Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 276 din 24 iulie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 (*actualizată*)privind protecţia copilului aflat în dificultate(actualizată până la data de 2 iunie 1998*)

-----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 iunie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 2 iunie 1998, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, copilul se afla în dificultate, dacă dezvoltarea sau integritatea sa fizica sau morala este periclitata.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. (2) Prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu are capacitatea deplina de exerciţiu. Articolul 2Copilul aflat în dificultate se bucura de protecţie şi de asistenţa în realizarea deplina şi în exercitarea corespunzătoare a drepturilor sale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) Responsabilitatea de a asigura copilului aflat în dificultate protecţie şi asistenţa în realizarea şi în exercitarea drepturilor sale revine, în primul rind, colectivităţii locale din care acesta face parte.(1^1) Orice copil care, temporar sau definitiv, este lipsit de mediul sau familial sau care, în propriul sau interes superior, nu poate fi lăsat în acest mediu, are dreptul la protecţie şi la un ajutor special din partea colectivităţii locale.------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998.(1^2) Statul garantează protejarea copilului împotriva oricăror forme de violenta, inclusiv sexuală, vătămare ori abuz fizic sau mintal, de abandon sau neglijenţa, de rele tratamente sau de exploatare, în timpul cat se afla în îngrijirea părinţilor ori a unuia dintre ei, a reprezentantului sau legal sau a oricărei alte persoane.------------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. (2) Statul sprijină colectivitatea locală din care face parte copilul, în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pentru protecţia copilului aflat în dificultate.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 4 (1) Consiliul judeţean şi, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti stabilesc măsuri de protecţie a copilului aflat în dificultate şi asigura aplicarea corespunzătoare a acestora. (2) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), în subordinea consiliului judeţean, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează comisia pentru protecţia copilului, denumita în continuare comisie, şi serviciul public specializat pentru protecţia copilului, denumit în continuare serviciu public specializat.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 5 (1) Comisia pentru protecţia copilului este organ de specialitate al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, referitoare la stabilirea măsurilor de protecţie a copilului aflat în dificultate şi la relaţiile cu serviciul public specializat pentru protecţia copilului. (2) Comisia pentru protecţia copilului coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale de pe teritoriul judeţului, în domeniul autorităţii tutelare şi al protecţiei drepturilor copilului. Articolul 6 (1) Serviciul public specializat pentru protecţia copilului se înfiinţează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, respectiv local, cu personalitate juridică. (2) Serviciul public specializat pentru protecţia copilului propune Comisiei pentru protecţia copilului măsurile de protecţie a copilului aflat în dificultate şi asigura aplicarea acestora. (3) Serviciile de specialitate din subordinea consiliilor locale, care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelare şi al protecţiei drepturilor copilului, vor sprijini serviciul public judeţean specializat pentru protecţia copilului, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. (4) Activitatea serviciului public specializat pentru protecţia copilului este coordonata de secretarul consiliului judeţean, respectiv de secretarul primăriei sectorului municipiului Bucureşti. Capitolul II Măsuri privind protecţia copilului aflat în dificultate Articolul 7 (1) În vederea respectării interesului superior al copilului aflat în dificultate, comisia poate stabili următoarele măsuri: a) încredinţarea copilului unei familii, unei persoane sau unui organism privat autorizat; b) încredinţarea copilului în vederea adopţiei; c) încredinţarea provizorie a copilului către serviciul public specializat; d) plasamentul copilului la o familie sau la o persoană; e) plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat; f) plasamentul copilului în regim de urgenta; g) plasamentul copilului într-o familie asistată. (2) În alegerea uneia dintre aceste măsuri trebuie să se ţină seama, în mod corespunzător, de necesitatea unei continuitati rationale în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală sau lingvistica. (3) Se va asigura copilului capabil de discernământ dreptul de a exprima liber opinia sa asupra măsurilor de protecţie prevăzute la alin. (1).------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 8 (1) În cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti, şi nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărît încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii, drepturile părinteşti asupra copilului se exercită de către consiliul judeţean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin Comisia pentru protecţia copilului. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Comisia pentru protecţia copilului poate hotărî încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane care consimte la aceasta şi care prezintă condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase a copilului. (3) Serviciul public specializat pentru protecţia copilului este obligat sa evalueze, cu prioritate, posibilitatea încredinţării copilului rudelor sale până la gradul al patrulea inclusiv, prezentind Comisiei pentru protecţia copilului rapoarte şi propuneri în acest sens. Articolul 9 (1) Dacă nu exista familii sau persoane corespunzătoare cărora să le fie încredinţat copilul, Comisia pentru protecţia copilului poate hotărî încredinţarea acestuia serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau unui organism privat autorizat în condiţiile legii. (2) În acest caz, măsura încredinţării durează până în momentul în care copilul poate fi încredinţat unei familii sau unei persoane corespunzătoare ori până la încredinţarea acestuia în vederea adopţiei. Articolul 10 (1) Persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost încredinţat copilul au faţă de acesta numai drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor cu privire la persoana acestuia. (2) Pe durata încredinţării, domiciliul copilului este la persoanele cărora le-a fost încredinţat. (3) Educaţia şcolară a copilului nu poate fi schimbată decât în interesul acestuia, avându-se în vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi (3), cu aprobarea comisiei. Credinţa religioasă în care a fost educat copilul nu se poate schimba decât în cazuri excepţionale, cu aprobarea specială a comisiei.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. (4) Exercitarea dreptului de a încheia acte juridice în numele copilului încredinţat ori încuviinţarea încheierii acestor acte se face de către Comisia pentru protecţia copilului, în condiţiile legii. (5) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercită de comisie, care îl poate delega serviciului public specializat sau persoanei ori organismului privat autorizat, căruia copilul i-a fost încredinţat. În acest scop, în termen de 15 zile de la data încredinţării, se procedează la inventarierea bunurilor copilului. Serviciul public specializat, cu aprobarea comisiei, va putea înstrăina bunurile copilului numai dacă actul răspunde unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru copil. Sumele de bani rezultate în urma vânzării bunurilor copilului, precum şi veniturile aduse de acestea vor fi depuse în cont personal, pe numele copilului, prin grija serviciului public specializat, şi nu vor putea fi ridicate decât cu acordul comisiei.------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. (6) Comisia pentru protecţia copilului va analiza, cel puţin o dată pe an, rapoartele financiar-contabile privind modul de administrare a bunurilor copilului. La încetarea măsurii de încredinţare, Comisia pentru protecţia copilului va analiza raportul general privind administrarea bunurilor copilului, pe baza căruia va hotărî descărcarea de gestiune. Articolul 11Părinţii pot sa păstreze legături personale cu copilul, în condiţiile stabilite de Comisia pentru protecţia copilului, dacă este respectat interesul superior al copilului. Serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau, după caz, organismul privat autorizat va crea condiţiile necesare pentru aceasta, potrivit legii. Articolul 12 (1) Comisia pentru protecţia copilului poate hotărî plasamentul copilului la o familie sau la o persoană care consimte la aceasta şi care prezintă condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase a acestuia, dacă securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului este periclitata în familie din motive independente de voinţa părinţilor, la cererea acestora, a unuia dintre ei sau a unei rude a copilului, până la gradul al patrulea inclusiv. Dispoziţiile art. 8 alin. (3) sunt aplicabile. (2) Dacă nu exista persoane sau familii corespunzătoare la care copilul să poată fi dat în plasament, Comisia pentru protecţia copilului poate hotărî plasamentul acestuia la serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau la un organism privat autorizat. Articolul 13Dezvoltarea armonioasă a copilului încredinţat în condiţiile art. 9 sau dat în plasament în condiţiile art. 12 alin. (2) se asigura în centrele de plasament care funcţionează în cadrul serviciului public specializat sau al organismului privat autorizat căruia copilul i-a fost încredinţat sau dat în plasament.------------Art. 19 a devenit art. 13 în forma modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 14 (1) Părinţii copilului îşi menţin drepturile şi obligaţiile faţă de acesta, pe toată durata plasamentului, cu excepţia acelora care sunt incompatibile cu aplicarea acestei măsuri. (2) Persoanele fizice sau juridice care au primit în plasament un copil sunt obligate sa îi asigure acestuia ingrijirile şi condiţiile necesare dezvoltării sale armonioase. Acordul părinţilor pentru efectuarea actelor obişnuite, necesare îndeplinirii acestei obligaţii sau inlaturarii oricărei situaţii urgente care ar putea pune în pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului, este prezumat. Pe durata plasamentului, domiciliul copilului este la persoana la care acesta a fost dat în plasament. (3) Părinţii au dreptul sa menţină un contact permanent şi nemijlocit cu copilul, pe toată durata plasamentului. Ei au dreptul sa viziteze copilul, în condiţiile legii, precum şi dreptul sa corespondeze cu acesta. Părinţii pot sa viziteze copilul la domiciliul/sediul persoanei sau al familiei la care acesta a fost dat în plasament, numai cu acordul acestora şi în prezenta reprezentanţilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului. În lipsa acestui acord, sunt aplicabile dispoziţiile art. 20 lit. e).------------Art. 13 a devenit art. 14 conform pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 15 (1) În situaţii excepţionale, dacă părinţii sau unul dintre aceştia pun în pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului prin exercitarea în mod abuziv a drepturilor părinteşti sau prin neglijenţa grava în îndeplinirea obligaţiilor de părinte, serviciul public specializat pentru protecţia copilului poate decide plasamentul copilului în regim de urgenta într-un centru de primire care este organizat şi funcţionează în subordinea sa sau a unui organism privat autorizat ori la o persoană sau la o familie, atestate în acest scop. Dispoziţiile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (2) Plasamentul copilului în regim de urgenta se poate face, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi în cazul în care copilul este găsit lipsit de supraveghere sau este părăsit de părinţi. (3) Cei care constata existenta unor situaţii care să impună plasamentul copilului în regim de urgenta sunt obligaţi sa sesizeze de îndată serviciul public specializat pentru protecţia copilului în a cărui raza teritorială se afla copilul, pentru stabilirea acestei măsuri. Organele de poliţie sunt obligate sa acorde sprijinul necesar aplicării acestei măsuri. (4) În cazul plasamentului copilului în regim de urgenta, serviciul public specializat pentru protecţia copilului, care a luat această măsură, va sesiza Comisia pentru protecţia copilului în vederea încredinţării acestuia, în condiţiile legii, sau menţinerii măsurii plasamentului, până la identificarea părinţilor copilului. Comisia pentru protecţia copilului se pronunţa în cel mult 15 zile de la plasamentul copilului în regim de urgenta. O dată cu hotărârea de încredinţare, Comisia pentru protecţia copilului va sesiza instanţa judecătorească competenţa, pentru decăderea părinţilor sau, după caz, a unuia dintre aceştia din drepturile părinteşti. (5) Pe durata plasamentului în regim de urgenta şi a încredinţării copilului în condiţiile prezentului articol se suspenda exerciţiul drepturilor pe care le au părinţii faţă de copil.------------Art. 14 a devenit art. 15 conform pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 16Încredinţarea copilului în vederea adopţiei se hotărăşte de către Comisia pentru protecţia copilului, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului cu privire la adopţie.------------Art. 15 a devenit art. 16 conform pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 17 (1) Serviciul public specializat sau organismul privat autorizat, care a primit în încredinţare sau în plasament un copil, va asigura acestuia mediul familial corespunzător. (2) Pentru asigurarea mediului familial corespunzător, serviciul public specializat este obligat: a) sa identifice familii sau persoane cărora să le poată fi încredinţat sau dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia până la gradul al patrulea inclusiv; b) sa determine opinia copilului capabil de discernământ cu privire la familia sau la persoana propusă pentru a-l primi în încredinţare sau în plasament şi sa o aducă la cunoştinţa comisiei; c) să asigure asistenţa şi sprijin acelei familii sau persoane atât înainte, cat şi după încredinţarea sau plasamentul copilului; d) să ofere asistenţa şi sprijin părinţilor copilului, pentru a pregati revenirea acestuia în mediul sau familial; e) să asigure spaţii special amenajate în cadrul sau în afară centrelor de plasament şi mijloacele necesare pentru contactul personal şi nemijlocit al copilului cu părinţii săi, dacă este cazul, potrivit regulamentelor; f) sa supravegheze familiile şi persoanele cărora le-a fost încredinţat sau dat în plasament un copil, pe toată durata acestei măsuri, precum şi pe părinţii copilului, după revenirea acestuia în mediul sau familial; g) să prezinte rapoarte şi propuneri comisiei cu privire la aspectele sus-menţionate, trimestrial sau la cererea acesteia.------------Art. 20 a devenit art. 17 în forma modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 18 (1) Comisia pentru protecţia copilului are următoarele atribuţii: a) sa verifice şi sa reevalueze, cel puţin o dată la 3 luni, împrejurările legate de încredinţarea sau plasamentul copilului, pe baza rapoartelor şi propunerilor prezentate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau, după caz, de organismul privat autorizat; b) sa revoce sau sa înlocuiască măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; c) sa încredinţeze sau sa dea în plasament copilul altei familii sau persoane, unui serviciu public specializat pentru protecţia copilului sau unui organism privat autorizat, dacă interesul superior al copilului o impune; d) sa sesizeze instanţa competenţa, dacă împrejurările care au determinat decăderea părinţilor copilului din drepturile părinteşti au încetat sa existe; e) sa supună pe părinţii copilului unei perioade de proba de minimum 3 luni, în cazul revenirii acestuia în mediul sau familial, perioada în care aceştia să fie supravegheati de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului, cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor pe care le au faţă de copil; în acest scop, sa ceara bilunar serviciului public specializat pentru protecţia copilului prezentarea de rapoarte. (2) În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor ce îi revin, fiecare comisie pentru protecţia copilului colaborează cu comisiile din celelalte judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti şi poate solicita acestora prezentarea de rapoarte, propuneri sau orice informaţii referitoare la situaţia copiilor faţă de care a stabilit măsuri de încredinţare sau de plasament.------------Art. 21 a devenit art. 18 conform pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 19 (1) Încredinţarea sau plasamentul copilului în una dintre formele prevăzute în prezentul capitol poate dura cel mult până la dobîndirea capacităţii depline de exerciţiu de către acesta. (2) La cererea copilului, acesta poate rămâne în centrele de plasament ori la familia sau persoana căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament şi după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continua studiile, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.------------Art. 22 a devenit art. 19, fiind modificat alin. (2) conform pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 20 (1) Pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament se acordă o alocaţie lunară de întreţinere în cuantum de 300.000 lei, care se indexează prin hotărâre a Guvernului. (2) Alocaţia se plăteşte persoanei, reprezentantului familiei desemnat de Comisia pentru protecţia copilului sau organismului privat autorizat, cărora le-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul. (3) Persoana sau, după caz, unul dintre sotii cărora le-au fost încredinţaţi sau dati în plasament copiii au dreptul, pe perioada încredinţării sau a plasamentului, la un salariu la nivelul salariului brut lunar al asistentului social cu pregătire medie, încadrat în funcţie de vechime. Perioada respectiva se considera vechime în munca. Pentru persoanele pensionate, suma astfel acordată se va plati sub forma de indemnizaţie lunară. Prevederile prezentului alineat se aplică numai persoanelor care au obţinut atestatul de asistent maternal profesionist din partea Comisiei pentru protecţia copilului de la domiciliul acestora, în condiţiile ce vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile în cazul în care copilul a fost încredinţat sau dat în plasament la o ruda a acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv. (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent, suportate de organismele private autorizate, se restituie acestora, la cerere, de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile de la depunerea cererii. (5) Contractele de muncă ale asistenţilor maternali profesionisti se încheie de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului sau de către organismele private autorizate. (6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile în cazul în care copilul a fost încredinţat în vederea adopţiei. (7) După dobîndirea capacităţii depline de exerciţiu, copilul devine titularul dreptului la alocaţia prevăzută la alin. (1), dacă îşi continua studiile, până la absolvirea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani.------------Art. 23 a devenit art. 20, fiind modificat alin. (1) conform pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 21 (1) Comisia pentru protecţia copilului, care a hotărît încredinţarea sau plasamentul copilului, va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul familiei. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti, în subordinea căruia funcţionează Comisia pentru protecţia copilului care a stabilit măsura respectiva. (2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibila, Comisia pentru protecţia copilului poate obliga părintele sa presteze o activitate neremunerată în folosul colectivităţii, pe toată durata măsurii încredinţării sau a plasamentului.------------Art. 24 a devenit art. 21 conform pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 22Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa acorde sprijin şi asistenţa pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi sa acţioneze pentru: a) identificarea, pregătirea şi evaluarea unei reţele teritoriale de asistenţi maternali profesionisti; b) asigurarea de servicii de prevenire a abandonului copiilor; c) înfiinţarea de centre maternale şi centre de îngrijire de zi; d) asigurarea oricăror servicii care să conducă la bunăstarea copilului, alături de părinţii săi.------------Art. 25 a devenit art. 22 conform pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Capitolul II^1 Măsuri educative faţă de copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal------------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 23 (1) Copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal, beneficiază de protecţie în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Nu răspunde penal copilul care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau care are vârsta între 14 şi 16 ani, dacă nu se dovedeşte ca a săvârşit fapta cu discernământ.--------------Art. 16 a devenit art. 23 în forma modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 24 (1) Faţa de copilul aflat în situaţia prevăzută la art. 16, comisia va lua una dintre următoarele măsuri educative: a) mustrarea; b) libertatea supravegheată; c) internarea într-un centru de reeducare; d) internarea într-o instituţie medical-educativă. (2) În stabilirea măsurii educative, Comisia pentru protecţia copilului va ţine seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de dezvoltarea fizica, intelectuală şi afectiva a copilului, de comportarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit şi de orice alte elemente de natura sa caracterizeze personalitatea acestuia.------------Art. 17 a devenit art. 24 fiind modificat alin. (1) de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 24^1Măsura educativă a mustrării consta în dojenirea copilului, în arătarea pericolului social al faptei săvârşite, în sfătuirea copilului să se poarte în asa fel încât sa dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia ca, dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de el o măsura mai severă sau i se va putea aplica o pedeapsă.------------Art. 24^1 (art. 17^1 cum a fost introdus de legiuitor) a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 24^2 (1) Măsura educativă a libertăţii supravegheate consta în lăsarea copilului în libertate timp de un an, sub supraveghere deosebită. Supravegherea poate fi încredinţată, după caz, părinţilor, adoptatorului sau tutorelui copilului. Dacă nici unul dintre aceştia nu poate asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare, comisia dispune încredinţarea supravegherii copilului, pe acelaşi interval de timp, unei familii sau unei persoane de încredere, unui organism privat autorizat sau serviciului public specializat. (2) Persoana căreia i s-a încredinţat supravegherea copilului are obligaţia de a veghea îndeaproape asupra comportării acestuia, în scopul îndreptării lui, precum şi obligaţia de a înştiinţa, de îndată, comisia atunci când copilul se sustrage de la supraveghere, are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală. (3) Comisia poate să impună copilului respectarea următoarelor obligaţii: a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite; b) sa nu între în legătură cu anumite persoane; c) sa frecventeze cu regularitate şcoala sau un curs de calificare. (4) Comisia atrage atenţia copilului asupra consecinţelor comportării sale. (5) După luarea măsurii libertăţii supravegheate, comisia încunoştinţează şcoala la care copilul învaţă. (6) Dacă înăuntrul termenului de supraveghere copilul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori săvârşeşte din nou o faptă prevăzută de legea penală, comisia revoca măsura libertăţii supravegheate şi ia faţă de copil măsura internării într-un centru de reeducare sau într-o instituţie medical-educativă.------------Art. 24^2 (art. 17^2 cum a fost introdus de legiuitor) a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 24^3 (1) Măsura educativă a internării copilului într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducării copilului, căruia i se asigura posibilitatea de a dobândi învăţătura necesară şi o pregătire profesională, potrivit aptitudinilor sale. (2) Măsura internării se ia faţă de copilul în privinţa căruia celelalte măsuri educative sunt neîndestulătoare.------------Art. 24^3 (art. 17^3 cum a fost introdus de legiuitor) a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 24^4Măsura internării într-o instituţie medical-educativă se ia faţă de copilul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de tratament medical şi de un regim special de educaţie.------------Art. 24^4 (art. 17^4 cum a fost introdus de legiuitor) a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 24^5 (1) Măsurile prevăzute la art. 17^3*) şi 17^4*) se iau pe timp nedeterminat, însă nu pot dura decât până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani. Măsura prevăzută la art. 17^3*) trebuie să fie ridicată de îndată ce a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. Comisia, dispunând ridicarea măsurii prevăzute la art. 17^4*), poate, dacă este cazul, sa ia faţă de copil măsura internării într-un centru de reeducare. (2) La data când copilul devine major, comisia poate dispune prelungirea internării pe o durată de cel mult 2 ani, dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării.------------Art. 24^5 (art. 17^5 cum a fost introdus de legiuitor) a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998.*) A se vedea art. 17^3 şi 17^4 devenite art. 24^3 şi 24^4 conform menţiunilor de mai sus. Articolul 30 (1) Măsurile educative prevăzute la art. 17*) se iau la sesizarea procurorului, a organelor de poliţie, a şcolii, a părinţilor sau a oricărei persoane interesate. (2) Măsurile educative prevăzute la art. 17 lit. b)-d)*) se iau numai cu avizul procurorului. (3) La luarea măsurilor educative, comisia va ţine seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de dezvoltarea fizica, intelectuală şi afectiva a copilului, de comportarea lui generală, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit şi de orice elemente de natura sa caracterizeze personalitatea acestuia.------------Art. 18 a devenit art. 30 în forma modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998.*) A se vedea art. 17 devenit art. 24 conform menţiunilor de mai sus. Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului--------------Cap. III a devenit Cap. IV în forma modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 31 (1) Comisia pentru protecţia copilului se înfiinţează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, este alcătuită din 11 membri şi are următoarea componenta: a) preşedinte - secretarul consiliului judeţean, respectiv secretarul primăriei sectorului municipiului Bucureşti; b) vicepreşedinţi:- directorul Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţeana, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti;- directorul serviciului public specializat pentru protecţia copilului; c) membri - cîte un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Învăţământului, Ministerului de Interne, Secretariatului de Stat pentru Handicapati, desemnaţi de conducerea acestora, şi patru reprezentanţi ai organismelor private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului sau specialişti independenţi din acest domeniu, propuşi de secretarul consiliului judeţean sau al primăriei sectorului municipiului Bucureşti. (2) Comisia pentru protecţia copilului este legal constituită în prezenta majorităţii membrilor săi. Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor care o alcătuiesc. (3) Comisia pentru protecţia copilului se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi, ori de cîte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. Convocarea şedinţelor se face de către preşedinte, iar în absenta acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi. Convocarea se face în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa, şi cuprinde, în mod obligatoriu, ordinea de zi a acesteia. (4) Prezenta membrilor Comisiei pentru protecţia copilului la şedinţa este obligatorie. În cazul în care un membru al comisiei absentează de la şedinţe de doua ori consecutiv, fără motive temeinice, conducerea instituţiei al carei reprezentant este poate dispune sancţionarea disciplinară a acestuia, în condiţiile legislaţiei muncii. Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii comisiei au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.--------------Art. 26 a devenit art. 31 conform pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 32 (1) Comisia pentru protecţia copilului, competenţa să soluţioneze cauzele privitoare la copiii aflaţi în dificultate, este aceea în a carei raza teritorială se afla domiciliul copilului sau, după caz, cea în a carei raza teritorială copilul a fost găsit lipsit de supraveghere sau a fost părăsit. (2) Comisia pentru protecţia copilului soluţionează cauza în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării. (3) În faţa Comisiei pentru protecţia copilului vor fi chemaţi părinţii, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat autorizat care doreşte sa îi fie încredinţat sau dat în plasament copilul, precum şi orice persoane care pot da relaţii în cauza. În cazul în care copilul care se afla în situaţia prevăzută la art. 16 nu se prezintă, se va cere sprijinul organelor de poliţie, pentru aducerea acestuia în faţa comisiei. (4) Şedinţele Comisiei pentru protecţia copilului nu sunt publice. Comisia poate admite să fie de faţa şi alte persoane decît cele chemate, dacă apreciază ca prezenta lor, este utila. (5) Pentru soluţionarea cauzelor, este obligatorie prezentarea raportului referitor la ancheta psihosociala a copilului, de către specialistul serviciului public specializat pentru protecţia copilului, care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizica şi mentala a copilului, antecedentele acestuia, condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit, orice alte date referitoare la creşterea şi la educarea copilului, care pot folosi Comisiei pentru protecţia copilului în soluţionarea cauzei, propunerea unei măsuri de protecţie a copilului, precum şi poziţia acestuia cu privire la măsura propusă. În cazul în care este necesară stabilirea unei măsuri educative, raportul referitor la ancheta psihosociala a copilului se va întocmi în colaborare cu organele de poliţie. (6) Lucrările de secretariat ale Comisiei pentru protecţia copilului se asigura de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului.--------------Art. 27 a devenit art. 32 conform pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 33 (1) Hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului este executorie. (2) Hotărârea se comunică părinţilor, persoanei, familiei sau organismului privat autorizat căruia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul, copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială, serviciului public specializat pentru protecţia copilului, precum şi organelor financiare competente, dacă s-a stabilit plata unei contribuţii în sarcina părinţilor. (3) În cazul în care exista opoziţie la executare, hotărârea se comunică Inspectoratului de poliţie, în vederea executării.--------------Art. 28 a devenit art. 33 conform pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 34Hotărârea comisiei poate fi atacată la judecătoria teritorială competenţa, potrivit normelor de drept comun.--------------Art. 29 a devenit art. 34 în forma modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Capitolul IV Organisme private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului Articolul 35Organismele private, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, constituite în condiţiile legii. La constituirea organismelor private române, instanţa judecătorească va cere avizul Departamentului pentru Protecţia Copilului şi al Ministerului Educaţiei Naţionale. În cazul în care obiectivele statutare ale organismului privat cuprind şi activităţi pentru alte categorii sociale decât copiii, se va cere şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.------------Art. 30 a devenit art. 35 în forma modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 36 (1) Organismele private legal constituite pot desfăşura activităţi în domeniul protecţiei copilului, numai dacă au fost autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autorizarea organismelor private de naţionalitate română se face de către Comisia pentru protecţia copilului în a carei raza teritorială acestea îşi au sediul social. (3) Autorizarea organismelor private străine se face de către Departamentului pentru Protecţia Copilului. Organismele private străine pot fi autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului pe teritoriul României, numai dacă sunt reprezentate de organisme private de naţionalitate română, autorizate.--------------Art. 31 a devenit art. 36 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 37 (1) Autorizaţia se eliberează pentru o perioadă de un an. (2) Reînnoirea autorizaţiei este condiţionată de prezentarea rapoartelor de activitate autorităţilor administraţiei publice competente sa o elibereze, anual sau la cererea acestora.--------------Art. 32 a devenit art. 37 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 38 (1) Comisiile pentru protecţia copilului au drept de control asupra activităţii desfăşurate de organismele private autorizate. (2) Dacă se constată că aceasta activitate a devenit ilicită, contrară bunelor moravuri sau ordinii publice, Comisia pentru protecţia copilului va solicita instanţei judecătoreşti competente dizolvarea organismului privat respectiv.--------------Art. 33 a devenit art. 38 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 39Criteriile şi procedurile de autorizare a organismelor private se aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 34 a devenit art. 39 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Capitolul V Raspunderi şi sancţiuni Articolul 40Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate.--------------Art. 35 a devenit art. 40 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 41 (1) Nerespectarea hotărîrilor Comisiei pentru protecţia copilului constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune. (2) Contravenţiile prevăzute la alineatul precedent se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control de la consiliile judeţene, respectiv de la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti. Sumele încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti. (4) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.--------------Art. 36 a devenit art. 41 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Capitolul VI Finanţarea activităţilor de protecţie a copilului aflat în dificultate Articolul 42 (1) Cheltuielile pentru protecţia copilului aflat în dificultate se finanţează de la bugetul consiliului judeţean, respectiv de la bugetul consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti. În acelaşi scop pot fi utilizate şi fonduri extrabugetare. Departamentul pentru Protecţia Copilului poate finanta programe de interes naţional pentru protecţia copilului aflat în dificultate, din fonduri transferate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie, din intrari de credite externe, precum şi din fonduri extrabugetare. (2) Cheltuielile pentru plata salariilor sau a indemnizaţiilor asistenţilor maternali profesionisti, precum şi a indemnizaţiilor de şedinţa ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului se suporta de la bugetul judeţului, respectiv de la bugetul sectorului municipiului Bucureşti şi se gestionează de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului. (3) Cheltuielile pentru plata alocaţiei prevăzute la art. 23 se suporta de la bugetul de stat şi se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.------------Art. 37 a devenit art. 42, fiind modificat alin. (1) conform pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 43 (1) În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru Protecţia Copilului împreună cu ministerele interesate vor elabora norme metodologice şi măsuri tranzitorii, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Departamentul pentru Protecţia Copilului controlează, în condiţiile legii, activitatea de protecţie a copilului aflat în dificultate, exercitată de autorităţile administraţiei publice locale.--------------Art. 38 a devenit art. 43 în forma modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 44Acţiunile şi cererile privitoare la aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar.--------------Art. 39 a devenit art. 44 în forma modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 45 (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comisiile vor verifica şi vor reevalua toate măsurile de ocrotire stabilite prin hotărâri în curs de aplicare ale fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au funcţionat potrivit Legii nr. 3/1970privind regimul ocrotirii unor categorii de minori. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), hotărârile comisiilor teritoriale pentru ocrotirea minorilor îşi încetează aplicabilitatea.--------------Art. 40 a devenit art. 45 în forma modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 46 (1) Transferul instituţiilor de ocrotire - leagane, case de copii - şi al centrelor de primire a minorilor, care au funcţionat potrivit Legii nr. 3/1970, transferul patrimoniului şi al personalului acestora, precum şi reorganizarea lor în centre de plasament şi centre de primire a copilului în cadrul serviciilor publice specializate se vor face până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998, prin protocol încheiat între consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi autorităţile în subordinea cărora aceste instituţii au funcţionat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Patrimoniul transferat potrivit alin. (1) îşi păstrează destinaţia de organizare şi desfăşurare a activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate. (3) Personalul didactic şi didactic auxiliar, titular, existent în instituţiile de ocrotire care au funcţionat potrivit Legii nr. 3/1970şi care se transfera, potrivit alin. (1), în cadrul centrelor de plasament şi de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum şi în cadrul Departamentului pentru Protecţia Copilului, îşi păstrează statutul de personal didactic. (4) Personalului responsabil cu instructia, educaţia, transferat în condiţiile alin. (3), i se aplică prevederile Legii nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic. (5) Funcţiile didactice ale personalului din centrele de plasament, menţionat la alin. (3), sunt: educatoare/educator, institutor-educator, învăţător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog, profesor de muzica, profesor de educaţie fizica. (6) Funcţiile didactice auxiliare ale personalului din centrele de plasament, menţionat la alin. (3), sunt: a) bibliotecar, documentarist, redactor; b) informatician; c) laborant; d) tehnician; e) pedagog şcolar; f) instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară; g) asistent social; h) corepetitor; i) supraveghetor de noapte.--------------Art. 41 a devenit art. 46 în forma modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998. Articolul 47Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 3 din 26 martie 1970privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 28 martie 1970, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.--------------Art. 42 a devenit art. 47 conform pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 2 iunie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Protecţia Copilului,Cristian Liviu Tabacaru-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 329 din 2 octombrie 1947 (*republicată*) pentru înfiinţarea biletului la ordin agricol cu modificările şi completările ulterioare - Republicare
 • LEGE nr. 57 din 10 aprilie 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 285 din 20 decembrie 2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 248 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 27 septembrie 2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 18 din 4 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 3 aprilie 2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 27 noiembrie 2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 112 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 1 noiembrie 1999 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 131 din 20 iulie 1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 175 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997
 • LEGE nr. 39 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006
 • LEGE nr. 315 din 25 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013
 • LEGE nr. 247 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 94 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuita, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 95 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 35 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 56 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998
 • LEGE nr. 169 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 620 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 279 din 15 mai 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Islamica Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2001
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 569 din 26 martie 1936 admninistrativă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021