Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 iulie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 iulie 1998(*actualizată*)privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România(actualizată până la data de 29 iulie 2009*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iulie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 923 din 23 iunie 2009.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţa de urgenţă. Articolul 1Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora. Articolul 2 (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o comisie specială formată, pe baze paritare, din reprezentanţi ai Guvernului şi ai comunităţilor prevăzute în anexa. (2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunităţilor care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate şi va avea sarcina de a întocmi, pe baza de acte doveditoare, documentaţia pentru fiecare imobil în parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa va avea loc la data semnării protocolului redactat de comisie. (3) Comisia prevăzută la acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cererile de restituire şi a altor imobile din aceasta categorie, care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. După identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare. Articolul 2Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deţinători ai imobilelor şi succesorii stabiliţi, menţionând concret drepturile actualilor deţinători.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentruminorităţi naţionale,Gyorgy Tokay Anexa IMOBILELEcare vor fi restituite*Font 7*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         Titularul Actul în bazaNr. Adresa Actul de actual al Destinaţia Folosinţă căruia a trecut Observaţiicrt. imobilului proprietate dreptului de iniţială actuală în proprietatea                                        proprietate statului------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Bucureşti, Statul român, Casa Casa de cultură Decretul Solicitant:      Str. Batistei Inspectoratul Asociaţiei "Friedrich nr. 176/1948 comunitatea      nr. 15, de Cultura al Germane de Schiller", germană din      sectorul 1 Municipiului Gimnastică sediul F.D.G.R. România                                      Bucureşti Bucureşti 2. Arad, cartierul C.F. 422, Consiliul Căminul Dispensar de Solicitant:      Aradu Nou, nr. topo local tineretului circumscripţie comunitatea      Str. Cibinului 1.177-1.179 romano-catolic veterinară, germană din      nr. 15, birouri România      judeţul Arad Preluarea nu                                                                                                           este notată                                                                                                           în C.F. 3. Avrig, C.F. 4.339 Ministerul Sanatoriul Sanatoriu Legea Solicitant:      judeţul Sibiu C.F. 4.338 Sănătăţii Fundaţiei nr. 10/1949 comunitatea                                                       "Samuel von germană din                                                       Brukenthal" România 4. Bucureşti, Tranzacţie de Consiliul Şcoala şi Teren viran Acord Solicitant:      Calea împărţire General al capela bulgară (imobilul a internaţional, comunitatea      Călăraşilor voluntară, Municipiului fost demolat nerespectat şi bulgarilor      nr. 16, autentificată Bucureşti în anul 1988) denunţat cu din România      sectorul 3 de Tribunalul nr. 216 din 31                       Ilfov, nr. octombrie 1987                       4.526/1934 5. Comuna Moara, Nr. arhiva Consiliul Şcoala Şcoala Preluat Solicitant:      satul Bulai, 40.319/1918 local poloneză abuziv comunitatea      judeţul Suceava polonezilor                                                                                                           din România 6. Constanţa, Consiliul Şcoala primara Spatii de locuit Naţionalizat Solicitant:      str. Cuza Vodă Local al musulmană în anul 1948 comunitatea      nr. 13, judeţul Municipiului turcă din      Constanţa Constanţa România 7. Constanţa, Legea Ministerul Teatrul Teatrul Decretul Solicitant:      str. Aristide nr. 83/1932, Culturii "ELPIS" de păpuşi nr. 92/1950, comunitatea      Karatzali publicată în poziţia 7.455 elenă din      nr. 16 Monitorul România      (fost nr. 19), Oficial nr.      judeţul 89/1932, cu      Constanţa confirmarea                       Primăriei                       Constanţa nr.                       17.902,                       18.073/1994 8*). Timişoara, C.F. 61, Mujea Casa "Makry" Birouri Nu există nici Solicitant:      str. Vlad nr. topo 250 Marcelini, a Fundaţiei şi magazine un act; s-a comunitatea      de la Marina prin act de "Makry preluat abuziv, sârbilor din      nr. 1, cumpărare Stojkovici" în anul 1968, România      judeţul Timiş contestat cu titlu de                                                                                          succesiune                                                                                          vacantă 9. Gherla, C.F. 400, Consiliul Fundaţia Gradiniţă, Decretul Primăria şi-a      str. Stefan nr. topo 425 local Armeană cămin de copii nr. 218/1960 exprimat      cel Mare şi 426 "Karacsony" acordul      nr. 23, prealabil      judeţul Cluj privind                                                                                                           restituirea                                                                                                           imobilului                                                                                                           Solicitant:                                                                                                           comunitatea                                                                                                           armeană din                                                                                                           România10. Bucureşti, Proces-verbal Consiliul Casa Biblioteca, Solicitant:      int. Zalomit nr. 6.242 General al "Petofi casa de comunitatea      nr. 6, din 23 mai Municipiului Sandor" cultura maghiară din      sector 5 1940 Bucureşti România11. Timişoara, C.F. 596 Societatea Casa Maghiara Sediul Decretele nr. Solicitant:      Bd. Revoluţiei Comercială din Timişoara redacţiei 218/1960 şi nr. comunitatea      1989 nr. 8, "Tim Press" "Renaşterea 712/1966; Legea maghiară din      judeţul Timiş - S.A. Bănăţeană" nr. 15/1990 România12. Cluj-Napoca, C.F. 1.004, Consiliul Sediul Magazine, Decretul Solicitant:      Piaţa Unirii nr. topo 380 Local al Societăţii locuinţe, nr. 218/1960; comunitatea      nr. 11, Municipiului Muzeului sediul Decizia maghiară din      judeţul Cluj Cluj-Napoca Ardelean Asociaţiei Ministerului România                                                                        Mondiale a Justiţiei                                                                        Românilor nr. 86.311/1949                                                                        Liberi13. Alba Iulia, C.F. 559, Academia Biblioteca Biblioteca, Pe baza cererii Solicitant:      Str. Unirii nr. topo Română "Batthyaneum" arhivă consiliului comunitatea      nr. 1-3, 1.973/1 Muzeul şi popular al maghiară din      judeţul Alba Institutul raionului, a România                                                       Astrologic fost atribuit Confiscat,                                                       al Episcopiei statului prin fără inventar,                                                       Romano-Catolice hotărâre în anul 1949.                                                                                          judecătorească Nu figurează                                                                                                           în Decretul                                                                                                           nr. 176/194914. Oradea, Str. C.F. 14.795, Muzeul Sediul Muzeu Decizia Solicitant:      Stadionului C.F. 3.167 Tarii Episcopiei Sfatului comunitatea      nr. 2, Crisurilor Romano-Catolice popular maghiară din      judeţul Bihor orăşenesc România                                                                                          Oradea nr.                                                                                          2.408/1963;                                                                                          donaţie forţată                                                                                          pentru                                                                                          folosinţă                                                                                          veşnică15. Oradea, C.F. 507, nr. Statul român Sediul Sediul Trecut în Solicitant:      str. Antonescu topo 2.813 Episcopiei Episcopiei folosinţă comunitatea      nr. 27, Reformate Reformate veşnică a maghiară din      judeţul Bihor (închiriat) statului român România                                                                                          prin donaţie                                                                                          forţată16. Săcele, C.F. 4.240, Statul român Casa Nefolosit Solicitant:      str. Martin nr. topo 705 evanghelica (fost cămin comunitatea      Luther nr. 118, de citit cultural) maghiară din      judeţul Braşov România17. Cluj-Napoca, C.F. 1.472, Cooperativa Casa de Pensii Cooperativa Legea Solicitant:      str. David nr. topo 675, "Solidaritatea" Unitariană, "Solidaritatea", nr. 10/1949 comunitatea      Ferenc nr. 21, 676 locuinţe locuinţe maghiară din      judeţul Cluj România------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 923 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009 s-a admis în parte excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile prevăzute la poziţia 8 din anexa din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.Prin urmare, începând cu data de 29 iulie 2009, dispoziţiile prevăzute la poziţia 8 din anexa din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 se suspendă de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 169 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN
 • LEGE nr. 119 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere
 • LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 5 octombrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • LEGE nr. 125 din 23 septembrie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 700 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părţilor (Londra, aprilie 1998)
 • LEGE nr. 56 din 4 iunie 1992 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 317 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 304 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
 • LEGE nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 54 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 503/1970 privind instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor
 • LEGE nr. 311 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 15 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Arcuş prin reorganizarea comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 191 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021