Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 privind permisele de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 decembrie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999privind permisele de muncă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 decembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează în condiţiile prezentei legi, pe baza căruia străinii se pot încadra în munca în România. (2) În înţelesul prezentei legi, străin este persoana care nu are cetăţenie română. Articolul 2Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la încadrarea în munca şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza pentru angajare în munca. Articolul 3 (1) Permisul de muncă se eliberează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Direcţia pentru programe de ocupare a forţei de muncă în străinătate. (2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de câte 6 luni. (3) În temeiul unor convenţii sau acorduri încheiate de România, permisul de muncă poate fi acordat, respectiv prelungit, şi pentru intervale mai mari de 6 luni. (4) Litigiile în legătură cu refuzul acordării permisului de muncă se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Articolul 4Permisul de muncă da dreptul titularului să fie încadrat, pe baza unui contract individual de muncă sau în alt mod prevăzut de lege, la o persoană fizica sau juridică din România ori la o reprezentanta din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. Articolul 5 (1) Pot fi încadraţi în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, străinii care se afla în următoarele situaţii: a) şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul pe teritoriul României; b) au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României; c) sunt angajaţi la persoane fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul, în străinătate şi sunt trimişi de aceste persoane sa desfăşoare unele activităţi temporare în România; d) în alte situaţii stabilite prin convenţii sau prin acorduri la care România este parte ori prin legi speciale. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi străinilor care urmează sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale. (3) Membrii de familie - soţ, sotie, copii minori aflaţi în întreţinere - ai personalului misiunilor diplomatice ori consulare din România pot fi scutiţi, pe bază de reciprocitate, de obligaţia de a obţine permis de muncă pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter lucrativ, în condiţiile stabilite prin acordurile bilaterale încheiate. Articolul 6 (1) La eliberarea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniţi din schimb valutar, stabilită în raport cu cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. (2) Pentru prelungirea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (1). (3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Sumele încasate cu titlu de comision se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare, la dispoziţia Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat. Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (5) Veniturile provenite din comisionul de 2% şi structura cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă vor fi evidentiate într-o anexa la bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 7Încadrarea în munca sau menţinerea în munca a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridică din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. Articolul 8 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 se fac de către salariaţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, desemnaţi prin ordin al ministrului. Pot, de asemenea, constata şi sanctiona aceste contravenţii şi subofiterii şi ofiţerii de poliţie. (2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 9Sumele provenite din taxele plătite conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat. Articolul 10Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a obţine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 13 din 6 martie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalităţii internaţionale, semnată la Bucureşti la 7 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 3 din 24 februarie 1993 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1992 privind accizele la produsele de import şi din ţara, precum şi impozitul pe circulaţie la ţiţeiul din producţia internă şi la gazele naturale
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGE nr. 55 din 19 decembrie 1968 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 15 februarie 2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
 • LEGE nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură
 • LEGE nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 29 martie 2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 mai 2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 151 din 6 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 43 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 20 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 213 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Bălteşti, judeţul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997
 • LEGE nr. 218 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 171 din 9 aprilie 2001 pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 9 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 277 din 15 mai 2002 pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia victimelor de război
 • LEGE nr. 359 din 2 septembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 364 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 57 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 302 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021