Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 558 din 08 iulie 2019 -
LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 iulie 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Prezenta lege are drept scop facilitarea exercitării drepturilor salariaților la libera circulație între statele membre ale Uniunii Europene prin reducerea obstacolelor create de normele care reglementează schemele de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă.(2) Prezenta lege stabilește cerințele privind condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară și informarea participanților. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) pensie suplimentară - pensia pentru limită de vârstă stabilită în conformitate cu prevederile legislației naționale, acordată în mod suplimentar și distinct față de pensia din sistemul public, cu respectarea regulilor prevăzute de schemele de pensie suplimentară;b) schema de pensie suplimentară - un sistem de termene, condiții și reguli prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii pentru salariații săi, în timpul activității lor, și/sau contribuie la un fond de pensii suplimentare/ocupaționale, în vederea obținerii de către aceștia a unei pensii suplimentare și distincte de pensia din sistemul public;c) participant activ al schemei - salariatul al cărui raport de muncă îl îndreptățește sau îl poate îndreptăți la o pensie suplimentară, după data îndeplinirii condițiilor de dobândire a unei pensii suplimentare, în conformitate cu dispozițiile unei scheme de pensii suplimentare;d) salariat - persoana angajată în baza unui contract de muncă, funcționarul public sau persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la o schemă de pensii suplimentare și are un drept viitor la o pensie suplimentară; e) perioada de așteptare - vechimea în muncă minimă impusă de normele unei scheme de pensie suplimentară sau de angajator ca un salariat să devină eligibil pentru dobândirea calității de participant la o schemă de pensie suplimentară;f) perioada de dobândire a drepturilor la pensie - perioada de afiliere activă la o schemă de pensie suplimentară impusă de normele unei scheme de pensie suplimentară, necesară dobândirii drepturilor la pensie suplimentară acumulate;g) drepturi la pensie dobândite - drepturile la pensie suplimentară acumulate, obținute în urma îndeplinirii cerințelor de dobândire impuse de normele unei scheme de pensie suplimentară sau de legislația națională;h) salariat care își încetează activitatea - participant activ al schemei de pensie suplimentară care îndeplinește următoarele condiții:(i) are un raport de muncă/raport de serviciu/mandat;(ii) raportul de muncă/raportul de serviciu/mandatul încetează din alt motiv decât acela de a deveni eligibil pentru o pensie suplimentară;(iii) se deplasează din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene în scop de muncă;i) beneficiar latent - persoana care a participat activ la o schemă de pensie suplimentară, care este îndreptățită la drepturi la pensie dobândite în cadrul unei scheme de pensie suplimentară și care nu primește încă pensie suplimentară în cadrul schemei respective de pensie;j) drepturi la pensie latente - drepturi la pensie dobândite de către un beneficiar latent în cadrul schemei de pensie suplimentară;k) valoarea drepturilor la pensie latente - valoarea de capital a drepturilor la pensie calculată în conformitate cu normele schemei de pensie suplimentară, potrivit prevederilor legislației naționale;l) actul individual de aderare - contractul scris încheiat între salariat și/sau angajatorul acestuia și reprezentantul legal al unei scheme de pensii suplimentare privind participarea salariatului la schema de pensie suplimentară. Articolul 3Prezenta lege se aplică schemelor de pensie suplimentară, cu excepția regimurilor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Articolul 4Prevederile prezentei legi nu se aplică:a) schemelor de pensie suplimentară care fac obiectul unor măsuri/proceduri de lichidare dispuse de unul dintre organele prevăzute la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul păstrării sau restabilirii situației financiare a schemei respective;b) schemelor de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare care sunt încheiate între o persoană fizică și o companie de asigurări sau un fond de pensii, în afara unui raport de muncă;c) fondurilor de garantare pentru plata creanțelor salariale ale angajatorilor aflați în insolvență și fondurilor de garantare pentru pensii;d) plăților unice făcute de angajatori către angajații proprii, la încetarea raporturilor de muncă, fără a avea legătură cu furnizarea de pensii;e) indemnizațiilor de invaliditate și/sau indemnizațiilor de urmaș ca urmare a participării la o schemă de pensie suplimentară, cu excepția dispozițiilor specifice prevăzute la art. 9 și 11 referitoare la indemnizațiile de urmaș. Articolul 5(1) Schemele de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare fac obiectul de reglementare al prezentei legi în următoarele condiții:a) se adresează persoanelor care se află în derularea unui raport de muncă/raport de serviciu/mandat;b) există o implicare directă a angajatorului în negocierea sau încheierea actului individual de aderare a salariatului la schema de pensie suplimentară, în baza prevederilor contractului individual de muncă/raportului de muncă/mandatului sau contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului;c) actul individual de aderare este agreat de salariat în condițiile stabilite de angajator cu schema de pensie suplimentară.(2) Intră în domeniul de aplicare a prevederilor prezentei legi și situațiile în care salariatul a aderat la o schemă de pensie suplimentară, anterior angajării, însă angajatorul renegociază termenii și condițiile actului individual de aderare în ceea ce privește condițiile de dobândire, păstrare sau de informare cu privire la drepturile la pensie suplimentară ale salariatului. Articolul 6(1) În cazul în care angajatorul/schema de pensii suplimentare stabilește o perioadă de dobândire a drepturilor la pensie suplimentară și/sau perioadă de așteptare, perioada cumulată a acestora nu poate depăși 3 ani pentru salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi.(2) În cazul în care angajatorul/schemele de pensii suplimentare condiționează dobândirea drepturilor la pensie suplimentară de o vârstă minimă a salariatului, această vârstă nu poate depăși 21 de ani pentru lucrătorii care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi.(3) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi înainte de a dobândi drepturi la pensie suplimentară au dreptul la rambursarea contribuțiilor acumulate în conformitate cu prevederile legislației naționale sau cu contractele colective de muncă aplicabile sau, respectiv, a valorii investițiilor rezultate din aceste contribuții.(4) Modalitatea de îndeplinire a obligației de rambursare se reglementează prin normele schemei de pensie suplimentară. Articolul 7Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și se deplasează într-un alt stat membru al Uniunii Europene au obligația de a informa angajatorul cu privire la exercitarea dreptului la liberă circulație în scop de muncă. Articolul 8(1) Prevederile prezentei legi nu împiedică introducerea sau menținerea de către angajatori/schemele de pensii suplimentare a unor condiții de dobândire a drepturilor la pensie suplimentară mai favorabile decât cele prevăzute la art. 6.(2) Prezenta lege nu afectează drepturile prevăzute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9(1) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi pot opta pentru păstrarea drepturilor la pensie dobândite în cadrul schemei de pensii suplimentare.(2) Valoarea drepturilor la pensie dobândite este calculată la momentul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandat al salariatului.(3) În cadrul schemelor de pensii suplimentare se asigură egalitatea de tratament în ceea ce privește drepturile de pensie latente ale salariaților care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și ale urmașilor acestora, respectiv a valorii acestor drepturi, față de drepturile participanților activi ai regimului sau față de evoluția valorii drepturilor de pensie aflate în plată.(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), schemele de pensii suplimentare pot avea în vedere orice altă modalitate de tratament egal al drepturilor la pensie latente ale salariaților care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și ale urmașilor acestora, cum ar fi:a) în cazul în care drepturile la pensie ale membrilor activi ai schemei de pensie suplimentară sunt dobândite ca drept la o sumă nominală, prin asigurarea valorii nominale a drepturilor la pensie latente;b) în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate ale membrilor activi se modifică în timp, prin ajustarea valorii drepturilor la pensie latente prin aplicarea unei dobânzi integrate în regimul de pensie sau a randamentului investițiilor obținut de către furnizorul de pensie suplimentară;c) în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate ale membrilor activi este ajustată, în funcție de rata inflației ori nivelul de salarizare, prin ajustarea în consecință a valorii drepturilor la pensie latente, sub rezerva limitei proporționale impuse de dreptul intern. Articolul 10Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi pot opta pentru transferul valorii drepturilor la pensie suplimentară dobândite către o altă schemă de pensie suplimentară, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 11(1) Participanții activi ai unei scheme de pensii suplimentare sunt informați anual fie de angajator, fie de reprezentantul legal al schemei de pensii suplimentare, după caz, cu privire la felul în care încetarea raportului de muncă le afectează drepturile la pensie suplimentară, după cum urmează:a) condițiile care reglementează dobândirea de drepturi la pensie suplimentară și consecințele acestor condiții, în cazul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandatului;b) valoarea drepturilor la pensie dobândite sau o evaluare a drepturilor la pensie dobândite, realizată cu maximum 12 luni înainte de data informării;c) condițiile privind tratamentul drepturilor la pensie latente.(2) Beneficiarii latenți ai unei scheme de pensii suplimentare, respectiv urmașii acestora, după caz, sunt informați anual cu privire la următoarele aspecte:a) valoarea drepturilor la pensie latente sau o evaluare a drepturilor la pensie latente care a fost efectuată cu maximum 12 luni înainte de data furnizării informațiilor;b) condițiile privind tratamentul drepturilor la pensie latente.(3) Urmașii beneficiarilor latenți ai unei scheme de pensii suplimentare sunt informați, la cerere, cu privire la valoarea indemnizației de urmaș și la condițiile de plată a acesteia.Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 128 din 30 aprilie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 iulie 2019.Nr. 124.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 46 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 24 iulie 1997
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 375 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • LEGE nr. 79 din 22 septembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Croaţia, încheiat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 201 din 22 mai 2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private
 • LEGEA nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 386 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 398 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 185 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • LEGE nr. 266 din 20 decembrie 2017 pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006
 • LEGE nr. 278 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 95 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 139 din 18 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 456 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 103 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, prin reorganizarea comunei Voila
 • LEGE nr. 412 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 34 din 8 martie 2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 5 din 2 februarie 2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti
 • LEGE nr. 382 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 142 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 189 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 17 martie 2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 200 din 1 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 299 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020