșirea erorii materiale;n) nedepunerea licenței FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenței FLEGT la autoritatea națională competentă pentru primirea, verificarea și acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.(7) În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la alin. (6) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează.(8) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (6) se fac de către personalul silvic cu competență în acest sens din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.(9) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (6) lit. a), g), l) și m) se fac și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, precum și de către ofițerii și subofițerii împuterniciți din cadrul Jandarmeriei Române.(10) Pentru contravențiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancțiunea principală se aplică:a) conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tractează orice părți de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/neînmatriculate pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) și d), alin. (6) lit. c) sau art. 21 lit. k);b) operatorului economic care realizează transportul, în cazul în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de transport naval sau feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) și d), alin. (6) lit. c) sau art. 21 lit. k);c) operatorului economic emitent al documentelor de însoțire a materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu constituie infracțiune potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și i) și alin. (2) lit. b)-e).(11) Persoanele juridice ai căror agenți constatatori au competență în stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice au obligația de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate și să aplice contravenția silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenți constatatori din cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor lemnoase.6. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:26^1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins: Articolul 19^1(1) Nu se sancționează contravențional primirea și/sau depozitarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul înscris în avizul de însoțire al materialelor lemnoase, care însoțește transportul, cu luarea în considerare a toleranțelor admise de reglementările în vigoare la transportul materialelor lemnoase, dacă aceștia notifică garda forestieră teritorială în termen de maximum 24 de ore de la primirea bunurilor în cauză.(2) Notificarea se realizează prin adresă scrisă, înregistrată la registratura gărzii forestiere competente teritorial, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Materialele lemnoase al căror volum depășește volumul determinat în condițiile alin. (1) se depozitează separat de către primitor și se predau, lunar, pe bază de proces-verbal de predare-primire, ocolului silvic de stat cu sediul social cel mai apropiat de depozitul în cauză.(4) Ocolul silvic de stat are obligația valorificării potrivit legii a materialelor lemnoase primite în condițiile alin. (3); sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase constituie venituri la bugetul de stat.(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică situațiilor în care materialele lemnoase fără proveniență legală sunt depistate de către autoritățile publice competente, în cursul exercitării atribuțiilor de control prevăzute de lege.7. La articolul I, punctul 27 se abrogă.8. La articolul I, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:28. La articolul 21, literele a), c), d), g), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) permiterea comercializării materialelor lemnoase și/sau pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri și altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;(...)c) nedeținerea registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi și în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoțire de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;d) nerespectarea de către emitenți a prevederilor legale privind modul de completare și eliberare a avizelor de însoțire a materialelor lemnoase, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantitățile transportate și proveniența acestora;(...)g) nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn și a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le dețin, în cazul încetării activității pentru care au fost confecționate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancțiunii complementare de retragere a autorizației de funcționare a ocolului silvic, după caz;(...)i) transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltați de pe teritoriul național și al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă și se valorifică prin vânzare directă;j) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport, descărcare și manipulare a materialelor lemnoase confiscate în condițiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator;9. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:29^1. La articolul 22, alineatul (4) se abrogă.10. La articolul I, punctul 30 se abrogă.11. La articolul I, punctele 35-38 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 iulie 2019.Nr. 146.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 537 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 202 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 21 din 9 martie 2015 pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 206 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
 • LEGE nr. 127 din 16 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 martie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 689 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 324 din 21 decembrie 2018 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 666 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 143 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 60 din 17 iunie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE Nr. 63 din 3 iulie 1996 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 284 din 6 iulie 2006 pentru aderarea României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
 • LEGE nr. 331 din 28 iunie 2001 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000*)
 • LEGE nr. 191 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 204 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 123 din 19 iunie 1998 privind acceptarea de către România a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrari
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 306 din 25 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 344 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021