Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 10 iulie 1997pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Se autorizează Banca Agricolă - S.A. sa întocmească bilanț contabil special, pe baza datelor contabile de la 30 iunie 1997, în vederea asigurării restructurării activelor, respectiv a creditelor și a dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", potrivit Normelor Băncii Naționale a României privind clasificarea creditelor și constituirea provizioanelor specifice de risc și luând în considerare prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 12-09-1997, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) Articolul 2Creditele acordate pe baza contractelor încheiate înainte de 31 decembrie 1996 și dobânzile aferente clasificate în categoria "pierdere" vor fi evidențiate în conturi în afară bilanțului, vor fi urmărite în continuare de Banca Agricolă - S.A. pentru încasare și vor fi regularizate în bilanțul contabil special întocmit pe baza datelor contabile de la 30 iunie 1997, devenind efective de la aceeași dată, și în limita valorilor înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, după cum urmează: (la 12-09-1997, Partea introductivă a articolului 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) Notă *) Anexa se comunică celor interesați.(1) Garanții acordate Băncii Agricole - S.A. de către împrumutați, a căror valoare va fi înscrisă în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A., cu titlu de "Active în curs de realizare", la valoarea rămasă din cea înscrisă în contractele de credit și în actele de constituire a garanțiilor;(2) Diferența dintre valoarea nominală a creditelor și dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea rămasă a garanțiilor primite de Banca Agricolă - S.A. va fi regularizata în limita sumei de 3.374,5 miliarde lei și va fi înlocuită în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A. cu titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor.Banca Naționala a României va reeșalona, până la data de 31 decembrie 1998, din creanțele sale, sumele reprezentând creditele acordate Băncii Agricole - S.A., în baza Legii nr. 20/1996, și dobânzile aferente. (la 12-09-1997, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (3) Depozitele clienților și ale acționarilor Băncii Agricole - S.A., care beneficiază și de împrumuturi clasificate în categoria "pierdere", vor fi blocate, începând cu data prezentei ordonanțe de urgență inclusiv, la alte societăți bancare, pentru rambursarea creditelor respective. În acest sens, clienții și acționarii cu împrumuturi neperformante sunt obligați sa declare Băncii Agricole - S.A. societățile bancare la care au deschise conturi și nivelul depozitelor constituite la acestea. (la 12-09-1997, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) Articolul 3(1) Ministerul Finanțelor va evidenția creditele și dobânzile astfel preluate, în limita sumei de 3.374,5 miliarde lei, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, într-un cont separat în cadrul datoriei publice, pe baza convenției încheiate cu Banca Agricolă - S.A. (la 12-09-1997, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (2) Sumele rezultate ca diferența între valoarea nominală a creditelor și dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea rămasă a garanțiilor primite de "Banca Agricolă - S.A. de la clienți în contul acestor credite se vor prelua la datoria publică, la valoarea acestora la data de 30 iunie 1997.Preluarea se va efectua pe baza bilanțului contabil special încheiat pe baza datelor contabile de la 30 iunie 1997, aprobat de adunarea generală a acționarilor, și a anexelor privind creditele și dobânzile aferente pentru fiecare agent economic. Întreaga responsabilitate a corectitudinii, realității și exactității sumelor preluate revine Băncii Agricole - S.A.Agent de transfer și de plată pentru titlurile de stat emise în contul acestei datorii este Banca Naționala a României. (la 12-09-1997, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (3) Se exceptează de la preluare sumele datorate de Agenția Naționala a Produselor Agricole - R.A., prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, precum și creditele nerambursate și dobânzile restante, aferente suprafețelor agricole calamitate, reglementate prin Legea nr. 116/1996.(4) Se anulează garanțiile de stat emise de Ministerul Finanțelor către Banca Agricolă - S.A. pentru categoriile de credite și pentru dobânzile care fac obiectul art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, banca calculand, cu aceeași dată, provizioanele corespunzătoare. Articolul 4(1) În cadrul Băncii Agricole - S.A. se va constitui un departament specializat, aflat în subordinea directa a președintelui Băncii Agricole - S.A., al cărui unic obiectiv va fi recuperarea "Activelor în curs de realizare."(2) Convențiile în executarea creanțelor, încheiate între Banca Agricolă - S.A. cu imprumutatii săi, și acțiunile inițiate de aceasta în vederea executării silite a creanțelor aflate sub incidența prezentei ordonanțe de urgență sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată și a oricăror taxe de timbru.(3) Sumele obținute în plus prin recuperare față de valoarea evidențiată de Banca Agricolă - S.A. în conturi în afară bilanțului, potrivit art. 2 din prezenta ordonanță de urgență, se regularizează potrivit legii. Articolul 5Contractele de credit încheiate între Banca Agricolă - S.A. și imprumutatii săi pentru creditele și dobânzile ce intra sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie titluri executorii. Articolul 6(1) Titlurile de stat emise de Ministrul Finanțelor se vor înregistra, pe baza convenției încheiate cu Banca Agricolă - S.A., la datoria publică interna, vor fi negociabile și vor fi purtătoare de dobânda potrivit prospectului de emisiune. (la 12-09-1997, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (2) Dobânzile aferente datoriei publice interne, constituite prin prezenta ordonanță de urgență, se vor plati din sumele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat. (la 12-09-1997, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (3) Titlul de stat este purtatorul unei dobânzi a carei rata se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 91 de zile, anterioară plății cuponului.(4) Ministerul Finanțelor va plăti la scadență valoarea nominală a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Băncii Agricole - S.A. sau deținătorilor legali ai acestora, după caz. Articolul 7(1) Având în vedere cerințele de prudentialitate bancară prevăzute de normele Băncii Naționale a României și standardele internaționale privind nivelul ratei de adecvare a capitalului social, o dată cu publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență se declanșează procesul de restructurare a Băncii Agricole - S.A., care se va finaliza o dată cu închiderea exercițiului financiar al anului 1999, și se constituie Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A., care va fi numit prin ordin comun al Fondului Proprietății de Stat, Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României. Ca parte componenta a procesului de restructurare și pentru a asigura controlul utilizării resurselor financiare puse la dispoziția Băncii Agricole - S.A. de către Ministerul Finanțelor se suspenda exercitarea atribuțiilor Consiliului de administrație prevăzute în contractul de societate și în statutul Băncii Agricole - S.A., urmând ca adunarea generală a acționarilor sa imputerniceasca Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. cu aceste atribuții, pe toată durata acestui proces. Pe durata restructurării, dividendele din profilurile realizate de Banca Agricolă - S.A. nu vor fi distribuite, urmând a fi capitalizate.Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. asigura implementarea programului de restructurare a băncii și are dreptul sa hotărască asupra oportunității deciziilor operative ale conducerii executive a acesteia, inclusiv asupra dreptului de anulare a acestora.Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de administrație ale Băncii Agricole - S.A. se convoacă de către Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. pentru analiza bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 1999, data cu care se încheie procesul de restructurare a Băncii Agricole - S.A. și se restituie exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de societate și în statutul băncii pentru consiliul de administrație și pentru adunarea generală a acționarilor. O dată cu aprobarea bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 1999, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. își încetează activitatea.(2) Până la data de 31 octombrie 1997, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. împreună cu conducerea executivă a băncii vor elabora, cu sprijinul unor experți independenți sau al unor societăți de consultanța specializate, planul strategic de dezvoltare a băncii pe următorii 2 ani, inclusiv obiectivele privind privatizarea acesteia. De asemenea, până la aceeași dată, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. va încheia contractul de management pentru implementarea strategiei de restructurare a băncii.(3) Lunar sau ori de câte ori Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. considera necesar, conducerea executivă a Băncii Agricole - S.A. va prezenta rapoarte către Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. privind îndeplinirea strategiei de restructurare și a altor obiective financiare și operaționale ale băncii. Trimestrial, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. solicita opinia unei societăți specializate de expertiza în domeniul bancar. Pe întreaga perioadă de restructurare, Banca Naționala a României, prin direcțiile de specialitate, va efectua cel puțin semestrial inspecții și controale. (la 12-09-1997, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) Articolul 8Ministerul Finanțelor va putea solicita Băncii Agricole - S.A. achitarea la scadenta a contravalorii titlurilor de stat, în anii în care aceasta va inregistra, potrivit bilanțului anual expertizat de o firma internationala de profil, o rata de adecvare a capitalului social mai mare de 10% și în limita surplusului realizat peste acest nivel. Articolul 9Sumele încasate de Fondul Proprietății de Stat ca urmare a privatizării Băncii Agricole - S.A. vor fi vărsate ca venituri la bugetul de stat. (la 12-09-1997, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) Articolul 10(1) Agenții economici beneficiari ai creditelor, care intra sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, au obligația rambursarii acestora și a dobânzilor aferente, evidenta acestora urmând a se reflecta de către Banca Agricolă - S.A. în conturi în afară bilanțului contabil.(2) Sumele încasate de Banca Agricolă - S.A. din rambursarea creditelor și a dobânzilor aferente, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, vor fi evidențiate distinct în contabilitatea băncii, până la încheierea procesului de restructurare. (la 12-09-1997, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  Președintele Consiliului
  de administrație al Fondului
  Proprietății de Stat,
  Sorin Dimitriu
  ---------------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 132 din 22 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Birourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi din România
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 14 din 1 iulie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini
 • LEGE nr. 114 din 19 mai 2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane si rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 12 aprilie 2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 60 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 113 din 14 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 139 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 57 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 72 din 1 aprilie 2009 pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997
 • LEGE nr. 41 din 17 martie 2005 pentru ratificarea Convenţiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 141 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 41 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 565 din 16 octombrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 233 din 9 iunie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 542 din 1 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 449 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 156 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 februarie 2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 512 din 28 noiembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 februarie 2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 146 din 27 iulie 1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021