Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 28 decembrie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 decembrie 1998 (*actualizata*)pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit(actualizata până la data de 24 septembrie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 28 decembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 24 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999; LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Procesul de regularizare a cotelor de capital social, deţinute la societăţile comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat şi de fiecare dintre societăţile de investitii financiare, se va finaliza până la data de 30 septembrie 1999. (2) Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile de investitii financiare pot schimba în procesul de restructurare a portofoliilor proprii, de comun acord, acţiuni deţinute la societăţi comerciale şi după incheierea procesului de regularizare, pe baza unor protocoale.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999. Articolul 2Fondul Proprietăţii de Stat poate prelua, în cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social, actiunile pe care societăţile de investitii financiare le deţin la societăţile comerciale aflate în restructurare/lichidare.-------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999. Articolul 3În cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social Fondul Proprietăţii de Stat va compensa, la valoarea nominala a acţiunilor, societăţile de investitii financiare pentru actiunile societatilor comerciale, aferente activelor trecute în proprietatea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, în baza unor acte normative care nu prevedeau modalitatea de compensare. Articolul 4 (1) Cetatenii care au subscris titluri de privatizare şi nu au primit acţiuni corespunzător valorii nominale a titlurilor de privatizare subscrise din cauza: a) unor disfunctionalitati aparute în desfăşurarea procesului de privatizare cu titlu gratuit; b) nevalidarii valorii capitalului social la unele societăţi comerciale, primesc acţiuni la societăţile de investitii financiare. (2) Alocarea acţiunilor cuvenite cetatenilor aflati în situaţiile menţionate la alin. (1) se face la societăţile de investitii financiare corespunzător valorii nominale a titlurilor de privatizare subscrise pentru care nu au primit acţiuni, ţinând seama de arondarea initiala la Fondurile Proprietăţii Private a societatilor comerciale, la care acestia au subscris. (3) Abrogat.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004. Articolul 5Cetatenii ale caror cupoane nominative de privatizare au fost greşit inscriptionate şi care, din aceasta cauza, nu şi-au exercitat dreptul de schimb vor primi acţiuni corespunzător valorii cuponului nominativ de privatizare la societăţile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietăţii Private la care au fost arondate judeţele în care cetatenii respectivi îşi au domiciliile. Articolul 6 (1) Agentia Română de Dezvoltare va întocmi şi va transmite Institutului de Management şi Informatica, în termen de 25 de zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din proprie iniţiativă sau/şi pe baza sesizarilor indreptatite, listele cuprinzand cetatenii care au depus sesizari la prefecturile judetene, respectiv la Agentia Română de Dezvoltare. (2) În termen de 10 zile lucratoare de la data primirii listelor menţionate la alin. (1), Institutul de Management şi Informatica completeaza aceste liste cu numele şi prenumele cetatenilor aflati în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi le transmite societatilor de investitii financiare. (3) Societăţile de investitii financiare vor include cetatenii cuprinşi în listele prevăzute la alin. (2) în registrele acţionarilor proprii, majorandu-şi corespunzător valoarea capitalului social initial. (4) Majorarile de capital social efectuate de societăţile de investitii financiare potrivit alin. (3) se compenseaza în cadrul procesului de regularizare realizat în corespondenta cotei de 30% din valoarea capitalului social transferat Fondurilor Proprietăţii Private conform Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991*).-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.-------------*) Legea nr. 58/1991 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Articolul 7Societăţile de investitii financiare vor transmite Institutului de Management şi Informatica, în termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate modificările operate în registrele acţionarilor proprii, primite de la Institutul de Management şi Informatica, şi vor certifica, în scris, Agentiei Române de Dezvoltare finalizarea acestei operaţiuni.-------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999. Articolul 8 (1) Listele cuprinzand cetatenii care au participat, prin subscriere, cu unul sau mai multe certificate de proprietate în cadrul programului de privatizare cu titlu gratuit şi care sunt indreptatiti sa primeasca dividende sub forma de acţiuni la societăţile de investitii financiare, precum şi numărul total al certificatelor de proprietate care au fost subscrise de fiecare cetatean se transmit de către Institutul de Management şi Informatica societatilor de investitii financiare în termen de 35 de zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Calculul dividendelor cuvenite fiecarui cetatean, corespunzător numarului total de certificate de proprietate subscrise, menţionate în listele prevăzute la alin. (1), se face de către fiecare societate de investitii financiare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investitii financiare. Articolul 9 (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 alin. (3) şi ale art. 8 alin. (2) constituie contraventie, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, şi se sancţionează cu amendă în valoare de 10.000.000 lei. Sanctiunile se aplică individual salariatilor Fondului Proprietăţii de Stat, respectiv salariatilor societatilor de investitii financiare, membrilor Consiliului de administratie al Fondului Proprietăţii de Stat şi membrilor consiliilor de administratie ale societatilor de investitii financiare, după caz. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Agentia Română de Dezvoltare, respectiv de către Ministerul Finanţelor Publice, în cazul nerespectarii prevederilor art. 8 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 164 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministerul PrivatizariiVictor ErosMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesConsiliul pentru ReformaPetre Diaconu--------------

Noutăți

 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*) privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 320 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 30 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • LEGE nr. 43 din 19 ianuarie 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE din 18 septembrie 2018 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 9 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 240 din 10 iunie 2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 92 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 237 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 120 din 1 aprilie 1937 pentru transformarea soselei Bechet-Poiana Mare-Calafat-Turnul Severin în sosea naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 216 din 14 noiembrie 2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 174 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 1999
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 633 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 232 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 294 din 24 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 222 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 82 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Vilnius la 8 martie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 202 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind protecţia reciproca a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 30 august 2006
 • LEGE nr. 626 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 222 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţa şi formare profesională destinate agricultorilor
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 124 din 29 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 6 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 aprilie 2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 535 din 12 iulie 1945 pentru completarea art. 14 din legea Nr. 312 din 1945
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • LEGE nr. 130 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021