Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
CONSTITUŢIA din 10 iulie 1964 Uniunii Poştale Universale
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 20 martie 1969 -
CONSTITUŢIA din 10 iulie 1964Uniunii Postale Universale Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 20 martie 1969

PREAMBULÎn vederea dezvoltării comunicatiilor între popoare printr-o functionare eficace a serviciilor postale şi pentru a contribui la atingerea telurilor inalte de colaborare internationala în domeniile cultural, social şi economic,plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au adoptat, sub rezerva ratificarii, prezenta Constitutie. Titlul I Dispozitii organice Capitolul I Generalitati Articolul 1Intinderea şi scopul uniunii1. Tarile care adopta prezenta Constitutie formeaza, sub denumirea de Uniunea Postala Universala, un singur teritoriu postal pentru schimbul reciproc de trimiteri de obiecte de corespondenta. Libertatea tranzitului este garantata pe intreg teritoriul uniunii.2. Uniunea are ca scop să asigure organizarea şi perfectionarea serviciilor postale şi sa favorizeze, în acest domeniu, dezvoltarea colaborarii internationale.3. Uniunea participa, în măsura posibilitatilor sale, la asistenţa tehnica postala ceruta de tarile membre. Articolul 2Membrii uniuniiSînt tari membre ale uniunii: a) tarile care au calitatea de membru la data intrarii în vigoare a prezentei Constitutii; b) tarile care au devenit membre conform articolului 11. Articolul 3Reteaua uniuniiUniunea are în reteaua sa: a) teritoriile tarilor membre; b) birourile postale stabilite de tarile membre pe teritoriile necuprinse în uniune; c) teritoriile care, fără a fi membre ale uniunii sînt cuprinse în aceasta deoarece depind, din punct de vedere postal, de tarile membre. Articolul 4Relatii excepţionaleAdministraţiile postale care deservesc teritorii necuprinse în uniune sînt obligate să fie intermediarele celorlalte administratii. Dispozitiile convenţiei şi ale regulamentului sau sînt aplicabile acestor relatii excepţionale. Articolul 5Sediul uniuniiSediul uniunii şi al organelor sale permanente este fixat la Berna. Articolul 6Limba oficiala a uniuniiLimba oficiala a uniunii este limba franceza. Articolul 7Moneda-tipFrancul luat ca unitate monetara în actele uniunii este francul-aur cu 100 centime, în greutate de 10/31 grame şi cu un titlu de 0,900. Articolul 8Uniunile restrinse. Aranjamente speciale1. Tarile membre sau administraţiile lor postale pot stabili, dacă legislatia acestor tari nu se opune, uniuni restrinse şi pot sa adopte aranjamente speciale privind serviciul postal international, cu condiţia totusi de a nu introduce dispozitii mai puţin favorabile pentru public decit acelea care sînt prevăzute prin actele uniunii la care tarile membre interesate sînt părţi.2. Uniunile restrinse pot sa trimita observatori la congresele, conferintele şi reuniunile uniunii, la Consiliul executiv, precum şi la Comisia consultativa de studii postale.3. Uniunea poate trimite observatori la congresele, conferintele şi reuniunile uniunilor restrinse. Articolul 9Relatiile cu Organizaţia Natiunilor UniteRelatiile între uniune şi Organizaţia Natiunilor Unite sînt reglementate prin acordurile ale caror texte sînt anexate la prezenta Constitutie*).--------- Notă *) Textele acordurilor cu Organizaţia Natiunilor Unite nu se anexeaza, intrucit nu se referă la relatiile dintre tarile membre şi Uniunea Postala Universala. Articolul 10Relatiile cu organizaţiile internationaleÎn scopul asigurarii unei cooperari strinse în domeniul postal international, uniunea poate colabora cu organizaţiile internationale care au interese şi activităţi conexe. Capitolul II Aderarea sau admiterea în Uniune. Ieşirea din uniune Articolul 11Aderarea sau admiterea în uniune. Procedura1. Orice membru al Organizaţiei Natiunilor Unite poate adera la uniune.2. Orice tara suverana care nu este membra a Organizaţiei Natiunilor Unite poate cere admiterea sa în calitate de tara membra a uniunii.3. Aderarea sau cererea de admitere la uniune, trebuie să comporte o declaratie formala de aderare la Constitutie şi la actele obligatorii ale uniunii. Ea este adresata pe cale diplomatica guvernului Confederatiei Elvetiene şi de către acesta tarilor membre.4. Tara care nu este membra a Organizaţiei Natiunilor Unite este considerata ca admisa în calitate de tara membra dacă cererea sa este aprobata de cel puţin două treimi din tarile membre ale uniunii. Tarile membre care n-au răspuns în termen de patru luni sînt considerate ca s-au abtinut.5. Aderarea sau admiterea în calitate de membru este notificata de guvernul Confederatiei Elvetiene guvernelor tarilor membre. Ea are efect cu incepere de la data acestei notificari. Articolul 12Ieşirea din uniune. Procedura1. Fiecare tara membra are facultatea de a se retrage din uniune prin denuntarea Constituţiei comunicata pe cale diplomatica guvernului Confederatiei Elvetiene şi de acesta guvernelor tarilor membre.2. Ieşirea din uniune devine efectiva la expirarea unui an de la data primirii de către guvernul Confederatiei Elvetiene a denuntarii prevăzute la § 1. Capitolul III Organizarea uniunii Articolul 13Organele uniunii1. Organele uniunii sînt: congresul, conferintele administrative, Consiliul executiv, Comisia consultativa de studii postale, comisiile speciale şi Biroul international.2. Organele permanente ale uniunii sînt: Consiliul executiv, Comisia consultativa de studii postale şi Biroul international. Articolul 14Congresul1. Congresul este organul suprem al uniunii.2. Congresul se compune din reprezentantii tarilor membre. Articolul 15Congresele extraordinareUn congres extraordinar poate fi convocat la cererea sau cu asentimentul a cel puţin două treimi din numărul tarilor membre ale uniunii. Articolul 16Conferintele administrativeConferinte insarcinate cu examinarea problemelor cu caracter administrativ pot fi convocate la cererea sau cu asentimentul a cel puţin două treimi din numărul administratiilor postale ale tarilor membre. Articolul 17Consiliul executiv1. Între doua congrese, Consiliul executiv (C.E.) asigura continuitatea lucrărilor uniunii în conformitate cu dispozitiile actelor uniunii.2. Membrii Consiliului executiv îşi exercită functiile în numele şi în interesul uniunii. Articolul 18Comisia consultativa de studii postaleComisia consultativa de studii postale (C.C.E.P.) este însărcinată să efectueze studii şi sa emita avize în probleme tehnice, de exploatare şi economice care intereseaza serviciul postal. Articolul 19Comisiile specialeUn congres sau o conferinta administrativa poate insarcina comisii speciale cu studierea uneia sau mai multor chestiuni determinate. Articolul 20Biroul internationalUn oficiu central, care funcţionează la sediul uniunii sub denumirea de Birou international al Uniunii Postale Universale, condus de un director general şi plasat sub înaltă supraveghere a guvernului Confederatiei Elvetiene, serveste de organ de legătură, de informare şi de consultare administratiilor postale. Capitolul IV Finanţele uniunii Articolul 21Cheltuielile uniunii. Contribuţiile tarilor membre1. Fiecare congres hotaraste suma maxima pe care o pot atinge anual cheltuielile obisnuite ale uniunii.2. Suma maxima a cheltuielilor obisnuite prevăzută la § 1 poate fi depasita dacă circumstantele o cer, sub rezerva respectarii dispoziţiilor respective, din Regulamentul general.3. Cheltuielile extraordinare ale uniunii sînt cele ocazionate de intrunirea unui congres, a unei conferinte administrative sau a unei comisii speciale, precum şi de lucrarile speciale încredinţate Biroului international.4. Cheltuielile ordinare, incluzind eventual şi cheltuielile menţionate la § 2, precum şi cheltuielile extraordinare ale uniunii, sînt suportate în comun de către tarile membre care, în acest scop, sînt repartizate de congres într-un anumit numar de clase de contribuţie.5. În caz de aderare sau de admitere în uniune, în conformitate cu articolul 11, guvernul Confederatiei Elvetiene determina, de comun acord cu guvernul tarii interesate, clasa de contribuţie în care aceasta trebuie să fie încadrată din punct de vedere al repartizarii cheltuielilor uniunii. Titlul II Actele uniunii Capitolul I Generalitati Articolul 22Actele uniunii1. Constitutia este actul fundamental al uniunii. Ea contine regulile organice ale uniunii.2. Regulamentul general comporta dispozitiile care asigura aplicarea Constituţiei şi functionarea uniunii. El este obligatoriu pentru toate tarile membre.3. Convenţia postala universala şi regulamentul sau de executare conţin reglementarile comune aplicabile în serviciul postal international şi dispozitiile privind serviciile obiectelor de corespondenta. Aceste acte sînt obligatorii pentru toate tarile membre.4. Aranjamentele uniunii şi regulamentele lor de executare reglementeaza celelalte servicii postale, altele decit schimbul obiectelor de corespondenta, între tarile membre care sînt părţi la aceste acte. Ele nu sînt obligatorii decit pentru aceste tari.5. Regulamentele de executare, care conţin masurile de aplicare necesare executarii convenţiei şi aranjamentelor, sînt aprobate de către administraţiile postale ale tarilor membre interesate.6. Eventualele protocoale finale anexate la actele uniunii indicate la § 4 şi 5 conţin rezervele la aceste acte. Articolul 23Aplicarea actelor uniunii pe teritoriile ale caror relatii internationale sînt asigurate de o tara membra1. Orice tara poate declara în orice moment ca acceptarea de către ea a actelor uniunii se referă la toate teritoriile cărora le asigura relatiile internationale sau numai la unele dintre ele.2. Declaratia prevăzută la § 1 trebuie să fie adresata guvernului: a) tarii în care are loc congresul, dacă este facuta în momentul semnarii actului sau actelor despre care este vorba; b) Confederatiei Elvetiene, în toate celelalte cazuri.3. Orice tara membra poate oricînd sa adreseze guvernului Confederatiei Elvetiene o notificare în vederea denuntarii aplicarii actelor uniunii pentru care a facut declaratia prevăzută la § 1. Aceasta notificare are efect după un an de la data primirii ei de către guvernul Confederatiei Elvetiene.4. Declaratiile şi notificarile prevăzute la § 1 şi 3 sînt comunicate tarilor membre de către guvernul tarii care le-a primit.5. Paragrafele de la 1-4 nu se aplică teritoriilor care poseda calitatea de membru al uniunii şi ale caror relatii internationale sînt asigurate de una dintre tarile membre. Articolul 24Legislatiile naţionaleStipulatiile actelor uniunii nu aduc atingere legislaţiei fiecarei tari membre, în tot ceea ce nu este în mod expres prevăzut prin aceste acte. Capitolul II Acceptarea şi denuntarea actelor uniunii Articolul 25Semnarea, ratificarea şi alte moduri de aprobare a actelor uniunii1. Semnarea actelor uniunii de către plenipotentiari are loc la terminarea Congresului.2. Constitutia este ratificata cit mai curind posibil de către tarile semnatare.3. Aprobarea actelor uniunii, altele decit Constitutia, se face în conformitate cu reglementarile constitutionale ale fiecarei tari semnatare.4. Dacă o tara nu ratifica Constitutia sau nu aproba celelalte acte semnate de ea, Constitutia şi celelalte acte nu sînt mai puţin valabile pentru tarile care le-au ratificat sau aprobat. Articolul 26Notificarea ratificarilor şi a celorlalte moduri de aprobare a actelor uniuniiInstrumentele de ratificare a Constituţiei şi eventual de aprobare a celorlalte acte ale uniunii sînt adresate în cel mai scurt timp guvernului Confederatiei Elvetiene şi de către acesta din urma, guvernelor tarilor membre. Articolul 27Aderarea la aranjamente1. Tarile membre pot oricînd sa adere la unul sau mai multe dintre aranjamentele prevăzute la articolul 22 § 4.2. Aderarea tarilor membre la aranjamente este notificata conform articolului 11 § 3. Articolul 28Denuntarea unui aranjamentFiecare tara membra are facultatea sa inceteze participarea sa la unul sau mai multe aranjamente, în condiţiile stipulate la articolul 12. Capitolul III Modificarea actelor uniunii Articolul 29Prezentarea propunerilor1. Administratia postala a unei tari membre are dreptul de a prezenta, fie la congres, fie între doua congrese, propuneri cu privire la actele uniunii la care tara sa este parte.2. Totusi, propunerile care privesc Constitutia şi regulamentul general nu pot fi supuse decit congresului. Articolul 30Modificarea Constituţiei1. Pentru a fi adoptate, propunerile supuse congresului şi referitoare la prezenta Constitutie trebuie să fie aprobate de cel puţin două treimi din numărul tarilor membre ale uniunii.2. Modificările adoptate de către un congres fac obiectul unui protocol aditional şi, în afara unei decizii contrarii acestui congres, intră în vigoare în acelasi timp cu actele reinnoite în cursul aceluiasi congres. Ele sînt ratificate cit mai curind posibil de către tarile membre, iar instrumentele acestei ratificari sînt tratate conform articolului 26. Articolul 31Modificarea convenţiei, a regulamentului general şi a aranjamentelor1. Convenţia, regulamentul general şi aranjamentele fixeaza condiţiile prin care se realizează aprobarea propunerilor care se referă la ele.2. Actele menţionate la § 1 intră în vigoare simultan şi au aceeasi durata. Din ziua fixata de către congres pentru intrarea în vigoare a acestor acte, actele corespunzătoare ale congresului precedent, sînt abrogate. Capitolul IV Reglementarea diferendelor Articolul 32ArbitrajeleÎn caz de diferend între doua sau mai multe administratii postale ale tarilor membre cu privire la interpretarea actelor uniunii sau asupra responsabilitatii care deriva, pentru o administratie postala, din aplicarea acestor acte, chestiunea în litigiu se rezolva pe cale arbitrala. Titlul III Dispozitii finale Articolul 33Punerea în aplicare şi durata ConstituţieiPrezenta Constitutie va intra în vigoare la 1 ianuarie 1966 şi va ramine în vigoare un timp nedeterminat.Drept pentru care plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au semnat prezenta Constitutie într-un exemplar, care va fi depus la arhivele guvernului tarii în care se afla sediul uniunii. O copie va fi remisa fiecarei părţi de către guvernul tarii în care a avut loc congresul.Întocmită la Viena la 10 iulie 1964.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 3 martie 2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 12 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.
 • LEGE nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori
 • LEGE nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 aprilie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 342 din 17 iulie 2006 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 160 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • LEGE nr. 96 din 8 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
 • LEGE nr. 139 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, semnat la Constanţa la 18 aprilie 1996
 • LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
 • LEGE nr. 48 din 5 iunie 1996 privind aderarea României la Acordul parţial lărgit de înfiinţare a Centrului European de Limbi Moderne de la Graz, aprobat de Consiliul Europei la 8 aprilie 1994 [Rezoluţia (94)10 a Comitetului Miniştrilor]
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGEA nr. 9 din 31 iulie 1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 273 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 157 din 22 septembrie 2000 privind Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 267 din 15 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 121 din 5 iulie 2012 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, pentru finanţarea Proiectului "Centrala Electrică Paroşeni"
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 99 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 154 din 16 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 14 din 28 decembrie 1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 37 din 17 ianuarie 2019 privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună
 • LEGE nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020