Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 22 octombrie 1999 -
LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 22 octombrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se constituie Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, organism autonom de interes public, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Scopul şi funcţia principala ale Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, denumit în continuare Consiliul naţional, sunt de a oferi un cadru instituţional organizat de consultare şi dialog între reprezentanţii autorităţilor publice ale statului şi cei ai societăţii civile, asupra problemelor fundamentale ce privesc politicile, programele şi planurile de acţiuni actuale şi de perspectiva pentru implementarea obiectivelor dezvoltării durabile în sectoarele economice şi sociale, la nivel naţional şi local. Articolul 2În activitatea sa Consiliul naţional va avea în vedere punerea în aplicare a obiectivelor şi recomandărilor Agendei 21, adoptată de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din anul 1992, în conformitate cu deciziile şi rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la implementarea Agendei 21. Capitolul 2 Componenta Consiliului naţional Articolul 3 (1) Consiliul naţional are în componenta reprezentanţi ai: a) ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu atribuţii în elaborarea şi punerea în aplicare a Strategiei naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabila; b) forurilor academice; c) Consiliului Economic şi Social; d) Asociaţiei Băncilor din România; e) asociaţiilor şi organizaţiilor, precum şi personalităţi ştiinţifice, al căror profil de activitate are legătură cu obiectivele Consiliului naţional. (2) Desemnarea reprezentanţilor se face de către conducătorii autorităţilor publice şi ai forurilor academice, în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. Articolul 4Calitatea de membru în Consiliul naţional se obţine pe bază de voluntariat, prin scrisoare de aderare. Articolul 5Consiliul naţional se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului sau de organizare şi funcţionare. Capitolul 3 Atribuţiile Consiliului naţional Articolul 6 (1) Atribuţiile principale ale Consiliului naţional sunt: a) acţionează pentru implementarea obiectivelor dezvoltării durabile a tarii în toate sectoarele economice şi sociale, prin realizarea unui consens social între societatea civilă şi autorităţile publice, bazat pe dialog, transparenta şi responsabilitate în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor privind politica şi strategia dezvoltării economico-sociale; b) contribuie la promovarea recomandărilor şi la realizarea obiectivelor Agendei 21 naţionale pentru dezvoltare durabila; sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării şi aplicării în profil teritorial a agendelor 21 locale; c) contribuie la consolidarea cadrului instituţional pentru facilitarea participării sectoarelor neguvernamentale şi a reprezentanţilor societăţii civile la procesul de elaborare a deciziilor privind strategia dezvoltării economico-sociale a tarii; d) acţionează ca instrument al cooperării şi integrării pe plan european şi mondial, prin dezvoltarea şi aprofundarea legăturilor cu instituţiile similare. (2) Consiliul naţional va îndeplini şi alte atribuţii prevăzute în acte normative. (3) Consiliul naţional se poate afilia la organizaţii internaţionale similare. Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 Consiliul naţional: a) analizează obiectivele şi recomandările Agendei 21 şi, pe aceasta baza, face propuneri şi recomandări pentru implementarea acestora în strategiile, politicile, programele şi planurile de acţiuni sectoriale, precum şi în Strategia naţionala şi în Planul naţional de acţiuni pentru mediu şi dezvoltare durabila, potrivit cerinţelor interesului naţional şi în acord cu politicile, strategiile, programele şi planurile de acţiuni pentru mediu şi dezvoltare durabila puse în aplicare la nivel regional, european şi mondial; b) face analiza periodică a obiectivelor Strategiei naţionale şi ale Planului naţional de acţiuni pentru mediu şi dezvoltare durabila şi, pe aceasta baza, face propuneri şi recomandări pentru integrarea acestora în strategiile, programele şi planurile de acţiuni sectoriale şi locale; c) solicita şi dezbate rapoartele privind starea mediului şi a diverselor sectoare social-economice, elaborate conform legii, şi, pe aceasta baza, face propuneri şi recomandări pentru stimularea acţiunii concertate a autorităţilor publice şi a societăţii civile în direcţia îndeplinirii obiectivelor dezvoltării durabile la nivel local şi naţional. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. c) se elaborează de ministere şi de alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, care au responsabilităţi şi competente de coordonare a diverselor sectoare de activitate şi concura la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila a tarii. (3) Consiliul naţional are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare. (4) Păstrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor prezentate Consiliului naţional, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), se vor face cu respectarea gradului de confidenţialitate precizat de emitent. Capitolul 4 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Consiliului naţional Articolul 8 (1) Consiliul naţional îşi desfăşoară activitatea în cadrul: a) conferinţelor ordinare şi extraordinare; b) reuniunilor secţiunilor de lucru; c) sesiunilor grupelor de lucru. (2) Conferinţele ordinare se organizează din 2 în 2 ani.Conferinţele extraordinare se organizează ori de câte ori este necesar. (3) Reuniunile secţiunilor de lucru au loc cel puţin o dată pe an. (4) Grupele de lucru îşi desfăşoară activitatea potrivit programului stabilit de conferinţele Consiliului naţional şi/sau de secţiunile de lucru. (5) Procedura de convocare, organizare şi desfăşurare a conferinţelor ordinare şi extraordinare, a reuniunilor secţiunilor de lucru şi a sesiunilor grupelor de lucru, precum şi competentele de analiza ale acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. (6) În îndeplinirea atribuţiilor şi competentelor pe care le au potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional: a) conferinţele Consiliului naţional adopta hotărâri şi rezoluţii cu caracter de recomandare, în atenţia autorităţilor publice şi a societăţii civile; b) reuniunile secţiunilor de lucru elaborează recomandări pe care le supun dezbaterii în conferinţele Consiliului naţional; c) grupele de lucru elaborează şi adopta recomandări pe care le supun dezbaterii reuniunilor secţiunilor de lucru. Articolul 9 (1) În intervalul dintre conferinţele ordinare, coordonarea activităţii Consiliului naţional se asigura de către Comitetul executiv, care se constituie potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. (2) Comitetul executiv îşi alege un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un raportor. (3) Secţiunile de lucru ale Consiliului naţional se stabilesc prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare. (4) Vicepreşedinţii Comitetului executiv coordonează activitatea secţiunilor de lucru ale Consiliului naţional. (5) Atribuţiile Comitetului executiv şi ale secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. Articolul 10 (1) Consiliul naţional are buget propriu, care se constituie din următoarele surse: a) credite alocate de la bugetul de stat prin legile bugetare anuale; b) cotizatii, contribuţii şi donaţii ale instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale reprezentate în Consiliul naţional; c) donaţii şi contribuţii ale altor persoane fizice şi juridice, inclusiv din partea unor organizaţii internaţionale. (2) Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, norme metodologice pentru evidentierea în contabilitate a fondurilor extrabugetare. (3) De la bugetul de stat, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se aloca fonduri pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) indemnizaţiile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi raportorul Comitetului executiv. Articolul 11 (1) Pentru activitatea depusa preşedintele, vicepreşedinţii şi raportorul Comitetului executiv primesc o indemnizaţie lunară. Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. (2) Din fondurile constituite în cadrul bugetului Consiliului naţional, din sursele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c), se pot aloca sumele necesare următoarelor categorii de cheltuieli: a) acoperirea integrală a cheltuielilor prevăzute la art. 10 alin. (3), dacă fondurile alocate în acest scop prin creditele bugetare nu sunt suficiente; b) indemnizaţiile pentru responsabilii şi membrii grupelor de lucru, pentru perioada lucrata în serviciul Consiliului naţional; c) alte cheltuieli ale Consiliului naţional, pentru buna organizare şi funcţionare a activităţii sale. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 12 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va constitui o comisie pregătitoare a primei conferinţe ordinare a Consiliului naţional. (2) Comisia pregătitoare va fi compusa din 15 persoane desemnate oficial din cadrul autorităţilor, asociaţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1). Coordonatorul comisiei va fi ales la prima sa întrunire, după o procedură stabilită de autoritatea centrala pentru protecţia mediului. (3) Comisia pregătitoare are următoarele atribuţii: a) face demersurile oficiale necesare constituirii Consiliului naţional, potrivit prevederilor art. 3 şi 4; b) face înregistrarea oficială a instituţiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor în Consiliul naţional; c) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional; d) organizează şi convoacă prima conferinţa ordinară a Consiliului naţional. (4) Comisia pregătitoare îşi încetează activitatea după prima conferinţa a Consiliului naţional, care va fi convocată într-un interval de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 13 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional se dezbate şi se adoptă de Conferinţa Consiliului naţional, în prima sa reuniune. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional, componenta Consiliului naţional, a Comitetului executiv, precum şi rezoluţiile şi documentele cu caracter de recomandare, adoptate în cadrul Consiliului naţional, se dau publicităţii. Articolul 14Guvernul va întreprinde demersurile necesare în scopul atribuirii unui spaţiu corespunzător pentru sediul Consiliului naţional.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPAR--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 504 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 28 din 24 mai 1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polona, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 16 aprilie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 235 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 284 din 10 iulie 2009 privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 366 din 20 noiembrie 2009 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 376 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 281 din 20 decembrie 2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 104 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*) privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 284 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • LEGE nr. 512 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 159 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021