Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
CONSTITUŢIE din 22 decembrie 1992 a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 25 noiembrie 1993 -
CONSTITUŢIE din 22 decembrie 1992a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 25 noiembrie 1993

------ Notă *) TraducerePREAMBUL1. Recunoscind pe deplin, fiecarui stat, dreptul suveran de a reglementa telecomunicatiile sale şi tinind cont de importanţa crescinda a telecomunicatiilor pentru salvgardarea pacii şi dezvoltarea economica şi sociala a tuturor statelor, statele părţi la prezenta Constitutie, instrument fundamental al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, şi la Convenţia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (denumita în continuare convenţie), pe care o completeaza în scopul de a facilita relatiile pasnice, cooperarea internationala între popoare, ca şi dezvoltarea economica şi sociala, prin buna functionare a telecomunicatiilor, au convenit cele ce urmeaza: Capitolul 1 Dispozitii de baza Articolul 1Obiectul uniunii2. 1. Uniunea are ca obiect:3. a) sa menţină şi sa extinda cooperarea internationala între toţi membrii uniunii, pentru îmbunătăţirea şi folosirea rationala a telecomunicatiilor de toate felurile;4. b) sa promoveze şi să ofere asistenţa tehnica tarilor în curs de dezvoltare în domeniul telecomunicatiilor şi, de asemenea, sa promoveze mobilizarea resurselor materiale şi financiare necesare implementarii sale;5. c) sa favorizeze dezvoltarea mijloacelor tehnice şi exploatarea lor cea mai eficienta, în vederea cresterii randamentului serviciilor de telecomunicatii, sporirii utilitatii lor şi generalizarii, cit mai mult posibil, a folosirii lor de către public;6. d) să se straduiasca sa extinda avantajele noilor tehnologii de telecomunicatii la toţi locuitorii planetei;7. e) sa promoveze utilizarea serviciilor de telecomunicatii în vederea facilitarii relatiilor pasnice;8. f) sa armonizeze eforturile membrilor în aceste scopuri;9. g) sa promoveze, la nivel international, adoptarea unei abordari mai largi a problemelor de telecomunicatii, datorita internationalizarii economiei şi a societatii informatizate, colaborind cu alte organizaţii interguvernamentale, regionale şi internationale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care se ocupa de telecomunicatii.10. 2. În acest scop şi, mai ales, uniunea:11. a) efectueaza atribuirea benzilor de frecvente ale spectrului radioelectric; alocarea frecventelor radioelectrice şi inregistrarea asignatiilor de frecventa şi ale oricarei pozitii orbitale asociate pe orbita satelitilor geostationari, în scopul evitarii perturbatiilor prejudiciabile între statiile de radiocomunicatii ale diferitelor tari;12. b) coordonează eforturile în vederea eliminarii perturbatiilor prejudiciabile între statiile de radiocomunicatii ale diferitelor tari şi ameliorarii utilizarii spectrului de frecvente radioelectrice, ca şi a orbitei satelitilor geostationari pentru serviciile de radiocomunicatii;13. c) usureaza standardizarea mondiala a telecomunicatiilor, cu o calitate a serviciului satisfăcătoare;14. d) incurajeaza cooperarea internationala în vederea asigurarii asistentei tehnice tarilor în curs de dezvoltare ca şi crearea, dezvoltarea şi perfectionarea instalaţiilor şi retelelor de telecomunicatii în tarile în curs de dezvoltare prin toate mijloacele ce sunt la dispoziţia sa, inclusiv prin participarea la programele corespunzătoare ale Natiunilor Unite şi prin utilizarea propriilor sale resurse, după necesităţi;15. e) coordonează eforturile în vederea armonizării dezvoltării mijloacelor de telecomunicatii, mai ales a celor care folosesc tehnicile spatiale, astfel incit să se utilizeze cit mai bine posibilitatile pe care ele le ofera;16. f) favorizeaza colaborarea între membrii săi în vederea stabilirii tarifelor la niveluri cit mai mici posibil, compatibile cu un serviciu de buna calitate şi o gestiune financiară a telecomunicatiilor sanatoasa şi independenta;17. g) determina adoptarea de măsuri ce permit asigurarea securitatii vietii umane, prin cooperarea serviciilor de telecomunicatii;18. h) procedeaza la efectuarea de studii, stabileste reglementari, adopta rezolutii, formuleaza recomandari şi deziderate, culege şi publică informaţii privind telecomunicatiile;19. i) se straduieste, împreună cu organismele de finanţare şi de dezvoltare internationale, sa promoveze stabilirea liniilor de credit preferenţiale şi favorabile, destinate dezvoltării proiectelor sociale ce vizeaza, printre altele, extinderea serviciilor de telecomunicatii în zonele cele mai izolate ale tarilor. Articolul 2Componenta uniunii20. Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, având în vedere principiul universalitatii şi interesul unei participari universale la uniune, este formata din:21. a) orice stat care este membru al uniunii, în calitate de parte la orice convenţie internationala a telecomunicatiilor, inaintea intrarii în vigoare a prezentei Constitutii şi a convenţiei;22. b) orice alt stat, membru al Organizaţiei Natiunilor Unite, care adera la prezenta Constitutie şi la convenţie, conform dispoziţiilor art. 53 al prezentei Constitutii;23. c) orice alt stat care nu este membru al Organizaţiei Natiunilor Unite, care cere sa devina membru al uniunii şi care, după ce cererea sa a fost acceptata de către două treimi dintre membrii uniunii, adera la prezenta Constitutie şi la convenţie, conform dispoziţiilor art. 53 al prezentei Constitutii. Dacă o asemenea cerere de admitere în calitate de membru este prezentată în perioada cuprinsa între doua conferinte ale plenipotentiarilor, secretarul general consulta membrii uniunii; un membru va fi considerat ca se abtine, dacă el nu a răspuns într-un termen de 4 luni, socotite din ziua în care el a fost consultat. Articolul 3Drepturile şi oblibaţiile membrilor24. 1. Membrii uniunii au drepturile şi se supun obligaţiilor prevăzute în prezenta Constitutie şi în convenţie.25. 2. Drepturile membrilor, în ceea ce priveste participarea lor la conferinte, reuniuni şi consultari ale uniunii, sunt urmatoarele:26. a) oricare membru are dreptul sa participe la conferinte, este eligibil în consiliu şi are dreptul să prezinte candidati pentru alegerea functionarilor uniunii sau a membrilor Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor;27. b) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispoziţiilor nr. 169 şi 210 ale prezentei Constitutii, dreptul la un vot la toate conferintele plenipotentiarilor, la toate conferintele mondiale şi la toate adunările de radiocomunicatii ca şi la toate reuniunile comisiilor de studii şi, dacă face parte din consiliu, la toate sesiunile acestui consiliu. La conferintele regionale doar membrii regiunii respective au drept de vot;28. c) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispoziţiilor nr. 169 şi 210 ale prezentei Constitutii, dreptul la un vot la toate consultarile efectuate prin corespondenta. În cazul consultarilor privitoare la conferintele regionale, doar membrii regiunii respective au drept de vot. Articolul 4Instrumentele uniunii29. 1. Instrumentele uniunii sunt:- prezenta Constitutie a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor;- Convenţia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor; şi- regulamentele administrative.30. 2. Prezenta Constitutie, ale carei dispozitii sunt completate cu cele ale convenţiei, este instrumentul fundamental al uniunii.31. 3. Dispozitiile prezentei Constitutii şi ale convenţiei sunt completate cu cele ale regulamentelor administrative enumerate mai jos, care reglementeaza utilizarea telecomunicatiilor şi care stabilesc relatii între toţi membrii:- Regulamentul telecomunicatiilor internationale;- Regulamentul radiocomunicatiilor.32. 4. În caz de divergenta între o dispoziţie a prezentei Constitutii şi o dispoziţie a convenţiei sau a regulamentelor administrative, prevaleaza Constitutia. În caz de divergenta între o dispoziţie a convenţiei şi o dispoziţie a regulamentelor administrative, prevaleaza convenţia. Articolul 5Definitii33. Cu excepţia cazurilor de contradictie cu contextul:34. a) termenii utilizati în prezenta Constitutie şi definiti în anexa sa, care face parte integrantă din prezenta Constitutie, au sensul care le este atribuit în aceasta anexa; 35. b) termenii, altii decit cei definiti în anexa prezentei Constitutii, utilizati în convenţie şi definiti în anexa la aceasta convenţie, care face parte integrantă din convenţie, au sensul care le este atribuit în aceasta anexa;36. c) ceilalti termeni definiti în regulamentele administrative au sensul care le este atribuit în aceste regulamente. Articolul 6Executarea instrumentelor uniunii37. 1. Membrii trebuie să se conformeze dispoziţiilor prezentei Constitutii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative în toate oficiile şi în toate statiile de telecomunicatii stabilite sau exploatate de către ei şi care asigura servicii internationale sau care pot cauza perturbatii prejudiciabile serviciilor de radiocomunicatii ale altor tari, cu excepţia acelora care privesc serviciile cărora nu li se aplică aceste obligaţii, în virtutea dispoziţiilor art. 48 al prezentei Constitutii.38. 2. Membrii trebuie, de asemenea, sa ia masurile necesare pentru a impune respectarea dispoziţiilor prezentei Constitutii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative la exploatarile autorizate de către ei, sa stabileasca şi sa exploateze telecomunicatiile care asigura servicii internationale sau exploateaza statii ce pot cauza perturbatii prejudiciabile serviciilor de radiocomunicatii ale altor tari. Articolul 7Structura uniunii39. Uniunea cuprinde:40. a) Conferinta plenipotentiarilor, organ suprem al uniunii;41. b) Consiliul, care acţionează ca mandatar al Conferintei plenipotentiarilor;42. c) conferintele mondiale ale telecomunicatiilor internationale;43. d) Sectorul radiocomunicatiilor, inclusiv conferintele de radiocomunicatii mondiale şi regionale, adunările de radiocomunicatii şi Comitetul Regulamentului radiocomunicatiilor; 44. e) Sectorul standardizarii telecomunicatiilor, inclusiv conferintele mondiale de standardizare a telecomunicatiilor;45. f) Sectorul dezvoltării telecomunicatiilor, inclusiv conferintele mondiale şi regionale de dezvoltare a telecomunicatiilor;46. g) Secretariatul general. Articolul 8Conferinta plenipotentiarilor47. 1. Conferinta plenipotentiarilor este compusa din delegaţii reprezentind membrii. Ea este convocata la fiecare 4 ani.48. 2. Conferinta plenipotentiarilor:49. a) determina principiile generale ce permit indeplinirea obiectului uniunii, enuntat în art. 1 al prezentei Constitutii;50. b) după examinarea rapoartelor intocmite de către Consiliu asupra activităţii uniunii de la ultima Conferinta a plenipotentiarilor, ca şi asupra politicii şi planificarii strategice recomandate pentru uniune, adopta toate deciziile pe care ea le considera adecvate;51. c) stabileste bazele bugetului uniunii şi fixeaza, tinind cont de deciziile luate pe baza rapoartelor menţionate mai sus la nr. 50, plafonul cheltuielilor sale pentru perioada până la urmatoarea conferinta a plenipotentiarilor, după ce a examinat toate aspectele pertinente ale activităţii uniunii în timpul acestei perioade;52. d) formuleaza toate directivele generale privind efectivele uniunii şi fixeaza, după necesităţi, salariile de baza, treptele de salarizare şi regimul indemnizatiilor şi pensiilor tuturor functionarilor uniunii;53. e) examineaza conturile uniunii şi le aproba definitiv, dacă este cazul;54. f) alege membrii uniunii care urmeaza sa compuna Consiliul;55. g) alege secretarul general, vicesecretarul general şi directorii birourilor sectoarelor, în calitatea lor de functionari aleşi ai uniunii;56. h) alege membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor;57. i) examineaza şi adopta, dacă este cazul, propuneri de amendamente la prezenta Constitutie şi la convenţie, conform dispoziţiilor art. 55 al prezentei Constitutii şi, respectiv, dispoziţiilor corespunzătoare ale Convenţiei;58. j) incheie sau revizuieste, dacă este cazul, acordurile dintre uniune şi alte organizaţii internationale, examineaza orice acord provizoriu incheiat de către Consiliu, în numele uniunii, cu asemenea organizaţii şi le da cursul pe care îl considera potrivit;59. k) trateaza toate celelalte probleme de telecomunicatii considerate necesare. Articolul 9Principii privind alegerile şi problemele conexe60. 1. În timpul alegerilor vizate la nr. 54-56 ale prezentei Constitutii, Conferinta plenipotentiarilor urmareste ca:61. a) membrii Consiliului să fie aleşi tinind seama, cum se cuvine, de necesitatea unei repartitii echitabile a locurilor în Consiliu între toate regiunile lumii;62. b) secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor şi membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor să fie cetăţeni ai unor tari membre diferite şi, la alegerea lor, să se tina în mod corespunzător seama de o repartitie geografica echitabila între regiunile lumii; în ceea ce priveste funcţionarii aleşi ar trebui, în plus, să se tina în mod corespunzător seama de principiile enuntate la nr. 154 al prezentei Constitutii;63. c) membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor să fie aleşi, individual, dintre candidatii propusi de către membrii uniunii; fiecare membru nu poate propune decit un singur candidat, care trebuie să fie unul dintre cetatenii săi.64. 2. Procedurile de urmat pentru aceste alegeri sunt stabilite de către Conferinta plenipotentiarilor. Dispozitiile relative la intrarea în functie, la posturi vacante şi la realegere figurează în convenţie. Articolul 10Consiliul65. 1. (1) Consiliul este compus din membrii uniunii, aleşi la Conferinta plenipotentiarilor conform dispoziţiilor de la nr. 61 al prezentei Constitutii.66. (2) Fiecare membru al Consiliului desemneaza, pentru a lua parte la Consiliu, o persoană care poate fi asistată de unu sau mai mulţi asesori.67. 2. Consiliul stabileste propriul sau regulament interior.68. 3. În intervalul ce separa conferintele plenipotentiarilor, Consiliul, în calitatea sa de organ conducator al uniunii, acţionează ca mandatar al Conferintei plenipotentiarilor, în limitele puterilor acordate de către aceasta.69. 4. (1) Consiliul este insarcinat sa ia toate masurile potrivite, sa faciliteze punerea în aplicare, de către membri, a dispoziţiilor prezentei Constitutii, ale convenţiei, ale regulamentelor administrative, a deciziilor Conferintei plenipotentiarilor şi, dacă este cazul, a deciziilor altor conferinte şi reuniuni ale uniunii, precum şi sa indeplineasca toate celelalte sarcini care îi sunt încredinţate de către Conferinta plenipotentiarilor.70. (2) Examineaza problemele mari de politica a telecomunicatiilor, conform directivelor generale ale Conferintei plenipotentiarilor, astfel ca orientarile politice şi strategia uniunii să fie perfect adaptate la evolutia constanta a mediului telecomunicatiilor.71. (3) Asigura o coordonare eficace a activităţilor uniunii, exercita un control financiar efectiv asupra Secretariatului general şi a celor trei sectoare.72. (4) Contribuie, în conformitate cu obiectul uniunii, la dezvoltarea telecomunicatiilor în tarile în curs de dezvoltare prin toate mijloacele aflate la dispoziţia sa, inclusiv prin participarea uniunii la programele adecvate ale Natiunilor Unite. Articolul 11Secretariatul general73. 1. (1) Secretariatul general este condus de un secretar general, asistat de un vicesecretar general.74. (2) Secretarul general, cu concursul Comitetului de coordonare, elaboreaza politicile şi planurile strategice ale uniunii şi coordonează activităţile sale.75. (3) Secretarul general ia toate masurile care se cer pentru a face ca resursele uniunii să fie utilizate cu economie şi este responsabil în faţa Consiliului pentru totalitatea aspectelor administrative şi financiare ale activităţilor uniunii.76. (4) Secretarul general acţionează în calitate de reprezentant legal al uniunii.77. 2. Vicesecretarul general este răspunzător în faţa secretarului general; el asista pe secretarul general în exercitarea functiilor sale şi îşi asuma sarcini personale pe care i le incredinteaza secretarul general. El exercita functiile de secretar general în lipsa acestuia. Capitolul 2 Sectorul radiocomunicatiilor Articolul 12Functii şi structura78. 1. (1) Functiile Sectorului radiocomunicatiilor consta în indeplinirea obiectului uniunii privind radiocomunicatiile, asa cum este enuntat în art. 1 al prezentei Constitutii, asigurind utilizarea rationala, eficace şi economica a spectrului de frecvente radioelectrice de către toate serviciile de radiocomunicatii, inclusiv cele care utilizeaza orbita satelitilor geostationari, în conformitate cu dispozitiile art. 44 al prezentei Constitutii; şi intocmind studii fără limitare, în ceea ce priveste gama de frecvente, şi adoptind recomandari relative la radiocomunicatii.79. (2) Atribuţiile precise ale Sectorului radiocomunicatiilor şi ale Sectorului standardizarii telecomunicatiilor trebuie să fie reexaminate, în permanenta, în strinsa colaborare, în ceea ce priveste problemele care intereseaza ambele sectoare, conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei. O coordonare strinsa este asigurata între sectoarele radiocomunicatiilor, al standardizarii telecomunicatiilor şi al dezvoltării telecomunicatiilor.80. 2. Functionarea Sectorului radiocomunicatiilor este asigurata prin:81. a) conferinte mondiale şi regionale ale radiocomunicatiilor;82. b) Comitetul Regulamentului radiocomunicatiilor;83. c) adunările radiocomunicatiilor, care sunt asociate conferintelor mondiale ale radiocomunicatiilor;84. d) comisii de studii;85. e) Biroul radiocomunicatiilor, condus de un director ales.86. 3. Sectorul radiocomunicatiilor are ca membri:87. a) de drept, administraţiile tuturor membrilor uniunii;88. b) oricare entitate sau organizaţie autorizata conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei. Articolul 13Conferintele radiocomunicatiilor şi adunările radiocomunicatiilor89. 1. O conferinta mondiala a radiocomunicatiilor poate proceda la o revizie parţială sau, în mod excepţional, totala a Regulamentului radiocomunicatiilor şi poate trata oricare alta problema de interes mondial ce revine competentei sale şi are legătură cu ordinea sa de zi. Celelalte functii ale acestei conferinte sunt enuntate în convenţie.90. 2. Conferintele mondiale ale radiocomunicatiilor sunt convocate, în mod normal, la fiecare 2 ani; totusi, conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei, o asemenea conferinta poate să nu fie convocata sau poate să fie convocata o conferinta aditionala.91. 3. Adunările radiocomunicatiilor sunt, de asemenea, convocate în mod normal la fiecare 2 ani şi sunt asociate în timp şi loc cu conferintele mondiale ale radiocomunicatiilor, astfel incit să se amelioreze eficienta şi productivitatea Sectorului radiocomunicatiilor. Adunările radiocomunicatiilor stabilesc bazele tehnice necesare lucrărilor conferintelor mondiale ale radiocomunicatiilor şi dau curs tuturor solicitarilor acestor conferinte; functiile lor sunt enuntate în convenţie.92. 4. Deciziile conferintelor mondiale ale radiocomunicatiilor, ale adunarilor radiocomunicatiilor şi ale conferintelor regionale ale radiocomunicatiilor trebuie să fie, în toate cazurile, conforme dispoziţiilor prezentei Constitutii şi ale convenţiei. Deciziile adunarilor radiocomunicatiilor sau ale conferintelor regionale ale radiocomunicatiilor trebuie să fie, de asemenea, în toate cazurile, conforme dispoziţiilor Regulamentului radiocomunicatiilor. Atunci când ele adopta rezolutii şi decizii, conferintele trebuie să tina seama de repercusiunile financiare previzibile şi sa evite sa adopte rezolutii şi decizii susceptibile sa antreneze depăşirea limitelor superioare ale creditelor fixate de către Conferinta plenipotentiarilor. Articolul 14Comitetul Regulamentului radiocomunicatiilor93. 1. Comitetul Regulamentului radiocomunicatiilor este compus din membri aleşi, perfect calificati în domeniul radiocomunicatiilor, şi care poseda o experienta practica în materie de asignare şi utilizare a frecventelor. Fiecare membru trebuie să fie la curent cu condiţiile geografice, economice şi demografice ale unei anumite regiuni a lumii. Membrii îşi exercită functiile lor în serviciul uniunii în mod independent şi pe timp parţial.94. 2. Functiile Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor sunt:95. a) sa aprobe regulile de procedura, care includ criterii tehnice, conforme cu Regulamentul radiocomunicatiilor şi deciziile conferintelor de radiocomunicatii competente. Aceste reguli de procedura sunt utilizate de către directori şi birou în aplicarea Regulamentului radiocomunicatiilor pentru a inregistra asignarile de frecvente facute de către membri. Aceste reguli pot face obiectul comentariilor din partea administratiilor şi, în cazul unui dezacord ce persista, problema este supusă unei viitoare conferinte mondiale a radiocomunicatiilor;96. b) sa examineze orice alta problema care nu a putut fi rezolvata prin aplicarea regulilor de procedura sus-menţionate;97. c) să execute toate sarcinile aditionale referitoare la asignarea şi utilizarea frecventelor, cum este indicat la nr. 78 al prezentei Constitutii, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul radiocomunicatiilor, prescrise de o conferinta competenţa sau de către Consiliu, cu consimtamintul majorităţii membrilor uniunii, în vederea pregatirii unei asemenea conferinte sau la indeplinirea deciziilor sale.98. 3. (1) Membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor, indeplinindu-şi functiile lor în cadrul Comitetului, nu reprezinta statul lor membru, nici o regiune, ci sunt investiti cu o functie publică internationala. În particular, fiecare membru al Comitetului trebuie să se abtina sa participe la deciziile care privesc direct administratia sa.99. (2) Nici un membru al Comitetului nu trebuie, în ceea ce priveste exercitarea functiei sale în serviciul uniunii, sa ceara sau sa primeasca instrucţiuni de la nici un guvern sau de la nici un membru al unui guvern oarecare, de la nici o organizaţie sau persoana publică sau particulara. Membrii trebuie să se abtina sa ia orice măsură sau să se asocieze la orice decizie care ar putea fi incompatibila cu statutul lor, asa cum el este definit la nr. 98 de mai sus.100. (3) Fiecare membru trebuie să respecte caracterul exclusiv international al functiilor membrilor Comitetului şi să se abtina de a cauta să le influenteze în exercitarea functiilor sale în cadrul Comitetului.101. 4. Metodele de lucru ale Comitetului Regulamentului radiocomunicatiilor sunt definite în convenţie. Articolul 15Comisiile de studii ale radiocomunicatiilor102. Functiile comisiilor de studii ale radiocomunicatiilor sunt enuntate în convenţie. Articolul 16Biroul radiocomunicatiilor103. Functiile directorului Biroului radiocomunicatiilor sunt enuntate în convenţie. Capitolul 3 Sectorul standardizarii telecomunicatiilor Articolul 17Functii şi structura104. 1. (1) Functiile Sectorului standardizarii telecomunicatiilor constau în a raspunde deplin obiectului uniunii privitor la standardizarea telecomunicatiilor, asa cum este el enuntat la art. 1 al prezentei Constitutii, efectuind studii asupra problemelor tehnice, de exploatare şi de tarifare, şi adoptind recomandari privitoare la acest subiect, în vederea standardizarii telecomunicatiilor la scara mondiala.105. (2) Atribuţiile precise ale Sectorului standardizarii telecomunicatiilor şi ale Sectorului radiocomunicatiilor trebuie să fie reexaminate în permanenta, în strinsa colaborare, în ceea ce priveste problemele ce intereseaza cele doua sectoare, conform dispoziţiilor adecvate ale convenţiei. O coordonare strinsa trebuie să fie asigurată între sectoarele radiocomunicatiilor, al standardizarii telecomunicatiilor şi al dezvoltării telecomunicatiilor.106. 2. Functionarea Sectorului standardizarii telecomunicatiilor este asigurata prin:107. a) conferinte mondiale de standardizare a telecomunicatiilor;108. b) comisiile de studii ale standardizarii telecomunicatiilor;109. c) Biroul standardizarii telecomunicatiilor, condus de un director ales.110. 3. Sectorul standardizarii telecomunicatiilor are ca membri:111. a) de drept, administraţiile tuturor membrilor uniunii;112. b) oricare entitate sau organizaţie agreata în conformitate cu dispozitiile pertinente ale convenţiei. Articolul 18Conferintele mondiale de standardizare a telecomunicatiilor113. 1. Rolul conferintelor mondiale de standardizare a telecomunicatiilor este definit în convenţie.114. 2. Conferintele mondiale de standardizare a telecomunicatiilor sunt convocate la fiecare 4 ani; totusi, o conferinta aditionala poate fi organizata conform dispoziţiilor corespunzătoare ale convenţiei.115. 3. Deciziile conferintelor mondiale de standardizare a telecomunicatiilor trebuie să fie, în toate cazurile, conforme dispoziţiilor prezentei Constitutii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative. Când ele adopta rezolutii şi decizii, conferintele trebuie să tina seama de repercusiunile financiare previzibile şi sa evite adoptarea de rezolutii şi decizii susceptibile sa antreneze depăşirea limitelor superioare ale creditelor fixate de Conferinta plenipotentiarilor. Articolul 19Comisiile de studii ale standardizarii telecomunicatiilor116. Functiile comisiilor de studii ale standardizarii telecomunicatiilor sunt enuntate în convenţie. Articolul 20Biroul standardizarii telecomunicatiilor117. Functiile directorului Biroului standardizarii telecomunicatiilor sunt enuntate în convenţie. Capitolul 4 Sectorul dezvoltării telecomunicatiilor Articolul 21Functii şi structuri118. 1. Functiile Sectorului dezvoltării telecomunicatiilor constau în a raspunde obiectului uniunii, asa cum este enuntat la art. 1 al prezentei Constitutii, şi să se achite, în limitele sferei sale de competenţa specifice, de dubla responsabilitate a uniunii în calitate de institutie specializata a Organizaţiei Natiunilor Unite şi agent executiv pentru punerea în practica a proiectelor în cadrul sistemului de dezvoltare al Natiunilor Unite sau al altor aranjamente de finanţare, în scopul de a facilita şi de a ameliora dezvoltarea telecomunicatiilor, oferind, organizind şi coordonind activităţile de cooperare şi asistenţa tehnica.119. Activităţile sectoarelor radiocomunicatiilor, ale standardizarii telecomunicatiilor şi ale dezvoltării telecomunicatiilor fac obiectul unei strinse colaborari în ceea ce priveste problemele referitoare la dezvoltare, în conformitate cu dispozitiile pertinente ale prezentei Constitutii.120. 2. În cadrul sus-mentionat, functiile specifice ale Sectorului dezvoltării telecomunicatiilor sunt:121. a) sa creasca sensibilitatea celor care decid asupra rolului important al telecomunicatiilor în programele naţionale de dezvoltare economica şi sociala şi sa furnizeze informaţii şi sugestii asupra optiunilor posibile în materie de politica generală şi de structura.122. b) sa încurajeze dezvoltarea, expansiunea şi exploatarea retelelor şi serviciilor de telecomunicatii, mai ales în tarile în curs de dezvoltare, tinind cont de activităţile altor organe de acelasi fel, intarind mijloacele de dezvoltare a resurselor umane, de planificare, de gestiune, de mobilizare a resurselor şi de cercetare-dezvoltare;123. c) sa stimuleze dezvoltarea telecomunicatiilor prin cooperare cu organizaţiile regionale de telecomunicatii şi cu instituţiile mondiale şi regionale de finanţare a dezvoltării, urmarind stadiul de derulare a proiectelor reţinute în programul sau de dezvoltare, în scopul de a urmări punerea lor corecta în practica;124. d) sa favorizeze mobilizarea resurselor pentru a realiza o asistenţa tarilor în curs de dezvoltare, încurajând instituirea de linii de credit preferenţiale şi favorabile şi cooperind cu organismele de finanţare şi de dezvoltare internationale şi regionale;125. e) sa promoveze şi sa coordoneze programe ce permit accelerarea transferului de tehnologii corespunzătoare în favoarea tarilor în curs de dezvoltare, tinind cont de evolutia şi de modificările ce se produc în retelele tarilor dezvoltate;126. f) sa încurajeze participarea industriei la dezvoltarea telecomunicatiilor în tarile în curs de dezvoltare şi sa dea sugestii privitoare la transferul tehnologiilor corespunzătoare;127. g) sa dea avize, să efectueze sau sa sponsorizeze studii, dacă este cazul, asupra problemelor tehnice, economice, de finanţare, de gestiune, de reglementare şi de politica generală, inclusiv studii asupra proiectelor specifice în domeniul telecomunicatiilor;128. h) sa colaboreze cu celelalte sectoare, cu Secretariatul general şi celelalte organe interesate, pentru a elabora un plan global pentru retelele internationale şi regionale de telecomunicatii, astfel incit sa faciliteze coordonarea dezvoltării lor în vederea prestarii de servicii de telecomunicatii;129. i) să se intereseze, în mod deosebit, în exercitarea functiilor citate mai sus, de cerinţele tarilor mai puţin avansate.130. 3. Functionarea Sectorului dezvoltării telecomunicatiilor este asigurata prin:131. a) conferinte mondiale şi regionale de dezvoltare a telecomunicatiilor;132. b) comisii de studii ale dezvoltării telecomunicatiilor;133. c) Biroul de dezvoltare a telecomunicatiilor, condus de un director ales.134. 4. Sectorul dezvoltării telecomunicatiilor are ca membri:135. a) de drept, administraţiile tuturor membrilor uniunii;136. b) orice entitate sau organizaţie acceptata conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei. Articolul 22Conferintele de dezvoltare a telecomunicatiilor137. 1. Conferintele de dezvoltare a telecomunicatiilor constituie un cadru de discutie unde sunt examinate probleme, proiecte şi programe ce intereseaza dezvoltarea telecomunicatiilor şi unde sunt date orientari Biroului de dezvoltare a telecomunicatiilor.138. 2. Conferintele de dezvoltare a telecomunicatiilor cuprind:139. a) conferinte mondiale de dezvoltare a telecomunicatiilor;140. b) conferinte regionale de dezvoltare a telecomunicatiilor.141. 3. Între doua conferinte ale plenipotentiarilor se tine o conferinta mondiala de dezvoltare a telecomunicatiilor şi, în functie de resurse şi prioritati, conferinte regionale de dezvoltare a telecomunicatiilor.142. 4. Conferintele de dezvoltare a telecomunicatiilor nu elaboreaza acte finale. Concluziile lor iau forma unor rezolutii, decizii, recomandari sau rapoarte. Aceste concluzii trebuie să fie, în orice caz, conforme cu dispozitiile prezentei Constitutii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative. Atunci când ele adopta rezolutii şi decizii, conferintele trebuie să tina cont de repercusiunile financiare previzibile şi ar trebui sa evite sa adopte rezolutii şi decizii susceptibile sa antreneze depăşirea limitelor superioare ale creditelor fixate de către Conferinta plenipotentiarilor.143. 5. Rolul conferintelor de dezvoltare a telecomunicatiilor este definit în convenţie. Articolul 23Comisiile de studii ale dezvoltării telecomunicatiilor144. Functiile comisiilor de studii ale dezvoltării telecomunicatiilor sunt enuntate în convenţie. Articolul 24Biroul de dezvoltare a telecomunicatiilor145. Functiile directorului Biroului de dezvoltare a telecomunicatiilor sunt enuntate în convenţie. Capitolul 5 Alte dispozitii referitoare la functionarea uniunii Articolul 25Conferinte mondiale ale telecomunicatiilor internationale146. 1. O conferinta mondiala a telecomunicatiilor internationale poate să procedeze la o revizuire parţială sau, în mod excepţional, totala a Regulamentului telecomunicatiilor internationale şi sa trateze oricare alta problema cu caracter mondial care depinde de competenţa sa sau care se referă la ordinea sa de zi.147. 2. Deciziile conferintelor mondiale ale telecomunicatiilor internationale sunt, în toate cazurile, conforme cu dispozitiile prezentei Constitutii şi ale convenţiei. La adoptarea rezolutiilor şi deciziilor, conferintele trebuie să tina seama de repercusiunile financiare previzibile şi ar trebui sa evite sa adopte acele rezolutii şi decizii care pot antrena depăşirea limitelor superioare ale creditelor fixate de Conferinta plenipotentiarilor. Articolul 26Comitetul de coordonare148. 1. Comitetul de coordonare este compus din secretarul general, vicesecretarul general şi directorii celor trei birouri. El este prezidat de secretarul general sau, în absenta sa, de către vicesecretarul general.149. 2. Comitetul de coordonare îşi asuma functiile unei echipe de gestionare interna care sprijina secretarul general şi îi furnizeaza un ajutor practic pentru toate problemele ce privesc administratia, finanţele, sistemele de informare şi cooperare tehnica, care nu sunt exclusiv de competenţa unui anumit sector sau a Secretariatului general, ca şi în domeniile relatiilor externe şi de informare publică. La examinarea acestor probleme, Comitetul tine în intregime cont de dispozitiile prezentei Constitutii, ale convenţiei, de deciziile Consiliului şi de interesele uniunii în intregime. Articolul 27Funcţionarii aleşi şi personalul uniunii150. 1. (1) În indeplinirea functiilor lor, funcţionarii aleşi, precum şi personalul uniunii trebuie să nu solicite şi sa nu accepte instrucţiuni ale nici unui guvern sau ale unei autorităţi exterioare uniunii. Ei trebuie să se abtina de la orice act incompatibil cu situaţia lor de functionari internationali.151. (2) Fiecare membru trebuie să respecte caracterul exclusiv international al functiilor acestor functionari aleşi şi ale personalului uniunii şi să se abtina să-i influenteze în indeplinirea sarcinilor lor.152. (3) În afara functiilor lor, funcţionarii aleşi, precum şi personalul uniunii nu trebuie să aibă o participare, nici interese financiare, de orice natura ar fi, intr-o intreprindere oarecare ce se ocupa de telecomunicatii. Totusi, expresia interese financiare nu trebuie să fie interpretata ca opunându-se continuarii varsamintelor pentru pensie datorita unei slujbe sau unor servicii anterioare.153. (4) Pentru a garanta o functionare eficienta a uniunii, oricare membru al cărui cetatean a fost ales secretar general, vicesecretar general, sau director al unui birou trebuie, în măsura în care este posibil, să se abtina sa recheme între doua conferinte ale plenipotentiarilor pe acest cetatean.154. 2. Considerentul dominant în recrutarea şi fixarea condiţiilor de lucru ale personalului trebuie să fie necesitatea de a asigura uniunii serviciile unor persoane care poseda cele mai inalte calităţi de eficienta, de competenţa şi de integritate. Importanţa unei recrutari efectuate pe o baza geografica cit mai larga posibil trebuie să fie luata în considerare în mod corespunzător. Articolul 28Finanţele uniunii155. 1. Cheltuielile uniunii cuprind cheltuieli aferente:156. a) Consiliului;157. b) Secretariatului general şi sectoarelor uniunii;158. c) conferintelor plenipotentiarilor şi conferintelor mondiale ale telecomunicatiilor internationale.159. 2. Cheltuielile uniunii sunt acoperite prin contribuţiile membrilor săi şi ale entitatilor şi organizaţiilor admise sa participe la activităţile uniunii conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei. Aceste contribuţii sunt determinate în functie de numărul de unităţi care corespund clasei de contribuţie, aleasa de fiecare membru şi de fiecare entitate sau organizaţie acceptata conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei.160. 3. (1) Membrii îşi aleg în mod liber clasa de contribuţie, potrivit careia înţeleg sa participe la cheltuielile uniunii.161. (2) Aceasta alegere este efectuata în cele 6 luni ce urmeaza de la sfirsitul unei conferinte a plenipotentiarilor, conform tabloului claselor de contribuţie indicate în convenţie.162. (3) Dacă o conferinta a plenipotentiarilor adopta un amendament la tabloul claselor de contribuţie care figurează în convenţie, secretarul general informeaza fiecare membru despre data intrarii în vigoare a amendamentului. Fiecare membru informeaza secretarul general, în termen de 6 luni ce urmeaza datei acestei comunicari, despre clasa de contribuţie pe care a ales-o conform tabloului în vigoare modificat.163. (4) Clasa de contribuţie aleasa de fiecare membru, în conformitate cu nr. 161 sau 162 de mai sus, este aplicabila doar incepind de la 1 ianuarie ce urmeaza după un an, socotind de la expirarea perioadei de 6 luni vizata la nr. 161 sau 162 de mai sus.164. 4. Membrii care nu şi-au facut cunoscuta decizia lor în intervalul de timp specificat la nr. 161 şi, respectiv, 162 de mai sus îşi păstrează clasa de contribuţie pe care ei au ales-o anterior.165. 5. Clasa de contribuţie aleasa de către un membru nu poate fi redusa decit în conformitate cu nr. 161, 162 şi 163 de mai sus. Totusi, în circumstanţe excepţionale, cum sunt catastrofele naturale, ce necesita lansarea de programe de ajutor international, Consiliul poate autoriza o reducere a numarului de unităţi de contribuţie, dacă un membru face aceasta cerere şi furnizeaza proba că nu mai poate să menţină contribuţia sa în clasa aleasa initial.166. 6. De asemenea, membrii pot, cu aprobarea Consiliului, sa aleaga o clasa de contribuţie inferioara celei pe care au ales-o conform nr. 161 de mai sus, dacă pozitia lor privind contribuţia, incepind de la data fixata la nr. 163 de mai sus pentru o noua perioada de contribuţie, este sensibil mai puţin buna decit ultima lor pozitie anterioara.167. 7. Cheltuielile conferintelor regionale vizate la nr. 43 al prezentei Constitutii sunt în sarcina tuturor membrilor regiunii respective, conform clasei de contribuţie a acestora şi, pe aceeasi baza, a acelor membri ai altor regiuni care, dacă este cazul, au participat la astfel de conferinte.168. 8. Membrii, entitatile şi organizaţiile vizate la nr. 159 de mai sus platesc în avans partea lor de contribuţie anuală, calculată după bugetul bienal aprobat de Consiliu şi tinind cont de modificările pe care acesta le-ar putea adopta.169. 9. Un membru în întârziere cu plăţile sale către uniune pierde dreptul de vot definit la nr. 27 şi 28 ale prezentei Constitutii când cuantumul restantelor sale este egal sau superior cuantumului contribuţiilor pe care acest membru le are de platit pentru ultimii 2 ani.170. 10. Dispozitiile specifice care reglementeaza contribuţiile financiare ale entitatilor şi organizaţiilor vizate la nr. 159 de mai sus şi ale altor organizaţii internationale se gasesc în convenţie. Articolul 29Limbile171. 1. (1) Uniunea are ca limbi oficiale şi de lucru: engleza, araba, chineza, spaniola, franceza şi rusa.172. (2) Aceste limbi sunt utilizate în conformitate cu deciziile pertinente ale Conferintei plenipotentiarilor, pentru stabilirea şi publicarea documentelor şi textelor uniunii, în versiuni echivalente ca forma şi continut, precum şi pentru o interpretare reciproca în timpul conferintelor şi reuniunilor uniunii.173. (3) În caz de divergenta sau de contestare, prevaleaza textul în limba franceza.174. 2. Dacă toţi participantii la o conferinta sau la o reuniune convin la aceasta procedura, dezbaterile pot avea loc într-un numar de limbi inferior celui mentionat mai sus. Articolul 30Sediul uniunii175. Uniunea are sediul la Geneva. Articolul 31Capacitatea juridica a uniunii176. Uniunea se bucura pe teritoriul fiecaruia dintre membrii săi de capacitatea juridica care îi este necesară pentru exercitarea functiilor şi atingerea obiectivelor sale. Articolul 32Regulamentul interior al conferintelor şi al altor reuniuni177. 1. Pentru organizarea lucrărilor lor şi conducerea dezbaterilor, conferintele şi reuniunile uniunii aplica regulamentul interior care este prevăzut în convenţie.178. 2. Conferintele şi Consiliul pot adopta reguli pe care le considera indispensabile, care completeaza pe cele ale regulamentului interior. Totodata, aceste reguli complementare trebuie să fie compatibile cu dispozitiile prezentei Constitutii şi ale convenţiei; dacă este cazul unor reguli complementare, adoptate de către conferinte, ele sunt publicate ca documente ale acestora din urma. Capitolul 6 Dispozitii generale referitoare la telecomunicatii Articolul 33Dreptul publicului de a utiliza serviciul international de telecomunicatii179. Membrii recunosc publicului dreptul de a coresponda prin intermediul serviciului international de corespondenta publică. Serviciile, taxele şi garantiile sunt aceleasi pentru toţi utilizatorii, în fiecare categorie de corespondenta, fără prioritate sau vreo preferinta oarecare. Articolul 34Oprirea telecomunicatiilor180. 1. Membrii îşi rezerva dreptul de a opri transmiterea oricarei telegrame particulare care ar parea periculoase pentru securitatea statului sau contrara legilor sale, ordinii publice sau bunelor moravuri, cu obligaţia de a aviza imediat oficiul de origine despre oprirea telegramei în intregime sau a unei părţi oarecare a acesteia, cu excepţia cazului când aceasta notificare ar parea periculoasa pentru securitatea statului.181. 2. Membrii îşi rezerva, de asemenea, dreptul de a intrerupe orice alta telecomunicatie particulara care poate parea periculoasa pentru securitatea statului sau contrara legilor sale, ordinii publice sau bunelor moravuri. Articolul 35Suspendarea serviciului182. Fiecare membru îşi rezerva dreptul de a suspenda serviciul international de telecomunicatii, fie într-un mod general, fie numai pentru anumite relatii sau pentru anumite feluri de corespondenta de plecare, de sosire sau de tranzit, cu obligaţia pentru el de a aviza imediat pe fiecare dintre ceilalti membri prin intermediul secretarului general. Articolul 36Responsabilitate183. Membrii nu accepta nici o responsabilitate cu privire la utilizatorii serviciilor internationale de telecomunicatii, mai ales în ceea ce priveste reclamatiile facute pentru a obtine despăgubiri şi interese. Articolul 37Secretul telecomunicatiilor184. 1. Membrii se angajează sa ia toate masurile posibile, compatibile cu sistemul de telecomunicatii utilizat, în vederea asigurarii secretului corespondentei internationale.185. 2. Totusi ei îşi rezerva dreptul de a comunică aceste corespondente autorităţilor competente, în scopul de a asigura aplicarea legislaţiei lor naţionale sau pentru executarea convenţiilor internationale la care sunt parte. Articolul 38Stabilirea, exploatarea şi apararea cailor şi instalaţiilor de telecomunicatii186. 1. Membrii îşi iau toate masurile utile în vederea stabilirii, în cele mai bune condiţii tehnice, a cailor şi instalaţiilor necesare pentru asigurarea schimbului rapid şi neintrerupt al telecomunicatiilor internationale.187. 2. Pe cit este posibil, aceste cai şi instalaţii trebuie să fie exploatate după metodele şi procedurile pe care experienta practica a exploatarii le-a aratat ca fiind cele mai bune, să fie intretinute în stare buna de utilizare şi mentinute la nivelul progreselor stiintifice şi tehnice.188. 3. Membrii asigura apararea acestor cai şi instalaţii în limitele jurisdictiei lor. 189. 4. În afară de aranjamentele particulare care stabilesc alte condiţii, toţi membrii iau masurile necesare pentru a asigura întreţinerea acestor secţiuni de circuite internationale de telecomunicatii care sunt cuprinse în limitele controlului lor. Articolul 39Notificarea contraventiilor190. În scopul facilitarii aplicarii dispoziţiilor art. 6 al prezentei Constitutii, membrii se angajează să se informeze reciproc despre contraventiile la dispozitiile prezentei Constitutii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative. Articolul 40Prioritatea telecomunicatiilor referitoare la securitatea vietii omenesti191. Serviciile internationale de telecomunicatii trebuie să acorde prioritate absoluta tuturor telecomunicatiilor referitoare la securitatea vietii omenesti pe mare, pe pamint, în aer şi în spatiul extraatmosferic, precum şi telecomunicatiilor epidemiologice de urgenta excepţionala ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Articolul 41Prioritatea telecomunicatiilor de stat192. Sub rezerva dispoziţiilor art. 40 şi 46 ale prezentei Constitutii, telecomunicatiile de stat (a se vedea anexa la prezenta Constitutie, nr. 1014) se bucura de un drept de prioritate asupra celorlalte telecomunicatii, în măsura în care este posibil, atunci când cererea este facuta în mod distinct de cel interesat. Articolul 42Aranjamente particulare193. Membrii îşi rezerva, pentru ei insisi, pentru exploatarile recunoscute de ei şi pentru alte exploatari corespunzător autorizate în acest scop, dreptul de a incheia aranjamente particulare asupra problemelor de telecomunicatii care nu intereseaza totalitatea membrilor. Totusi, aceste aranjamente nu trebuie să fie contrare dispoziţiilor prezentei Constitutii, ale convenţiei sau ale regulamentelor administrative în ceea ce priveste perturbatiile prejudiciabile pe care punerea lor în aplicare ar fi susceptibila să le cauzeze serviciilor de radiocomunicatii ale altor membri şi, în general, în ceea ce priveste prejudiciile tehnice pe care aceasta punere în aplicare ar putea-o cauza la exploatarea altor servicii de telecomunicatii ale celorlalţi membri. Articolul 43Conferinte regionale, aranjamente regionale, organizaţii regionale194. Membrii îşi rezerva dreptul de a tine conferinte regionale, de a incheia aranjamente regionale şi de a crea organizaţii regionale, în vederea rezolvarii problemelor de telecomunicatii susceptibile de a fi tratate pe plan regional. Aranjamentele regionale nu trebuie să fie în contradictie cu prezenta Constitutie sau cu convenţia. Capitolul 7 Dispozitii speciale referitoare la radiocomunicatii Articolul 44Utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice şi a orbitei satelitilor geostationari195. 1. Membrii fac eforturi sa limiteze numărul de frecvente şi portiunea de spectru folosit la minimul indispensabil pentru a asigura de o maniera satisfăcătoare functionarea serviciilor necesare. În acest scop, ei se straduiesc să aplice, în termenele cele mai scurte, ultimele perfecţionări ale tehnicii.196. 2. În timpul utilizarii benzilor de frecventa pentru radiocomunicatii, membrii ţin seama de faptul ca frecventele şi orbita satelitilor geostationari sunt resurse naturale limitate, care trebuie să fie utilizate într-un mod rational, eficient şi economic, conform dispoziţiilor Regulamentului radiocomunicatiilor, în scopul de a permite un acces echitabil la aceasta orbita şi la aceste frecvente diferitelor tari sau grupuri de tari, potrivit cerințelor speciale ale tarilor în curs de dezvoltare şi ale situaţiei geografice a unor tari. Articolul 45Perturbatii prejudiciabile197. 1. Toate statiile, oricare ar fi scopul lor, trebuie să fie instalate şi exploatate astfel incit sa nu produca perturbatii prejudiciabile comunicatiilor sau serviciilor radioelectrice ale altor membri, ale exploatarilor recunoscute şi ale altor exploatari corespunzător autorizate să asigure un serviciu de radiocomunicatii şi care funcţionează în conformitate cu dispozitiile Regulamentului radiocomunicatiilor.198. 2. Fiecare membru se angajează sa ceara exploatarilor recunoscute de el şi altor exploatari, corespunzător autorizate în acest scop, respectarea prescriptiilor de la nr. 197 de mai sus.199. 3. În plus, membrii recunosc necesitatea de a lua masurile posibile sa impiedice ca functionarea aparatelor şi instalaţiilor electrice de toate felurile sa nu cauzeze perturbatii prejudiciabile comunicatiilor sau serviciilor radioelectrice vizate la nr. 197 de mai sus. Articolul 46Apeluri şi mesaje de primejdie200. Statiile de radiocomunicatii sunt obligate sa accepte cu prioritate absoluta apelurile şi mesajele de primejdie, oricare ar fi provenienţă lor, sa răspundă la aceste mesaje şi să le dea imediat urmarea pe care ele o reclama. Articolul 47Semnale de primejdie, de urgenta, de securitate sau de identificare gresita sau inselatoare201. Membrii se angajează sa ia masurile utile pentru a reprima transmiterea sau punerea în circulatie de semnale de primejdie, de urgenta, de securitate sau de identificare gresita sau inselatoare şi sa colaboreze în vederea localizarii şi identificarii statiilor sub jurisdictia lor care emit asemenea semnale. Articolul 48Instalatiile serviciilor de aparare naţionala202. 1. Membrii îşi păstrează întreaga lor libertate în ceea ce priveste instalatiile radioelectrice militare.203. 2. Totusi, aceste instalaţii trebuie, pe cit posibil, să respecte dispozitiile regulamentare referitoare la ajutorul ce se acordă în caz de pericol şi la masurile de luat pentru a împiedica perturbatiile prejudiciabile, precum şi prescriptiile regulamentelor administrative privind tipurile de emisie şi frecventele de folosit după felul serviciului pe care ele îl asigura.204. 3. În plus, când aceste instalaţii participa la serviciile de corespondenta publică sau la alte servicii determinate de către regulamentele administrative, ele trebuie să se conformeze, în general, prescriptiilor regulamentare aplicabile acestor servicii. Capitolul 8 Relatii cu Organizaţia Natiunilor Unite, alte organizaţii internationale şi cu statele care nu sunt membre Articolul 49Relatiile cu Organizaţia Natiunilor Unite205. Relatiile dintre Organizaţia Natiunilor Unite şi Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor sunt definite în acordul incheiat între aceste doua organizaţii. Articolul 50Relatii cu alte organizaţii internationale206. În scopul de a ajuta la realizarea unei coordonari internationale complete în domeniul telecomunicatiilor, uniunea colaboreaza cu organizaţiile internationale care au interese şi activităţi conexe. Articolul 51Relatii cu statele care nu sunt membre207. Toţi membrii îşi rezerva, pentru ei insisi şi pentru exploatarile recunoscute, dreptul de a fixa condiţiile în care ei admit telecomunicatiile schimbate cu un stat care nu este membru al uniunii. Dacă o telecomunicatie originara dintr-un asemenea stat este acceptata de către un membru, ea trebuie să fie transmisa şi, atit timp cit ia caile de telecomunicatii ale unui membru, îi sunt aplicate dispozitiile obligatorii ale prezentei Constitutii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative, precum şi taxele normale. Capitolul 9 Dispozitii finale Articolul 52Ratificarea, acceptarea sau aprobarea208. 1. Prezenta Constitutie şi convenţia sunt ratificate, acceptate sau aprobate simultan de oricare membru semnatar, conform regulilor sale constitutionale, sub forma unui instrument unic. Acest instrument este depus, în cel mai scurt timp posibil, la secretarul general. Secretarul general informeaza membrii despre depunerea fiecarui instrument.209. 2. (1) În timpul unei perioade de 2 ani, socotita de la data intrarii în vigoare a prezentei Constitutii şi a convenţiei, oricare membru semnatar se bucura de drepturile conferite membrilor uniunii prin nr. 25 şi 28 ale prezentei Constitutii, chiar dacă el n-a depus instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare conform nr. 208 de mai sus.210. (2) La expirarea unei perioade de 2 ani socotite de la data intrarii în vigoare a prezentei Constitutii şi a convenţiei, un membru semnatar care n-a depus instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare, conform nr. 208 de mai sus, nu mai are calitatea de a vota la nici o conferinta a uniunii, la nici o sesiune a Consiliului, la nici o reuniune a sectoarelor uniunii, la nici o consultare prin corespondenta, efectuata în conformitate cu dispozitiile prezentei Constitutii şi ale convenţiei, şi aceasta atit timp cit acest instrument nu a fost depus. Drepturile acestui membru, altele decit dreptul de vot, nu sunt afectate.211. 3. După intrarea în vigoare a prezentei Constitutii şi a convenţiei conform art. 58 al prezentei Constitutii, un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare are efect la data depunerii lui la secretarul general. Articolul 53Aderarea212. 1. Un membru care nu a semnat prezenta Constitutie şi convenţia, sub rezerva dispoziţiilor art. 2 al prezentei Constitutii, oricare alt stat mentionat în acest articol poate adera în orice moment la prezenta Constitutie şi la convenţie. Aceasta aderare se efectueaza simultan, sub forma unui instrument unic ce acopera, totodata, Constitutia şi convenţia.213. 2. Instrumentul de aderare este depus la secretarul general, care notifica membrilor depunerea fiecarui instrument de aderare, de îndată ce l-a primit, şi transmite fiecaruia dintre ei o copie autentificata a acestuia.214. 3. După intrarea în vigoare a prezentei Constitutii şi a convenţiei conform art. 58 al prezentei constitutii, un instrument de aderare capata efect la data depunerii la secretarul general, doar dacă instrumentul respectiv nu prevede altfel. Articolul 54Regulamentele administrative215. 1. Regulamentele administrative, asa cum sunt specificate în art. 4 al prezentei Constitutii, sunt instrumente internationale care obliga şi trebuie să fie conforme cu dispozitiile prezentei Constitutii şi ale convenţiei.216. 2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea prezentei Constitutii şi a convenţiei sau aderarea la aceste instrumente, în conformitate cu art. 52 şi 53 ale prezentei Constitutii, implica, de asemenea, un consimtamint în a fi legat de regulamentele administrative adoptate de către conferintele mondiale competente inaintea datei semnarii prezentei Constitutii şi a convenţiei. Acest consimtamint este înţeles tinind seama de orice rezerva facuta în momentul semnarii regulamentelor respective sau de orice revizuire a acestora din urma şi în măsura în care ea este mentinuta în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.217. 3. Revizuirile regulamentelor administrative, partiale sau totale, adoptate după data sus-mentionata, se aplică provizoriu, în ceea ce priveste toţi membrii care au semnat aceste revizuiri, în măsura autorizata de dreptul lor naţional. Aceasta aplicare provizorie capata efect la data sau datele care sunt menţionate, tinind seama de eventualele rezerve care au fost facute în timpul semnarii acestor revizuiri.218. 4. Aceasta aplicare provizorie continua:219. a) până când membrul notifica secretarului general consimtamintul sau de a fi legat de o asemenea revizuire şi indica, dacă este necesar, în ce măsura îşi menţine orice rezerva facuta cu privire la aceasta revizuire la semnarea acesteia; sau220. b) timp de 60 de zile după primirea de către secretarul general a notificarii membrului ce-l informeaza ca el nu consimte să fie legat de o asemenea revizuire.221. 5. Dacă secretarul general nu a primit, în virtutea nr. 219 sau 220 de mai sus, nici o notificare a unui membru care a semnat o asemenea revizuire, după expirarea unui interval de timp de 36 de luni socotite de la data sau datele care sunt indicate pentru începerea aplicarii provizorii, acest membru este considerat ca a consimtit să fie legat de revizuire, tinind seama de orice rezerva pe care el ar fi putut sa o faca în legătură cu aceasta revizuire, la semnarea acesteia.222. 6. Oricare membru al uniunii care nu a semnat o asemenea revizuire a regulamentelor administrative, parţială sau totala, adoptata după data stipulata la nr. 216 de mai sus, se angajează sa notifice prompt secretarului general consimtamintul sau ca fiind legat de aceasta revizuire. Dacă nici o notificare nu a fost primita de secretarul general provenind de la acest membru inaintea expirarii termenului stipulat la nr. 221 de mai sus, acest membru este considerat ca a consimtit să fie legat de o asemenea revizuire.223. 7. Secretarul general informeaza prompt membrii despre orice notificare primita în virtutea prezentului articol. Articolul 55Dispozitii pentru amendarea prezentei Constitutii224. 1. Oricare membru al uniunii poate propune orice amendament la prezenta Constitutie. O asemenea propunere trebuie, pentru a putea să fie transmisa tuturor membrilor uniunii şi să fie examinata de către ei în timp util, sa parvina secretarului general cel mai tirziu 8 luni inaintea datei fixate pentru începerea Conferintei plenipotentiarilor. Secretarul general transmite cit de rapid posibil şi cel mai tirziu cu 6 luni inaintea acestei date aceasta propunere tuturor membrilor uniunii.225. 2. Orice propunere de modificare a unui amendament propus în conformitate cu nr. 224 de mai sus poate să fie prezentată, totusi, în orice moment de un membru al uniunii sau de delegatia sa la Conferinta plenipotentiarilor.226. 3. Cvorumul cerut la orice sedinta plenara a Conferintei plenipotentiarilor pentru examinarea oricarei propuneri de amendare a prezentei Constitutii sau a oricarei modificari a unei asemenea propuneri este constituit din mai mult de jumătate din delegatiile acreditate la Conferinta plenipotentiarilor.227. 4. Pentru a fi adoptata, orice propunere de modificare a unui amendament propus, precum şi propunerea de amendament, în totalitatea ei modificata sau nu, trebuie să fie aprobata la o sedinta plenara de cel puţin două treimi din delegatiile acreditate la Conferinta plenipotentiarilor şi având drept de vot.228. 5. Dispozitiile generale privind conferintele şi regulamentul intern al conferintelor şi al altor reuniuni ce figurează în convenţie se aplică, dacă paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevaleaza, nu dispun altfel.229. 6. Toate amendamentele la prezenta Constitutie adoptate de o conferinta a plenipotentiarilor intră în vigoare la o dată fixata de conferinta, în totalitatea lor şi sub forma unui instrument de amendare unic, între membrii care vor fi depus, inaintea acestei date, instrumentul lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta Constitutie şi la instrumentul de amendare. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea numai la o parte a acestui instrument de amendare este exclusa.230. 7. Secretarul general comunică tuturor membrilor depunerea fiecarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.231. 8. După intrarea în vigoare a oricărui instrument de amendare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea conform art. 52 şi 53 ale prezentei Constitutii se aplică Constituţiei amendate.232. 9. După intrarea în vigoare a unui asemenea instrument de amendare, secretarul general îl înregistrează la Secretariatul Organizaţiei Natiunilor Unite, conform dispoziţiilor art. 102 al Cartei Natiunilor Unite. Dispozitiile nr. 241 al prezentei Constitutii se aplică, de asemenea, oricărui instrument de amendare. Articolul 56Reglementarea diferendelor233. 1. Membrii îşi pot reglementa diferendele asupra problemelor referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentei Constitutii, a convenţiei sau a regulamentelor administrative prin negociere, pe cale diplomatica sau urmind procedurile stabilite prin tratatele bilaterale sau multilaterale incheiate între ei pentru reglementarea diferendelor internationale sau prin orice alta metoda prin care ei ar putea sa decida de comun acord.234. 2. În cazul când nici unul dintre aceste mijloace de reglementare nu ar fi adoptat, oricare membru, parte a unui diferend, poate recurge la arbitraj, conform procedurii definite în convenţie.235. 3. Protocolul facultativ privind regulamentul obligatoriu al diferendelor relative la prezenta Constitutie, la convenţie şi la regulamentele administrative se aplică între membrii care sunt părţi la acest protocol. Articolul 57Denuntarea prezentei Constitutii şi a convenţiei236. 1. Oricare membru care a ratificat, a acceptat sau a aprobat prezenta Constitutie şi convenţia sau a aderat la ele are dreptul să le denunte. Intr-un asemenea caz, prezenta Constitutie şi convenţia sunt denuntate simultan sub forma unui instrument unic, printr-o notificare adresata secretarului general. Imediat după primirea acestei notificari, secretarul general informeaza despre aceasta pe ceilalti membri.237. 2. O asemenea denuntare are efect la expirarea unei perioade de un an incepind cu data la care secretarul general a primit notificarea. Articolul 58Intrarea în vigoare şi probleme conexe238. 1. Prezenta Constitutie şi convenţia vor intra în vigoare la 1 iulie 1994 între membrii care vor avea depuse, inaintea acestei date, instrumentul lor de ratificare, de aprobare sau de aderare.239. 2. La data intrarii în vigoare, specificata la nr. 238 de mai sus, prezenta Constitutie şi convenţia vor abroga şi vor inlocui, între părţi, Convenţia Internationala a Telecomunicatiilor de la Nairobi (1982).240. 3. În conformitate cu dispozitiile art. 102 al Cartei Natiunilor Unite, secretarul general al uniunii va inregistra prezenta Constitutie şi convenţia la Secretariatul Organizaţiei Natiunilor Unite.241. 4. Originalul prezentei Constitutii şi al convenţiei, redactat în limbile engleza, araba, chineza, spaniola, franceza şi rusa, va ramine depus în arhivele uniunii. Secretarul general va trimite în limbile cerute, fiecaruia dintre membrii semnatari, o copie certificata pentru conformitate.242. 5. În caz de divergente între textele prezentei Constitutii şi ale convenţiei în diferitele limbi, prevaleaza textul în limba franceza.În baza celor convenite, subsemnatii plenipotentiari au semnat originalul Constituţiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor şi originalul Convenţiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor.Facute la Geneva la 22 decembrie 1992. Anexa 1 DEFINIREAunor termeni folositi în prezenta Constitutie, în convenţie şi în regulamentele administrative ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor1001. La sfirsitul instrumentelor sus-menţionate ale uniunii, termenii urmatori au sensul pe care îl dau definiţiile urmatoare:1002. Administratie - orice serviciu sau departament guvernamental, responsabil de masurile ce trebuie luate pentru a executa oblibaţiile Constituţiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, ale Convenţiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor şi ale regulamentelor administrative.1003. Perturbatie prejudiciabila - perturbatie care compromite functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de securitate sau care le degradeaza în mod serios, intrerupe în mod repetat sau împiedica functionarea unui serviciu de radiocomunicatii utilizat conform Regulamentului radiocomunicatiilor.1004. Corespondenta publică - orice telecomunicatie pe care oficiile sau statiile, prin faptul ca sunt puse la dispoziţia publicului, trebuie să o accepte în scopul transmiterii ei.1005. Delegatie - ansamblul delegatiilor şi eventual al reprezentantilor consilierilor, atasatilor sau interpreţilor trimisi de acelasi membru. Fiecare membru este liber sa alcatuiasca delegatia sa după cum îi convine. În particular, poate să includa în ea, printre altii, în calitate de delegaţi, consilieri sau atasati, persoane apartinind oricarei entităţi sau organizaţii agreate conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei.1006. Delegat - persoana trimisa de guvernul unui membru al uniunii la o conferinta a plenipotentiarilor sau persoana care reprezinta guvernul sau administratia unui membru al uniunii la o conferinta sau la o reuniune a uniunii.1007. Exploatare - oricare particular, societate, intreprindere sau orice institutie guvernamentala care exploateaza o instalatie de telecomunicatie destinata să asigure un serviciu de telecomunicatii sau susceptibila sa cauzeze perturbatii prejudiciabile unui asemenea serviciu.1008. Exploatare recunoscută - orice exploatare corespunzind definitiei de mai sus, care exploateaza un serviciu de corespondenta publică sau de radiodifuziune şi careia oblibaţiile prevăzute la art. 6 al Constituţiei îi sunt impuse de către membrul pe teritoriul caruia este instalat sediul social al acestei exploatari sau de către membrul care a autorizat aceasta exploatare sa stabileasca şi sa exploateze un serviciu de telecomunicatii pe teritoriul sau.1009. Radiocomunicatii - telecomunicatii prin unde radioelectrice.1010. Serviciu de radiodifuziune - serviciu de radiocomunicatii ale carei emisiuni sunt destinate să fie receptionate direct de către public, în general. Acest serviciu poate să cuprindă emisiuni sonore, emisiuni de televiziune sau alte genuri de emisiuni.1011. Serviciu international de telecomunicatii - prestare de telecomunicatii între oficii sau statii de telecomunicatii de orice natura situate în tari diferite sau care apartin unor tari diferite.1012. Telecomunicatii - orice transmisie, emisie sau receptie de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natura prin fir, radio, optic sau prin alte sisteme electromagnetice.1013. Telegrama - scriere destinata să fie transmisa prin telegrafie în vederea remiterii sale destinatarului. Acest termen cuprinde, de asemenea, radiotelegrama, dacă nu exista o specificatie contrara.1014. Telecomunicatii de stat - telecomunicatii care emana de la:- seful de stat;- seful de guvern sau membrii unui guvern;- comandantul sef al fortelor militare, terestre, navale sau aeriene;- agenti diplomatici sau consulari;- secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite, sefii organelor principale ale Natiunilor Unite;- Curtea Internationala de Justiţie sau raspunsuri la telecomunicatiile de stat menţionate mai sus.1015. Telegrame particulare - alte telegrame decit telegramele de stat sau de serviciu.1016. Telegrafie - forma de telecomunicatie în care informaţiile transmise sunt destinate să fie înregistrate la sosire sub forma unui document grafic*); aceste informaţii pot, în anumite cazuri, să fie prezentate sub o alta forma sau înregistrate pentru o folosire ulterioară.1017. Telefonie - forma de telecomunicatie destinata în mod esential schimbului de informaţii sub forma de vorbire.------ Notă *) Un document grafic este un suport de informatie pe care este înregistrat în mod permanent un text scris sau imprimat, o imagine fixa şi care este susceptibil să fie clasat şi consultat.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază
 • LEGE nr. 72 din 30 mai 2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 111 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 265 din 15 mai 2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001
 • LEGE nr. 187 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 126 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 506 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 229 din 28 noiembrie 2017 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
 • LEGE nr. 219 din 22 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 10 iulie 1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • LEGE nr. 12 din 1 aprilie 1986 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 75/1986 privind completarea Statutului cooperativei agricole de producţie, aprobat prin Decretul nr. 93/1983
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 15 iunie 2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 199 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 233 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 36 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 545/1969 pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privitor la organizarea Casei de asigurări a avocaţilor
 • LEGE nr. 321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 24 mai 1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 249 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 2 din 18 martie 1975 pentru modificarea Articolului 53 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 124 din 7 iunie 2018 privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii
 • LEGE nr. 112 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi e
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • LEGE nr. 512 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021