Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 553 din 05 iulie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 3 iulie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 iulie 2019

  I. Luând în considerare imperativul stabilirii unei modalități perfecționate și transparente de stabilire a tarifelor practicate de Agenția Națională Anti-Doping și Laboratorul de control doping, având în vedere faptul că, începând cu data de 1 august 2016, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, cu modificările și completările ulterioare, Laboratorul de control doping este instituție publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, științific și operațional față de Agenția Națională Anti-Doping și orice structură sportivă, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desființarea Direcției cercetare și laborator antidoping din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping și preluarea activității acesteia, fără a se preciza că laboratorul stabilește tarifele pentru activitatea prestată, întrucât nu există o normă legală de nivel primar, ceea ce a condus la un vid legislativ în acest sens,ținând cont că în 21 iulie 2009 România a devenit singura țară din Europa de Est care are un laborator de control doping acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping, iar în data de 29 noiembrie 2017 acreditarea internațională a Laboratorului de control doping din România a fost suspendată pe o perioadă de 6 luni, prin decizia președintelui Comitetului Executiv al Agenției Mondiale Anti-Doping, ca urmare a neconformităților majore cu privire la Standardul internațional pentru laboratoare, ce au inclus și nerespectarea Codului de etică, perioadă prelungită ulterior, până la rezolvarea tuturor acțiunilor corective impuse de Agenția Mondială Anti-Doping,luând în calcul că în data de 4 aprilie 2019 Agenția Mondială Anti-Doping, conform deciziei președintelui Comitetului Executiv, a ridicat suspendarea acreditării Laboratorului de control doping din România, întrucât la acest moment nu există o prevedere legală de nivel primar cu privire la entitatea competentă să stabilească tarifele pentru analiza probelor de control doping, pentru eliberarea pachetului de documente și pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping,având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 521/2016, cu modificările și completările ulterioare, printre atribuțiile Laboratorului de control doping se regăsește și aceea de a efectua analize privind contaminarea cu substanțe dopante a suplimentelor alimentare, la cererea autorității de testare, și, drept urmare, se impune ca prețurile pentru aceste analize să fie stabilite de Laboratorul de control doping, și nu de către oricare altă instituție, inclusiv Agenția Națională Anti-Doping, așa cum prevede art. 15 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare faptul că Standardul internațional pentru laboratoare versiunea 9.0., în vigoare din iunie 2016, prevede la pct. 4.1.8 că „Laboratorul va fi organizat și va rămâne independent din punct de vedere operațional față de organizațiile anti-doping pentru a demonstra încrederea deplină în competența, imparțialitatea, judecata sau integritatea operațională în conformitate cu art. 4.1.5d din ISO/IEC 17025. Independența operațională implică faptul ca laboratorul să aibă un buget separat care să-i permită acestuia gestionarea propriei activități, fără niciun obstacol sau imixtiune“,ținând cont de faptul că noua versiune a Standardului internațional pentru laboratoare, ce va intra în vigoare de la data de 1 noiembrie 2019, prevede la pct. 4.2.3 - Independența și imparțialitatea laboratorului, că „Pentru a evita potențialele conflicte de interese, laboratorul trebuie să fie independent din punct de vedere administrativ și operațional de orice organizație care ar putea exercita o presiune necuvenită asupra sa și ar putea afecta executarea imparțială a sarcinilor și operațiunilor sale. Aceasta include, dar nu se limitează la organizațiile anti-doping sau orice alte organizații sportive sau politice. Acest lucru este necesar pentru a asigura încrederea deplină în competența, imparțialitatea, judecata sau integritatea operațională a laboratorului, în conformitate cu ISO/IEC 17025.Independența administrativă impune ca laboratorul să fie o entitate juridică separată, fără alte legături administrative față de o organizație anti-doping sau alte organizații sportive sau politice.Independența operațională impune ca laboratorul să își gestioneze propriile afaceri fără obstacole, interferențe sau indicații de la orice organizație anti-doping, organizații sportive sau orice altă persoană. Acest lucru impune ca laboratorul să aibă un buget dedicat care să-i permită punerea în aplicare a unui proces eficient de aprobare pentru achiziționarea la timp a materialelor de referință, a reactivilor, a consumabilelor și a aparaturii esențiale necesare, precum și decizii de management independente ale laboratorului cu privire la recrutarea, retenția și instruirea personalului, participarea la întâlniri științifice, simpozioane și altele asemenea. Acest lucru nu împiedică laboratorul să primească granturi sau alt suport financiar de la organizația gazdă, spre exemplu universitate, spital, instituție publică, organizații anti-doping, organizații sportive, guvern sau alți sponsori și să urmeze reglementările contabile legale, aplicabile în privința primirii și administrării acestor fonduri.“ Neadoptarea de urgență a unui cadru legislativ pentru stabilirea de către Laboratorul de control doping a cuantumului tarifelor percepute pentru activitatea prestată, corelate cu costurile asociate, cum ar fi achiziții, salarii, regie și altele asemenea, înseamnă menținerea unei stări de fapt incerte în care laboratorul se află, în ceea ce privește independența administrativă și operațională, și, implicit, menținerea acreditării internaționale conferite de Agenția Mondială Anti-Doping.Având în vedere că Agenția Mondială Anti-Doping a ridicat suspendarea acreditării Laboratorului de control doping, iar lipsa cadrului legal privind abilitatea laboratorului de a-și stabili tarifele pentru toate serviciile pe care le prestează creează grave prejudicii pentru atingerea obiectivelor economico-financiare și de consolidare a entității, deoarece nu poate iniția contracte de servicii specifice în lipsa unei liste de tarife adecvate activității prestate,având în vedere faptul că, până la această dată, după ridicarea suspendării, numeroase autorități de testare și recoltare internaționale au solicitat Laboratorului de control doping o listă de prețuri pentru serviciile sale și, din cauza lipsei comunicării acestei liste complete și a nepublicării acesteia în sistemul ADAMS, pot fi aplicate noi sancțiuni din partea Agenției Mondiale Anti-Doping, care vor impieta asupra continuării activității laboratorului, generând noi costuri, ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va putea determina revocarea acreditării internaționale a laboratorului de control doping în orice moment, datorită lipsei independenței operaționale prin preluarea de către Agenția Națională Anti-Doping, entitate de care laboratorul s-a desprins, având activități diferite, a atribuțiilor de tarifare a analizelor suplimentelor alimentare, ceea ce reprezintă o imixtiune în funcționarea Laboratorului ca entitate autonomă, precum și nerecunoașterea dreptului la autonomie a acestuia.II. Având în vedere faptul că, prin reglementarea actuală a plății salariilor preoților români care activează în străinătate, sunt afectate bugetele reprezentanțelor și comunităților ortodoxe române din afara granițelor, care nu vor mai putea asigura fondul de salarii necesar funcționării acestor instituții bisericești importante,luând în considerare că personalul clerical cu funcții de conducere din cadrul eparhiilor ortodoxe românești din diaspora nu mai poate fi remunerat suplimentar, spre deosebire de preoții de parohie, pentru activitatea extrem de complexă pe care o desfășoară,în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins: Articolul 5^2(1) La propunerea motivată a Laboratorului de control doping, tarifele stabilite de către acesta pentru analiza probelor de control doping și a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente și pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Tarifele sunt aduse la cunoștința autorităților de testare prin publicare în sistemul de management și administrare anti-doping ADAMS, conform prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare.2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Tarifele pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIÎn anexa nr. I capitolul III litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Directorul Laboratorului de control doping,
  Cristina Stan
  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Pavel-Cristian Balaj
  Secretariatul de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 58.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 67 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 204 din 26 mai 2004 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 57 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 108 din 19 mai 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 54 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 3 din 20 noiembrie 1982 (*republicată*) privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1865 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 21 din 9 martie 2015 pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 30 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistenţă economică, tehnică şi în domenii conexe
 • LEGE nr. 195 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 21 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea extinderii şi completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice şi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 223 din 5 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 191 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004
 • LEGE nr. 156 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 208 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 152 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 mai 2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021