Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 552 din 04 iulie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 3 iulie 2019privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 4 iulie 2019

  Având în vedere obiectivele legate de implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile, precum și necesitatea de a asigura un cadru coerent ce permite utilizarea frecvențelor radio în condiții care să conducă la furnizarea de servicii de comunicații electronice mobile de bandă largă prin intermediul frecvențelor radio și de a stimula, în acest fel, competiția în domeniul comunicațiilor electronice,ca urmare a nevoii de extindere a accesului la servicii de comunicații electronice mobile de bandă largă în zonele rurale și în alte zone în care instalarea rețelelor de comunicații electronice fixe ce nu utilizează resursa limitată de spectru radio este dificilă sau greu sustenabilă din punct de vedere economic,având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio necesare furnizării adecvate a serviciilor 5G, până la finalul anului 2019, în acord cu foaia de parcurs națională definitivată potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniune, fapt ce reclamă ca întreg cadrul juridic, inclusiv documentele parte a procedurii de selecție, să fie stabilit cât mai urgent,față de considerentele menționate anterior se remarcă faptul că parcurgerea unei proceduri parlamentare pentru adoptarea măsurilor propuse conduce, inevitabil, la demararea cu întârziere a întregului proces de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs națională definitivată potrivit Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniune,având în vedere că până la data de 31 iulie 2019 este necesar a fi elaborat proiectul documentației (proiectul deciziei privind organizarea procedurii de selecție și proiectul caietului de sarcini) ce este parte a procedurii de selecție, în acord cu celelalte documente finalizate la nivel național - foaia de parcurs națională și documentul de poziție privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25-27,5 GHz,având în vedere că respectarea foii de parcurs naționale presupune consolidarea întregului cadru pe care se sprijină procedura de selecție propriu-zisă, fiind necesară modificarea unor prevederi legislative în acord cu principiile stabilite prin Strategia 5G pentru România,având în vedere necesitatea colectării până la sfârșitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvențe radio destinate comunicațiilor mobile și evitarea unui risc de deficit bugetar,având în vedere că neînceperea demersurilor necesare organizării procedurii de selecție cel târziu la data de 31 iulie 2019 face imposibilă desemnarea câștigătorilor în cursul acestui an, cu consecința neîncasării sumelor rezultate din acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în exercițiul financiar curent,ținând cont de necesitatea asigurării unui cadru predictibil pentru furnizorii de servicii și comunicații electronice care doresc să participe la procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării adecvate a serviciilor 5G,având în vedere atenția sporită oferită frecvențelor radio, primul element crucial pentru materializarea viziunii introducerii noilor tehnologii de comunicații mobile, conferită prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 și prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network),luând în considerare faptul că, potrivit mecanismului de constituire și aplicare a tarifului de monitorizare prevăzut la art. 130 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii și comunicații electronice au obligația să transmită către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații situațiile anuale financiare conținând cifrele de afaceri necesare stabilirii tarifului de monitorizare perceput, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează potrivit legislației în vigoare,ținând cont de faptul că procesul de optimizare a cadrului normativ care să permită simplificarea procedurilor de obținere a autorizațiilor de construire de către furnizorii de comunicații electronice este unul complex, necesitând o durată extinsă de timp pentru consultarea mai multor „actori“ implicați precum și armonizarea tuturor actelor normative incidente, dar și de efectul de inhibare a investițiilor în dezvoltarea de rețele de comunicații prin implementarea de noi tehnologii generat de regimul de sancțiuni introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în completarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, luând în considerare că cele menționate mai sus constituie o stare de fapt obiectivă care poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicații mobile, cu potențial impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin intermediul acestora,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență; cuantumul taxei de licență în cazul procedurii de selecție comparativă, respectiv valoarea minimală a acesteia în cazul procedurii de selecție competitivă, precum și condițiile privind efectuarea plății vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM și vor urmări, printre altele, alocarea și utilizarea eficace a drepturilor de utilizare, iar acolo unde este posibil, vor ține cont de eventualele costuri legate de îndeplinirea condițiilor de autorizare impuse pentru a promova obiective de politică publică.2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Selecția competitivă reprezintă procedura de acordare a licenței ori licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat câștigătorului ori câștigătorilor unei licitații, care, îndeplinind toate criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz, oferă cea mai mare valoare pentru taxa de licență, având ca punct de pornire o valoare minimală stabilită prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).3. La articolul 31, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție se face în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență care respectă obiectivele stabilite prin art. 28 alin. (1); cuantumul și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc, pentru fiecare bandă de frecvențe în mod individual, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.4. La articolul 123, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 123(1) Valoarea integrală a sumei percepute anual de către ANCOM cu titlu de tarif de monitorizare se determină ca diferență între:a) valoarea cheltuielilor administrative ale ANCOM prevăzute la alin. (2), cu excepția celor care sunt atribuite reglementării și monitorizării serviciilor poștale, șib) veniturile din alte surse, mai puțin sumele necesare acoperirii cheltuielilor ANCOM, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sumele din excedentul anual rezultat din execuția bugetelor anilor precedenți.5. La articolul 124, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Procentul prevăzut la alin. (1) și (2) se determină anual, fără a depăși 2% ca raport între:a) valoarea prevăzută la art. 123 alin. (1) din care se scad sumele încasate din tariful prevăzut la art. 126 alin. (1) lit. a) și din tariful de monitorizare stabilit în anii precedenți, la finele lunii anterioare celei în care se determină procentul, șib) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2).(4) Prin derogare de la art. 122, tariful de monitorizare calculat potrivit prezentului articol se stabilește doar în sarcina furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și a furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.6. La articolul 129, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligați să supună certificării veniturile obținute din activitățile de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poștale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii. Articolul IIAplicarea prevederilor art. 42 alin. (1^1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare, se suspendă până la data de 15 martie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 54.----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 638 din 8 august 1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase
 • LEGE nr. 178 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 157 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 730 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 78 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 196 din 27 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • LEGE nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile din capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 36 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 73 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • LEGE nr. 196 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium din municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 1.184 din 4 aprilie 1931 privind măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia în baza legilor din 13 Iunie 1874 şi 19 Fevruarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • LEGE nr. 28 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 409 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sangeorgiu de Pădure, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 7 din 3 aprilie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare (republicare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 211 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 90/1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 200 din 13 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • LEGE nr. 237 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 100 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
 • LEGE nr. 572 din 14 decembrie 2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 198 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 26 mai 2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 255 din 28 martie 1941 pentru autorizarea prefecţilor, primarilor şi ajutorilor de primar, proveniţi dintre pensionari, de a primi jumătate din salariul aferent funcţiunii ce îndeplinesc, precum şi autorizarea prefecţilor, primarilor şi ajutorilor de primar de a primi indemnizaţii lunare de reprezentare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021