Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 decembrie 1998 (*actualizata*)privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc(actualizata până la data de 20 noiembrie 2003*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 438 din 28 aprilie 1999; ORDINUL nr. 984 din 2 septembrie 1999; LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000; HOTĂRÂREA nr. 671 din 17 august 2000; LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Agentii economici care organizeaza şi exploateaza activităţi de jocuri de noroc îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizatiei emise de Ministerul Finanţelor Publice, denumita licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999. Articolul 2Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite în lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul şi termenele de plată ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.Termenul de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberarii acesteia.La eliberarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezinta, în copie, documentele care atesta plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat înainte de eliberarea licentei, plus rata aferenta primei luni.Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial în raza caruia îşi are sediul social agentul economic, organizator al jocurilor de noroc, în cauza - rămân la Ministerul Finanţelor Publice - directia emitenta a licentei.Neprezentarea acestor documente în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobării.--------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Articolul 3Neplata unei rate lunare, reprezentand taxa de autorizare, la termenul prevăzut în anexa nr. 1, atrage suspendarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de mai mult de doua luni conduce la anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.Neplata sau plata cu o intarziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricăror obligaţii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum şi la bugetele locale, de către agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.Ridicarea sanctiunii de suspendare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificării de către organul fiscal teritorial a platii ratelor lunare restante, precum şi a majorarilor de intarziere aferente.După suspendarea sau după anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum şi după încetarea activităţii de jocuri de noroc, sub orice formă, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati în continuare la plata ratelor lunare aferente diferenţei dintre taxa de autorizare anuală şi ratele deja platite, la termenele prevăzute în anexa nr. 1, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati.Trimestrial, până la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, agentii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligaţia transmiterii situaţiei privind principalii indicatori economico-financiari realizati, cumulat de la inceputul anului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la Ministerul Finanţelor Publice - directia emitenta a licentei.--------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Articolul 4Taxele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se fac venit la bugetul de stat. Articolul 5Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, în functie de evolutia cursului de schimb al leului faţă de euro, comunicat de Banca Naţionala a României.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Articolul 6Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se incredinteaza, în calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. poate organiza şi exploata jocuri de noroc, altele decat cele prevăzute la alin. 1.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. poate organiza şi exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decat cele prevăzute la alin. 1 şi 2, numai pe bază de licenţă obtinuta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. beneficiaza de licenţă pentru jocurile de noroc desfăşurate în condiţiile alin. 1 şi 2, prin efectul prezentei ordonante.--------------Art. 6 a fost modificat prin inlocuirea sintagmei Regia Autonoma "Loteria Naţionala" cu sintagma Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002. Articolul 7 (1) Controlul respectarii regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Controlul tehnic al masinilor, instalaţiilor, dispozitivelor şi meselor de jocuri de noroc se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, în baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de agentii economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Articolul 8Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta sau a condiţiilor prevăzute în licenta atrage raspunderea administrativa sau penala, după caz.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999. Articolul 9 (1) Desfăşurarea fără licenta a oricareia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Bunurile şi valorile care au servit la savarsirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. (1) se confisca. (3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. 5 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002. Articolul 10 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999. (2) Agentii economici autorizati până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor conforma prevederilor acesteia. Taxele datorate de către acestia pentru anul calendaristic în derulare reprezinta diferenţa dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi sumele achitate anterior aplicarii acesteia. (3) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va stabili prin hotărâre condiţiile şi normele privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage după sine raspunderea administrativa şi poate conduce la suspendarea ori la anularea licentei.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999. Articolul 11La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi intarirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 87/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum şi prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 şi la art. 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997*) privind regimul accizelor şi altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998**), cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 31 ianuarie 2000.**) Legea nr. 196/1998 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 31 ianuarie 2000.---------------NOTĂ:LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002 prevede:"În cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Finanţelor se inlocuieste cu denumirea Ministerul Finanţelor Publice."A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1TAXELE ANUALE DE AUTORIZAREpentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronică cu castiguri:- 16.695.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 5.460.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 11.235.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare.2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou: a) în municipiul Bucureşti:- masa tip ruleta- 991.244.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 57.248.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 933.996.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 668.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 44.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 624.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare; b) în provincie:- masa tip ruleta- 532.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 31.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 500.700.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 334.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 22.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 312.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare.3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" şi altele asemenea:- 208.700.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare; şi- 7% din valoarea nominala a cartoanelor achiziţionate de la Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala", care se achită în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.4. Pentru alte tipuri de jocuri:- 5% din încasările estimate, dar nu mai puţin de 104.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;- 15% din încasările anuale estimate la data avizarii, dar nu mai puţin de 334.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, precum şi alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotărâre a Guvernului;- 18% din încasările anuale estimate la data avizarii, dar nu mai puţin de 532.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depasesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizarii, taxa anuală de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente.Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima luna în care se înregistrează depăşirea incasarilor estimate.Diferenţa dintre taxa datorata pentru încasările efective cumulate şi taxa plătită de la inceputul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira până la data de 25 a lunii urmatoare.----------------Anexa 1 a fost modificata de ORDINUL nr. 438 din 28 aprilie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Anexa 1 a fost modificata de ORDINUL nr. 984 din 2 septembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 1 octombrie 1999.Anexa 1 a fost modificata de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.Anexa 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 671 din 17 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 august 2000. Anexa 2 Societatea comerciala ........................... Numărul de inmatriculare la oficiului registrului comerţului ...................................... Codul fiscal .................................... Sediul ..........................................                               SITUAŢIA          principalilor indicatori economico-financiari aferenti                    activităţii de jocuri de noroc                    pe perioada .................. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                      Altele                                                                     (pariuri                     Masini Bingo Bingo sportive,                     electro- în tele- Cazi- tombole                     nice sala vizat nouri etc.)                   ─────────── ────────── ────────── ────────── ──────────                   tri- tri- tri- tri- tri- Nr. Indicatori mes- cumu- mes- cumu- mes- cumu- mes- cumu- mes- cumu- crt. trial lat trial lat trial lat trial lat trial lat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Încasări     totale II. Cheltuieli     totale,     din care:  1. Cheltuieli     cu premii  2. Costul     biletelor  3. Taxa de     autorizare  4. Cheltuieli     cu spatiul     de joc  5. Cheltuieli     pentru     difuzare  6. Alte     cheltuieliIII. Profit brut IV. Impozit     pe profit  V. Profitul net VI. Nr. de masini     sau posturi     de ruleta/     sali bingo/     mese cazinou     etc. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Datele corespund cu cele inscrise în balanta de verificare.                                                    Director general,                                                   ...................I. Încasări totale - rulajul contului de venituri din activitatea de jocuri de noroc.II. Cheltuieli totale - cheltuielile înregistrate aferente jocului de noroc.1. Cheltuieli cu premiile - cheltuielile cu premiile acordate jucatorilor la jocurile de noroc la care se înregistrează aceste cheltuieli în contabilitate.2. Costul biletelor - cheltuielile înregistrate cu valoarea biletelor achiziţionate.3. Taxa de autorizare - cheltuielile înregistrate aferente taxelor de autorizare platite bugetului de stat.4. Cheltuieli cu spatiul de joc - cheltuielile înregistrate pentru salile în care se desfăşoară activităţile de jocuri de noroc.5. Cheltuieli pentru difuzare - cheltuielile înregistrate pentru difuzarea prin televiziune sau prin alte mijloace de telecomunicatie a jocurilor de noroc.6. Alte cheltuieli - cheltuieli înregistrate, aferente desfăşurării jocurilor - detaliere pe elemente de cheltuiala.III. Profit brut - profitul aferent activităţii de jocuri de noroc.--------------Anexa 2 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 242 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004
 • LEGE nr. 463 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 184 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 16 august 2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 326 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 19 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 21 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 153 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014
 • LEGE nr. 418 din 16 noiembrie 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 49 din 5 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 68 din 26 martie 2004 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003
 • LEGE nr. 70 din 26 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea şi completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 1 martie 2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGEA nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 132 din 21 iulie 2000 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*)
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 73 din 9 mai 1997 privind acordarea unei compensaţii băneşti pentru acoperirea creşterii preţului pâinii, în perioada aprilie - septembrie 1997
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 221 din 4 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 98 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 323 din 5 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 17 martie 1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
 • LEGE nr. 85 din 25 mai 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021