Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 28 iunie 2019

  Având în vedere că de la 31 decembrie 2018, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, transportul rutier județean de persoane este considerat serviciul public de transport, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea împrejurării că până la 31 decembrie 2018 transportul rutier județean de persoane a avut caracteristicile unui transport în regim comercial,luând în considerare că Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 impune inclusiv consiliilor județene ca până la data de 2 decembrie 2019 să încheie contracte de servicii publice de transport călători, obligație în drept ce contravine situației în fapt, se impun măsuri urgente de reglementare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, ca fiind activitate prestată în regim comercial.Stabilirea legală a diferențierii regimului juridic al serviciilor de transport public la nivelul localităților și transportului la nivel județean se impune a fi realizată în regim de urgență, în caz contrar autoritățile publice județene fiind obligate să aplice, în continuare, procedurile specifice serviciilor publice de transport, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.Intenția vădită a operatorilor economici, realizată public prin federațiile patronale reprezentative, de a boicota, la sfârșitul lunii iunie 2019, obținerea prelungirii licențelor de traseu, fapt care ar conduce la imposibilitatea deplasării călătorilor în interiorul județelor, fapt ce ar afecta drepturile constituționale privind nivelul de trai și mobilitatea, reprezintă o situație extraordinară ce determină adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri privind prelungirea programelor și a licențelor de traseu, în situația transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.De asemenea, caracterul urgent este determinat de lipsa din legislația în vigoare a unor prevederi cu privire la autoritatea a cărei competență este prelungirea valabilității licențelor de traseu, dat fiind faptul că în prezent Autoritatea Rutieră Română, care a eliberat înscrisurile a căror valabilitate este necesar să fie prelungită, nu mai are competențe în acest domeniu.Realitatea existentă la nivelul consiliilor județene din România deoarece situația în fapt nu corespunde cu cea în drept, întrucât sunt în imposibilitatea, independent de măsurile întreprinse, de a se conforma Regulamentului nr. 1.370/2007.Ținând cont că transportul rutier județean de persoane, considerat ca serviciu public, determină efort bugetar în sarcina bugetelor locale ale județelor,în lipsa neadoptării prevederilor privind eliminarea transportului județean de persoane din sfera serviciilor publice, consecințele negative care ar putea fi produse constau în denaturarea substanțială a concurenței, în sensul bulversării efective a activității de transport în România, cu repercusiuni asupra desfășurării activităților economice în condiții de piață.Totodată, altă consecință negativă care ar putea rezulta din nepromovarea proiectului constă în afectarea negativă a bugetelor județelor, care se confruntă deja cu probleme financiare, putând determina blocarea activității autorităților administrației publice județene.Ca urmare, se impune promovarea în regim de urgență a unor dispoziții care să prevadă excluderea din sfera Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 și a Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, prestat la nivel județean.De asemenea, în lipsa neadoptării, există riscul ca România să fie pasibilă de consecințele negative ale nerespectării Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 de către autoritățile administrației publice județene.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul legii, expresia „local și județean“ se înlocuiește cu termenul „local“. 2. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, autorizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciilor publice de transport în comune, orașe, municipii și asociații de dezvoltare intercomunitară.(2) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional privind înființarea, organizarea și funcționarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale, județene și ale municipiului București și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) În înțelesul prezentei legi, transportul rutier local de persoane reprezintă transportul definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.(1^2) Transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, îi sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.(1^3) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, intră în sfera de competență a Ministerului Transporturilor și a consiliilor județene, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 1 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Serviciul public de transport local de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza unităților administrativ-teritoriale, și de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare cu respectarea următoarelor principii:5. La articolul 1 alineatul (4), literele d), i) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităților;.................................................................i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin compensații acordate în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;.................................................................g) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;6. La articolul 1 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) înființarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorități locale de transport;7. La articolul 1, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Serviciile publice de transport local se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și navelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației/navigației.8. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Se consideră serviciu public compensat acel serviciu public de transport căruia i se acordă compensații pentru acoperirea costurilor de exploatare și asigurarea unui profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.9. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul localităților sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local.10. La articolul 4 alineatul (1), literele a)-f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) se efectuează, după caz, de către un operator de transport rutier, operator de transport feroviar, de către un transportator autorizat sau de către un operator de transport naval autorizat;b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate. În cazul în care traseul transportului pe șină, inclusiv transportul feroviar, depășește limita localității, acesta va fi considerat serviciul public de transport local;c) se execută pe rute și cu programe de transport prestabilite, de către consiliul local, Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară. În situația transportului pe căile navigabile în Delta Dunării rutele și programul de transport sunt stabilite de Consiliul Județean Tulcea;d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave deținute de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară. În condițiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie, metrou, tren sau nave se realizează de către transportatorii autorizați;e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații, autogări și, după caz, gări fluviale sau locuri de operare;f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie;11. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se abrogă.12. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cu excepția transportului public feroviar și naval, conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:a) licența de traseu;b) programul de circulație;c) copia conformă a licenței comunitare, în cazul autobuzelor;d) alte documente stabilite de legile în vigoare.13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Transportul pe căile navigabile interioare reprezintă serviciu public de transport local, dacă se stabilesc în sarcina operatorilor, obligații de serviciu public în schimbul acordării unor drepturi exclusive și/sau compensații de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor.14. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru serviciile publice de transport pe căile navigabile interioare, unitățile administrativ-teritoriale pot avea calitatea de autorități locale competente, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.15. La articolul 14 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) gări fluviale și locuri de operare.16. La articolul 14 alineatul (3), literele e) și f) se abrogă.17. La articolul 14 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) nave de transport de pasageri pe căile navigabile interioare;18. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.19. La articolul 16, alineatele (3) și (4) se abrogă.20. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;b) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de mobilitate;c) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, județean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și nave;d) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor publice de transport local, în condițiile legii;e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem public de transport local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale, precum și a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară;f) proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport local într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de protecție a mediului, cu modalitățile de realizare a serviciului respectiv și în conformitate cu reglementările legale în vigoare;g) asocierea intercomunitară în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de transport local, precum și administrarea acestuia;h) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane;i) acordarea de facilități și compensații ca diferență de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;j) autorizarea transportatorilor, denumiți transportatori autorizați, astfel cum au fost definiți prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;j^1) emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze;j^2) aprobarea programului de transport local;k) realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (INSPIRE), cu modificările și completările ulterioare;l) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor publice de transport local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;m) stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local de persoane, cu respectarea normelor-cadru elaborate și aprobate prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.;n) stabilirea compensației acordate de la bugetul local, pentru acoperirea diferenței dintre costurile suportate în legătură cu obligația/obligațiile de serviciu public și sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;o) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București ori prin lege;p) aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate.21. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.22. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru asigurarea prestării serviciilor publice de transport călători în comune, orașe, municipii și asociații de dezvoltare intercomunitară, dacă județul deține în proprietate bunuri și/sau elemente componente ale sistemelor publice de transport local, consiliile județene pot exercita atribuțiile prevăzute la:a) prezentul articol, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. h)-j^1) și lit. m)-p);b) art. 18, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (2);c) art. 19^1.23. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în raporturile cu operatorii de transport rutier ori transportatorii autorizați care efectuează serviciile publice de transport local, au următoarele drepturi:24. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Autoritățile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor publice de transport local sunt:a) Ministerul Transporturilor, prin entitățile desemnate, pentru serviciul public de transport naval și feroviar;b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., pentru serviciul public de transport rutier de persoane.25. La articolul 20 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) reglementează organizarea și funcționarea autorităților de autorizare din cadrul administrației publice locale, al Consiliului General al Municipiului București sau, după caz, din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară;26. La articolul 20, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Autoritățile administrației publice locale sunt autorități de reglementare locale competente în domeniul serviciului public de transport local și prin autoritățile locale de transport își exercită față de toți operatorii de transport și transportatorii autorizați, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuțiile și competențele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin prezenta lege.27. La articolul 20 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) emit licențe de traseu în serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze.28. La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condițiile prezentei legi, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz.(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului public de transport local se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor publice de transport local elaborate de autoritățile locale de transport și aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București, pe baza regulamentului-cadru al serviciului public de transport local, elaborat de autoritatea națională de reglementare competentă.29. La articolul 21, alineatele (4) și (6) se abrogă.30. La articolul 22 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;31. La articolul 23^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare intercomunitară stabilesc prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, grila de punctaj, pe baza factorilor de evaluare prevăzuți la alin. (5).32. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe durata hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii, după caz, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public și a sistemului public de transport local, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la:a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați;b) derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute și a orarelor zilnice și săptămânale;c) dezvoltarea și modernizarea sistemului public de transport local, precum și modul de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia;d) respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul public de transport local.33. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Serviciul public de transport local poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deținători de licențe de transport, eliberate sau recunoscute în condițiile legii, ori transportatorilor autorizați deținători ai unei autorizații de transport de persoane, eliberată, în condițiile legii, de către autoritatea administrației publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.34. La articolul 30 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.35. La articolul 30 alineatul (3), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Transportatorii autorizați sunt transportatorii care dețin autorizații de transport eliberate de către autoritatea locală de transport din subordinea consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, a asociației de dezvoltare intercomunitară sau de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, pentru transportul public pe căile navigabile interioare:a) societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, deținătoare de autorizații de transport valabile;36. Articolul 33 se abrogă.37. La articolul 35 alineatul (2), literele a)-f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber și nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public de transport local;b) utilizatorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la serviciul public de transport local. Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară și în clauzele contractuale care sunt de interes public;c) hotărârile consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu privire la serviciul public de transport local vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor;d) utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condițiile legii;e) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;f) să sesizeze autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare intercomunitară orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;......................................................................h) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul public de transport local;i) pentru plata serviciului public de transport local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități.38. La articolul 35 alineatul (2), litera g) se abrogă.39. La articolul 37, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Odată cu aprobarea programului public de transport local de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenuri de metrou, după caz, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București stabilesc modalitățile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga rețea de trasee, pe grupe de trasee și pe trasee................................................................................................(9) Durata de valabilitate a licenței de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice.40. La articolul 38, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licența de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul utilizat în realizarea transportului, conform prevederilor contractului de servicii publice. Fac excepție, în ceea ce privește obligația deținerii licenței de traseu, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou și navele...............................................................................................(6) Autorizația de transport și copia conformă a acesteia se eliberează pe durata de valabilitate a contractului de servicii publice.41. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) Autorizația de transport se retrage de către autoritatea administrației publice locale la propunerea autorității de autorizare în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizației de transport. În caz de retragere a autorizației de transport, copiile conforme ale acesteia au același regim.(2) Copiile conforme ale autorizației de transport se suspendă de către autoritățile administrației publice locale la propunerea autorității de autorizare, în condițiile stabilite în contractul de atribuire a serviciului și în regulamentul serviciului public de transport local.(3) Licența de traseu se retrage, în condițiile stabilite în contractul de atribuire a serviciului și în regulamentul serviciului public de transport local, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul nerespectării prevederilor din caietul de sarcini și a graficului de circulație.42. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 40Licența de traseu, autorizația de transport și copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu vehiculele deținute activități de transport public.43. La articolul 41, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Veniturile operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, și/sau din compensații de la bugetul de stat și de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif, în condițiile legii...............................................................................................(5) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice, respectiv finanțele publice locale și a legislației în vigoare privind achizițiile publice.44. La articolul 42, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul public de transport local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie individuale.(3) Condițiile concrete în care este acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) și (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea serviciului public de transport local se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în condițiile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 și de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.(4) Compensația pentru facilitățile prevăzute la art. 19^1 se acordă operatorului de transport public din bugetul local în condițiile legii.45. La articolul 43, literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului București;c) condițiile care generează modificarea tarifelor sau a compensațiilor, precum și procedurile specifice aplicate pentru astfel de situații se prevăd în contractele de atribuire a gestiunii;d) modificarea tarifelor sau a compensațiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului București.46. La articolul 45, alineatele (8), (8^1), (8^5) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac conform competențelor stabilite în prezenta lege de către împuterniciții primarului general al municipiului București, ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (4), (5) și alin. (7) lit. a), h) și m).(8^1) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce privește serviciul public de transport local și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către împuterniciți ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor................................................................................................. (8^5) În vederea aplicării prevederilor alin. (8^1) de către împuterniciți ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor, în cazul controalelor efectuate în trafic; la solicitarea primarilor comunelor, orașelor și municipiilor, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciții acestora. ...............................................................................................(9) Consiliile locale și, după caz, Consiliul General al Municipiului București vor stabili, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, faptele care constituie contravenții în domeniul serviciului public de transport local altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale.47. La articolul 48, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor de transport public local cărora le-a fost delegată gestiunea serviciului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza prevederilor prezentei legi sau îl vor rezilia organizând o nouă procedură de delegare a gestiunii, în scopul desemnării unui nou operator de transport rutier sau transportator autorizat. Articolul IIAlineatul (1) al articolul III din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1106 din 28 decembrie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul III(1) Serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza unui contract de transport încheiat între operator și persoana juridică care este beneficiar al transportului sau care a angajat transportul. Articolul IIILocurile de îmbarcare/debarcare situate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale precum și condițiile de acces la acestea pentru operatorii de transport prin servicii regulate speciale sunt stabilite prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale. Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Transportul public local de persoane efectuat în interiorul unei localități, precum și transportul public de persoane efectuat în aria teritorială de competență a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, așa cum acesta este definit la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează prin legi speciale.(2) Transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean se reglementează de către consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel județean, în limita atribuțiilor conferite prin prezenta ordonanță de urgență.2. La articolul 3, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, pentru transportul rutier național și internațional și consiliile județene, pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.3. După punctul I, subpunctul 1 al articolului 4 se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) transport rutier județean.4. La capitolul I, după secțiunea a 4-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5-a, care va avea următorul cuprins: Secţiunea a 5-a Atribuțiile consiliilor județene în domeniul transportului rutier județean de persoane Articolul 8^1(1) Consiliile județene au, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, calitatea de autorități competente județene și obligația de a înființa autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze și să controleze prestarea transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, desfășurat între localitățile județului.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), consiliile județene au următoarele atribuții:a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport județean de persoane, precum și anticiparea evoluției acestora;b) stabilirea traseelor județene, precum și autogările și stațiile publice în care se realizează îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară implicate;c) elaborarea și aprobarea programelor de transport județean de persoane prin servicii regulate, precum și a capacităților de transport necesare;d) participarea și introducerea datelor aferente programului de transport în aplicația electronică specifică în vederea atribuirii traseelor județene;e) aprobarea atribuirii traseelor județene și afișarea pe siteul instituției a programului de transport județean și a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;f) introducerea programului de transport județean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;g) actualizarea periodică a programelor de transport județene, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public local, interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane;h) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport județean, în condițiile legii;i) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem public de transport județean, aflat în proprietatea publică sau privată a județului;j) proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport județean într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților/județelor, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de protecție a mediului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;k) emiterea de licențe de traseu pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate;l) realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului de transport rutier județean, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (INSPIRE), cu modificările și completările ulterioare;m) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac conform competențelor stabilite în prezenta ordonanță de către împuterniciții președintelui consiliului județean, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri;n) în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul controalelor efectuate în trafic, la solicitarea Consiliului Județean, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciții președintelui consiliului județean;o) aprobă tarifele propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport județean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare și un profit rezonabil pentru operatorii de transport.(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz.(4) Împotriva hotărârilor consiliilor județene, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. Articolul VNormele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contracost de persoane prin servicii regulate la nivel județean se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul VILa articolul 57 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) împuterniciții președinților consiliilor județene pentru transportul județean, în cazul controlului efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit. a), în cazul contravențiilor prevăzute la art. 3 pct. 4, 23, 24, 25, la art. 4 pct. 12, 19, 23, 27, 30, 49, 51 și 53-56 și la art. 5 pct. 13 și 17. Articolul VIIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și Agenția Națională pentru Achizițiile Publice procedează la modificarea, prin ordin comun al președinților acestora, a documentelor standard și contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în conformitate cu modificările aduse de prezenta ordonanță de urgență. Articolul VIII(1) Prestatorii de servicii de transport public județean achită obligațiile legale către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel cum sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele încasate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile alin. (1), rămân la dispoziția A.N.R.S.C.“ Articolul IXAutoritatea Rutieră Română furnizează, la cerere, gratuit, consiliilor județene, informațiile deținute cu privire la caracteristicile parcului de vehicule. Articolul X(1) Valabilitatea actualelor programe de transport județean și, după caz, a licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, se prelungește până la data de 30 iunie 2023.(2) La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungește, cu plata tarifului aferent, licențele de traseu, în condițiile alin. (1), pentru autobuzele deținute și nominalizate pe traseul respectiv, în baza de date a Autorității Rutiere Române - A.R.R., la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul XIPână la intrarea în vigoare a Normelor metodologice prevăzute la art. 8^2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, licențele de traseu pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, se emit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Articolul XIILegea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul XIIIOrdonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul XIVHotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 iunie 2019.Nr. 51.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 503 din 28 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 531 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004
 • LEGE nr. 159 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 97 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
 • LEGE nr. 67 din 24 iunie 1995 privind ajutorul social
 • LEGE nr. 560 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicata*) privind prevenirea si combaterea dopajului in sport*)
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 233 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 153 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 119 din 1 aprilie 1937 pentru autorizarea Regiei Autonome C.F.R. de a vinde un teren în staţia Leordeni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • LEGE nr. 317 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 29 decembrie 1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 24 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 24 februarie 1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 167 din 12 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 379 din 5 octombrie 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acţiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la Bucureşti la 5 decembrie 2005 şi la Bruxelles la 12 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 24 septembrie 1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 26 octombrie 2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informaţii Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanţelor în numele statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 168 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi
 • LEGE nr. 19 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Convenţiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale şi a Protocolului din 1996 la aceasta convenţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 14 septembrie 2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 579 din 31 octombrie 2001 privind declararea municipiului Hunedoara Oraş martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 312 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 117 din 15 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 100 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 101 din 2 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea şi combaterea consumului neregulamentar şi traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi a delictelor conexe, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1998
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021