Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 18 februarie 2019 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2019privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2019

  Având în vedere că obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“ a fost proiectat pe o lungime de circa 191 de kilometri, pe teritoriul județelor Vrancea, Brăila, Buzău, Ialomița, precum și faptul că prin Decretul Consiliului de Miniștri nr. 394/1986 a fost aprobată Nota de comandă, principalii indicatori tehnico-economici și măsurile de realizare pentru obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ județul Vrancea, iar până la data prezentei ordonanțe de urgență lucrările de execuție au fost inițiate și se află în diverse stadii de execuție pe tronsonul amplasat pe teritoriul județului Vrancea, între priza din acumularea Călimănești și subtraversarea râului Râmna,luând în considerare rolul determinant al acestui obiectiv de investiții, reprezentat de asigurarea apei pentru irigații în spațiul Siret-Ialomița, cu o suprafață de circa 475 mii ha, dar limitat în resurse de apă, precum și faptul că finalizarea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ asigură premisele necesare aplicării irigațiilor pe o suprafață de circa 120 mii ha, cu impact în obținerea de producții sigure și stabile, cu randamente crescute, pe terenuri cu clase ridicate de fertilitate, dar supuse unor factori climatici nefavorabili,ținând seama de faptul că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare este instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care participă la punerea în aplicare a Programului de guvernare, în cadrul căruia sectorul de îmbunătățiri funciare ocupă un loc important în obiectivele de atins, precum și faptul că infrastructura principală de irigații din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se reabilitează în prezent prin Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, a cărui implementare vizează amenajările de irigații din domeniul public al statului,ținând cont că până în prezent lucrările la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se află în diverse stadii de execuție, respectiv lucrările sunt finalizate și recepționate pe o lungime de circa 5,7 km, pe o lungime de circa 45,8 km lucrările sunt în diverse stadii de execuție sau nu sunt începute, iar lucrările executate pe diverse porțiuni, menționate anterior, se află în prezent în conservare,având în vedere că prin finalizarea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se poate asigura apa pentru irigații pentru circa 120 mii ha, precum și faptul că din anul 2010 lucrările executate se află în conservare, ceea ce a atras instalarea unui proces de degradare a lucrărilor executate, sunt necesare finalizarea de urgență a lucrărilor neexecutate, precum și reabilitarea lucrărilor aflate în conservare,luând în considerare faptul că transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“ în lungime de 191 km, cu cele două etape de realizare, etapa I, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km, respectiv etapa a II-a, cuprinzând canalul pe zona Râmna-Acumulare Dridu, pe lungime de 139,5 km, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și declararea obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan -Etapa I“ ca infrastructură de irigații de utilitate publică, creează premisele necesare atât finalizării obiectivului de investiții, cât și extinderii infrastructurii secundare de irigații care utilizează apa din canal, ținând cont că prin completarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, cu modificările ulterioare, cu obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, se asigură finanțarea lucrărilor la acest obiectiv cu încadrarea sumelor alocate cu această destinație, ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ, respectiv netransmiterea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“, în special a obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, în vederea demarării urgente a lucrărilor, ar avea consecințe negative prin:– nefinalizarea lucrărilor la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km, cu impact negativ privind asigurarea stabilității și securității alimentare, ca urmare a neirigării cu cheltuieli minime a circa 120 mii ha teren agricol, deoarece aducțiunea de apă este gravitațională;– neîndeplinirea imperativului social de asigurare a securității alimentare în condiții de factori climatici nefavorabili;– neutilizarea la capacitate a potențialului productiv al terenurilor agricole din spațiul geografic incident canalului, cu efecte în menținerea de randamente de producție scăzute, generate de secetă și eroziunea solului;– nedezvoltarea sectorului zootehnic în zonă, care este direct corelat cu un sector de producție vegetală puternic;– menținerea decalajului localităților din spațiul rural în cauză, față de localități aflate în areale irigate unde se dezvoltă atât activități agricole, cât și activități conexe, cu atragere de forță de muncă;– neamenajarea de sisteme noi de irigații, care pot funcționa cu cheltuieli minime, deoarece aducțiunea de apă este gravitațională și se reduc la minimum costurile cu echipamentele hidraulice și energia electrică consumată pentru pomparea apei;– alocarea suplimentară de resurse financiare de la bugetul de stat pentru refacerea lucrărilor deja executate, ca urmare a accelerării procesului de degradare a lucrărilor executate până în prezent la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“;– neimplementarea soluțiilor tehnice privind transferul de debite din obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ spre sisteme de irigații care funcționează cu captări din Dunăre, economisindu-se astfel energia electrică consumată pentru pompare;– neutilizarea resursei umane disponibile în zonă, cu impact social negativ generat de neasigurarea locurilor de muncă necesare atât pe durata execuției lucrărilor pe zona acumularea Călimănești-Râmna, județul Vrancea, în lungime de 51,5 km, cât și permanent în exploatarea obiectivului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“, în lungime de 191 km, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după cum urmează:a) „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km;b) „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa a II-a“, cuprinzând canalul pe zona Râmna-Acumulare Dridu, pe o lungime de 139,5 km.(2) Transmiterea obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se realizează astfel:a) transmiterea bunurilor aflate în domeniul public al statului aferente obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ în lungime de 5,7 km, identificate cu numerele MFP 63928, 65159 și 154808 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ca titular al investiției;b) transmiterea porțiunilor de canal cuprinse între km 5+700 și km 51+500, aflate în diverse faze de execuție și nerecepționate, de natura investițiilor în curs, pe baza Inventarului fizic și a Inventarului valoric deținute de către Administrația Națională „Apele Române“ care vor fi finalizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.c) transmiterea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, în suprafață totală de 664.400 mp, aferente obiectivului «Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I», identificate cu numărul parțial MFP 63803 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională «Apele Române», în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, ca titular al investiției; (la 11-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 08 iulie 2019 ) d) transmiterea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al statului, necesare exploatării obiectivului «Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I», identificate cu numerele de inventar 16139, 25743, 340567, 340568 și 452630 în Registrul mijloacelor fixe - patrimoniul privat al statului, din administrarea Administrației Naționale «Apele Române» în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ca titular al investiției; (la 11-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 08 iulie 2019 ) e) transmiterea obiectivelor de inventar aflate în patrimoniul privat al statului, în valoare totală de 6.581,43 lei, fără TVA, necesare exploatării obiectivului «Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I», din administrarea Administrației Naționale «Apele Române» în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ca titular al investiției. (la 11-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 123 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 08 iulie 2019 ) (3) Obiectivul de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa a II-a“ se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice. Articolul 2Obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ se declară infrastructură principală de irigații de utilitate publică și se include în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, cu modificările ulterioare. Articolul 3(1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Națională „Apele Române“ și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Protocolul de predare-preluare se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare se subrogă Administrației Naționale „Apele Române“ în drepturile și obligațiile care rezultă din contractele de proiectare și execuție valabile, la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prin derogare de la prevederile cap. II «Criterii de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative» din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții, cuprinse în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, se aprobă și se cuprind în programele anuale de investiții de către ordonatorul principal de credite, indiferent de valoarea acestora. (la 11-07-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 08 iulie 2019 ) Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 1, construcțiile denumite „Sediu dispecer - corp A, corp B și corp C“, reprezentând sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea, situat în municipiul Focșani, Bd. Brăilei nr. 121-123, cod poștal 620122, județul Vrancea, rămân în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“. Articolul 4^1Prin excepție de la prevederile art. 1, construcția denumită «Stație automatizată cu senzori pentru măsurarea debitelor pe derivații (9D01-Mărășești)», inclusiv terenul aferent, realizată în cadrul Proiectului Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor, amplasată lângă Cantonul Priză Călimănești și compusă din: incintă împrejmuită 16 mp, platformă betonată, suport antenă + panou fotovoltaic, priză pământ, paratrăznet, traductor de debit, scară acces senzor montată pe construcția prizei Călimănești-mal stâng, rămâne în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională «Apele Române». (la 11-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 08 iulie 2019 ) Articolul 5În termen de 60 de zile de la aprobarea protocolului de predare–preluare prevăzut la art. 3 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările intervenite prin prezenta ordonanță de urgență în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv în anexele nr. 3 și 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 6În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora Strategia de extindere a infrastructurii de irigații, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2019.Nr. 4.

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 20 aprilie 1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 528 din 9 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Banca Japoneza pentru Cooperare Internaţionala şi România privind Proiectul de reabilitare a caii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001*)
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 63 din 15 aprilie 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 15 din 2 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 291 din 24 iunie 2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 91 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996
 • CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 185 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabilă şi a reţelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 128 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996
 • LEGE nr. 103 din 19 iunie 2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 598 din 4 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
 • LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 629 din 13 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 498 din 26 noiembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 303 din 4 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 540 din 25 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, şi a Acordului privind statutul misiunilor şi reprezentanţilor statelor terţe pe lângă Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 457 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021