Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1(1) Se autorizeaza Agenția de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în limita unui plafon de 4.182.000.000 mii lei. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 8 și 12 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.(2) Operațiunea de preluare a activelor neperformante se va efectua cu respectarea următoarelor condiții și termene:a) va fi precedată de clasificarea portofoliului de credite și a dobânzilor aferente, precum și de provizionarea acestora în conformitate cu normele Băncii Naționale a României, pe baza situației efective înregistrate la 31 martie 1999;b) se va desfășura efectiv în cursul trimestrului II 1999;c) va fi evidențiată în bilanțul Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. la data de 30 iunie 1999.(3) Pentru activele bancare supuse valorificării, Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egala, care vor fi evidentiate în contul datoriei publice interne și vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Naționala a României în perioada administrării speciale a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. Dobânda aferentă acestui credit acordat de Banca Naționala a României se anulează. (la 30-07-1999, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) (4) Titlurile de stat prevăzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari și vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale, începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunară a dobânzilor active se calculează de Banca Naționala a României pe baza datelor furnizate de bănci. Dobânda se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Naționala a României va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasării efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii preluării activelor neperformante de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1). (la 30-07-1999, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) (la 09-04-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 ) Articolul 2Abrogat. (la 09-04-1999, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 ) Articolul 3(1) Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare le revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii determinării sumelor reprezentând activele predate.(2) Până la predarea efectivă, evidentele rămân în custodia Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., care va declansa sau, după caz, va continua procedurile de recuperare a activelor bancare supuse valorificării.(3) Sumele efectiv recuperate de Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenției de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului deschis la Banca Naționala a României, pe numele Ministerului Finanțelor, iar titlul de stat va fi emis la valoarea neta a activelor efectiv predate agenției. (la 09-04-1999, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 ) Articolul 4Se mandatează Fondul Proprietății de Stat, în calitate de acționar majoritar, sa propună adunării generale a acționarilor Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. următoarele:a) acoperirea pierderilor înregistrate la data de 31 decembrie 1998, prin reducerea soldurilor conturilor "rezerve legale", "alte rezerve" și "capital social", în conformitate cu prevederile legale;b) mandatarea administratorului special cu întocmirea unui program de restructurare financiară și operationala a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., care să cuprindă posibilitatea de a redimensiona rețeaua teritorială și personalul, în vederea eliminării pierderilor operationale. În acest scop, va fi solicitată Banca Naționala a României sa aprobe prelungirea mandatului administratorului special. (la 09-04-1999, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Emil Iota Ghizari,
  prim-viceguvernator
  -------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 110 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 21 iunie 2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • LEGE nr. 217 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 26 din 28 decembrie 1967 privind concediul de odihnă al angajaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 267 din 7 decembrie 2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 132 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Bogdan Vodă" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 17 martie 2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 363 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 3 martie 2004
 • LEGE nr. 443 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 51 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 17 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 81 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 117 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
 • LEGE nr. 88 din 21 octombrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 21 martie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 306 din 25 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 19 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
 • LEGE nr. 61 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 190 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 37 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021