Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 15 decembrie 1997pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997





  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1(1) Se constituie Comisia specială de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările și completările ulterioare, denumita în continuare comisia specială, având următoarea componenta:
  - președințe - vicepreședinte - 3 membri - un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului; - un deputat desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaților; - un ofițer superior din cadrul Ministerului de Interne, desemnat de ministrul de interne, un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, desemnat de ministrul justiției, președintele asociației de revoluționari, legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, a carei documentație se verifica. Participarea președinților asociațiilor de revoluționari la lucrările comisiei speciale se face în ordinea cronologică a constituirii asociațiilor.
  (2) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei speciale prevăzute la alin. (1), cu excepția președinților asociațiilor de revoluționari, nu pot avea calitatea de beneficiar ai prevederilor Legii nr. 42/1990.
  Articolul 2(1) Activitățile de secretariat tehnic ale comisiei speciale, sediul în care aceasta își desfășoară activitatea și resursele materiale și bănești necesare funcționarii acesteia sunt asigurate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.(2) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile și persoanelor care asigura activitățile de secretariat tehnic al comisiei speciale. Articolul 3(1) Atribuțiile comisiei speciale sunt următoarele:a) verificarea documentației care a stat la baza eliberării certificatelor prevăzute de Legea nr. 42/1990;b) transmiterea, către Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990, a concluziilor verificării documentației prevăzute la lit. a) și a măsurilor propuse;c) sesizarea organelor de urmărire penală și anularea certificatelor, în cazul în care se constata existenta unor indicii cu privire la dobândirea ilegala a calității de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990. Decizia de anulare a certificatului poate fi contestată la comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990, în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația suspenda executarea.(2) Comisia specială va proceda la transmiterea concluziilor și a propunerilor care rezultă în urma verificării documentației prevăzute la alin. (1) lit. a), o dată la 15 zile. Aceste concluzii și propuneri se comunică și Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.(3) Concluziile și propunerile finale ale comisiei speciale se concretizează într-un raport care se prezintă comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990, cel mai târziu la data de 31 martie 2000. (la 31-08-1999, Termenul prevăzut la Alineatul (3) din Articolul 3 a fost prelungit de Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 78 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 31 august 1999 ) (3) Concluziile și propunerile finale ale comisiei speciale se concretizează într-un raport care se prezintă comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990, cel mai târziu la data de 31 octombrie 2000. (la 19-03-2001, Termenul prevăzut la Alineatul (3) din Articolul 3 a fost prelungit de Articolul UNIC din LEGEA nr. 74 din 16 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 19 martie 2001 ) Articolul 4Activitatea comisiei speciale se desfășoară în conformitate cu regulamentul propriu, elaborat de secretariatul tehnic și aprobat în prima ședința a acesteia. Articolul 5(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3, comisia specială va solicita comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990 documentația care a făcut obiectul verificărilor de către aceasta.(2) Transmiterea documentației prevăzute la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la data solicitării acesteia, urmând a fi restituită pe măsura efectuării verificării. Articolul 6Președintele fiecărei asociații de revoluționari dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) are obligația de a pune la dispoziție comisiei speciale:– actul de înființare a asociației;– amprenta ștampilei asociației;– procesul-verbal al hotărârii adunării generale de desemnare a organelor de conducere ale asociației;– numărul membrilor asociației;– procesul-verbal cuprinzând hotărârile adunării generale ce au avut ca obiect analizarea și aprobarea documentației care a stat la baza propunerii de certificare a calității de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990. Articolul 7(1) Comisia specială își încetează activitatea la data transmiterii raportului final prevăzut la art. 3 alin. (3) către comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990.(2) În termen de 30 de zile de la data primirii raportului final al comisiei speciale, comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990 va informa Parlamentul României în legătură cu rezultatul verificărilor, propunand măsurile ce urmează a fi luate. Articolul 8Cererile privind acordarea calității de beneficiar al Legii 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au fost depuse în termen legal, vor fi soluționate în raport cu măsurile dispuse în baza art. 7 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență. (la 20-01-1998, sintagma: hotărâre a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 79 din 15 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 20 ianuarie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe
  lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului și a
  Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Secretariatul de Stat
  pentru Problemele Revoluționarilor
  din Decembrie 1989,
  Cristian Alexandrescu
  Ministru de stat,
  ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Dinu Ianculescu,
  secretar de stat
  -----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 47 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 81 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 34 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 septembrie 1997 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de hardware, software, elemente de comunicaţie şi asistenţa tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanţelor publice
 • LEGE nr. 559 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 2.719 din 4 octombrie 1918 pentru lichidarea rechizitiunilor şi despăgubirilor de răsboi
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 65 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 11 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 593 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 29 iunie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 213 din 9 noiembrie 2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, semnat la Bucureşti la 18 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 200 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedura penală şi a unor legi speciale
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 189 din 24 iulie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
 • LEGE nr. 137 din 1 iulie 2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 17 mai 2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 53 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 1997 privind graţierea unor pedepse
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 469 din 12 noiembrie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 6 decembrie 2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 518 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021