Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997 şi republicată*), li se stabileşte dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege.--------- Notă *) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998. Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere. (2) Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o alta confirmare. Articolul 3 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral în localităţile în care exista suprafeţe de teren agricol constituite ca rezerva la dispoziţia comisiei, potrivit art. 18 din aceeaşi lege. (2) În cazul în care în localitate nu exista suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în condiţiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile se constata nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privată a statului în baza unor astfel de hotărâri. (3) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat. (4) Despăgubirile se vor acorda începând cu suprafeţele cele mai mici care nu pot fi retrocedate. Articolul 4 (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate. În localităţile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii. (2) În cazul în care lucrările pentru care suprafaţa de teren a fost expropriata nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora. Articolul 5În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar aceasta cota a depăşit procentul de 5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta cota li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege. Articolul 6 (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale şi cele judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege. (2) Dispoziţiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51-59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi. (3) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi cetăţeni, dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, şi cel de al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natura ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natura terenul persoanei care deţine actele de proprietate, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii. Articolul 7 (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 şi 23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauza au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991. (2) În cazul în care unor asemenea persoane nu li s-a emis încă nici un titlu de proprietate, se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţa rezultată atât din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*), nemodificata, cat şi din aplicarea prevederilor prezentei legi. (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.----------- Notă *) Legea nr. 18/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991. Capitolul 2 Retrocedarea terenurilor agricole Articolul 8Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, li se restituie în natura suprafeţe cu destinaţie agricolă sau piscicolă de aceeaşi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi. Atribuirea efectivă a terenurilor se face în zona colinară pe vechile amplasamente, iar în zonele de campie pe vechile amplasamente dacă nu sunt afectate exploatatiile agricole, proprietate publică şi privată a statului, în unitatea lor. Articolul 9 (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasa, aparţin domeniului public şi rămân în administrarea acestora. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor proprietate de stat folosite la data intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic şi care trec în administrarea acestora. (3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Române, universitatilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, trec în proprietatea acestora. Articolul 10Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societăţile naţionale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafeţele de teren agricol. Articolul 11În toate cazurile societăţile comerciale, institutele, staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi regiile autonome şi societăţile naţionale cu profil agricol vor achită, în mod obligatoriu, drepturile în natura sau de creanta stabilite şi prevăzute în Legea nr. 48/1994. Articolul 12 (1) Consiliile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, împreună cu oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere de construcţii, sau în sole situate în imediata apropiere a localităţilor, asigurându-se accesul la lucrările de hidroamelioratii, acolo unde ele exista. (2) În cazul în care pe suprafeţele retrocedate sunt amplasate lucrări de hidroamelioratii, proprietarii puşi în posesie sunt obligaţi să asigure accesul şi folosinţă comuna pentru toţi proprietarii, la întreaga capacitate a acestora. (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice, care au dreptul de acces şi de folosinţă comuna la lucrările şi instalaţiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinţa, sa nu afecteze starea de folosinţă normală şi să contribuie, proporţional, la întreţinerea şi reparaţia acestor lucrări şi instalaţii. Toţi utilizatorii răspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor şi instalaţiilor în toate cazurile în care răspunderea nu poate fi individualizata. (4) Procesul-verbal de delimitare, împreună cu hotărârea consiliului local vor fi supuse validării comisiei judeţene, care este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile de la primirea acestuia. (5) Hotărârea comisiei judeţene şi, respectiv, procesul-verbal de delimitare şi planul de situaţie vor fi transmise societăţilor comerciale, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol, precum şi comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentaţiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate. (6) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a carei raza teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. (7) Operaţiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 13Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va inainta lunar Departamentului pentru Administraţie Publică Locală un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de atragere a răspunderii pentru primării care împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege. Articolul 14 (1) Persoanelor fizice care au încheiat contracte de locaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se restituie în natura suprafeţele de teren agricol prevăzute în acele contracte. (2) Dispoziţiile art. 12 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător. Articolul 15 (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar, persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, la regiile autonome şi la societăţile naţionale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum şi persoanelor fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile art. 8 din prezenta lege, numai dacă li s-a reconstituit prin hotărâre a comisiei judeţene dreptul de proprietate pentru diferenţa de peste 10 ha de proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. Articolul 16 (1) Persoanelor prevăzute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 şi al oricăror acte normative de expropriere, sau, după caz, moştenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate în natura, în limita suprafeţei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafeţele de teren aflate în patrimoniul societăţilor comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau al altor societăţi comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, după caz, aflate în administrarea regiilor autonome şi a societăţilor naţionale cu profil agricol, care îşi au sediul în localitatea sau în localităţile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului. (2) În cazul în care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se afla în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, restituirea în natura se face din suprafeţele de teren agricol care vor fi delimitate pentru producţie din terenurile proprietate privată a statului, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 17În toate cazurile în care în patrimoniul unităţilor prevăzute la art. 15 şi 16 din prezenta lege nu exista suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedata. Articolul 18 (1) Terenurile agricole aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu profil agricol şi în administrarea regiilor autonome şi a societăţilor naţionale cu profil agricol, după restituirea în natura în conformitate cu dispoziţiile art. 8 şi ale art. 14-16 din prezenta lege, rămân proprietate privată a statului. (2) Terenurile agricole prevăzute la alin. (1) rămân în continuare în exploatarea societăţilor comerciale pe acţiuni şi a regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol în patrimoniul cărora se afla şi se evidenţiază ca atare în cadastrul agricol. Articolul 19Creanţele acţionarilor şi locatorilor, ce urmează a fi încasate în baza Legii nr. 46/1992 şi a Legii nr. 48/1994, se plătesc şi din veniturile realizate de acele societăţi sau din fonduri speciale create în urma privatizării societăţilor comerciale agricole. Valoarea rămasă a investiţiilor făcute pe terenurile restituite acţionarilor sau locatorilor, precum şi altor persoane îndreptăţite, în conformitate cu prezenta lege, se recuperează de la aceştia într-o perioadă de maximum 10 ani. Articolul 20Prin lege specială se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privată a statului, modalităţile de atribuire în folosinţă ori în proprietatea familiilor ţinere, specialiştilor care lucrează în agricultura din mediul rural, personalului didactic, veteranilor de război, prevăzuţi la art. V din Legea nr. 169/1997, sau altor categorii de persoane îndreptăţite, potrivit legii, precum şi familiilor fără pământ. Articolul 21Regimul juridic al terenurilor agricole, prevăzut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil şi societăţilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă sau societăţilor naţionale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol. Articolul 22Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 8, art. 10 şi art. 14-16 din prezenta lege, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene, în conformitate şi în condiţiile prevăzute la art. 12 şi la art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în regulamentul de aplicare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi. Articolul 23 (1) Organele reprezentative ale unităţilor de cult, constituite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, astfel: a) centre eparhiale, până la 100 ha; b) protoierii, până la 50 ha; c) manastiri şi schituri, până la 50 ha; d) parohii şi filii, până la 10 ha. (2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispoziţiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege. (3) Liceelor cu profil agricol sau silvic şi instituţiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate. (4) În condiţiile prezentei legi unităţile de învăţământ preuniversitar dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate. Unităţilor de învăţământ preuniversitar care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole li se atribuie în folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 5 ha, din rezerva consiliilor locale. Capitolul 3 Retrocedarea terenurilor forestiere Articolul 24 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, se face pe vechile amplasamente. (2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente următoarele terenuri forestiere: a) terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie; b) terenurile pe care se afla sau sunt în curs de realizare construcţii sau amenajări silvice, drumuri forestiere ori alte amenajări sau instalaţii ori alte mijloace fixe; c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lungă durata, aflate sub observatia Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice; d) rezervaţiile forestiere de seminţe de importanţa deosebită, plantaje, plantaţii-mama de butaşi şi arboreturile - surse de seminţe din specii valoroase, înscrise în catalogul naţional al materialelor de reproducere admise în culturile silvice; e) rezervaţiile ştiinţifice, pădurile - monumente ale naturii şi alte arii strict protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii; f) pădurile cu rol de protecţie deosebită antierozionala şi hidrologica; g) terenurile defrisate total sau parţial după data de 1 ianuarie 1990. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente. (4) Unităţile şi subunitatile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor vor delimita şi vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care s-a reconstituit şi s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi. (5) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice de celelalte suprafeţe de terenuri. Articolul 25 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), şi conform prezentei legi. (2) Gospodărirea şi exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în condiţiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier de până la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţa rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a prezentei legi. (4) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi dispoziţiile art. 6 din prezenta lege sunt şi rămân aplicabile.------------- Notă *) Regulamentul a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993. Articolul 26 (1) Foştilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, composesorate, obsti de moşneni în devălmăşie, obsti razesesti nedivizate, păduri graniceresti şi alte forme asociative asimilate acestora, precum şi moştenitorilor acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu menţiunea la titular: "composesorat", "obşte de moşneni", "obşte de răzeşi", "păduri graniceresti", alte asociaţii şi cu denumirea localităţii respective. (2) Suprafaţa restituită formelor asociative nu poate depăşi suprafaţa rezultată din aplicarea reformei agrare din anul 1921. (3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schita de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut composesoratului, obstii de moşneni, obstii de răzeşi etc., ce urmează a fi restituit, şi de o anexa cuprinzând numele, prenumele şi, când este cazul, cotaparte ce i se cuvine fiecăreia dintre persoanele prevăzute la alin. (1), pe baza actelor care le atesta aceasta calitate şi în limitele prevăzute în aceste acte. (4) Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale, respectiv comisiile judeţene, în a căror rază teritorială sunt situate terenurile, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 27Exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921-1940. Articolul 28 (1) În vederea organizării exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la exploatarea lor, persoanele îndreptăţite se vor constitui, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale de composesorat, păduri graniceresti, devălmăşie de moşneni, obsti nedivizate de răzeşi etc. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a carei raza teritorială sunt situate terenurile, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere. (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea şi cu certificatul eliberat de comisia locală, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de exploatare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, raspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice. (4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de exploatare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, dobândesc calitatea de persoana juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie. (5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor. Articolul 29 (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, instituţiei de învăţământ, indiferent de forma acesteia, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi. (2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judeţul în care a fost constituită parohia, schitul sau manastirea. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avută în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit parohia, schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire. (4) Comunele, oraşele şi municipiile, care au deţinut în proprietate terenuri cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fanete şi păşuni împădurite, redobândesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care atesta suprafeţele solicitate în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată. (5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, oraşului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului. Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 30În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţara sau în străinătate. Articolul 31 (1) Construcţiile de orice fel, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţii din Legea nr. 187/1945, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora. (2) Construcţiile de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatatia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora. (3) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despăgubiri. Articolul 32 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, prevăzute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, au obligaţia să depună declaraţia pe propria răspundere în legătură cu suprafeţele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, deţinute efectiv, în temeiul aceluiaşi articol, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile. Articolul 33Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri şi pot depune actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 34Terenurile fără construcţii neafectate de lucrări de investiţii aprobate potrivit legii sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezintă nici o valoare de întrebuinţare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donaţie, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi ale altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz. Articolul 35 (1) Punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite sa primească în proprietate terenuri forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai după crearea în teritoriu a structurilor de control şi de aplicare a regimului silvic şi numai după promulgarea legilor privind contravenţiile silvice, regimul silvic şi administrarea fondului forestier proprietate privată şi de stat, precum şi statutul personalului silvic. (2) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari până la punerea în posesie în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Articolul 36Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile. Articolul 37Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile prevederile art. 17 din prezenta lege. Articolul 38Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente în condiţiile prezentei legi, cu interzicerea transferării lor de către comisiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din prezenta lege. Articolul 39Prevederile art. 26-28 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor agricole, pasunilor şi fanetelor ce au aparţinut formelor asociative care au deţinut astfel de terenuri. Articolul 40Pentru toate terenurile agricole şi forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele şi cu procedura prevăzute de Legea nr. 18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum şi în situaţiile în care foştii proprietari au optat pentru despăgubiri, Guvernul va stabili prin hotărâre modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 41Guvernul va modifica şi va completa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 114 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 14 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 11 ianuarie 2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 10 octombrie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 276 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 775 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • LEGE nr. 292 din 13 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012
 • LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 31 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedura penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 517 din 6 septembrie 1940 pentru înscrierea drepturilor de proprietate pe baza sentinţelor judecătoreşti de expropriere şi împroprietărire, precum şi pentru vînzările făcute de către Stat din suprafeţele expropriate şi a celor rezultate din exercitarea dreptului de preemţiune
 • LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
 • LEGE nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 75 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului european privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi (STE-31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, semnat de România la 5 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 14 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi
 • LEGE nr. 33 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 27 noiembrie 2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 173 din 12 iunie 2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 95 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 76 din 4 mai 2000 bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 20 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 12 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020