Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 558 din 08 iulie 2019 -
LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 iulie 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Prezenta lege are drept scop facilitarea exercitării drepturilor salariaților la libera circulație între statele membre ale Uniunii Europene prin reducerea obstacolelor create de normele care reglementează schemele de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă.(2) Prezenta lege stabilește cerințele privind condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară și informarea participanților. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) pensie suplimentară - pensia pentru limită de vârstă stabilită în conformitate cu prevederile legislației naționale, acordată în mod suplimentar și distinct față de pensia din sistemul public, cu respectarea regulilor prevăzute de schemele de pensie suplimentară;b) schema de pensie suplimentară - un sistem de termene, condiții și reguli prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii pentru salariații săi, în timpul activității lor, și/sau contribuie la un fond de pensii suplimentare/ocupaționale, în vederea obținerii de către aceștia a unei pensii suplimentare și distincte de pensia din sistemul public;c) participant activ al schemei - salariatul al cărui raport de muncă îl îndreptățește sau îl poate îndreptăți la o pensie suplimentară, după data îndeplinirii condițiilor de dobândire a unei pensii suplimentare, în conformitate cu dispozițiile unei scheme de pensii suplimentare;d) salariat - persoana angajată în baza unui contract de muncă, funcționarul public sau persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la o schemă de pensii suplimentare și are un drept viitor la o pensie suplimentară; e) perioada de așteptare - vechimea în muncă minimă impusă de normele unei scheme de pensie suplimentară sau de angajator ca un salariat să devină eligibil pentru dobândirea calității de participant la o schemă de pensie suplimentară;f) perioada de dobândire a drepturilor la pensie - perioada de afiliere activă la o schemă de pensie suplimentară impusă de normele unei scheme de pensie suplimentară, necesară dobândirii drepturilor la pensie suplimentară acumulate;g) drepturi la pensie dobândite - drepturile la pensie suplimentară acumulate, obținute în urma îndeplinirii cerințelor de dobândire impuse de normele unei scheme de pensie suplimentară sau de legislația națională;h) salariat care își încetează activitatea - participant activ al schemei de pensie suplimentară care îndeplinește următoarele condiții:(i) are un raport de muncă/raport de serviciu/mandat;(ii) raportul de muncă/raportul de serviciu/mandatul încetează din alt motiv decât acela de a deveni eligibil pentru o pensie suplimentară;(iii) se deplasează din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene în scop de muncă;i) beneficiar latent - persoana care a participat activ la o schemă de pensie suplimentară, care este îndreptățită la drepturi la pensie dobândite în cadrul unei scheme de pensie suplimentară și care nu primește încă pensie suplimentară în cadrul schemei respective de pensie;j) drepturi la pensie latente - drepturi la pensie dobândite de către un beneficiar latent în cadrul schemei de pensie suplimentară;k) valoarea drepturilor la pensie latente - valoarea de capital a drepturilor la pensie calculată în conformitate cu normele schemei de pensie suplimentară, potrivit prevederilor legislației naționale;l) actul individual de aderare - contractul scris încheiat între salariat și/sau angajatorul acestuia și reprezentantul legal al unei scheme de pensii suplimentare privind participarea salariatului la schema de pensie suplimentară. Articolul 3Prezenta lege se aplică schemelor de pensie suplimentară, cu excepția regimurilor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Articolul 4Prevederile prezentei legi nu se aplică:a) schemelor de pensie suplimentară care fac obiectul unor măsuri/proceduri de lichidare dispuse de unul dintre organele prevăzute la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul păstrării sau restabilirii situației financiare a schemei respective;b) schemelor de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare care sunt încheiate între o persoană fizică și o companie de asigurări sau un fond de pensii, în afara unui raport de muncă;c) fondurilor de garantare pentru plata creanțelor salariale ale angajatorilor aflați în insolvență și fondurilor de garantare pentru pensii;d) plăților unice făcute de angajatori către angajații proprii, la încetarea raporturilor de muncă, fără a avea legătură cu furnizarea de pensii;e) indemnizațiilor de invaliditate și/sau indemnizațiilor de urmaș ca urmare a participării la o schemă de pensie suplimentară, cu excepția dispozițiilor specifice prevăzute la art. 9 și 11 referitoare la indemnizațiile de urmaș. Articolul 5(1) Schemele de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare fac obiectul de reglementare al prezentei legi în următoarele condiții:a) se adresează persoanelor care se află în derularea unui raport de muncă/raport de serviciu/mandat;b) există o implicare directă a angajatorului în negocierea sau încheierea actului individual de aderare a salariatului la schema de pensie suplimentară, în baza prevederilor contractului individual de muncă/raportului de muncă/mandatului sau contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului;c) actul individual de aderare este agreat de salariat în condițiile stabilite de angajator cu schema de pensie suplimentară.(2) Intră în domeniul de aplicare a prevederilor prezentei legi și situațiile în care salariatul a aderat la o schemă de pensie suplimentară, anterior angajării, însă angajatorul renegociază termenii și condițiile actului individual de aderare în ceea ce privește condițiile de dobândire, păstrare sau de informare cu privire la drepturile la pensie suplimentară ale salariatului. Articolul 6(1) În cazul în care angajatorul/schema de pensii suplimentare stabilește o perioadă de dobândire a drepturilor la pensie suplimentară și/sau perioadă de așteptare, perioada cumulată a acestora nu poate depăși 3 ani pentru salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi.(2) În cazul în care angajatorul/schemele de pensii suplimentare condiționează dobândirea drepturilor la pensie suplimentară de o vârstă minimă a salariatului, această vârstă nu poate depăși 21 de ani pentru lucrătorii care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi.(3) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi înainte de a dobândi drepturi la pensie suplimentară au dreptul la rambursarea contribuțiilor acumulate în conformitate cu prevederile legislației naționale sau cu contractele colective de muncă aplicabile sau, respectiv, a valorii investițiilor rezultate din aceste contribuții.(4) Modalitatea de îndeplinire a obligației de rambursare se reglementează prin normele schemei de pensie suplimentară. Articolul 7Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și se deplasează într-un alt stat membru al Uniunii Europene au obligația de a informa angajatorul cu privire la exercitarea dreptului la liberă circulație în scop de muncă. Articolul 8(1) Prevederile prezentei legi nu împiedică introducerea sau menținerea de către angajatori/schemele de pensii suplimentare a unor condiții de dobândire a drepturilor la pensie suplimentară mai favorabile decât cele prevăzute la art. 6.(2) Prezenta lege nu afectează drepturile prevăzute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9(1) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi pot opta pentru păstrarea drepturilor la pensie dobândite în cadrul schemei de pensii suplimentare.(2) Valoarea drepturilor la pensie dobândite este calculată la momentul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandat al salariatului.(3) În cadrul schemelor de pensii suplimentare se asigură egalitatea de tratament în ceea ce privește drepturile de pensie latente ale salariaților care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și ale urmașilor acestora, respectiv a valorii acestor drepturi, față de drepturile participanților activi ai regimului sau față de evoluția valorii drepturilor de pensie aflate în plată.(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), schemele de pensii suplimentare pot avea în vedere orice altă modalitate de tratament egal al drepturilor la pensie latente ale salariaților care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi și ale urmașilor acestora, cum ar fi:a) în cazul în care drepturile la pensie ale membrilor activi ai schemei de pensie suplimentară sunt dobândite ca drept la o sumă nominală, prin asigurarea valorii nominale a drepturilor la pensie latente;b) în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate ale membrilor activi se modifică în timp, prin ajustarea valorii drepturilor la pensie latente prin aplicarea unei dobânzi integrate în regimul de pensie sau a randamentului investițiilor obținut de către furnizorul de pensie suplimentară;c) în cazul în care valoarea drepturilor la pensie acumulate ale membrilor activi este ajustată, în funcție de rata inflației ori nivelul de salarizare, prin ajustarea în consecință a valorii drepturilor la pensie latente, sub rezerva limitei proporționale impuse de dreptul intern. Articolul 10Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi pot opta pentru transferul valorii drepturilor la pensie suplimentară dobândite către o altă schemă de pensie suplimentară, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 11(1) Participanții activi ai unei scheme de pensii suplimentare sunt informați anual fie de angajator, fie de reprezentantul legal al schemei de pensii suplimentare, după caz, cu privire la felul în care încetarea raportului de muncă le afectează drepturile la pensie suplimentară, după cum urmează:a) condițiile care reglementează dobândirea de drepturi la pensie suplimentară și consecințele acestor condiții, în cazul încetării raportului de muncă/raportului de serviciu/mandatului;b) valoarea drepturilor la pensie dobândite sau o evaluare a drepturilor la pensie dobândite, realizată cu maximum 12 luni înainte de data informării;c) condițiile privind tratamentul drepturilor la pensie latente.(2) Beneficiarii latenți ai unei scheme de pensii suplimentare, respectiv urmașii acestora, după caz, sunt informați anual cu privire la următoarele aspecte:a) valoarea drepturilor la pensie latente sau o evaluare a drepturilor la pensie latente care a fost efectuată cu maximum 12 luni înainte de data furnizării informațiilor;b) condițiile privind tratamentul drepturilor la pensie latente.(3) Urmașii beneficiarilor latenți ai unei scheme de pensii suplimentare sunt informați, la cerere, cu privire la valoarea indemnizației de urmaș și la condițiile de plată a acesteia.Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 128 din 30 aprilie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 iulie 2019.Nr. 124.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 26 februarie 2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 50 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 144 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 223 din 20 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 148 din 3 aprilie 2001 pentru aderarea României la Convenţia privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 79 din 9 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 256 din 30 decembrie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1998 privind finanţarea unor obiective de investiţii din programul "Reţea de transmisiuni permanenta din sistemul de transmisiuni al armatei"
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 34 din 29 martie 1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*) privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 6 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 8 din 29 martie 1974 legea apelor
 • LEGE nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
 • LEGE nr. 425 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 136 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 337 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 23 decembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 318 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 17 noiembrie 1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • LEGE nr. 365 din 2 octombrie 2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021